Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.A.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ บ้านผาเดื่อ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ว่าที่ร้อยตรีอภิเชียร  ไชยติ๊บ ชาย
2 นางสาวปรัศนีย์  เมืองนาม หญิง
3 ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์ ชาย