Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ [ วิทยาลัยการอาชีพสตึก ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายเกียรติศักดิ์  จันทภาส ชาย
2 นายสวัสดิ์  จันทราช ชาย
3 นางสาวปวีณา  ชะเดืองรัมย์ ชาย
4 นางสาวรุ่งอุบล  แดนโคตรผม หญิง
5 นางสาวขวัญเรือน  นันทแสง หญิง
6 นายธำรง  บริบูรณ์ ชาย
7 นายวัฒนา  พงษ์ชนะ ชาย
8 นายวัชรพงษ์  เวศสุวรรณ์ ชาย
9 นายจำรัส  พิมพาชาติ ชาย