Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ คำเขื่อนแก้ววิทยาคม ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญเรือง หญิง
2 นางพาณิภัค  ปัดภัย หญิง
3 นายชินาธิป  ปัดภัย ชาย
4 นางสาววิลาวัณย์  นิ่มนวน หญิง
5 นางสาวกฤติยา  จุดาบุตร หญิง
6 นายเพชรัตน์  เครือวัลย์ ชาย
7 นายสถาน  ภูมิแสง ชาย
8 นายอุดม  ศรีเทียมเงิน ชาย
9 นางนัฐพรรณ  แสงนันท์ หญิง
10 นางสาวจุฬารัตน์  พิมวัน หญิง