Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.A.T.C. (สามัญ) [ รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ว่าที่ร้อยเอกดนตรี  รุ่งระวี ชาย
2 นายณัฐดนัย  ร้อยแก้ว ชาย
3 นางสาวเรือนแก้ว  ธรรมสอน หญิง
4 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุธรรม หญิง
5 นางสาวอัจฉรา  กางเจริญ หญิง