Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.A.T.C. (สามัญ) [ บ้านดินแดงสามัคคี ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาววณัฐสนันท์  กมลบูรณ์ หญิง
2 นายจิรศักดิ์  ทองเพชร ชาย
3 นายวุฒิชัย  ทองชะอม ชาย
4 นางสาวอุษณีย์  หิรัญรัศมี หญิง
5 นางสาวประภัสสร  เหล็มหมาด หญิง
6 นางสาวภัคนัย  ชุ่มชะนะ หญิง
7 นางนิชาภัทร  ประพฤติ หญิง
8 นางสาวพุทธชาติ  กล่อมเมฆ หญิง
9 นายกีรติ  สังแสตมป์ ชาย