Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.A.T.C. (สามัญ) [ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายบุญยิ่ง  จันทาโท ชาย
2 นางอัญชนา  จันทาโท หญิง
3 นายธนายุทธ  จันทาโท ชาย
4 นางสาวณัฐติกา  ชัยนวรัตน์ หญิง
5 นางสาวปัฐยา  ต่อคุ้ม หญิง
6 นายซิน  พันธ์ธรรม ชาย
7 นางสาวพิกุล  จรูญโรจน์ หญิง
8 นายธานี  จันทาโท ชาย
9 นายยออดชาย  นพสูรย์ ชาย
10 นางสาวรุุ่งนภา  จันทาโท หญิง
11 นางสาวนฤมล  ไหมชุม หญิง
12 นางสาววรรรี  สิทธิพล หญิง
13 นางสาวณัฐชนากานต์  อินทร หญิง
14 นางสาวธนวัณรัฐ  วังวล หญิง
15 นายชนินทร์  โลแพทย์ ชาย
16 นางพรรณี  ทัศนวรานนท์ หญิง
17 นางสาวทิพวรรณ  ร่วมคำ หญิง
18 นางสาวอรุณี  กงทะสร หญิง
19 นายบุญรวม  ขันอาสา ชาย
20 นางเจียง  ขันอาสา หญิง
21 นางสาวกนกนภัส  คุตป่า หญิง
22 นางสาวประภัสสร  ในเจริญ หญิง
23 นายอิทธิศักดิ์  โชติทอง ชาย
24 นายวชิรวทย์  ฝากกาย ชาย
25 นายณัฐวัตร  เพียรชัยกุล ชาย
26 นางสาวพรรณนภา  อ่อนนิภา หญิง