Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 3,550 คน : หญิง 340 คน : รวม 3,890 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 965
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 70
คิดเป็นร้อยละ 7.25%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 895
คิดเป็นร้อยละ 92.75%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

3,890 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

0 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 24 คน : หญิง 36 คน : รวม 60 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 965
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 1
คิดเป็นร้อยละ 0.10%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 964
คิดเป็นร้อยละ 99.90%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 611 คน : หญิง 582 คน : รวม 1,193 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 965
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 23
คิดเป็นร้อยละ 2.38%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 942
คิดเป็นร้อยละ 97.62%

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 251 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 425 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 3,517 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด