Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 562 คน : หญิง 0 คน : รวม 562 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 438
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 2
คิดเป็นร้อยละ 0.46%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 436
คิดเป็นร้อยละ 99.54%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

562 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

0 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 0 คน : หญิง 0 คน : รวม 0 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 438
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 0
คิดเป็นร้อยละ 0.00%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 438
คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 0 คน : หญิง 118 คน : รวม 118 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 438
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 1
คิดเป็นร้อยละ 0.23%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 437
คิดเป็นร้อยละ 99.77%

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 312 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 376 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 2,493 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด