Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.A.T.C. (สามัญ) [ บ้านจะคือ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต หญิง
2 นายสุริยฉัตร  รัตนะ ชาย
3 นายสิทธิโชค  ผดุงสุริยะ ชาย
4 นายกรรณชนชัย  ใจชุ่ม ชาย
5 นางสาวกิ่งกาญจน์  ประสม หญิง
6 นางสาวจิราภรณ์  มีต่อ หญิง
7 นางสาวสุวารี  ชุมภูงาม หญิง
8 นางสาวพัฒนาวดี  พงศ์นิรันดร์ หญิง