Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายเอกชัย  ชินะตังกูร ชาย
2 นางโชคดี  ศรีปทุมานุรักษ์ หญิง
3 นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี หญิง
4 นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต หญิง
5 นายเกริกกุล  เลาหะพานิช ชาย
6 นางสาวโสธยา  พลอยมี หญิง
7 นางสาวเกศกนก  วอนเจริญ หญิง
8 นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง หญิง
9 นางธนัญภรณ์  ศรีแสง หญิง
10 นางสุพัตรา  เชาวน์ชำนาญ หญิง
11 นายสุทิวัส  เชาวน์ชำนาญ ชาย
12 นางสาวภาวิณี  กุลวาทะศิลป์วงศ์ หญิง
13 นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม หญิง
14 นายเรวัตร  อิ่มสำราญ ชาย
15 นางสาวจุฑามาศ  จันทร์คำ หญิง
16 นายปรีดา  นาครอง ชาย
17 นายยุทธการ  นทีทิพยเนตร ชาย
18 นางสาวจีรภัทร  ฟักขาว หญิง
19 นางสุนิสา  สายบัว หญิง
20 นายยศกร  เรืองไพศาล ชาย
21 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง หญิง
22 นางสาวภรณ์ทิพย์  คำเพียร หญิง
23 นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ำผึ้ง หญิง
24 นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ หญิง
25 นายศันสนะ  เก่งการุณกิจ ชาย
26 นางสาววิไล  เกิดโมลี หญิง
27 นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน์ หญิง
28 นางสาวนวพร  แก้วเปี้ย หญิง
29 นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก้ว หญิง
30 นายวุฒิชัย  ศรีประไหม ชาย
31 นางสาวเทพนภา  สองสา หญิง
32 นางวราภรณ์  จิตต์คง หญิง
33 นางสาวมณีรัตน์  อินทองคำ หญิง
34 นางสาวชัญญานุช  รัตนวิชัย หญิง
35 นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ หญิง
36 นางสาวณัฐทิตา  รักษา หญิง
37 นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง หญิง
38 นายเด่นศักดิ์  ทองแท้ ชาย
39 นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง ชาย
40 นางสาวนันทวัน  งามล้ำ หญิง
41 นายพุทธิชัย  ขวัญทอง ชาย
42 นางสาวรังสิมา  ไกรนรา หญิง
43 นางสาววรางคณา  จันทร์มณี หญิง
44 นายไพฑูรย์  กลิ่นประยูร ชาย
45 นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์ หญิง
46 นางสอาดชนม์  ชมดอกไม้ หญิง
47 นางสาวชุลีพร  เอี่ยมประดิษฐ์ หญิง
48 นายณรงค์ศักดิ์  กัปกัลป์ ชาย
49 นายธนภณ  ฉันทวานิช ชาย
50 นางสาวณัชชา  กลิ่นอุบล หญิง
51 นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก้ว หญิง
52 นางสาวสาธิกา  คุตกาล หญิง
53 นางสาวพิชญาภัคค์  ตั้งจิตสิตเจริญ หญิง
54 นางสาวกัญญภา  สังข์คุ้ม หญิง
55 นายกริช  เศรษฐธาดา ชาย
56 นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์ หญิง
57 นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม หญิง
58 นายอัศวิน  ดวงจิตร ชาย
59 นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี หญิง
60 นางสาวชมพูนุท  อารักษ์ หญิง
61 นางฉาย  สุบงกช หญิง
62 นางพรหมพร  หนูน้อย หญิง
63 นางสาวอิสริยา  โหยกระโทก หญิง
64 นางสาวนภาพร  ใจสมุทร หญิง
65 นางสาวดารารัตน์  บุญทศ หญิง