Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.A.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ ชุมชนบ้านธาตุ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ว่าที่ร้อยตรีประสันต์  ธาตุชัย ชาย
2 นางณัฏฐ์ชปิญชาน์  แก้วดอนรี หญิง