Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.W.B. (สามัญ) [ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางเพ็ณภา  คำเหมือน หญิง
2 นายภาคินัย  อู่จอหอ ชาย
3 นางสาวจิรัชยา  จันทะวงศ์ หญิง
4 นางจีรวรรณ  นาหนองตูม หญิง
5 นางสาวออระดี  แก่นกงพาน หญิง
6 นายวีระยุทธ  สุภิพัฒโมลี ชาย
7 นายลิขิต  จันดา ชาย
8 นางสาวศิรินันต์  ประทุมมัง หญิง
9 นางสาววิภาพร  ศรฤทธิ์ หญิง