Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [ นาคนาวาอุปถัมภ์ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายณภัทรพล  วิริยะกุลเจริญ ชาย
2 นายพรหมพิมาน  ไชยหงษ์คำ ชาย