Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล R.W.B. (วิสามัญ) [ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายวรวุฒิ  เขียวฉวี ชาย
2 นายศิวดล  เชิมชัยภูมิ ชาย
3 นายสุชาติ  วงษ์โพธิ์ ชาย
4 นางวาสนา  เวฬุวนารักษ์ หญิง
5 นายสนิท  โสมา ชาย
6 นายผดุงวิทย์  ดิษฐเจริญ ชาย
7 นายอภิรักษ์  บุญดัด ชาย
8 นายกิตติพงษ์  สีหานาม ชาย
9 นางจิราภา  กงยนต์ หญิง
10 นางสาวอัญธิกา  คำภิระแปง หญิง
11 นายสุเทพ  รักรุ่ง ชาย
12 นายทักษิณ  โสมณะวัตร ชาย
13 นายนรา  เหนือคูเมือง ชาย
14 นายณัฐวุฒิ  ค่าไทยสง ชาย
15 นายนันทพล  ิสิงมิ่ง ชาย
16 นายวชิระพันธ์  คันธมาศน์ ชาย
17 นายกันต์  วรรณา ชาย
18 นางสาวกัลยาณี  กุลวงษ์ หญิง
19 นายธีรยุทธ  แก้วอ้น ชาย
20 นางรัชตญานันท์  สุขสวัสดิ์ หญิง
21 นายประเวส  สีทำมา ชาย