Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

ข้อมูล ลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 2,525,800 คน : หญิง 1,693,852 คน : รวม 4,219,652 คน

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

4,218,763 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าสมุทร)

14,796 คน
User Avatar

ลูกเสือ (เหล่าอากาศ)

23,389 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 9,736 คน : หญิง 26,760 คน : รวม 36,496 คน

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 13,228 คน : หญิง 412,614 คน : รวม 425,842 คน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด

20,821 คน
User Avatar

พสน.เจ้าหน้าที่ของรัฐ

17,139 คน
User Avatar

พสน.บุคคลทั่วไป

3,682 คน
User Avatar

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด