Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.B.T.C. (สามัญ) [ บ้านแม่ดง ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายนูรุดดีน  สาและ ชาย
2 นางรูฮานา  หะแว หญิง
3 นางรุสสมีนา  มะเก หญิง
4 นางซูฮัยลา  มะรอเด็ง หญิง
5 นางสาวรุ่งฤดี  สกุลดาวุฒิ หญิง
6 นางมารียานี  วาเด็ง หญิง
7 นายฟารีดีย์  เลาะนะ ชาย
8 นางสาวบัลกิส  หะยีอับดุลลาเต๊ะ หญิง
9 นายสาเหะดาโอ๊ะ  สาเหะอาแซ ชาย
10 นายธันวา  คำฝอย ชาย
11 นางสาวยูไนดา  มามะ หญิง