Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.B.T.C. (สามัญ) [ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวกษมา  ช่วยยิ้ม หญิง
2 นายเริงฤทธิ์  สุขเกษม ชาย
3 นางนิรมล  พัฒน์คล้าย หญิง
4 นางอูษา  อึ่งสกุล หญิง
5 นางสาวเพ็ญสินี  ศรีวิบูลย์ หญิง
6 นางวราภรณ์  ชนะกุล หญิง
7 นางจิตตมา  ข้าวหอมทอง หญิง
8 นางสาวพยอม  วงษ์คลัง หญิง
9 นายจำรัส  วรรณพฤกษ์ ชาย
10 นางวิภาวดี  เวียงปฏิ หญิง
11 นายเฉลิมชาติ  บริสุทธิ์สุวรรณ ชาย
12 นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์ ชาย
13 นางสาวพรรณี  วันชัย หญิง
14 นางสาวลภัสรดา  เจษฎาธนากุล หญิง
15 นางสาวฮายาตี  หลำยี หญิง
16 นายธนาวัฒน์  โปบู ชาย
17 นางสาวชนกวรรณ  บุญเรือง หญิง
18 นางอัจฉรา  เอกเรื่อง หญิง
19 นางสัมฤทธิ์  เทียนเงิน หญิง
20 นางเจรจิรา  คำคุณคำ หญิง
21 นางสาวรัชดา  ยอดดอยสุขสม หญิง
22 นางญาณิศา  ดวงสีทอง หญิง
23 นายณัฐพล  มั่งคั่ง ชาย
24 นางจิรฐา  หาญประสพ หญิง
25 นายวีรพงษ์  แหวนวงษ์ ชาย
26 นายอานัตทกร  ต้อนไล่ ชาย
27 นายศุภกิจ  พุทธไทย ชาย
28 นายเศรษฐา  วงศ์คำแก้ว ชาย
29 นางสาวภัทรียา  มุลาลินน์ หญิง
30 นางเสาวนีย์  ไชยพันธ์ หญิง
31 นางจริยา  วงค์กันทรากร หญิง
32 นางจารุวรรณ  ศรีหาวงษ์ หญิง
33 นายวีรวัฒน์  แสงลี ชาย
34 นายณัฐพงษ์  อุปทุม ชาย
35 นางญะรันญา  โคตรรัตน์ หญิง
36 นางนันท์นิชส  สายคำภา หญิง
37 นางสาวสุพิชฌาย์  บุญพรประสิทธ์ หญิง
38 นางสาวเบญจมาศ  คะอังกุ หญิง
39 นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว หญิง
40 นายอเนชา  พรหมทอง ชาย
41 นางนางบรรจง  พรหมเชษฐา หญิง
42 นางสาวเพลงไพลิน  สินธนันชัย หญิง
43 นางสาวมนธิรา  สอ้าง หญิง
44 นางสาวปุญชรัสมิ์  บุญถาวร หญิง
45 นางพิจิตรา  สุขหอม หญิง
46 นางศศิประภา  แก่งอินทร์ หญิง
47 นายจิรศักดิ์  กล้าวิจารณ์ ชาย
48 นายสราวุทธ  น้อยนาเวช ชาย
49 นางสาวนลัทพร  สอนคุ้ม หญิง
50 นางสาวหนึ่งฤทัย  เพ็งบุญ หญิง
51 ว่าที่ร้อยตรีสำเริง  ช่วยเรือง ชาย
52 นางอุบลวรรณ  ชายชุมทอง หญิง
53 นายชวลา  ตันตรัตนพงษ์ ชาย
54 นางศศิธร  พิสัยกุล หญิง
55 นายประเทือง  คงใหญ่ ชาย
56 นางภัทรส  อินทร์ช่วย หญิง
57 นางสาวปรารถนา  โพนแสนคำ หญิง
58 นางสาวศศิธร  จ่าภา หญิง
59 นายอดิศักดิ์  เสาร์คำ ชาย
60 นางสุปราณี  นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์ หญิง
61 นายประพันธ์  อยู่ชุ่ม ชาย
62 นางสาวรัญธญา  รัตนเทศ หญิง
63 นางสาวเมษา  ลาปะ หญิง
64 นางสาวรอฮานา  ดือเร๊ะ หญิง
65 นายณัฐวุฒิ  ขาวแสง ชาย
66 นายชารีฟ  บาเน็งศิริ ชาย
67 นางสาวกฤตชยา  ขงเขตคราม หญิง
68 นางสาวกมลเนตร  ชื่นชมบุญ หญิง
69 นายบรรพต  จันทร์ป่วย ชาย
70 นางสาวดาวพระศุกร์  มงคลศักดิ์ไพศาล หญิง
71 นางสุรีรัตน์  รามนต์ หญิง
72 นางสาววรัญญา  วุฒิผล หญิง
73 นางสาวอรวรรณ  เพชรศรี หญิง
74 นางกิตติญาภรณ์  จันทวงศ์ หญิง
75 นางชลธิชา  ปรีพิมพ์ หญิง
76 นางสุวรี  เกรงขาม หญิง
77 นางสาวทิพวรรณ  ทิมอุบล หญิง
78 นายสมิง  วรรณปะโพธิ์ ชาย
79 นางอรวรรณ  ธรรมเจริญ หญิง
80 นางสาวสุรีย์พร  พรรณา หญิง
81 นางพิมพ์ชนก  เงินสายตา หญิง
82 นายวรภณ  เจียมรัมย์ ชาย
83 นางสาววิชุดา  ปัญญาเหลือ หญิง
84 นางวิไลวรรณ  เด่นดวง หญิง
85 นายสุวัจน์  ศิริบุตร ชาย
86 นางสาววนิดา  สังครักษ์ หญิง
87 นางสาวหนึ่งเมษา  ยาลังกาญจน์ หญิง
88 นางสาวธันยาภรณ์  เชื้อเมืองพาน หญิง
89 นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข หญิง
90 นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์ ชาย
91 ว่าที่ร้อยตรีทวี  ขาวผ่อง ชาย
92 นางสาวอัญชัญ  ไชยรส หญิง
93 นางสาวปนัดดา  กุลบุตร หญิง
94 นางกัณหา  จงรักษา หญิง
95 นางสาวบุบผา  จักทอง หญิง
96 นางสาวนิตยา  คชโส หญิง
97 นางสาวกรรณิกา  ทองก้อน หญิง
98 นางสาวเพ็ญนภา  บัวผัน หญิง
99 นายชาญวิทย์  สุขพราย ชาย
100 นางธิราภรณ์  วงษ์โพธิ์ หญิง
101 นายนรินทร์  จันทร์อุดม ชาย
102 นายปรีดา  ธารารมย์ ชาย
103 นางสาวสุมาลี  แซ่จิว หญิง
104 นางสาวดวงดี  นวลนุ่น หญิง
105 นางสาวพรติมา  แก้วอ่อน หญิง
106 นางสิชา  เจระวงศ์ หญิง
107 นางสาวขนิษฐา  ราษีบุษย์ หญิง
108 นายธนพล  เจริญกิจ ชาย
109 นางภัทธิรา  แปงชัย หญิง
110 นางสาวผกามาศ  ชายศรี หญิง
111 นางสาวประภัสสร  สมบัติวงศ์ หญิง
112 นางสาววารุณี  หร่อนเผือก หญิง
113 นางสาวนัสรียา  เจียมประกอบ หญิง
114 นางสาวณิชาทิพย์  ดิษฐ์อาริยะกูล หญิง
115 นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์ หญิง
116 นายพิชิตพล  กำลังประสิทธิ์ ชาย
117 นางสาวสุภาพร  สีเลิศ หญิง
118 นายสุทธิศักดิ์  ขุนณิรงค์ ชาย
119 นายชาติพิชิต  พรหมลิ ชาย
120 นายวิสันต์  ธรรมสาร ชาย
121 นางสาวมัลลิกา  เจริญรื่น หญิง
122 นางนภาลัย  พงษ์โสภณ หญิง
123 นางสาวอรัญญา  วิเศษชู หญิง
124 นายสวัสดิ์  แก้วเพ็ชร ชาย
125 นางสมสวาสดิ์  ล่องเลิศ หญิง
126 นางบุษบา  สุนันทา หญิง
127 นายชาตรี  นามธรรมชาติ ชาย
128 นางสาวสุทธิพร  ชัยศรีมณฑล หญิง
129 ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  พระจันทร์แย้ม ชาย
130 นางสาวนิรชร  สกุลปัญญาพร หญิง
131 นายศิริโชค  เฟื้องฟุ้ง ชาย
132 นางสาวรอดียา  เจ๊ะนิ หญิง
133 นายไทยศักดิ์  วงศ์คำ ชาย
134 นายสุบิน  สายเพชร ชาย
135 นายสมิทธิ  ง้าวทอง ชาย
136 นางขวัญลดา  ทองพุ่ม หญิง
137 นางวัชรินทร์  เครือวัลย์ หญิง
138 นายโกวิท  ลุนไธสง ชาย
139 นางสาววราภรณ์  คงทน หญิง
140 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธชนพงศ์  ประพันธ์เดช ชาย
141 นายจักรพงษ์  ธิวงษ์ ชาย
142 นางพิณัฐญา  จุ้ยเจริญ
143 นางรอกีเย๊าะ  เจ๊ะมะ หญิง
144 ว่าที่ร้อยตรีอิสมาอีล  ลือแบลูวง ชาย
145 นางเกษรา  นิฮะ หญิง
146 ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  มีธรรม ชาย
147 นางจิตต์ติมา  แสงวิโรจน์ หญิง
148 นางคำยุ่น  มีธรรม หญิง
149 นางสาววราภรณ์  กาญจนสุนทร หญิง
150 นายธีรวัฒน์  คำปิง ชาย
151 นายวิทยากร  ชมภูศรี ชาย
152 นางสาวพัชรมน  พันธุ์เวช หญิง
153 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์  จันจร ชาย
154 นางสาววนิดา  หนกลาย หญิง
155 ว่าที่ร้อยตรีปริทรรศน์  กีรติมาก ชาย
156 นางสาวอาภัสรา  มาทอง หญิง
157 นางรอกีเยาะ  เจะเตะ หญิง
158 นางพิมพ์ชนก  สิงห์ซอม หญิง
159 นางสาวนภัสสร  มจจอม หญิง
160 นายเพียรพันธ์  มูระวงษ์ ชาย
161 นางสาวเสาวณี  จะหละ หญิง
162 นางสาวชาลีนี  จันทรมณฑล หญิง
163 นายธนภัทร  แสนศิริ ชาย
164 นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา หญิง
165 นางภัทรา  อินภิบาล หญิง
166 นางรัชนี  คำวินิจ หญิง
167 นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์ หญิง
168 นายธิติบดินทร์  สมเพ็ญ ชาย
169 ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์  จอมเมืองกาศ ชาย
170 นายปวัฒน์  ทับทิมศรี ชาย
171 นางสาวพุธิตา  ขวัญเสาแดง หญิง
172 นายสมชาย  เกษมสุขมา ชาย
173 นายกฤษฎา  สุริยะมณี ชาย
174 นายยุทธนา  การุณ ชาย
175 นางสาวเรียม  ก๋าขัติ หญิง
176 นางปัณณิชา  กาศสนุก หญิง
177 นางนัทธนันท์  สุชาตตระกูล หญิง
178 นายณัฐพงษ์  คำบุญทา ชาย
179 นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา หญิง
180 ว่าที่ร้อยตรีปริวรรต  ดวงมะลิ ชาย
181 ว่าที่ร้อยตรีนันทนา  สีวะโสภา หญิง
182 นางสาวลีลาวดี  ปาลี หญิง
183 นายจักรพันธ์  เชื้อเมืองพาน ชาย
184 นางชญานิศา  ปิงสุแสน หญิง
185 นางสาวพรวิภา  ไชป้อ หญิง
186 นางหอมหวล  พิมลพันธ์ หญิง
187 นางสาวกาญจนา  อินต๊ะขัน หญิง
188 ว่าที่ร้อยตรีอารียา  ตาบุญใจ หญิง
189 นางสาวประวีณา  ปิยะ หญิง
190 นายวิทวัส  บัวบาน ชาย
191 นายนรินทร์  ดวงบุบผา ชาย
192 นางสาวติณณา  สุขอยู่ หญิง
193 นางสาวรุ่งนภา  เอี่ยมนาค หญิง
194 นายธนิตพงศ์  มงคล ชาย
195 นายอดุลย์  ยศสละ ชาย
196 นายเกษม  วงศ์ไชย ชาย
197 นางนิตยา  สมหวัง หญิง
198 นายคิสกร  ราชแดหวา ชาย
199 นางสาวปริฉัตร  อินสองใจ หญิง
200 นางสาวดวงเดือน  ผัดขัน หญิง
201 นายอาทิตย์  ยอดมาลี ชาย
202 นางรุจิราพร  นักลำทอง หญิง
203 นางสาวภัชรา  เพิ่มพูล หญิง
204 นางจารุนิภา  สร้อยปัดสา หญิง
205 นางสาวไพรินทร์  เจตนา หญิง
206 นายกำพล  ประสมศรี ชาย
207 นางสาวมณีรัตน์  สิมยางคำ หญิง
208 นางสาวรัตนา  นวลสาย หญิง
209 นางวาสนา  เสือเมือง หญิง
210 นางสาวอารียา  พลเวียง หญิง
211 นางวรวรรณ์  คงประเสริฐ หญิง
212 นางสาวสมพร  กะรัตน์ หญิง
213 นางสาวรุ่งทิวา  กลมเกลี้ยง หญิง
214 นางสาวสุกัญญา  อินพิวาด หญิง
215 นางพมนพร  แป๊นอินทร์ หญิง
216 นายรุ้งชัย  อ่านเจริญ ชาย
217 นางสาววรรณิดา  สุขหล่ม หญิง
218 นางสาวสิรินาก  ผ่านกลาง หญิง
219 นางสาวดลยา  พนิกรณ์ หญิง
220 นางวัชราภรณ์  วิทยาลักษ์ หญิง
221 นางสาวรุ่งนภา  กิจแก้ว หญิง
222 นายธวัช  เลาย่าง ชาย
223 นางสาววัจนารัตน์  แก้วแจ่มจันทร์ หญิง
224 นายเขมวัฒน์  ภิรมย์รักษ์ ชาย
225 นางจิรานันท์  จิตสง่าไพศาล หญิง
226 นางณัฐินี  ฝนขาว หญิง
227 นางสาวกฤษณา  หล้าสา หญิง
228 นางสาวอัจฉราภัทร์  อินสิงห์ หญิง
229 นางสาวอัจฉราภัทร์  อินสิงห์ หญิง
230 นางปนิดา  อาจหาญ หญิง
231 นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ หญิง
232 นายวทัญญู  แสงขาว ชาย
233 นายชาญนุพงษ์  หารกล้า ชาย
234 นางสาวประทุมพร  น้อยทู หญิง
235 นางสาวปัญภัคร  ตาจ๊ะ หญิง
236 นายชินโชติ  มณีทอง ชาย
237 นางสิราวัลย์  ตรีกุล หญิง
238 นายสุรพล  ชมภู ชาย
239 นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่ หญิง
240 นายชินกฤต  อ่อนคำหล้า ชาย
241 นางสาวกรรณิกา  สุวรรณมงคล หญิง
242 นางสาววนิพร  ไฝสุข หญิง
243 นางปิญานุช  และสา หญิง
244 นางสาวนาซีฮะห์  อิดรีซีย์ หญิง
245 นางวิภารัตน์  เอี่ยววัฒนา หญิง
246 นางสาวเกษศิรินทร์  ตาชั่ง หญิง
247 นางพัชรินทร์  ลาโมะ หญิง
248 นายชัยพงษ์  วงศ์จันทร์ลา ชาย
249 นายอานัส  สินเบญจพงศ์ ชาย
250 นายปองคุณ  บุษบงค์ หญิง
251 นางสาวต่วนมูญาฮิดาห์  ตูแวมะ หญิง
252 นางฌานิกา  กุกแก้ว หญิง
253 นางนันธชา  โชติระโส หญิง
254 นายเกียรติศักดิ์  หาหอม ชาย
255 นางสาวนลิรธร  ดาลัย หญิง
256 นางสุขสม  สุขเกษม หญิง
257 นางสาวภรณี  ศรีสมบัติ หญิง
258 นายสมพร  แก้วได้ปาน ชาย
259 นางสาวมัลลิกา  สิทธิสัตย์ หญิง
260 นายอานนท์  สุขแก้ว ชาย
261 นายนิวัติ  พอใจ ชาย
262 นายสุพจน์  แย้มยิ้ม ชาย
263 นายวศิน  ภูศรีฐาน ชาย
264 นางสาวอาทิตญา  ทิมา หญิง
265 นางเบญทิพ  ศรีเรือง หญิง
266 นางสาวปิยะนันท์  วินทะไชย หญิง
267 นางสาวพวงผกา  จิตราวุธ หญิง
268 นางสาวรำพรรณ์  ถนอมวัตร หญิง
269 นายจรัลศักดิ์  โชติแสง ชาย
270 นายทิวากร  อ่อนน้อม ชาย
271 ว่าที่ร้อยตรีวรเศรษฐ์  เหล็กเพ็ชร์ ชาย
272 นางสาวกาญจนา  ศิวิลัย หญิง
273 นางสาวศันสนีย์  สุทธิดาจันทร์ หญิง
274 นายภูเบศวร์  อยู่ด้วง ชาย
275 นายสามารภ  วงศ์กระจ่าง ชาย
276 นางสาวกุสุมา  สุวรรณนัง หญิง
277 นายประยุทธ์  เม๊าะหะมะ ชาย
278 นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต ชาย
279 นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต ชาย
280 นางวรรดี  ชินไชยชนะ หญิง
281 นางสาวศุภัสษร  เล้าเศษการ หญิง
282 นางสาวน้ำฝน  แป้นรินทร์ หญิง
283 นางยินดี  บุตรโท หญิง
284 นางละม้าย  อินทรนุช หญิง
285 นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์ ชาย
286 นางสาวราตรี  อาทวัง หญิง
287 นายณภัทร  กองจันทร์ ชาย
288 นายอัมพร  นันนวล ชาย
289 นายณัฐพงษ์  ชุมภูคำ ชาย
290 นางรัตติการ์  ยาฉาย หญิง
291 นางสุณีย์  ทองรัตน์ หญิง
292 นายสุทัศน์  ฟูแสง ชาย
293 นางสาวแววสุณี  ศรีบวรชัย หญิง
294 นางวรรณนภัส  สรรพศรี หญิง
295 นางสาวภคพร  พึ่งแย้ม หญิง
296 นางสาวพิทยา  บัวหลวง หญิง
297 นางสาวไมยูเด๊าะ  หมัดโซะ หญิง
298 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม  ฟักช้าง หญิง
299 นางสาววราลักษณ์  ไชยเสือ หญิง
300 นางสาวนันณภัชสรณ์  ดิลกพรชัยสกุล หญิง
301 นางสาวเกษราภรณ์  ภุมรินทร์ หญิง
302 นายธีรเชษฐพัชญ์  ปราณี ชาย
303 นางสาวศิริพร  กล่อมเทศ หญิง
304 นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์ ชาย
305 นางสาวพรรณสุดา  ตรีทศายุธ หญิง
306 นางสาวอัญชลี  สามชัย หญิง
307 นายอภิชัย  หาญแท้ ชาย
308 นายอนันตชัย  เผยศิริ ชาย
309 นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์ หญิง