Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [ น้ำโสมพิทยาคม ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ว่าที่ร้อยตรีเจริญชัย  อุ่นเที่ยว ชาย
2 นางขนิษฐา  ลุนชัยภา หญิง
3 ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  แก้วดวงดี ชาย