Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้กำกับกองลูกเสือ [ หล่มสักวิทยาคม ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายกิตติธัช  ทองมุข ชาย
2 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล ชาย
3 นางพจนี  คำแท่ง หญิง
4 นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ ชาย
5 นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ หญิง
6 นางบุญยาพร  พรหมศร หญิง
7 นางสุธีรัตน์  ประสาทพร หญิง
8 นายเอกชัย  สุวรรณราช ชาย
9 นางสาวสาวิตรี  ฉะฉาน หญิง
10 นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง ชาย
11 นายจรัญ  ใจวงค์ ชาย
12 นายเจริญ  แก้วเบี่ยง ชาย