Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

77 ศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.

รายละเอียด

18 สำนักงานศึกษาธิการภาค

ศธภ.

รายละเอียด

245สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม.

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สศศ.

รายละเอียด

ข้อมูล ลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 631,955 คน : หญิง 453,766 คน : รวม 1,085,721 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 56,838
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 6,589
คิดเป็นร้อยละ 11.59%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 50,249
คิดเป็นร้อยละ 88.41%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

1,078,608 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

1,859 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

5,254 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 5,000 คน : หญิง 20,815 คน : รวม 25,815 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 56,838
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 441
คิดเป็นร้อยละ 0.78%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 56,397
คิดเป็นร้อยละ 99.22%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 2,334 คน : หญิง 90,071 คน : รวม 92,405 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 56,838
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 832
คิดเป็นร้อยละ 1.46%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 56,006
คิดเป็นร้อยละ 98.54%

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด

32,178 คน
User Avatar

พสน.เจ้าหน้าที่ของรัฐ

27,042 คน
User Avatar

พสน.บุคคลทั่วไป

5,136 คน
User Avatar

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด