Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายนรินทร์  ศิลปเสริฐ ชาย
2 นางบุญทริตา  ยาโน หญิง
3 นางสาวนเรศ  หะกาม ชาย
4 นายฐิรกานดา  อำนาจผูก หญิง
5 นางสาวนภาพร  ยานิวงค์ หญิง