Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล R.A.T.C. (วิสามัญ) [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวดวงใจ  จันตา หญิง
2 นายศิลปชัย  ปันทะช้าง ชาย
3 นายสิงหราช  ยาโน ชาย
4 นางสาววาสนา  กันปันสืบ หญิง
5 นายนรินทร์  ศิลปเสริฐ ชาย
6 นางบุญทริกา  ยาโน หญิง
7 นายนเรศ  หะกาศ ชาย
8 นายธีรศักดิ์  สายป๋า ชาย
9 นายพรเทพ  วรรณคำ ชาย
10 นางสาวกรนิการ์  แสงกาศ หญิง
11 นางฐิรกานดา  จินาเดช หญิง
12 นางสาวนภาพร  ยานิวงศ์ หญิง
13 นายพลชัย  จิตต์อัมพรสกุล ชาย