Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล R.W.B. (วิสามัญ) [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายวินัย  ปิ่นอินทร์ ชาย
2 นางอินทิรา  ขันอาษา หญิง
3 นายธนภัทร  สมสันต์ ชาย
4 นายอนันต์  ทองเชตุ ชาย
5 นายวัลลภ  รื่นจิตต์ ชาย
6 นางสาวการชรีย์  เกษมชลธาร หญิง
7 นางวิไลวรรณ  น้อยศิริ หญิง
8 นางบุญสืบ  รื่นจิตต์ หญิง
9 นางสุธาสินี  เรือนคำ หญิง
10 นางศุภวรรณ  บูรณตระกูล หญิง
11 นางสาวจรินทร์  โลกเลื่อง หญิง
12 นางฐิตาพร  โพธิ์ทอง หญิง
13 นางสาวณัฏฐิณี  แจ้งฉาย หญิง
14 นางสิริกัลยา  อ่อนวงศ์ หญิง
15 นางมัณฑนา  ศรีสมบูรณ์ หญิง
16 นางสาวขวัญชนก  แก้วกุลศรี หญิง
17 นางนิภาวรรณ  สุวรรณชื่น หญิง
18 นายประหยัด  จันทร์อ่อน ชาย
19 นางสาวชญาภา  มีเที่ยง หญิง