Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.W.B. (สามัญรุ่นใหญ่) [ วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายถวัลย์  ยางเดิม ชาย
2 นางกฤษฎิ์ณิชา  พุทจิระ หญิง
3 นายกฤติภณ  เณรตาก้อง ชาย
4 นางสาวมัตติกา  แก้วงอก หญิง
5 นางสาววริสรา  คำเชื้อ หญิง
6 นายอภิชาติ  คำเชื้อ ชาย
7 นายอัจฉริยะ  พัดทอง ชาย