Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล รุ่นใหญ่
ลำดับที่ ชื่อ จังหวัด
1 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
2 บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
3 รร.เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี
4 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
5 ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
6 เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี
7 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
8 ป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน
9 รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
10 สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
11 วังบ่อวิทยา นครสวรรค์
12 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 รร.แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
14 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) อุบลราชธานี
15 บ้านนานอก กำแพงเพชร
16 หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
17 พุทธเกษตร แม่ฮ่องสอน
18 โสตศึกษาจังหวัดตาก ตาก
19 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
20 บ้านซำหวาย อุบลราชธานี
21 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
22 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
23 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
24 ศิริราษฏร์สามัคคี ปัตตานี
25 ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
26 รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
27 วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี
28 ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
29 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
30 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
31 นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ
32 ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี
33 ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
34 รร.เหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี
35 ปู่ด้วงศึกษาลัย ชัยภูมิ
36 นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
37 ชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา
38 ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
39 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
40 กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
41 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 สงขลา
42 นาแกพิทยาคม นครพนม
43 พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
44 มิตรภาพ มหาสารคาม
45 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
46 หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี
47 นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
48 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
49 เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
50 มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
51 เหล่ายาววิทยาคาร มหาสารคาม
52 วาปีปทุม มหาสารคาม
53 บรบือ มหาสารคาม
54 สากเหล็กวิทยา พิจิตร
55 ผาผึ้งวิทยาคม ตาก
56 ผดุงนารี มหาสารคาม
57 วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
58 ทับปุดวิทยา พังงา
59 อรุโณทัย ลำปาง
60 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
61 สังคมอิสลามวิทยา พังงา
62 ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
63 อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ