Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.B.T.C. (สามัญ) [ วัดบางพลีใหญ่ใน ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายศิโรจน์  เล็กเส็ง ชาย
2 นางสาวณรินทร์ธร  แสงนาค หญิง
3 นายคุณากร  ขวาลา ชาย
4 นางสาวสุณัฐชา  ชนูนันท์ หญิง
5 นางสาวเรวดี  บุญเสริม หญิง
6 นายหฤษฏ์  อยู่ปรางค์ ชาย
7 นางอุไร  ฤกษ์งาม หญิง
8 นางสาวพรกนก  ก๋งพยา หญิง
9 นางสาวพรพรรณ  เวชชสัสถ์ หญิง
10 นายนิรุติ  มาลัยเรือง ชาย
11 นางสาวเจนจิรา  มีซอง หญิง
12 นางสาวศิริวรรณ  เกิดเหลี่ยม หญิง
13 นางสาวณภาภัช  แสนสมรส หญิง
14 นางสุนีย์  สมสกุล หญิง
15 นางสาวปราณี  ทองประยูร หญิง
16 นางสาวอนัญญา  ออละอ่อน หญิง
17 นางสาวรัชดา  กาลจักร หญิง
18 นางสาวณัฐฤดา  คณฑา หญิง
19 นางชลณิกาศ์  สุขเทศ หญิง
20 นางสาวโชติกา  สังโวลี หญิง
21 นางสาวฐิติมา  คำดี หญิง
22 นายภาณุพงษ์  เรืองกัลต์ ชาย
23 นางสาวเสาวนีย์  กัณฑะพันธ์ หญิง
24 นางสาววราภรณ์  บุญชื่น หญิง