Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.B.T.C. (สามัญ) [ ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวจิราภรณ์  พิมสุตะ หญิง
2 นายชโยธร  ลาภสาร ชาย
3 นางวรนุช  มัฐผา หญิง
4 นายสฤทธิ์  ผิวอ่อน ชาย
5 นายณัฐวุฒิ  ชื่อสัตย์ ชาย