Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล R.B.T.C. (วิสามัญ) [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายอุทัย  ศิลธรรม ชาย
2 นางสาวชัญญานุช  อุ่นอินต๊ะ หญิง
3 นายธนสิทธิ์  ประดับชมพู ชาย
4 นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ขาว หญิง
5 นางกรรณิการ์  การีรัตน์ หญิง
6 นางสาวสกาวรัตน์  บุญนายืน หญิง
7 นางสาวพัทธนันท์  จันทร์ยะ หญิง
8 นางสาวเสาวรส  พะชู หญิง
9 นางพรณิภา  คำหล้า หญิง