Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.W.B. (สามัญรุ่นใหญ่) [ ศรีวิชัยวิทยา ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวพรชนก  เรืองขจร หญิง
2 นายสมศักดิ์  ศักดิ์เสงี่ยม ชาย
3 นายสุเมธกฤต  นำลาภสุขพิพัฒน์ ชาย
4 นายสรไกร  คำกองแก้ว ชาย
5 นายวิชาญ  รุผักชี ชาย
6 นางสาวพนิดา  เชื้อจีนดี หญิง
7 นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์ หญิง
8 นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ ชาย
9 นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า หญิง
10 นายสุรเชษฐ์  สงพรมทิพย์ ชาย
11 นายชาตรี  เอี่ยมละออ ชาย
12 นางสาวจารุวรรณ  พูพะเนียด หญิง