Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือช่อสะอาด [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายนพนันต์  ชมภูแสน ชาย
2 นางสาวถนอม  ใจกล้า หญิง
3 นางวรรณชนีย์  ศรีแก้ว หญิง
4 นางมัทนา  โฉมเฉลา หญิง
5 นายวัชรพล  ช้อนทอง ชาย
6 นางยุภา  ภูหมั่นเพียร หญิง
7 นางสาวสุมนา  บุญเอก หญิง
8 นางสาวฐิติวรดา  ต้นแก้ว หญิง
9 นางผ่องใส  ศรีสุข หญิง
10 นางสาวนันทิยา  พลศรี หญิง
11 นางสาวสมจิตย์  รอดคำทุย หญิง
12 นางสาวณัฐนันท์  ธัมมานุกูลสวัสดิ์ หญิง
13 นางสาวหทัยชนก  หลวงเทพ หญิง
14 นางสิริวิมล  นาซิว หญิง
15 นางจีรนันท์  ศรีวรรณ หญิง
16 นายเครือณรงค์  ใจเด็ด ชาย
17 นางพิมสิริญา  ธนาพัฒน์เมธาภูมิ หญิง
18 นางสาวรสริน  สารธิมา หญิง
19 นายคมกฤษฏิ์  กาบคำ ชาย
20 นางสาวอรดี  ต้นโพธิ์ หญิง
21 นางสุพิชฌาย์  ชื่นตา หญิง