Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 71,056 คน : หญิง 58,163 คน : รวม 129,219 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 3,996
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 247
คิดเป็นร้อยละ 6.18%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 3,749
คิดเป็นร้อยละ 93.82%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

128,759 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

460 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 348 คน : หญิง 1,169 คน : รวม 1,517 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 3,996
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 15
คิดเป็นร้อยละ 0.38%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 3,981
คิดเป็นร้อยละ 99.62%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 143 คน : หญิง 10,812 คน : รวม 10,955 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 3,996
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 40
คิดเป็นร้อยละ 1.00%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 3,956
คิดเป็นร้อยละ 99.00%

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 1,148 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 2,387 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 14,878 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด