Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ บางกะปิ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางปินดา  ซอหะซัน หญิง
2 นางสาวรัตติกร  จิณะเสน หญิง
3 นางณสุดา  สวนเสริม หญิง
4 นางสาวเพ็ญประภา  สืบสาร หญิง
5 นางสาวนวพร  ว่องวัจนะ หญิง
6 นางสาววรวินันท์  สิงหเสนี หญิง
7 นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา หญิง
8 นายวัชระชัย  การนอก ชาย
9 นายศุภวิชญ์  ไชยฉลาด ชาย
10 นางสาวสุมลมาลย์  โยธาพันธ์ หญิง
11 นางสาวสุวนันท์  แก้วละเอียด หญิง
12 นางสาวขนิษฐา  จรุงสุจริตกุล หญิง
13 นางสาวเข็มเพชร  พาลาด หญิง
14 นางสาวทาริกา  ผ่องศรี หญิง
15 นางสาวขนิษฐา  ศรีโสภา หญิง
16 นางนุชรี  หวังนิเวศน์กุล หญิง
17 นางสาวอมาวสี  ไชยโยกาศ หญิง
18 นายกิตติบดี  คะเณย์ หญิง
19 นางสาวจินตนา  ศรีวงษา หญิง
20 นางสาวณภัทรธวัล  จันทร์เกตุ หญิง
21 นางสาวชลิตา  ชฎากร หญิง
22 นางสาวคนิษฐา  ระโหฐาน หญิง
23 นางสาวคณิตา  แข็งขัน หญิง
24 นางสาวปริชามน  น้อยหรำ หญิง
25 นางสาวอรชา  พุ่มพวง หญิง
26 นางนางยุวดี  ทองคำ หญิง
27 นางวรรณนิษา  แสนพวง หญิง
28 นางวิลาวัลย์  พิมพ์สิน หญิง
29 นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม หญิง
30 นางสาวกฤษณา  วรชาติตระกูล หญิง
31 นางสาวกังสดาน  สุทธิรัตน์ หญิง
32 นางสาวณัฐรินทร์  กอนโด หญิง
33 นางสาวณิชาภัทร  บุญช่วย หญิง
34 นางสาวดวงกมล  แช่มชื่น หญิง
35 นางสาวดารารัตน์  สงฆ์รักษา หญิง
36 นางสาวทิพย์สุดา  คำวงศ์ หญิง
37 นางสาวธารทิพย์  ทองมี หญิง
38 นางสาวธารทิพย์  ทองมี หญิง
39 นางสาวนงธนัช  พูลเกิด หญิง
40 นางสาวนรินทร์พร  เจริญดี หญิง
41 นางสาวนวพร  พรหมพิลา หญิง
42 นางสาวนาถตยา  จีนกลับ หญิง
43 นางสาวนารินทร์  ดีปราศัย หญิง
44 นางสาวนิตา  สิงห์สูง หญิง
45 นางสาวนิภา  ศุภนาม หญิง
46 นางสาวนิรชา  ช่างเหล็ก หญิง
47 นางสาวเบญจพร  บาทบำรุง หญิง
48 นางสาวเบญญาพร  ศรเทพา หญิง
49 นางสาวปาริชาติ  คนเที่ยง หญิง
50 นางสาวพนิดา  โนภาศ​ หญิง
51 นางสาวพรทิพย์  จักรแก้ว หญิง
52 นางสาวพรพิมล  แก้วอ่อน หญิง
53 นางสาวพรรณวดี  แก้มอุ่น หญิง
54 นางสาวพัสตราภรณ์  บัวทอง หญิง
55 นางสาวพีชญากร  นาคพะงาด หญิง
56 นางสาวเพชรา  จุดโต หญิง
57 นางสาววิภาดา  คงเมือง หญิง
58 นางสาววิภาดา  ติ๊บกันเงิน หญิง
59 นางสาววิภาวรรณ  เอียดขนาน หญิง
60 นางสาววิมลฉัตร  พันธุรักษ์ หญิง
61 นางสาวศรวณีย์  มณีศรี หญิง
62 นางสาวศิราภร  นาบุญ หญิง
63 นางสาวสุจิตตรา  กลิ่นสุคนธ์ หญิง
64 นางสาวสุชาวดี  ไทยสุชาติ หญิง
65 นางสาวสุปรียา  สุขจันทร์ หญิง
66 นางหฤทัย  วงศ์จอม หญิง
67 นายกุลดิลก  กองทรัพย์ ชาย
68 นายชิตพล  ประดิษฐ ชาย
69 นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ ชาย
70 นายณรัช  มีนมณี ชาย
71 นายณัฐพล  ยอดโมรา ชาย
72 นายณัฐภัทร  คล้ายสุวรรณ์ ชาย
73 นายตะวัน  จงทัน ชาย
74 นายธนวัฒน์  รอดประสิทธิ์ ชาย
75 นายพรประชา  ตันใจ ชาย
76 นายภาคภูมิ  นันทา ชาย
77 นายภาณุพงศ์  สุดคง ชาย
78 นายมนตรี  ประเสริฐฤทธิ์ ชาย
79 นายรณวัฒน์  เจริญพรประเสริฐ ชาย
80 นายวรงกร  ทองแก้ว ชาย
81 นายสมศักดิ์  ตรัสศรี ชาย
82 นายสันต์ทัศน์  แสวงวงศ์ ชาย
83 นายสุรนารถ  อร่ามเรือง ชาย
84 นายเสฎฐวุฒิ  ศักยเศกสกุล ชาย
85 นายอนุวัฒน์  ติ้งโหยบ ชาย
86 นายอรินทร์  น่วมถนอม ชาย
87 นายอิทธิพล  พลรัตน์ ชาย