Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ หนองน้ำใสพิทยาคม ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน ชาย
2 นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช หญิง
3 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  สีปากดี ชาย
4 นางสาวสุรัชดา  ขนอ่อน หญิง
5 นางมยุรี  ฤทธิ์ศรเดช หญิง
6 นางสาวเกตุชญา  ทองธนะฉาย หญิง
7 นางสาววราลักษณ์  รัตนสมบัติ หญิง
8 นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต หญิง
9 ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์  นิ่มมาระดี ชาย
10 นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก หญิง
11 นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด หญิง
12 นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิน หญิง
13 นางสาวเกศรินทร์  ใจบุญ หญิง
14 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ตรวจนอก ชาย
15 นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน หญิง