Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.W.B. (สามัญรุ่นใหญ่) [ ลือคำหาญวารินชำราบ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายสุวิจักขณ์  ศรีทาบ ชาย
2 นางสาวกานต์ระพี  พรหมจารีย์ หญิง
3 นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์ หญิง
4 นางสาวสุภาพร  สายตา หญิง
5 นางนิพพาพร  ส่งศรี หญิง
6 นายเกียรติศักดฺิ์  พลภูมิชัย ชาย
7 นายวิจักษณ์  โชคทรัพย์ ชาย
8 นางเนาวรัตน์  โพธิ์ศิริ หญิง
9 นางกิตติมา  จินนารัตน์ หญิง
10 นายเชษฐา  เสาเวียง ชาย
11 นางศิลาณี  ธนะรุ่ง หญิง
12 นายประสาน  มืดภา ชาย
13 นางปิยากร  นามเสถียร หญิง
14 นายธนะรัตน์  วิทยาขาว ชาย
15 นายเจริญ  สุทธิอาคาร ชาย
16 จ่าสิบเอกหญิงนุจนาท  ศรีวงษา หญิง
17 นายพีรวัส  โสระเวช ชาย
18 นายศุภกฤต  จันทรา ชาย
19 นางณัฐสุดา  ขัมภรัตน์ หญิง
20 นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ หญิง
21 นางน้อยนัดดา  แก้วสุพรรณ หญิง