Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล R.B.T.C. (วิสามัญ) [ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางบอพิศ  เวิดสูงเนิน หญิง
2 นางสาวพิมพ์ณิชา  ทองยั่งยืน หญิง
3 นายวรวุฒิ  เขียวฉวี ชาย
4 นายศิวดล  เชิมชัยภูมิ ชาย
5 นางวาสนา  เวฬุวนารักษ์ หญิง
6 นายสนิท  โสมา ชาย
7 นายผดุงวิทย์  ดิษฐเจริญ ชาย
8 นางสาวสุดาวัลย์  บุญนิล หญิง
9 นายชยพัทธ์  กุลวงษ์ ชาย
10 นายกิตติพงษ์  สีหานาม ชาย
11 นางจิราภา  กงยนต์ หญิง
12 นางสาวอัญธิกา  คำภิระแปง หญิง
13 นายสุเทพ  รักรุ่ง ชาย
14 นายทักษิณ  โสมณะวัตร ชาย
15 นายนรา  เหนือคูเมือง ชาย
16 นายณัฐวุฒิ  ค่าไทยสง ชาย
17 นายนันทพล  ิสิงมิ่ง ชาย
18 นายวชิระพันธ์  คันธมาศน์ ชาย
19 นายกันต์  วรรณา ชาย
20 นายชัชวาล  แก้วแกม ชาย
21 นางสาวกัลยาณี  กุลวงษ์ หญิง
22 นายประเวส  สีทำมา ชาย