Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล หลักสูตรผู้นำ (A.T.C.) [ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายอุดม  ปาลีกุย ชาย
2 นายบันจวบ  ก้อฝั้น ชาย
3 นายสุพจน์  ญาณะญาน ชาย
4 นายวีรวัฒน์  ปารมี ชาย