Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ เซนต์ปอลหนองคาย ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายปริญญา  ประณิธาน ชาย
2 นางสาวจีรนันท์  แก้วมณี หญิง
3 นางสาววราภรณ์  เดชดอนบม หญิง
4 นายชัยพงษ์  กองสมบัติ ชาย
5 นางสาวยุวดี  ครองทรัพย์ดี หญิง
6 นางสาวสุภาณีย์  ชัยจันทร์ หญิง
7 นางพัฒนา  คะศรีทอง หญิง
8 นางอลิษา  พันธุ์สง่า หญิง
9 นายอภิสิทธิ์  ศรีจำพลัง ชาย
10 นายทินกร  จันทะพล ชาย
11 นางสาวธันยา  เสรีนนท์ หญิง
12 นางวงค์ลักษณ์  ลครรำ หญิง
13 นางสาวผ่องใส  พิสถาน หญิง
14 นางอรอุมา  สาสุข หญิง
15 นางสุดา  สีหะไตร หญิง
16 ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  นาดอน ชาย