Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.A.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ กุดจับประชาสรรค์ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ว่าที่ร้อยตรีสุวรรณ  ไชยลาภ ชาย
2 นางสาวปาณิสรา  มะณีชม หญิง
3 นางสาวอรสา  สารีโท หญิง
4 นางนภสสร  เพ็ญศรี ธูเรียน หญิง
5 ว่าที่ร้อยตรีธนกร  สามารถ ชาย
6 ว่าที่ร้อยตรีจิระยุทธ  ยศอ่อน ชาย