Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.A.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวเทวี  ทาเหล็ก หญิง
2 นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร หญิง
3 นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี หญิง
4 นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์ หญิง
5 นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น หญิง
6 นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์ ชาย
7 นางสาวสุวรรณา  โพธิ์แมนกุล หญิง
8 นางสาวกาญจนา  ยาสมร หญิง
9 นายชยพล  น้อยบุญญะ ชาย
10 นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ หญิง
11 นางสาวญาดา  คำเอี่ยม หญิง
12 นายประเสิรฐ  สว่างวงศ์ธรรม ชาย
13 นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล หญิง
14 นางสาวอุไรพร  ทองคำตอน หญิง
15 นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ หญิง
16 นางวัลฤดี  จัตุกูล หญิง
17 นางสาวลภัสรดา  ทรงประโคน หญิง