Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระแสง ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายชาญชัย  เก้าเอี้ยน ชาย
2 นางสาวรัตติยา  ไชยเทพ หญิง
3 นางสาณี  เพชรสงค์ หญิง
4 นางกาญจนา  เสนารัตน์ หญิง