Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 มนตรา ศรีภิรมย์ ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) พิษณุโลก
2 สใบพร รูปไสย บ้านยางคำ สกลนคร
3 วัชรา ภุมราดี ชุมชนบ้านดง อุตรดิตถ์
4 อารีวรรณ พวงเงิน บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย นครพนม
5 สุภาวินี กะการดี บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
6 มูฮัมมัด หวังสวา บ้านกรอบ สงขลา
7 สุทธิลักษณ์ เล็กโฉม บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
8 นภัส พันธ์ไพศาล วัดบัวหลวง ปทุมธานี
9 ปรารถนา ศาลางาม ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
10 ธนอรรถ ศรีแจ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
11 วรัญญู สุขสวัสดิ์ ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
12 ศรัณย์พร ปองได้ อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี
13 ศราลักษณ์ ศรีหะวงค์ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
14 วิมลรัตน์ ฤทธิ์เดช วิเศษศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
15 ปริยาพร ภูหลงเพีย นาจานนาเจริญโนนทัน ขอนแก่น
16 ปิยะนุช กันภัย บ้านปางอุ๋ง เชียงใหม่
17 ชัยณรงค์ พันธ์พงค์ สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
18 ฉกาจชัย ไชยพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
19 ปพณฐ์ เกิดบัณฑิต พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
20 นิภาพร แสงอารีย์ บ้านเกริงกระเวีย กาญจนบุรี
21 กิตติพงษ์ ทองอินทร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
22 กนกวรรณ อาบสุวรรณ์ มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธานี
23 ปวีณา รัศมีงาม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
24 อรนุช นุตมะหะหมัด สุเหร่าหะยีมินา กรุงเทพมหานคร
25 กฤษณา โต๊ะมิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
26 ชัญญ์ธนพัศ สมบูรณ์ศิริ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
27 ธนนันท์ ลวดลาย วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานคร
28 ศิริลักษณ์ เตชะวลีกุล เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
29 วิศาล ชินธรรมกีรติ บ้านทับโกบ สงขลา
30 อุไรวรรณ แซ่โง้ว บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 กาญจนบุรี
31 กชามาส เอี่ยมแก้วประเสริฐ ภูเรือวิทยา เลย
32 อนุสรา สุดดี สุรินทรศึกษา สุรินทร์
33 นภาภร ธนูสา สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
34 วันเลิศ ธรรมวงค์ วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
35 ณัชชา พิมพ์อ่อน บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหาร
36 พิชญ์นรี เตาเงิน เทพพิทักษ์พิทยา อุบลราชธานี
37 แพรไพลิน ปิ่นมี วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
38 ภาวิณี ศรีบุญเรือง บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) นครราชสีมา
39 อดุลย์ ผุยวงษ์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
40 นภสสร ศิลป์ภากร บ้านถลุงเหล็ก ลพบุรี
41 วิศนี ทีฆายุทธสกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี
42 จรรยา เสนาคำ ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กาฬสินธุ์
43 วราวุธ หว่างคำภา ทองทาบพิทยา ลพบุรี
44 ชนัญชิตา ถิระโชติ วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
45 พลอยไพลิน แซ่ลิ้ม บ้านหนองระแวง ประจวบคีรีขันธ์
46 ธีรเดช พันธสุโต บ้านสามหลัง กาญจนบุรี
47 สุวรรณา เอี่ยมสินธุ์ วัดบ้านหมาก สระบุรี
48 ประภาพร ทองพอก บ้านคำหาด อุบลราชธานี
49 ปวีณา บัวมาศ ยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี
50 เอกธวัช กฤษชนะ ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ลพบุรี
51 นริศรา ถึกเกิด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
52 สุรัชฎา แก้วดี ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
53 วิมลวรรณ เหลืองสีทอง สำเร็จวิทยา สระแก้ว
54 สุรีพร กลางสวัสดิ์ ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย
55 กัลยรัตน์ บุญมา ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
56 ปาริฉัตร แวทไธสง บ้านมะเดื่อชุมพร กำแพงเพชร
57 ธารารัตน์ แพรปราณีต สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี
58 ศักดิ์สิทธิ์ ทิหวาย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
59 ธนกิจ นุกิจ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
60 สุภวัทน์ กำปั่นทอง วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
61 กฤษณะพงษ์ ชูอินทร์ น้ำหนาววิทยาคม เพชรบูรณ์
62 สุรีรัตน์ มะเดื่อสวน บ้านโคกกลาง ลพบุรี
63 วรวิทย์ พงศ์พัชรศักดิ์ วชิราลัย เชียงใหม่
64 วรรณสุข มีเดช เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
65 รินรดา เลิบไธสง วัดทุ่งรี นครปฐม
66 สุทธดา สมัครไร่ อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
67 อภิศิษถ์ นาคมุสิก ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
68 ธนกฤต ปินพานิช สระแก้ว สระแก้ว
69 วุฒิชัย ดาวเรือง บ้านปลาขาว ศรีสะเกษ
70 นิภาภัทร ตั้งจิตต์ธรรม บ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ
71 จุฑาธิบดิ์ แก้วบุญมา บ้านหลังเขา กาญจนบุรี
72 อชิรญา กฤษณะรังสรรค์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
73 จุรีรัตน์ โททอง วิวัฒน์วิทยา ตรัง
74 ภชพน เชื่อมทอง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
75 กุลวัฑฒ์ ภิรมย์ราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
76 ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ บ้านแคนดำ สุรินทร์
77 วราภรณ์ เพริดพราว วัดไร่น้อย อุบลราชธานี
78 รัตนา กลมเกลียว ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
79 เบญจมาศ ทัศไพร บ้านโนนทองโนนสะอาด มหาสารคาม
80 ภุมรินทร์ สีทา บ้านป่าวังกวาง สระบุรี
81 ณธาร สวัสดิ์นภา วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) นครนายก
82 ชินรัฐ รัตนธร ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต
83 ภัทรพงษ์ พณิช เขาทอง นครสวรรค์
84 ณัฐยา เอี่ยมสำอางค์ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
85 แพรวพรรณราย เป็นวงค์ วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร
86 เทอดศักดิ์ คมขำ บ้านโสกวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี) สกลนคร
87 สุชัญญา กำนัลวิมานพร บ้านเมืองคอง เชียงใหม่
88 ศิริพร ชินวงค์ อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
89 บุญยาวี รัตนวิจิตร สุนันทาวิทยา ตราด
90 พีรวัชร ศรีเงิน สบป้าดวิทยา ลำปาง
91 ฐิติกา หาดยาว กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
92 นิติพงษ์ พุทธชาติ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
93 สุชาดา บริรัตน ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
94 ณมลชนก เข็มนิล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
95 ธนัชชา ไชยฐานนันท์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
96 ภาสพงศ์ สนเอี่ยม โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
97 วณนาต์ โชคปีติกุล บ้านค่าย ระยอง
98 จิรายุทธ์ รักษ์สิงห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
99 น้ำทิพย์ ศรีสวัสดิ์ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
100 กรรณวัฒน์ หุตะโกวิท วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นนทบุรี
101 สิทธิพงษ์ สุทธิอาจ บ้านซ่านสามัคคี อุตรดิตถ์
102 ศรุตา สังข์ทอง วัดวาลุการาม ชุมพร
103 ทิติภา ตังศิริ วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
104 สุมนา ภู่พงษ์วัฒนา บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
105 บุญญารักษ์ แย้มสมุทร สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
106 ธนิตกานต์ วิริเยนะวัฒร์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
107 รัชพล ประมวล ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร
108 ศรันยุทธ คชวัฒน์ ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
109 กมล พึ่งภิญโญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
110 จิตราพร นิธิวุฒิกร เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
111 มโณภัทธ์ ทองอุดม วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
112 สิรินาถ สุขใส บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
113 ณัฐพล สุทธิกิติวงศ์ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นนทบุรี
114 ชนาธิป สุนทรภักดิ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
115 ขวัญชนก ทองเดช สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
116 อารดา คงวัฒน์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
117 ปรางค์พิสุทธิ์ ลอยไสว สุเหร่าหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
118 สิดาพร แสวงสารศานติ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
119 ประภากร ผดุงตระกูล บ้านควนล่อน สตูล
120 ประภัสสรณ์ เชยสงวน บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
121 สุภาภรณ์ จุลสมบัติ บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
122 กิตติพงษ์ ศรีเสน มัญจาศึกษา ขอนแก่น
123 จุฑารัตน์ เบญจามฤต บ้านค่าย ระยอง
124 ปณิธาน บุญสร้าง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
125 คงชนก คชาทองรักษ์ วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
126 ณชาวรินทร์ ชนะมาร วัดจินดาราม นครปฐม
127 สิรินทรา พาวินิจ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
128 จุฑารัตน์ นาคคำ วัดศรีวิเทศสังฆาราม สงขลา
129 นารีรัตน์ บุญประเสริฐ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
130 สิทธิชัย อาสา วัดรางจระเข้ พระนครศรีอยุธยา
131 วชิรวิชญ์ ตรีรณานุสิษฐ์ วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
132 พิมพ์นารา เกียรติสมกิจ วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี
133 โญธิกา คัทมาร เขมราฐ อุบลราชธานี
134 อภิโชติ บุษบงก์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
135 ไพลิน คงสมแสวง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
136 ไพลิน คงสมแสวง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
137 ณัฐยา วงษาชัย สหกรณ์นิคมเกลือ สมุทรสาคร
138 สุดารัตน์ วรกรรณ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี
139 นรินรัตน์ กล้าหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ระยอง
140 เกียรติคุณ มัยญะกิต ชลนายกสงเคราะห์ นครนายก
141 เวียรนันท์ รูปประดิษฐ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
142 วีรภัทร ศรีประดิษฐ์ บ้านย้อมพัฒนา มุกดาหาร
143 ปทิตตา เทศแก่น อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
144 ปริศนา สมสมัย อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
145 สุนันทา วงษ์อิศเรศ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
146 พรทิพย์ อินทร์แพง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
147 เบญจพร อ่อนศรีไพร บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
148 ประภัสสร จันทร์แสง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
149 เกศศิณี สิมมา บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
150 จุรีรัตน์ วายโสกา รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
151 สุทธินี อภิวันท์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
152 พิมรดา เอนกศิลป์ เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นครนายก
153 สุรศักดิ์ ชินวรพิทักษ์ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
154 รุ่งรัตน์ จีรวิทย์ขจร ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
155 ภูษณิศา สายบัว ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
156 ชยาภา มังกร รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
157 เยาวเรศ กลิ่นนิล วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
158 กฤติยาภรณ์ รอดมาลี สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
159 ณนาวี สุขเกษม หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
160 ณัฐวุฒิ ทองน้อย พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
161 ภัทรพร ดีรัศมี ตากพิทยาคม ตาก
162 วร​พงศ์​ วรรณ​ดิษฐ์​ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
163 จันจิรา เปลียนเรื่องศิลป์ บ้านเขาปูน ปราจีนบุรี
164 กนกพร จันทร์ทอง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
165 ณัฐวุฒิ เสรีเบญจพล บ้านสระเตย สุพรรณบุรี
166 นุชรินทร์ การัณย์โรจน์ สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
167 นุชจรินทร์ เฟื่องชูนุช บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
168 วิชุตา สิงสถิต มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร
169 นภพร เติมบุญ สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
170 วิทวัส สุขแก้ว วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
171 สิรินันท์ สุวรรณไมตรี วัดคลองใหม่ สระบุรี
172 เปรมสุดา โฉมรัก วัดสมานมิตรมงคล สระบุรี
173 เกียรติชัย ช่างประดิษฐ วัดหนองคู ลพบุรี
174 จิตนิภา เสาวพันธ์ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
175 อรสิริ พาทีทิน ชุมชนบ้านศาลาด่าน กระบี่
176 อรนิภา นาคเขียว สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เพชรบุรี
177 ดวงกมล ทองเขียน เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
178 ธนดล เกตุแก้ว สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
179 พรรณณิตา ยอดยิ่ง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
180 พิชญา ชัยปฐวี วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นนทบุรี
181 ธวัฒชัย แพทย์เกาะ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
182 นพพร พูนศิริ วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
183 พิชญา วังสาร เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช
184 เบญจรัตน์ ปรีดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนพุด สระบุรี
185 พิชินาถ ดิลกลาภ บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ขอนแก่น
186 ชายิกาพร สุวรรณปินฑะ ประชานิยมปณิธานพัฒน์ ร้อยเอ็ด
187 ทรรศนีย์ จันทหาญ รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
188 พัชญ์ษญานันท์ มั่งมีศุภธนโชติ วัดหางไหล พิษณุโลก
189 พิรญาณ์ ทองนา วังสำโรงวังหว้า พิจิตร
190 ณัทศศิร์ สิทธิสมบูรณ์ บุญสูงอุปถัมภ์ พังงา
191 วรารัตน์ สกุลเนียม วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
192 ศิวพร ศรีวารีรัตน์ วัดคลองตันราษฎร์บํารุง สมุทรสาคร
193 ปิ่นเพชร ปิ่นเวหา บ้านคลองใหม่ นครปฐม
194 ชัญญาพัชญ์ หิรัญจรูญศักดิ์ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
195 ชามา เทียนโสภา เดชาบดินทร์ สุโขทัย
196 ลลิตา กองเมือง เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
197 ชารวี บุญยิ้ม ดาราสมุทร ชลบุรี
198 ประภาพร ประวัติวิไล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
199 กัญทิมา ทองหล่อ บ้านหนองอีเลิง สุรินทร์
200 พิเชษฐ ศิริพันธ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
201 เอวิตา เร่งรัด บ้านหนองไผ่ล้อม กาญจนบุรี
202 อรุณรัตน์ เพชรพูน บ้านตระมูง สุรินทร์
203 ไอรดา สิทธาเศรษฐ์ รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร นครศรีธรรมราช
204 สหรัฐ เบี้ยววงศ์ วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
205 สุรศักดิ์ เล็กสุนทร วัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร
206 ณัติมา ขำเกิด ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
207 ดาราวรรณ เขียวสะอาด สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
208 อรณี ชูชะเอม เมืองเก่ากำแพงแสน นครปฐม
209 ชนาภา จีนคร้าม วัดสาลวัน นครปฐม
210 ศศิมา เฉยดี วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สมุทรสาคร
211 นิศาชล อ่อนน่วม เอกดรุณ นครปฐม
212 เจนจิรา ชาติภูธร บ้านหนองหิน สุรินทร์
213 พรทิพย์ ชมภูบุตร บ้านหนองกบ อุบลราชธานี
214 ธริยา ดวงชัย สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
215 กฤษฎา ทองพูล บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ บึงกาฬ
216 กชวรรณ โปร่งจิตร บ้านปราสาทกวางขาว ศรีสะเกษ
217 ภัคสุภา สัญจร มัธยมจิตจัณ สงขลา
218 ญาริดา นิยมศักดิ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
219 ชนิภรณ์ บุญมาก อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
220 ดวงกมล มูลละออง ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
221 สุพรรษา สุขภิรมย์ คลองทางหลวง นครปฐม
222 ศิริลักษณ์ แสงงาม อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
223 วิลาสิณี ชนะธร บ้านซ่อมดู่ สกลนคร
224 ปวริศ ชอบสำราญ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
225 ปาริชาติ ด่านณรงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
226 พรพิชชา พุ่มไพรวัลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา อุบลราชธานี
227 สุวสัน กิมเล่งจิว รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
228 อภิสิทธิ์ กุลภัทร์แสงทอง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
229 ภนิตา เชื้อจันทร์ วัดใหม่ อุตรดิตถ์
230 วนิดา จิตพัฒนะธรรม หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
231 จักรพงศ์ แสงแก้ว หนองอียอวิทยา สุรินทร์
232 ปนัดดา สมันเลาะ วัดบางพระ ฉะเชิงเทรา
233 พงศกร นิ่มเอี่ยม วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
234 อรรถชัย เนตรบุตร บ้านลำแคลง ตรัง
235 ศิริพร พัดลม วไลย ประจวบคีรีขันธ์
236 นฤเบศก์ จารุจินดา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี
237 รัศถิตย์ ศรีสังข์งาม วัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) กรุงเทพมหานคร
238 กันติชา พันธ์ทอง วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
239 กัญญาภัค จันทรเพ็ง บ้านหนองระแวง ประจวบคีรีขันธ์
240 อัจจิมา จั่นงาม สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี
241 ธัชมน สุริยะ บ้านงิ้วแบ้ นครสวรรค์
242 ชัชวาล อาสาสนา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
243 นฤมล ฤดีนิรมาน สามัคคีวิทยา ลพบุรี
244 จุฑารินทร์ ไพฑูลยากุล เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
245 อาทิตยา คงเมือง อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะสุวรรณวงศ์) สงขลา
246 คุณนิธิ มีคุณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
247 เกศกนก ตูบสันเทียะ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
248 นภัสสรณ์ ยะหะยอ มารดานุสรณ์ ตราด
249 ณัฐพล บุญมาก บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
250 ราตรี บุญกระจาย วัดอัมพวัน ชลบุรี
251 พชร ริ้วพันกุล กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
252 ศรัณย์ ชโลดม วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา
253 ณัฐชัย สุคันธรส มัธยมจิตจัณ สงขลา
254 พงศกร ด้วงเขียว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ลำปาง
255 พัชราภรณ์ ประเสิรฐแก้ว บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี
256 พัชรินทร์ สังข์เงิน วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นนทบุรี
257 วรารัตน์ กิติธรากุล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
258 ศิริพร จงเพลินนภาพร บ้านไร่ใหหลำ ชลบุรี
259 บุษราคัม สมิทธาพิพัฒน์ บ้านดอนโพ สุพรรณบุรี
260 พิยดา เฉลิมกาย จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
261 พงศ์นรินทร์ ภุมรินทร์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
262 นพัสลักษณ์ อิทธิชัยวัฒนา วัดห้วยสุวรรณวนาราม สุพรรณบุรี
263 จิราวรรณ เสนาใหญ่ เทพนิมิต อุบลราชธานี
264 ศิรประภา ก้อยเหาะกูล อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
265 อนุชิต ไชยบัวรินทร์ บ้านโนนกาเร็น อุบลราชธานี
266 สมฤทัย พินิจกุล นาจานนาเจริญโนนทัน ขอนแก่น
267 ธีรพล ไชยยะ วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
268 พรสัมฤทธิ์ เยาวรัตน์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
269 พิมพ์ชนก ขอสุข ชุมชนวัดดงขวาง อุทัยธานี
270 มุทิตา กตัญญูพันธุ์ จุฬาราษฎร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
271 ฟาติมา ไชยแก้ว บ้านเขาแรต ชลบุรี
272 ณัฐวัตร รื่นอารมณ์ บ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ
273 ภัทธีรา เจริญบูรโณภาส ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สุพรรณบุรี
274 สรัญญพัชร์ อาจองค์ บ้านแทงวิทยา ศรีสะเกษ
275 ดลวรรณ เพ็ชรหงษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
276 ภูวนัตถ์ ฟักบาง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
277 ธาสินี ทัศนวิรุฬห์ พีระวิทยา สระบุรี
278 ปิยพงษ์ บุญทอง เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช
279 พุฒิพงศ์ ตั้งประเสริฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
280 กนกพร ดียิ่ง วัดเฉลิมลาภ ชลบุรี
281 กานต์ พงษ์ศรีเจริญสุข ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
282 ก้้องภพ ศริพันธุ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
283 ลลิตา มะมา บ้านปากคลอง 17 นครนายก
284 พิกุลแก้ว ชุ่มเย็น วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก
285 สุรีย์พร สิงห์เทียน วัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี
286 ชุนาทิพย์ จรดำ บ้านศรีปทุมวัลย์ สุราษฎร์ธานี
287 ศุภรัสมิ์ ค้ายาดี อู่ทอง สุพรรณบุรี
288 สุจีมาศ แก้วมุกดา โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
289 ศศิธร หวายฤทธิ์ วัดโคกเจริญ บุรีรัมย์
290 เบญจมาศ บุญตา กิตติวัฒนา ปราจีนบุรี
291 สุมาลิณี ศิริพจนานนท์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
292 สุมาลิณี ศิริพจนานนท์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
293 ชนัดดา แสงเทศ บ้านหน้าค่าย สุราษฎร์ธานี
294 พรพิมล เพิ่มทอง บึงวิทยาคาร สุรินทร์
295 ชนิกานต์ ท่ากลาง บ้านเขาไม้ไผ่ นครนายก
296 จิรายุ ยอดเสรนี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี
297 ทิพธัญญา เหมพรหม สำเร็จวิทยา สระแก้ว
298 ผดุงเกียรติ สุมังคละ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
299 วิษณุรักษ์ ประสมทรัพย์ บ้านกกสะตี เลย
300 อัญชนา โล่ห์นารายณ์ แสนสุข บุรีรัมย์
301 วิภาวรรณ ศรีประจันทร์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
302 สุธาสินี สุทธิศักดา รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
303 อัสรีนา บินฮาซัน เปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ
304 ชนาภรณ์ เนตรสว่าง วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
305 นฐพร น้อยมหาพรม ตากพิทยาคม ตาก
306 ภราดร พินโพธิ์วงษ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
307 อนัญญา ศรีประทุม บ้านอ่างกระพงศ์ ชลบุรี
308 ณัฎฐณิชา ไชยสุภา อนุบาลพนมทวน กาญจนบุรี
309 ศศิยา ฟักสุวรรณ บ้านลานนา นครศรีธรรมราช
310 เกียรติสินี มงคลวิวัฒน์ วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
311 อุไรวรรณ วันดี พัฒนานิคม ลพบุรี
312 กฤติยา กฤดิเกรียงไกร บ้านห้วยไคร้ ประจวบคีรีขันธ์
313 ภาคิณี ยงทวี พัฒนานิคม ลพบุรี
314 เจตน์ศิริ ทะชาดา พระตำหนักมหาราช ชลบุรี
315 ประภัสสร เเสนนิทา ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
316 ณัฐศรา วงศ์ศรีสุมโนทัย สามัคคีวิทยา ตาก
317 จารุวรรณ ดวงศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม) อุบลราชธานี
318 อริสา ประกิ่ง บ้านโนนสะอาด อุดรธานี
319 วิภาภรณ์ น้อยสวัสดิ์ เปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ
320 ศิริพร สายพรหม วัดกาหลง สมุทรปราการ
321 อรนุช ชื่นตา ทองหลางวิทยาคม อุทัยธานี
322 ณัฐวรรณ จันทไหว เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
323 วรรณวิษา จันทร อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
324 สุรสีห์ วงษ์ตาฟู ฐานชีวา พระนครศรีอยุธยา
325 จรัสพร เกื้อกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
326 ภัทราภรณ์ โชติชื่น โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ฉะเชิงเทรา
327 ดุจฤดี มั่นคง บ้านหนองโรง เพชรบุรี
328 เกษร นามพระหัตถ์ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
329 ญาดา ทรัพย์ประเสริฐ เปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ
330 ศิริขวัญ แก้วแสน ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
331 สมชาย มั่นประสงค์ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
332 ธนิดา จันทร์ภูมิ ฐานชีวา พระนครศรีอยุธยา
333 สุนิต อุยพิตัง เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
334 อรวรรณ เปียพรัด สมุทรปราการ สมุทรปราการ
335 ชนิดา เทศกูล สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
336 ภูรินที กุลธงเกตุ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
337 วริทธิ์ธร ศรีบุญ วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
338 ศิริรัตน์ ดีสอน วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
339 แพรวพลอย เจียมจิตพลชัย บ้านคลองมะนาว ตราด
340 พงศกร ทองสุข รร.แพรกษาวิทยา สมุทรปราการ
341 ภัทรนันท์ ชัยมา บ้านละหุ่งหนองกก สุรินทร์
342 ศราวณะ จาอาบาล สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สมุทรปราการ
343 สโรชา ขาวผ่อง รร.แพรกษาวิทยา สมุทรปราการ
344 ภาวิน พูลทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 สระแก้ว
345 ศิรดา เพ็งอุดม บ้านศรีเจริญทอง ฉะเชิงเทรา
346 ชวินโรจน์ พจน์ประบุญ วัดราษฎร์ศรัทธา ชลบุรี
347 ธิพรัตน์ เนื่องภิรมย์ เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี
348 เจนจิรา พวงมาลี เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
349 ปภัชญา ชะวีวัฒน์ พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
350 พิสิฐ สุวรรณนิมิต ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
351 ปาริสา จันทร์แสง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
352 อัษฏายุธ แคล้วคลาดสัตรู บ้านห้วยไข่เน่า ชลบุรี
353 อัจฉรา ประเสริฐไทย บ้านหนองหมู สระแก้ว
354 นนท์ซี หมัดหนัก หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
355 พัฒนพงษ์ อ้นเถื่อน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี
356 รุ้งทิพย์ จันทรสถิตย์ อนุบาลนครนายก นครนายก
357 ชุตินันท์ ปันกาที บ้านเขาแม่กระทู้ นครสวรรค์
358 พสิษฐ์ แซ่อี๋ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
359 กฤษณา วงวีระ วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) แพร่
360 มณีรัตน์ ลีลา บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ
361 อัครนันท์ บุญเทียมเลิศวุฒิ บ้านคลองยาง กระบี่
362 นิรธรา พุ่มทอง วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นนทบุรี
363 จิรศักดิ์ สุขใส บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์
364 รัตนาพร อวยพร เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
365 ปวรวรรณ มั่นใจ จารุศรบํารุง ปทุมธานี
366 กนกวรรณ พรหมภักดี บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
367 เกวลี เชาว์นาวิน สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
368 รชานนท์ คันทา เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
369 ชฎาพร ประกานนท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
370 จันจิรา ศรีชะอุ่ม สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
371 นันทวัฒน์ กุลคง บ้านปางอุ๋ง เชียงใหม่
372 ธนกฤต วิเศษชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
373 สุรีย์พร จันทรส บ้านดอนทราย ประจวบคีรีขันธ์
374 พรธิดา กาญจนประดิษฐ์ เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
375 นิภาพร ทองจุล วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
376 อัยนา มณีโชต์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
377 ยุพิน สุขเนตตรี วัดปัญจาภิรมย์ สระบุรี
378 จุฑาภรณ์ สุปุณณะ เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
379 ศิริมล บุษสะ เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
380 ฐิติรัตน์ รัตนจันทร์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
381 วันเพ็ญ อาทิตย์ บ้านหนองไผ่ พิษณุโลก
382 จุฑามาศ แสงสว่าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา
383 พรภิรมย์ อรรถอินทรีย์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
384 ศจี ชาติทรัพย์สิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
385 วราพัชร ชาลีกุล บ้านนาดีทุ่งเจริญ อุบลราชธานี
386 กรรณิการ์ กรุดเงิน วัดบ้านลาด ลพบุรี
387 ภานุพงศ์ นวลใย จุฬาราษฎร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
388 ณรรฐวรรณ ทรัพย์ปราชญ์ วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) พระนครศรีอยุธยา
389 นิศาชล หิรัญพฤกษ์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
390 ชญาภรณ์ ประไพบูลย์ วัดรางจระเข้ พระนครศรีอยุธยา
391 ประภาภรณ์ ป้อมพฤกษ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
392 ศุภนิธิ์ ศิริเจริญ ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
393 ศุทธินี จันยะนัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา
394 นัฐลียา ปกป้อง บุญจิตวิทยา ชลบุรี
395 กัญญ์ณณัฐญา สิงหบูลย์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
396 อชาตยา สนิทนาม สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เพชรบุรี
397 นุชนาท โนทะเวียน อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
398 ศิวพร สุคนธสังข์ วัดทำใหม่ พระนครศรีอยุธยา
399 ทัศนาวลัย มะลูลีม อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
400 หทัยภัทร ไกรวรรณ วัดโบสถ์ พระนครศรีอยุธยา
401 ศุภกิจ เภรีศัพท์ ตะโกดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา
402 ศราวุฒิ บำรุงศิลป์ พัฒนานิคม ลพบุรี
403 นรีรัตน์ สุนทรศิริ เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นครนายก
404 ปรัชญา ประยูร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
405 ศิริกร ลิมปศิริสุวรรณ ฐานชีวา พระนครศรีอยุธยา
406 เบญจพร กาบบัว เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
407 อรณิชา วิงวร ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
408 เกศรา บุญมา วัดคลองใหม่ สระบุรี
409 อาทิตยา แก้วมณี ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
410 สิริมา ภาวงค์ บ้านหนองตากวย สกลนคร
411 ธัญญาเรศ รัตนประทีป วัดเขาปากช่อง เพชรบุรี
412 พรศิล เพ็ชรมณี ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี
413 วรัทยา เฉลิมรูป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
414 กนกพร พรหมสนธิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
415 รอมดอน รัศมีนา อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
416 ศศิณา วงษ์ครุฑ เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
417 ทอฝัน เปรมปรี วัดกุฎีลาย พระนครศรีอยุธยา
418 ญารินดา กลิ่นศรีสุข จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
419 มัรมารีน บุญรอด เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
420 สิรยา อินทนาคา พัฒนานิคม ลพบุรี
421 สุนิศา สุนิศา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
422 ธนรัตน์ สอาดศรี วัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์) อ่างทอง
423 ณัฐกิตตรา จันสี ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
424 ศิลาพร ม่วงงาม วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สุพรรณบุรี
425 พรพรรณ วินิจฉัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
426 อิสรา โพธิ์หอม วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล) อ่างทอง
427 ศิรินันท์ ศรีสว่าง วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
428 เมษาศินีย์ วงษ์เขียว กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
429 นันทวัฒน์ จำนงค์โชค วัดท่าโก นครสวรรค์
430 จุฑากุณ คงอุโฆษ วัดมุจลินท์ ลพบุรี
431 ธัญนุช เนียมประเสริฐ หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
432 ภาสุ ทรัพย์ระเบียบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนพุด สระบุรี
433 สิทธิศักดิ์ เฉลยสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
434 เบญจพร สิริชัย วัดสุทธาวาส ชลบุรี
435 รตะวัน วราโภค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
436 ดลนภา มากสิน เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
437 วราภรณ์ บุญมี หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
438 วสันต์ อินอ่อน อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
439 อมลรดา บัวสุนทร เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
440 นพรดา บัวสุวรรณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
441 ศรัญญา กลัดพันธุ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
442 กัญภัทร ขจีจิตร์ ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี
443 พีรยุทธ์ ศรีคำสุข บ้านเขาตะแคง ลพบุรี
444 สำรวม สอิ้ง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
445 วิลาวัลย์ ชัยกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
446 ชญานิศ เติมลาภ บ้านท่าเยี่ยม ลพบุรี
447 นลินี กล้วยดี บ้านดงน้อย ลพบุรี
448 ัภัทรวุฒิ ชนะบุญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
449 ธวัชชัย วาดเขียน ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
450 ณัฐปภัสร์ วุฒิปารเมษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
451 กชพร สระคูพันธ์ วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' ลพบุรี
452 ญาศินี ชัยรัตนมโนกร อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
453 อรณิชา ฐานทนิต วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
454 เบญจมาศ มีสมวัฒน์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
455 รัตนา หุ่นเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
456 ปิยวดี เตชะวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
457 ลลิตา ใจเด็ด เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
458 พรพิชชา พรมมี โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
459 ณัฐสุชา กำบังภัย บ้านหนองเสมา ลพบุรี
460 ภัสส์ธนัญ หิรัญธำรงพิพัฒ อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
461 จิราพร ศรีชมภู วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สระบุรี
462 ชุติกาญจน์ กางกรณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
463 วรวีย์ เขียววิลัย วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สระบุรี
464 เรณู จิตนิยมศิลป์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
465 อารยา พิกุลชาติ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
466 รุจิรา ัชัยกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
467 ดารารัตน์ บริบูรณื เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
468 ดารารัตน์ บริบูรณื เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
469 ธิดารัตน์ บริบูรณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
470 ปรียาภรณ์ ศรีอัมพร บ้านคำภูทอง สกลนคร
471 อังวรา นัฐพงศ์พาณิชย์ บ้านนาเหมือง สกลนคร
472 ชนมล เรือนงาม พัฒนานิคม ลพบุรี
473 ติวาณัฐ สุพลสิงห์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
474 กิติวรรณ์ เกียรติกุล สามัคคีวิทยา ลพบุรี
475 พรรณพัตร บุญเดชชัยกุล วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
476 ณัฐชยา แสงอนุเคราะห์ ดงตาลวิทยา ลพบุรี
477 ณัฐสิทธิ์ ชมภูนุช บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) ลพบุรี
478 ณัฐพร ขันเชื้อ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
479 เฉลิมยุทธ์ โชคลาภ โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
480 ชลิตตา บุญเรือง พัฒนานิคม ลพบุรี
481 ดาลัด คำตัน พัฒนานิคม ลพบุรี
482 แสงเทียน ยุทธนาวิน พัฒนานิคม ลพบุรี
483 ศิรินทิพย์ พุ่มไพศาล เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
484 คนึงนิต ภัยฉกรรณ์ สามัคคีวิทยา ลพบุรี
485 สุกัญญา เหมสงวน บ้านสุโสะ สงขลา
486 อุณาโลม ยศลาสูงเนิน วัดหนองอ่างทอง สระบุรี
487 กิตตสุคนธ์ ่โลกุตรภูมิ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
488 สุธาทินี กระต่ายเทศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
489 สุธิดา ใจเย็น สามัคคีวิทยา ลพบุรี
490 วรัญญา นาโพธิ์ สามัคคีวิทยา ลพบุรี
491 พัชราพร ศรชัย ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
492 เอกชัย ปานผา หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
493 พิชญาภา โยมา นารายณ์วิทยา ลพบุรี
494 อชิรวุฒิ ศรชัย แก่งคอย สระบุรี
495 คมสัน สางชัยภูมิ นารายณ์วิทยา ลพบุรี
496 อัจฉรา เกษไชย บ้านเขาแหลม ลพบุรี
497 ทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์ นารายณ์วิทยา ลพบุรี
498 อุมาริน คิมเม ใจจำนงศึกษา เพชรบูรณ์
499 วิศัลย์ศิริ ศรีม่วง จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
500 วิริยะ อินยิ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลพบุรี
501 ทิพย์สุคนธ์ กฤชพิทยเดชา สามัคคีวิทยา ลพบุรี
502 คุณัชญ์ สังกรณี วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สระบุรี
503 ชลธิชา ชมชื่น สามัคคีวิทยา ลพบุรี
504 ณัชชา แจ้งประยูร ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ลพบุรี
505 ยุทธศักดิ์ แพรศรี บ้านวังเพลิง ลพบุรี
506 ธรัญญา เถียรอ่ำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
507 ณัฐกานต์ กองแก้ว เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
508 วราภรณ์ เกสแก้ว หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
509 นวพร แสนอภัย บ้านซับเค้าแมว ลพบุรี
510 เสาวลักษณ์ อ่อนท้วม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
511 ประภัสสร จำปางาม วัดมุจลินท์ ลพบุรี
512 กนกวรรณ ประสมทรัพย์ บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ลพบุรี
513 จิรภัทร ทองศักดิ์ ดงตาลวิทยา ลพบุรี
514 สุพัตรา หว้านหอม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
515 กุลธิดา ทับทิมศรี วัดบ้านดาบ ลพบุรี
516 จิตราภรณ์ นาคแย้ม นาคแย้ม ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
517 สายรุ้ง สังจังวาง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
518 สุวิภา คำพิลา หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
519 กัญฐิตา สุตตวานนท์ วัดหนองกระเบียน ลพบุรี
520 วีรพล อุดมศิลป์ บ้านหนองหัวช้าง ลพบุรี
521 ณกมล ด้วงทา วัดเสือข้าม สิงห์บุรี
522 พรทิพย์ นัยเนตร ชุมชนบ้านแหง ลำปาง
523 ศักดิ์ณรงค์ แสงสว่าง บ้านเกริงกระเวีย กาญจนบุรี
524 สุภาวดี อินทอง ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
525 สุปราณี เสือดาว สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
526 สุพัตรา พุฒิสาร ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
527 พงศกร จันทร์แจ่ม บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
528 กนกศรี ดีละม้าย วัดโคก ปทุมธานี
529 สุทธิดา ทองสุข ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สิงห์บุรี
530 นพวรรณ วีระประสิทธิ์ ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ลพบุรี
531 อรณิชา ฮวบหิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
532 ภาคภูมิ สมใจ บ้านเขาทะลุ ชุมพร
533 ธิติกาญจน์ จินดา เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
534 คมกริช พันธ์บุญนาค วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
535 สิทธิพงษ์ คล้ายสุข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
536 ศุภวัฒน์ ทองคมขำ พัฒนานิคม ลพบุรี
537 สริตา แขวงชล หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
538 โยษิตา กล่อมวาจา อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
539 เบญจมาภรณ์ กลัดล้อม วัดวุ้งสุทธาวาส สุพรรณบุรี
540 ณัฏฐนิช วงศ์สิทธิพรรุ่ง อนุบาลปางมะค่า กำแพงเพชร
541 สุพิชฌา บัวหอม วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี
542 วัชระ คล้ายแสงฤทษ์ หนองบัว นครสวรรค์
543 กิตติศักดิ์ กิจติยา บ้านบุ่งฝาง อุทัยธานี
544 วีระชล บางศิริ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
545 ชยพล อ่อนสำลี บ้านดอนจังหัน นครสวรรค์
546 พงษ์พัฒน์ ไตรโยธี บ้านสงเปลือย เพชรบูรณ์
547 สุมาลี กัลณา วัดระนาม สิงห์บุรี
548 ทิพวัลย์ ผุดผ่อง ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี
549 ชุลีกร  ไล้เลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
550 พัทพงษ์ เทียนทอง อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
551 นัฐนิดา กล่อมเอี่ยม กำแพงดินพิทยาคม พิจิตร
552 ภูริทัต แตงฉ่ำ วัดหนองไผ่ สุพรรณบุรี
553 พนธกร ฤทธิ์ทอง ศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท
554 ณัฐวุฒิ กันทอง ศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท
555 พิชญา ทองเสม บ้านทด ปราจีนบุรี
556 พจนารถ กรีสุวรรณ์ ศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท
557 มนทกานต์ กลัดล้อม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
558 ศิริพร รุ่งสังข์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
559 สิริทิพย์ เนียมทัด เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
560 ศุภชัย ทาสมบูรณ์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
561 วสันต์ กลิ่นหอม ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
562 กรรณิกา ศิริปรุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
563 วารุณี ศิริ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
564 นิติการณ์ ตราชูโต เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
565 ชัยรัตน์ มีสมวัฒน์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
566 ปวีณา ผลบุตร เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
567 เฉลิมวุฒิ ผลบุตร เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
568 สมัชญา มารศรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี สระแก้ว
569 อิสริยา สุปิงคลัด พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์
570 นันทนิตย์ กางกรณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
571 อนุรักษ์ วงษ์ทอง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
572 กุริสรา ฝั้นนา อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
573 แพรวพรรณ อินทนิจ บ้านผังสามัคคี สระบุรี
574 อาทิตย์ แท่งทอง อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
575 ภานุวัฒน์ ชาญฟั่น เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
576 ขนิษฐา สร้อยทิพย์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
577 อุบลวรรณ โพธิลักษณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
578 ชณิตตา เรืองฉาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
579 มณีกร มีแก้ว เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
580 ภัสราภรณ์ พรพงษ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
581 จักรกฤษณ์ ห้วยหงษ์ทอง บ้านห้วยสะอาด ลพบุรี
582 กนกวรรณ กล่อมทอง บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
583 น้ำมนต์ ฤาชัย พัฒนานิคม ลพบุรี
584 วิภาดา ศรีทองดี บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
585 รัตนาภรณ์ อุบลระวัฒน์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
586 สุพัฒทรา สวนใหม่ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
587 ฐิตินันท์ ชาติพรหม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
588 กัญญดา วรโชติเมธาสกุล เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
589 สุกัญญา อู่เงิน วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
590 ศักดินนท์ อ่อนสลุง บ้านโคกกลาง ลพบุรี
591 ณิชาภัทร เนตรหาญ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
592 วนัสนันท์ สินธุชัย เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
593 วศา พุ่มบ้านเซ่า เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
594 กัญญาภัค พูลสมบัติ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
595 เฉลิมชัย กลื่นคำอวล เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
596 อภิรดี หนูคำ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
597 ศิริพร กันสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
598 ขวัญตา อยู่สบาย ศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
599 ธิดาภรณ์ จันทรวิบูลย์ วัดหนองอ่างทอง สระบุรี
600 สายน้ำ​ พรมพิลา เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
601 ชูใจ ช่วยโน่น บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
602 ชลลัดดา เทพนวน ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
603 กรกนก แสงเงิน วัดบ้านยาง สระบุรี
604 ณัฐพัชร์ สอนเพียร เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
605 พุทธิชา เเย้มวาจา สองคอนวิทยาคม สระบุรี
606 ภคินี ทุนวงษ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
607 ไพรินทร์ อยู่เย็น เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
608 หนึ่งฤทัย ขำกระจ่าง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
609 พิมพ์ประภาพรรรณ แน่นอน เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
610 สุวีรัตน์ ชัยวิชิต สามัคคีวิทยา ลพบุรี
611 ณัฐนันท์ พัณณ์พิสิฐ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
612 กัญญาณัฐ อรุณพลังสันติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
613 วิภากมล มณีธรรม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
614 กชพร สนสนิธ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
615 กมลพรรณ มีเศรษฐี เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
616 จุฑามาศ สายทิพย์วดี เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นครนายก
617 พัชราภรณ์ ราตรี เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
618 จิดาภา แพงก้อน เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
619 ชนาภา โคตะนันท์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
620 ปรวีร์ ทองสุทธิ์ ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
621 ณัฐพษ์ ดาวเรือง วัดถ้ำเต่า สระบุรี
622 จิตรลดา ภู่บุบผา บ้านโป่งเก้ง สระบุรี
623 ปวีณา วรรณะธูป สุธีวิทยา สระบุรี
624 ศรีวรรณ กิ้งการจร สองคอนวิทยาคม สระบุรี
625 เกษร พฤกษ์จันทร์ วัดถ้ำเต่า สระบุรี
626 พัชนิดา ไตรพิษ กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี
627 ณัฐนันท์ ปัญญาประสิทธิ์ บ้านช่อง สระบุรี
628 ทศพล ภักดีล้น สุธีวิทยา สระบุรี
629 วิภารัตนื ชีวิกุล ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
630 รังสิวุฒิ เอี่ยมศรี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
631 ณัฐวัตร บุญเอื้อ วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สระบุรี
632 พัฒนพงศ์ อู่ทรัพย์ วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สระบุรี
633 กนกพล พงษ์ชัยชาญ บ้านหนองมะค่า ลพบุรี
634 วนิดา หาจักร กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี
635 ปวีณา รอดนิล วัดท่าคล้อ สระบุรี
636 รัตนาภรณ์ จันทร์ศิลป์ ดาราสมุทร ชลบุรี
637 อภิษฎา อ๊อดยงค์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
638 รภัส ชัยขจรวัฒน์ วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี
639 บัณฑิตา มีภู่ วัดลาดเขาปูน สระบุรี
640 วิชชานีย์ อังอินทรสงฆ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
641 นวพร บุตรสา เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
642 นัชญาวีร์ นิโรจน์ชัยสาร เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
643 สุจิตรา พรมนาง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
644 อมรพรรณ โพธิพรหม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
645 อาคิรา วงษ์พยอม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
646 กิตติศักดิ์ ซ้ายรักษา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
647 สุชานันท์ พันทวี วัดบ้านดง สระบุรี
648 มงกชกร ทิพย์วรรณ ชุมชนวัดบำรุงธรรม สระบุรี
649 วาสนา อุบลวรรณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
650 พรเพชร ผลโภชน์ วัดศรีสัจจาวาส สระบุรี
651 พรรณรายณ์ หลีสกุล สามัคคีวิทยา ลพบุรี
652 จันทิมา สีชัย เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
653 ณัฐชลิตา เมฆดำ วัดกุดนกเปล้า สระบุรี
654 กานต์ธิดา เมฆดำ วัดกุดนกเปล้า สระบุรี
655 วิไลลักษณ์ พลเยี่ยม เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
656 จิรพร จันคง บรบือ มหาสารคาม
657 ศิรประภา สมานชาต เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
658 กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
659 สิริวิมล จินาพุก วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
660 ภาณี เชื้อขุนทด จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
661 พิชญาภา เมืองงาม ฐานชีวา พระนครศรีอยุธยา
662 ภัทรภร ทิพพิชัย ซอย 17 สาย 2 ซ้าย ลพบุรี
663 ณัฐทพร หวันล่าโส๊ะ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
664 เสฏฐวุฒิ นิลกระ ชุมชนวัดไทยงาม สระบุรี
665 สุชาดา เนื่องจำนงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
666 วิลาสินี วิเศษเธียรกุล วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
667 อุสา ขวัญศิริ จุฬเทพบางเสร่ ชลบุรี
668 ปองทิพ โกสิยะพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
669 สุนิสา ผาสุข อุดมวิทยานุกูล ระยอง
670 พรทิพย์ ชมสวัสดิ์ อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
671 ลัทธพรรณ จิรพัฒน์สุกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
672 อนุสรณ์ ปิติวงษ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
673 เพียรอรุณ พลนาค พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
674 พฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
675 ฐิติมา เพรชหีด วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
676 พรนภา พลอยแหวน ดาราสมุทร ชลบุรี
677 ธนวัฒน์ ชลวนารัตน์ ดาราสมุทร ชลบุรี
678 ณัฐพงษ์ ปฐมพรชัยวงษ์ รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
679 อรพิณ เหลืองอ่อน บ้านเขาแรต ชลบุรี
680 เจตสิก บุญสอน อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
681 กฤษณะ ทิสมบูรณ์ บ้านเขาวังแก้ว ชลบุรี
682 จุฑามาศ เทศสวัสดิ์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
683 ศรัณญ์ เนื่องเกตุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
684 ลลิตา ตันตราธิปไตย ดาราสมุทร ชลบุรี
685 ศุภัคจิรา สุขอุดม วัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี
686 ศิวกรณ์ แซ่เบ๊ เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
687 วริทธิ์ สุขโข บ้านหนองเขิน ชลบุรี
688 ชัชวาลย์ เปรมศรี บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
689 พันธุ์ศักดิ์ โพธิชลังค์ วัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี
690 อำไพ ผ่องแผ้ว ประสารวิทยา นครราชสีมา
691 หทัยทิพย์ คำมูล วัดเนินสัก ชลบุรี
692 มัทนี สีมา วัดบางกะไชย จันทบุรี
693 พรพิมล ทอเจอร์เซ้น วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
694 ปิยะวรรณ จันทร์ดำ วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
695 สุคนธ์ทิพย์ ปัญญาสิทธิผล วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
696 สุภาวดี ยางเอน วัดอัมพวนาราม ชลบุรี
697 อิสริยา ศรีเมือง วัดบึงทองหลาง ฉะเชิงเทรา
698 สุนิดา ใยอ่อน วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ตราด
699 ณัฐพร เอี่ยมสมบัติ รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
700 สุกาญจน์ดา สายคำวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
701 สุรโชค นวลขาว บ้านปากบาง สตูล
702 ณัฐกมล โตลาภ วัดหนองจับเต่า ชลบุรี
703 ลัคณา โกศล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
704 ประภัสสร สาระธนะ บ้านคลองตะเคียน ชลบุรี
705 สุนันทา นะวงค์ จุฬเทพบางเสร่ ชลบุรี
706 วราภรณ์ พิมพ์สอน บ้านเขาแม่กระทู้ นครสวรรค์
707 จักรวาล เหมหงษา สัตหีบ ชลบุรี
708 พัทธ์ธีรา คงวารี สัตหีบ ชลบุรี
709 อัญชลี เสือพร อุดมวิทยานุกูล ระยอง
710 จันจิรา แก้วเกล้า อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
711 สุภาพร มุขสมบัติ จุกเสม็ด ชลบุรี
712 ภูริณัฐ นาเเหยม บ้านเขาแรต ชลบุรี
713 ชนกชนม์ ชวดรัมย์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
714 ปนัดดา สลับสี บ้านหนองยายหมาด ชลบุรี
715 สุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
716 นฤมล ทองคำดี รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
717 มีนา ศรีกาลังค์ บุญจิตวิทยา ชลบุรี
718 ณิชานันท์ จันทร์เกษม บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
719 ณิชานันท์ จันทร์เกษม บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
720 ณัฐกฤตา จันทร์สวย วัดเฉลิมลาภ ชลบุรี
721 ภิญณพัชญ์ คุณสวัสดิ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
722 ช่อผกา คำเหลา วัดทรงธรรม ชลบุรี
723 วณิชชา ยุทธนาวา วัดสุทธาวาส ชลบุรี
724 กุลนภา ฟ่อนเดไค บ้านตาดโตน สกลนคร
725 อาภาพร ทองสายใหญ่ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
726 นาฎลดา สิมมามอง บ้านค่าย ระยอง
727 พันธิกา ศรีสัมพันธุ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
728 ชนะชัย สร้อยสิงห์ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
729 พัชรีพรรณ แสงธนาภรณ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
730 ร่มเกล้า ช้างน้อย เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์
731 ประกายรัตน์ ขุนแขวง วัดใหม่เนินพยอม ชลบุรี
732 นางสาวสรัลดา สินสงวน วัดสุทธาวาส ชลบุรี
733 โกญจนาท พรสุวรรร ดาราสมุทร ชลบุรี
734 ธนพร วงษ์ชะอุ่ม วัดนาพร้าว ชลบุรี
735 ภัทรนันท์ ยินดีสุข วัดสุทธาวาส ชลบุรี
736 ศุภชัย กุตัน วิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง
737 พรชนก แย้มศรี บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
738 นัฐนันท์ อยู่เย็นนันทกุล บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
739 ศรศมน ธนปภาวิทย์ รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว ชลบุรี
740 อมลธีรา อิ่มเอิบ ดาราสมุทร ชลบุรี
741 จินดารัตน์ หนุนวงค์ บุญจิตวิทยา ชลบุรี
742 อิงอรุณ พงษ์เกษม วัดสุทธาวาส ชลบุรี
743 เนตรชนก สุวรรณศรี ทนาพรวิทยา ชลบุรี
744 นีรชา วังเย็น วัดโคกเขื่อน ปราจีนบุรี
745 จุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
746 ทัศนีย์ นวลวรรณ์ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
747 ปิยพร เนตรสว่าง วัดสุวรรณมงคล ตราด
748 ปุณณวรรธน์ บุญชนัง วัดผาณิตาราม ฉะเชิงเทรา
749 ณรัชตภณ สุขอิ่ม หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
750 พิมลพรรณ วงศ์บุรุษ บ้านค่าย ระยอง
751 ณัฐสินี วิรัตพันธ์ อรวินวิทยา ระยอง
752 สุชาดา ศรีหงษ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
753 สุพรรณษา ภู่ดาย รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
754 พริมา พุทธิสมบัติ ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
755 วิเชษฐ ภู่ระหงษ์ วัดเภตราสุขารมย์ ระยอง
756 ประภาวดี สุทธิจิตผ่องใส อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) แม่ฮ่องสอน
757 วรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์ บ้านค่าย ระยอง
758 ธนวรรธน์ หวังธารา อรวินวิทยา ระยอง
759 นันท์ณภัส จันทร์เทศ บ้านค่าย ระยอง
760 ทาริกา กาญจนพรหม บ้านควนไม้ดำ ตรัง
761 เนตรนภา ห่างภัย วัดตะพงนอก ระยอง
762 สิริมา ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
763 พรรธน์ปกรณ์ รัตนวิจิตร ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
764 ปรินดา ถนอมมิตร มณีวรรณวิทยา ระยอง
765 คณากร เทียนสวัสดิ์ บ้านค่าย ระยอง
766 ศุภวัฒน์ วันทอง บ้านเขาดิน ชลบุรี
767 พิมพกานต์ ยอดสวัสดิ์ บ้านกําแพงเพชร สงขลา
768 พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร บ้านค่าย ระยอง
769 อัจฉรา อินธานี บ้านโคกหาร กระบี่
770 อลงกรณ์ ัรัตนวิจิตร ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
771 ยุพารัตน์ นาจำปา อรวินวิทยา ระยอง
772 ภานุชนารถ กำมหาวงษ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
773 วัชรมน ธะณีสัตย์ บ้านค่าย ระยอง
774 ศุภาพิชญ์ พานิชการ สุนันทาวิทยา ตราด
775 ปัณณารัตน์ ปานทอง ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 จันทบุรี
776 ปัทมา พงษ์ศักดิ์ บ้านคลองบอน จันทบุรี
777 มัทนา สุวรรณโชติ บ้านค่าย ระยอง
778 อมรรัตน์ สีหา บ้านปะเดา ตราด
779 รัตนาวดีกาญจน์ โภคพิพัฒน์ บ้านคลองมะขาม ตราด
780 กฤติยา มามีชัย วัดทับไทร จันทบุรี
781 นภัสกร นรากร อำนวยวิทย์ จันทบุรี
782 จามจุรี ใจมั่น อำนวยวิทย์ จันทบุรี
783 เอมมิกา พงศ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
784 พอหทัย มาณพ บ้านสระใหญ่ ตราด
785 นิจชา เสาวรส บ้านคลองบอน จันทบุรี
786 เพ็ญนภา คำสัตย์ วัดบางกะไชย จันทบุรี
787 ขวัญตา ใจสุทธิ วัดวันยาวล่าง จันทบุรี
788 พนิดา จัตุรัส มารดานุสรณ์ ตราด
789 วราพร อิ่มรัตน์ บ้านเจ้าหลาว จันทบุรี
790 สุภัสสรา อิศรนาเวศ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
791 อรณี นาคเจริญ บ้านท่าแฉลบ (เอครพานิช) จันทบุรี
792 วีณา กุมทอง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
793 ศราวุธ จิตรจำนงค์ บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จันทบุรี
794 กัญญาณี ชินเดช เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
795 อัมรินทร์ สร้อยสน วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
796 วิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
797 สิริกาญจน์ บุญเรือง วัดทับไทร จันทบุรี
798 กีรติ ประสพพรรังสี เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
799 ลักคณา กุลรัตน์ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ขอนแก่น
800 ทัศนัย ฉันทอภิชัย ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
801 จันนิภา บ้านเนิน บ้านคลองมะนาว ตราด
802 พัชรินทร์ ์ประทุมรัตน์ ดาราสมุทร ชลบุรี
803 ณัฐพงศ์ มะโนรัตน์ วัดวันยาวล่าง จันทบุรี
804 จักรกฤษณ์ โต่นวุฒิ วัดวันยาวล่าง จันทบุรี
805 โยธวา กันเกตุ วัดตะเคียนทอง ระยอง
806 วิภารัตน์ จันทสิทธิ์ วัดบางกะไชย จันทบุรี
807 สุวรรณา กลิ่นผล บ้านคลองมะขาม ตราด
808 นิศารัตน์ ภูนาเมือง วัดพิบูลสัณหธรรม ชลบุรี
809 อุราวดี แสงทอง สุนันทาวิทยา ตราด
810 รัฐวัฒน์ หอมรื่น บ้านห้วงกระแจะ จันทบุรี
811 วจีพร โพธิ์โต วัดโคกอุดม ปราจีนบุรี
812 นฤมล สีพันธ์แต้ม บ้านปะเดา ตราด
813 อนงลักษณ์ เถาตาจันทร์ บ้านสระใหญ่ ตราด
814 สาวิตรี ขำสุวรรณ บ้านเนินตาล ตราด
815 ปัทมาวรรณ เฟื่องคณะ พวงคราม สระแก้ว
816 สโรชา จันทร์ขาว อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
817 ฏิมากร บุ้นกี้ บ้านคลองมะนาว ตราด
818 ธัญธร โกละกะ รัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
819 เจษฎา กล่ำกล้อง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
820 ศุภสุตา ซื่อเสมอ วัดท่าหาด ตราด
821 เรืองรอง วันสุภา บ้านสระใหญ่ ตราด
822 สร้อยสุดา แสบงบาล ชุมชนวัดอ่าวช่อ ตราด
823 นเรศ ลาภอนันต์ เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
824 วารุณี กองสมัคร บ้านคลองแอ่ง ตราด
825 ทิลารัตน์ หนูปก เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
826 ชลธิชา โสภิตภักดีพงษ์ บ้านด่านชุมพล ตราด
827 นางสาวพิชชาพร หงษ์วิเศษ บ้านเจียรพัฒนา ตราด
828 ณัฐรวี อภิบาลศรี ชุมชนวัดอ่าวช่อ ตราด
829 พิชชาพร วัดแจ้ง วัดตาพลาย ตราด
830 พิชญา เจริญผล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
831 คณิตา ใจสัก มารดานุสรณ์ ตราด
832 เกศวรา ศิลาอาศน์ มารดานุสรณ์ ตราด
833 นลิตสา ฉายศิริ บ้านคลองมะนาว ตราด
834 จุมพล รัตนวาร มารดานุสรณ์ ตราด
835 จุไรรัตน์ เอมพิทักษ์ เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
836 สิริกัลยา วิสุทธิแพทย์ บ้านห้วงพัฒนา ตราด
837 พรรธน์ชญมน ชิตเจริญ สุนันทาวิทยา ตราด
838 ธนพร ขำคม มารดานุสรณ์ ตราด
839 อาทิตยา พิมกลาง สุนันทาวิทยา ตราด
840 สุธิดา คงเจริญ บ้านคลองมะขาม ตราด
841 มนฑกานต์ วรรณโลหิต บ้านห้วงพัฒนา ตราด
842 ศิริภรณ์ สาธราลัย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
843 วราภรณ์ นาครุ่ง ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
844 ศลิลลาวัลย์ ธรรมปัญญา ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด
845 สัณหวัช ธรรมจิตร์ อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ตราด
846 นารินทร์ ศิริเอนก สุนันทาวิทยา ตราด
847 จันทร์ฤดี วิจิตรสมบัติ สุนันทาวิทยา ตราด
848 คล้ายตะวัน ไชยวงศา บ้านปะเดา ตราด
849 สุภัสสรา สมชาย บ้านคลองมะนาว ตราด
850 ปนัดดา ชะนา เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
851 จันฐิมา อิ๊ดเส็ง บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ตราด
852 รุ่งรัตน์ พระเก้า วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ตราด
853 สุพิชฌาย์ รัตนนารถ วัดแหลมกลัด ตราด
854 ศศิตา พูลไชย มารดานุสรณ์ ตราด
855 เกศมณี พูลสวัสดิ์ บ้านวังตะเคียน ฉะเชิงเทรา
856 สุกานดา จ้อยศิริ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
857 จิตรลดา เอี่ยมอุดม บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
858 ภัคจิรา เกษศิริ ดาราสมุทร ชลบุรี
859 บัณฑิตา จันทรจิตร วัดบ้านเก่า ชลบุรี
860 โอภาศ สาครสุคนธ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
861 พรรษา ปัญญาเอก รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) ชลบุรี
862 ดรุณี เทพบรรทม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
863 ชนาภา อินทศรี อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
864 พัชรี เทพบรรทม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
865 ส.ต.อ.หญิงพรนิภา หอมทรัพย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ฉะเชิงเทรา
866 ส.ต.อ.หญิงกัญญารัตน์ ปั้นทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ฉะเชิงเทรา
867 ส.ต.ท.หญิงจันทกานติ์ บุตรจันทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ฉะเชิงเทรา
868 น้ำฝน พรินรัมย์ วัดใหม่ท่าโพธิ์ ชลบุรี
869 ปัญญ์ชิตา เชื้อมั่ง รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
870 พชรพล ธรรมมา ทัพราชวิทยา สระแก้ว
871 วรภัทร ทองสาท ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
872 ญาดา เดชพิพัฒน์ วัดแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
873 รัชนีวรรณ บุปผา บ้านอ่างทอง ฉะเชิงเทรา
874 อุมาพร ไพโรจน์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
875 รัตนดาว วนาภรณ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
876 อทิตยา จันทรา บ้านซับมะนาว สระแก้ว
877 เปรมฤทัย เนียมนพ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
878 วิสารัตน์ ศรีเจริญ ศพด.ทม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
879 พรธิดา พูลถาวร อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
880 ต้องตา แม่นธนู บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
881 ศิโรดม โสวัณณะ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
882 ธนากร เพ็งหนู อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
883 ศิวะพร รุ่งแสงสี ศพด.ทม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
884 กฤษณะ งาสาร หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี
885 มารุต สร้อยสุวรรณ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
886 นาฏยาภรณ์ ศรีลาภศิริ บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
887 อริสา อุบลศิริ วัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี
888 ไปรยาลภัส สหพัฒนสมบัติ บ้านระเวิง ชลบุรี
889 กมลวรรณ มีเครือรอด วัดบึงทองหลาง ฉะเชิงเทรา
890 วงพลอย ทิพยวันทน์ ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
891 กันยารัตน์ โชคเกิดสกุล พระตำหนักมหาราช ชลบุรี
892 ธัญรดา ต.วัฒนผล อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
893 กิตติศักดิ์ บุญมี ทนาพรวิทยา ชลบุรี
894 สตรีรัตน์ เตียงกูล วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
895 เอกกวี วรรณโมลี วัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
896 ภณิดา สนธิกรณ์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
897 สิริพรรณ์ สุภาพุฒ บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
898 อุดม แหวนทองคำ วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
899 นวลจันทร์ อาจหาญ วัดอินทาราม ปราจีนบุรี
900 ศิระเมศว์ ใหม่ศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
901 หทัยรัตน์ เชื้อสอน บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
902 พรรณทิตา เกตุคุ้ม สระแก้ว สระแก้ว
903 เกศราภรณ์ ขยันยิ่ง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
904 ปฏิภาณ เจิมพันิตย์ สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
905 ชวรัตน์ อุ่นเรือน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
906 อำพล สืบจันทร์ บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
907 พัชริตา ใจกล้า รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
908 ธิดาพร จงหาญ บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
909 ชัชวาลย์ วงษ์คำหาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
910 รัตนาพร ดอกกะฐิน บ้านน้ำพรม พิษณุโลก
911 วริญา บัวแพ ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
912 ณัฐวัลย์ จันทร์เพ็ชร์กุล ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สุรินทร์
913 รังสฤษฎ์ กลิ่นหอม วัดบุยายใบ ปราจีนบุรี
914 บัณฑิตา พงษ์สวัดิ์ สระแก้ว สระแก้ว
915 ภัทรสุดา จันทกลัด วัดดอนขี้เหล็ก ฉะเชิงเทรา
916 ณัฐธิดา บุญธูป ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
917 อัญชนา โนนเทา พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
918 จิตต์ละออ ฟูเจริญกุล ทัพราชวิทยา สระแก้ว
919 วชิราภรณ์ เรืองอร่ำ กิตติวัฒนา ปราจีนบุรี
920 กรรณิกา ลีวิจิตร คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
921 ศิริพร วิจิรัมย์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
922 อนงค์ภัทร์ วัฒนอมรศักดิ์ บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี
923 นภา เคนซุ่ย บ้านทด ปราจีนบุรี
924 มัณฑนา จันทร์ศิริ บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) สระแก้ว
925 จิราพร มณีจอม อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
926 สุขสันต์ จันทิชัย คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
927 ศุภรัตน์ ปุ้งข้อ บ้านป่าวิไล จันทบุรี
928 มนัสชนก กองพิลา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
929 สุพัตรา กาวิจันทร์ บ้านมหาเจริญ สระแก้ว
930 บัณฑิตา ไชยศรี ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
931 อรนุช โพธิลิต ทัพราชวิทยา สระแก้ว
932 ภีมพีรยา สว่างสาลี บ้านทุ่งหินโคน สระแก้ว
933 ณัฐปภัสร์ โชติวงคชวัฒน์ สระแก้ว สระแก้ว
934 ชลันธร ชิตโคกสูง วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
935 จิตพร สุวรรณะ สระแก้ว สระแก้ว
936 ทศพล แกมนิล พรพงษ์กุล สระแก้ว
937 กิติยา บัวประสาน พรพงษ์กุล สระแก้ว
938 มินตรา จันทร์เศรษฐี วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
939 จารุวรรณ สิทธิจันทร์ สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
940 ภาวิตา พูลแสง บ้านหนองใหญ่ สระแก้ว
941 อรุณ ยืนยัน ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
942 ณัฐวุฒิ อ้อยขาว วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
943 อุนนดา แก้วมณี บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
944 เจนจิรา นิลชา เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
945 กนกวรรณ เจริญสุข นครนายกวิทยาคม นครนายก
946 สุนิษา มานโสม บ้านปากคลอง 17 นครนายก
947 ศิวิไลซ์ ธาราเพ็ชรัตน์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
948 อุไรวรรณ สุสม นครนายกวิทยาคม นครนายก
949 ภัสราภรณ์ เสียงเย็น นครนายกวิทยาคม นครนายก
950 จุฑาทิพย์ ศรีสิทธิกุล นครนายกวิทยาคม นครนายก
951 อารีรัตน์ โสมชู นครนายกวิทยาคม นครนายก
952 จักรกฤษณ์ ทองเต็ม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
953 ยศศักดิ์ แก้วสุก นครนายกวิทยาคม นครนายก
954 อภิสิทธิ์ แก้วพวง อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
955 รัชนีกร อ่วมศิริ นครนายกวิทยาคม นครนายก
956 สุพัตรา สุวรรณมุข นครนายกวิทยาคม นครนายก
957 ธัญลักษณ์ ราซิ่ว นครนายกวิทยาคม นครนายก
958 ธัญลักษณ์ ราซิ่ว นครนายกวิทยาคม นครนายก
959 กันต์นุพัฒ์ รัตนโชติ นครนายกวิทยาคม นครนายก
960 ศิริพร มีเดช วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
961 จาดานัย ศุภรักษสกุล นครนายกวิทยาคม นครนายก
962 ปาลิตา วงษ์พระจันทร์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
963 นภัสวรรณ จารย์ลี นครนายกวิทยาคม นครนายก
964 ภัทรพงษ์ ราษฎร์เจริญ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
965 กษมา สมฤดี วัดดอนยอ นครนายก
966 กวิสรา วงค์แจ้ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
967 กมลลักษณ์ นวลสนอง นครนายกวิทยาคม นครนายก
968 มุนีนาถ คนทัตยื ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
969 ธัญชนก ศรียงยศ สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
970 จักรรินทร์ มนต์กันภัย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
971 ปัญกาญจน์ ทรัพย์เจริญ สระแก้ว สระแก้ว
972 วรุตม์ บุญชู วัดผาณิตาราม ฉะเชิงเทรา
973 ชลธิดา สุวรรณพิชัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี สระแก้ว
974 ณิชาภัทร คงถิ่นฐาน วัดหนองโรง สระบุรี
975 ณิชา เนตรแสงศรี บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
976 นริศรา ศรีบรรเทา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
977 ณัฎฐา พอดี บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
978 อรวรรณ ทองนุช ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
979 กิตติวรรณ บางขุณเทียน วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
980 เพ็ญผกา อินถึก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 สระแก้ว
981 ส.ต.ท.พิมพ์อรัญ ชาญสูงเนิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ฉะเชิงเทรา
982 นิพน แซ่อึ้ง พรพงษ์กุล สระแก้ว
983 ธรณ์ธันย์ เลือดทหาร ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด
984 รัตติยา ทานอก วัดสุทธาวาส ชลบุรี
985 รัฐกานต์ กุลนนท์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
986 จุฬาลักษณ์ กรเศษ บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ปราจีนบุรี
987 ชลิตา ฉิมชนะ บ้านดอนพลอง นครสวรรค์
988 รัชดาภรณ์ แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 สระแก้ว
989 ชุติมา มิตรจังหรีด บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จันทบุรี
990 ชาญณรงค์ เทพสาร บ้านเจริญสุข สระแก้ว
991 พจนา วงษ์มิตรแท้ บ้านคลองธรรมชาติ สระแก้ว
992 ปัทมาพร ไทยกิ่ง บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
993 สุกัญญา ชลชราซืลป์ บ้านพระเพลิง สระแก้ว
994 วรรณฤดี ทองละเอียด วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
995 ภัทษรา สีกุหลาบ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
996 อนุศาสตร์ เนินใหม่ นครนายกวิทยาคม นครนายก
997 ณัฐวุฒิ พวงทอง สระแก้ว สระแก้ว
998 ดวงฤดี พะวงแสง สุภวิทย์พัฒนา สระแก้ว
999 วราภรณ์ ไม้โคกสูง บ้านกุดขมิ้น นครราชสีมา
1000 ณัทรียา พวงพิมาย วัดบ้านหนองกก นครราชสีมา
1001 ช่อผกา รากกระโทก วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
1002 สุภาณุพงค์ โอมฤก บ้านดอนแขวนประชานุกูล นครราชสีมา
1003 เนติพงษ์ ทับสกุล เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
1004 พรพรรณ ฉ่ำฟ้า วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1005 บุศรา ถากระโทก ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
1006 บุญญารัตน์ ในพิมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจักราช นครราชสีมา
1007 บุษยมาศ ขอมีกลาง ประสารวิทยา นครราชสีมา
1008 บุษยา คล่องการ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1009 สุกานดา อาชญาเมือง บ้านโกรกหว้า นครราชสีมา
1010 วริศรา พันผักแว่น บ้านสี่แยก สระแก้ว
1011 พรทิพย์ โสมกุล นิภาศิริ บุรีรัมย์
1012 วรวัฒน์ เมืองกลาง ฐานชีวา พระนครศรีอยุธยา
1013 วชิระ พิมัยรัมย์ ดาราสมุทร ชลบุรี
1014 ธนาคาร ใจสูงเนิน พรพิทยาคม นครราชสีมา
1015 สุกัญญา ต้นสันเทียะ บ้านทรัพย์เจริญ นครราชสีมา
1016 เจษฎาภรณ์ หมายอมกลาง บ้านบุไผ่ นครราชสีมา
1017 นิตยา ถิ่นพุดซา บ้านเขาดิน ชลบุรี
1018 รุ่งนภา มุ่งแฝงกลาง สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1019 กรกมล มุ่งแฝงกลาง ชนบทศึกษา ขอนแก่น
1020 สุนทร สมบัติไทย บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1021 จุฑารัตน์ ราชภิรมย์ บ้านเขาโอน ตรัง
1022 นงลักษณ์ สมสนุก ศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1023 ปรัชญา ถ้ำกลาง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 นครราชสีมา
1024 ศิริวรรณ ชัยศิริวงษ์ ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1025 สุรารักษ์ พูนไธสง ประสารวิทยา นครราชสีมา
1026 ประภัสสร วงศรีแก้ว ชุมชนวัดบำรุงธรรม สระบุรี
1027 เววิกา แสนเมือง อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1028 อังคณางค์ เนยสูงเนิน บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1029 ธัญลักษณ์ คิดถูก บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1030 พงศกร พูนศิริ บ้านดอนเตาอิฐ เพชรบุรี
1031 จอมขวัญ เจริญสูงเนิน มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1032 ศิโรรัตน์ จอมปรุ บ้านตลาดไทร นครราชสีมา
1033 อภิเดช เดชะโคบุตร พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
1034 พรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์ บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1035 พิมพ์วิไล ประทุมตรี ดาราสมุทร ชลบุรี
1036 สุภาพรรณ แนววัน ภรภัทร บุรีรัมย์
1037 กฤติกา สิงห์สุขา บ้านโนนภิบาลโคกกลาง นครราชสีมา
1038 ปาจรีย์ พิมพารัตน์ บ้านกุดก่วยโนนเจริญ อุบลราชธานี
1039 ณัฐกฤตา รักษาศรี วัดบ้านหนองกก นครราชสีมา
1040 กาญจนา ช้าชำนาญ บ้านละหานสามัคคี นครราชสีมา
1041 รัชนี หินอ่อน พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์
1042 อาทิตย์ ได้พร นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
1043 ดารณี ค่าวา วัดรังษีสุทธาวาส ชลบุรี
1044 ฤมล พลวัล กันเกราพิทยาคม นครราชสีมา
1045 ศรายุทธ ยิ่งยง สามัคคีวิทยา ลพบุรี
1046 นิภาพร กลางพิมาย แสงวิทยา สระบุรี
1047 ดวงรัตน์ ศรีสนิท บ้านโนนตำหนัก นครราชสีมา
1048 นครินทร์ เดี่ยวไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยาง นครราชสีมา
1049 ศรสุนี กาญจนโชติดำรง ประสารวิทยา นครราชสีมา
1050 ขนิษฐา แรมจะบก บ้านป่าไผ่ นครราชสีมา
1051 เพ็ญเพชร สารเสา ประสารวิทยา นครราชสีมา
1052 สุภาพร คำไทย ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
1053 วิกาญดา ตู้พิมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนแดง นครราชสีมา
1054 วรวุฒิ โกสูงเนิน บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1055 มัทพร อวบสันเทียะ บ้านหินดาด นครราชสีมา
1056 ฉัตรสุดา กวางแก้ว บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชลบุรี
1057 สุธิตา หวังตามกลาง จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
1058 พรพรรณ กล้าหาญ บ้านโนนสูง นครราชสีมา
1059 ธวัลพร ยางนอก บ้านตรอกปลาไหล ปราจีนบุรี
1060 จารุวรรณ เมฆกลาง บ้านห้วยทรายทุ่งมน ขอนแก่น
1061 อุบลรัตน์ ผลไม้ บ้านจันอัด นครราชสีมา
1062 ศริญญา ม่วงไหม มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1063 ิอภิษฎา เอกจันทึก อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
1064 ณัฐวดี ปิ่นทอง รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
1065 จุฑามาศ ถึกจีน เพิ่มวิทยา นครปฐม
1066 จิตวิภา ทองขวิด บ้านควนปริง ตรัง
1067 ธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
1068 ติญาภรณ์ ชนวาปี กิริวัฒนศักดิ์ นครราชสีมา
1069 กฤตพร แทนจันทึก บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สระบุรี
1070 ธัญพิชชา มุ่งเจียกกลาง บ้านเหล่าถาวร บึงกาฬ
1071 อภิชญา บุญชู บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สระบุรี
1072 พัทธนันท์ แก่นพันธ์ รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
1073 ทัศนีย์ เนยครบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
1074 อนุชิต สุขศิริพัฒพงศ์ วัดบ้านหนองกก นครราชสีมา
1075 นฤตยา ถาวรพรหม หนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี
1076 สุพิชชา หงษ์อินทร์ ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นครราชสีมา
1077 อรชนก เพียรคำ บ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอนแก่น
1078 นารีรัตน์ รัตน์เมือง กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
1079 รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร บ้านป่าวังกวาง สระบุรี
1080 ปริศรา สุภา บ้านเวินพระบาท นครพนม
1081 ธันยนันท์ ถ้ำกลาง สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1082 ชาญณรงค์ ใบสูงเนิน อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1083 ภิญญาภรณ์ สมานมาก บ้านจักจรูก สุรินทร์
1084 ภัทรญา อธิภัทรวาทิน ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1085 ณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์ บ้านหนองแคทราย นครราชสีมา
1086 ดิเรก แสงกนึก บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1087 ธีรภพ ปลั่งกลาง บ้านหนองอีเหลอ นครราชสีมา
1088 ศุภรักษ์ สีดา ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
1089 ศิรประภา เจริญพันธุวงศ์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1090 ลักษณา มะยม บ้านโจด นครราชสีมา
1091 จิตราภา พันธ์สูงเนิน บ้านโนนอ้อ ศรีสะเกษ
1092 พงศ์ปณัฐ วัฒนากลาง คลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
1093 มัชฌิมา สุวาส อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
1094 เบญญาพร ใจเสน ดาราสมุทร ชลบุรี
1095 ยุทธเดช อันทอง บ้านจอหอ นครราชสีมา
1096 อำภา ศิริวาลย์ สมนึกพิทยา ยโสธร
1097 พรสวรรค์ นวลมณี สุเหร่าศาลาลอย กรุงเทพมหานคร
1098 ธัญญรัตน์ แก้วพินิจ บ้านนาจาน อุดรธานี
1099 นภษร สีหามาตย์ บ้านหนองแปน สกลนคร
1100 อรวรา โข่พิมาย หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ขอนแก่น
1101 ณิญาพัณณ์ ภูพิริยะวงศ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
1102 ศศินิภา ยอดจะโปะ บ้านโกรกหว้า นครราชสีมา
1103 สาฬหศาสตรี พิลาลี บ้านหินดาด นครราชสีมา
1104 ถุงเงิน แสงสมุทร มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร
1105 กนกนันท์ ข่าขันมะลี บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
1106 แพรพลอย ถาวร แสนสุข บุรีรัมย์
1107 นัทธ์ชนัน อุส่าห์งาน สระแก้ว สระแก้ว
1108 ณิภัทร ภรธนบูรณ์ ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
1109 กษิกานต์ บาลโสง อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1110 กานต์สินี รงคะวิรุจน์ชัย รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1111 สุดารัตน์ เวียงธรรม เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
1112 สุมาลี พิทักษ์ สระแก้ว สระแก้ว
1113 สาโรจน์ บูชารัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1114 ศุภชัย บุญนาง คลองบางพรหม กรุงเทพมหานคร
1115 นันทนัช ยืนยง อนุบาลมะนัง สตูล
1116 จตุพร ผมทำ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1117 สุภาวดี มาลัยสวรรค์ สองคอนวิทยาคม สระบุรี
1118 จิตราภรณ์ ลิอ่อนรัมย์ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
1119 ภัชรินทร์ นาขนานรัมย์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1120 ณัฐนี กอกรัมย์ บ้านหนองขอน บุรีรัมย์
1121 พลับพลึง เสามั่น วัดเขาน้อย พิษณุโลก
1122 ชณัฐฐา ศิริรัมย์ บ้านตะครอง บุรีรัมย์
1123 สุนิดา เหลือถนอม บ้านระโยงใหญ่ บุรีรัมย์
1124 อิทธิฤทธิ์ คำจันทรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมพระ สุรินทร์
1125 ศรัญยู วิศิษฏ์ศิลป์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1126 พัทธดล บุญรอดดวง ชุมชนบ้านท่ากระดาน กาญจนบุรี
1127 ปนัดดา แดงประหลาด ธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธ์
1128 ปวีณา บุญฤกษ์ บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) บุรีรัมย์
1129 สามารถ ศรีแก้ว บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
1130 ชลันดา อันทะโน นิภาศิริ บุรีรัมย์
1131 นุชจุรี ศรีคำ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1132 เจนจิรา ปุระชะกา นิภาศิริ บุรีรัมย์
1133 ภิมาพร พันธ์โภคา แสนสุข บุรีรัมย์
1134 อัครเดช ไชยบุระ บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
1135 อรวรรณ บุญศร จิตติมาธีรวิทยา บุรีรัมย์
1136 สุนิษา งามแสง บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) บุรีรัมย์
1137 ปานทอง ถะเกิงสุข บ้านคอลอมุดอ สงขลา
1138 สรัญญา ช่างประดิษ บ้านพาชี บุรีรัมย์
1139 ประคองศรี แก้มรัมย์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
1140 สัมฤทธิ์ สมเพชร บ้านหนองผือโนนแคน สุรินทร์
1141 ปนัดดา นันธิษา วัดสำโรง บุรีรัมย์
1142 ศิรินทิพย์ บุตรัตนศิรินทร์ บ้านพาชี บุรีรัมย์
1143 อัจฉรา อาทวัง บ้านตะโกรี บุรีรัมย์
1144 กัญญาภัค บุตรประโคน วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี
1145 วิภาวรรณ ยึนประโคน บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี
1146 ปารีณา บุญประกอบ บ้านตานี สุรินทร์
1147 ดวงดาว สำรวมจิต มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1148 ยุภาวรรณ์ บุญจริง บ้านท่าจาม ชลบุรี
1149 เพ็ญนภา วาพัดไทย สองคอนวิทยาคม สระบุรี
1150 ณัฐกานต์ แสงนวล อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1151 ธิดารัตน์ สุทธิ จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
1152 ปาริณา ลีประโคน บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) บุรีรัมย์
1153 รัตนาภรณ์ หลงสอน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
1154 สุณิสา ทำจะดี นิภาศิริ บุรีรัมย์
1155 กำพล ตำรารัมย์ บ้านตาอี บุรีรัมย์
1156 กานดา กลมประโคน มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1157 พรทิพย์ พรมศรี บ้านตาอี บุรีรัมย์
1158 พรทิพย์ พรมศรี บ้านตาอี บุรีรัมย์
1159 วาสนา จันที บ้านศาลาลำดวน สระแก้ว
1160 ยุรดี มาลัยทอง บ้านไผ่ (วันครู 2503) สุรินทร์
1161 วิชิดา พรมประโคน อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1162 มลฑาทิพย์ บาลโสง อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1163 เบญจวรรณ สิงบุดดี เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
1164 จตุพล บัวบาน บ้านระโยงใหญ่ บุรีรัมย์
1165 รุ่งนภา การพิมาย วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
1166 พจสินี กลิ่นศรีสุข มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1167 นิภาวรรณ สีหานอก ภรภัทร บุรีรัมย์
1168 ภัทริฎา ขยายศรี วัดรังษีสุทธาวาส ชลบุรี
1169 กนกวรรณ ทานนท์ บ้านวังจั่น ลพบุรี
1170 ศรัณย์ ลี้อิศรามาศ บ้านวังจั่น ลพบุรี
1171 มยุรี บุญเลิศ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
1172 ยุวดี เสิ้งสูงเนิน บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
1173 เรืองฤทธิ์ จันทรักษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
1174 สุกัญญา วังสนาม วัดบ้านหนองพลวง บุรีรัมย์
1175 สุกัญญา ดวงแก้ว อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1176 วีระ ชัยรัมย์ บ้านแกน้อย สุรินทร์
1177 ศุภกิจตรา ทาทอง วัดโคก ปทุมธานี
1178 สำรวย อะโน บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1179 สริตา แก้วสุโพธิ์ ภรภัทร บุรีรัมย์
1180 อนุวรรตน์ กระชิรัมย์ วัดสำโรง บุรีรัมย์
1181 ศักดิ์ชัย สาคินิต วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร
1182 มิ่งขวัญ สมบูรณ์ เพิ่มวิทยา นครปฐม
1183 ภัทรา กุยรัมย์ วัดบ้านสนวน บุรีรัมย์
1184 ปฏิมา คำชมภู อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
1185 ผการัตน์ เหมือนพร้อม บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1186 ปัฐวิกรณ์ โรงแสง บ้านเขากระปุก เพชรบุรี
1187 ปรีญานุช นิลนัน เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์
1188 คมกริช จิตตรีเที่ยง รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร อุบลราชธานี
1189 ณัฐพล สิงห์ทอง จิตติมาธีรวิทยา บุรีรัมย์
1190 ปรีชญาดา พรหมมินทร์ แสนสุข บุรีรัมย์
1191 วิชญา จุลมาศ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
1192 ปราณี แสงรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1193 สายสุณี เขียวรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1194 พิมพ์ชนก ปลัดกอง วิทยาราษฎร์นุกูล สุรินทร์
1195 ณัฐรียา อันแสน มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1196 กิตติ​ยา เหรียญ​ประดับ​ อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ประจวบคีรีขันธ์
1197 วิสา จันบัวลา มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1198 กาญจนา ใจกล้า บ้านดงวังพัง อุดรธานี
1199 กฤช วรรณชาลี สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1200 อาภา ศรีศิริงาม อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สระบุรี
1201 สายฝน ชาติมนตรี ภรภัทร บุรีรัมย์
1202 ธนกร ทะสุนทร มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1203 ณัฐนรี นารีผล บ้านคลอง 24 นครนายก
1204 นภาพร สุมรัมย์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
1205 ฉัตรทิวากร เกาประโคน วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) บุรีรัมย์
1206 เจตริน ผนึกรัมย์ อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1207 ปวีณา ชะเดืองรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
1208 ภัณฑิรา เรืองรัมย์ รร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สุราษฎร์ธานี
1209 เดือนเพ็ญ เขียวรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1210 ภัคนภา อาญาเมือง วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
1211 น้ำทิพย์ ชื่อพันธ์ บ้านราม สุรินทร์
1212 ปีร์พฤจิกาล หมายเจริญ บ้านตาเปาว์ สุรินทร์
1213 สุภาวดี บุตรศรีเมือง วัดเขาฉลาก ชลบุรี
1214 ชลกานต์ นามสว่าง บ้านสองสะโกม สุรินทร์
1215 สาวิกา จ่าพุลี สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1216 ปิยะนุช ฉิมรัมย์ บ้านหัวแรตนาโพธิ์ สุรินทร์
1217 ธรรมนูญ บุญประถัมภ์ บ้านสำโรง สุรินทร์
1218 สิรินภา สุทธิรัมย์ บ้านสำโรง สุรินทร์
1219 สายรุ้ง อุดหนุน บ้านโนนสูง สุรินทร์
1220 ณิชาดา สุขศรี บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์
1221 อุบลรัตน์ บุญปัน บ้านตึกชุม สุรินทร์
1222 สมเดช ทีงาม บ้านมะเมียง สุรินทร์
1223 ภาวนา พรหมบุตร พระจันทร์ศรีสุข สุรินทร์
1224 พรส สดับสาร พญารามวิทยา สุรินทร์
1225 จิรัชญา เสารส สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สมุทรปราการ
1226 สามารถ ทองมาก วัดบึงบ้านสนม สุรินทร์
1227 รัชพล น้อยถนอม บ้านแกน้อย สุรินทร์
1228 เกศรินทร์ ดาศรี บ้านอันโนง สุรินทร์
1229 หทัยรัตน์ สมานมิตร บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์
1230 จตุพร ทองแม้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมพระ สุรินทร์
1231 จิรัชญา ภาสดา บ้านคาละแมะ สุรินทร์
1232 พงศ์ผกา บุญเพิ่ม บ้านจบก สุรินทร์
1233 สันติชัย ศรีวิหยัด บ้านจบก สุรินทร์
1234 ศรุดา ประไวย์ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สุรินทร์
1235 ชูเกียรติ เพิ่มพร พญารามวิทยา สุรินทร์
1236 จรรยา มะลิลา บ้านตาเสาะ สุรินทร์
1237 วาสนา หอมจันทร์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1238 ภัทธมนกาญจน์ บุญสวัสดิ์ บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1239 ชานนท์ สายน้อยยาว บ้านโชค สุรินทร์
1240 เนตรนภา วันฤกษ์ บ้านตอกตรา สุรินทร์
1241 ปาริชาติ เพ็งตา บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ศรีสะเกษ
1242 นวลจันทร์ สินประกอบ บ้านแนงมุด สุรินทร์
1243 สุนทร ภาละจ่า บ้านอำปึล สุรินทร์
1244 รัชนีกรณ์ ฉลาดเลิศ อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1245 สุเมธ สวยรูป บ้านรุน สุรินทร์
1246 ภมรินทร์ สหุนัน บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สุรินทร์
1247 พิกุลทอง หลอดเข็ม บ้านเบิด สุรินทร์
1248 อัครเดช บุดดี บ้านหนองหิน สุรินทร์
1249 สมปอง ใยเมือง บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์
1250 พุฒิทรง ปิตะรักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1251 เบญจวรรณ โทนุบล บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" สุรินทร์
1252 สุพัตรา พยุงตน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
1253 ศิริพงศ์ ระดมสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
1254 จุฑารัตน์ คงเจริญ บ้านทับน้อย สุรินทร์
1255 เชิดศักดิ์ ร่วมพล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
1256 สุดารัตน์ นาสมบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์
1257 สุพัฒตรา ตุ่นทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
1258 เกศแก้ว บุญมาก บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ศรีสะเกษ
1259 วิภาพร ทวีชาติ บ้านจารย์ สุรินทร์
1260 พรพิมล สกุลรักษ์ บ้านหนองคู สุรินทร์
1261 สรายุทธ ดีสนิท บ้านสายสนอง สุรินทร์
1262 สไบทิพย์ มูลคำ บ้านบัว สุรินทร์
1263 ธนากร ช่องงาม บ้านบึงตาต้า ระยอง
1264 สุดารัตน์ สอนสัตย์ สัตหีบ ชลบุรี
1265 วิภาวัลย์ โนนคำ บ้านสำโรง สุรินทร์
1266 สุวรรณี สุโทษา ทัพราชวิทยา สระแก้ว
1267 ธิญาธร สินชัย ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
1268 อิศราณีย์ ลุล่วง บ้านเป้า สุรินทร์
1269 ถนัด มณีไสย ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1270 วันทนี รัศมีสุกใส บ้านปลัด สุรินทร์
1271 นราสิทธิ์ ผาธรรม บ้านสำโรง สุรินทร์
1272 โสภิตา ประภาสัย บ้านโชกใต้ สุรินทร์
1273 สัญลักษณ์ นักลำทอง คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1274 สุรศักดิ์ สุขอยู่ บ้านจารย์ สุรินทร์
1275 พรทวี ชัยงาม เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สุรินทร์
1276 มลฤดี สวัสดี ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
1277 ภัสสร์นิตา ดวงแก้ว บ้านนาเหมือง สกลนคร
1278 นิรมล โอษฐงาม บ้านระไซร์สองชั้น สุรินทร์
1279 สมิดา จิตรมั่น วัดนางสาว สมุทรสาคร
1280 สิริรัตน์ ศรีษะแก้ว วัดลิรัญดอน ปราจีนบุรี
1281 อาคม ชัยศรี บ้านจารย์ สุรินทร์
1282 สังวาลย์ อินทร์ตา บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
1283 พานุลักษ์ ผมน้อย หนองโสนวิทยา สุรินทร์
1284 น้ำฝน จันทสิทธิ์ บ้านสำโรง สุรินทร์
1285 กุสุมา พรมสีดา บ้านบุไผ่ นครราชสีมา
1286 ศรีสุดา พลณรงค์ อรวินวิทยา ระยอง
1287 วีณา ใจมั่น บ้านอาจญา สุรินทร์
1288 ญณกร สุขดี อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1289 เพ็ญพร งามเลิศ บ้านขยูงทองยางภิรมย์ สุรินทร์
1290 พิไลวรรณ บุญเกื้อ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1291 รุจิรา สามารถ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์
1292 ธนิณัช ศรีโสภณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
1293 วรรณา จิตรณรงค์ บ้านส้มป่อย สุรินทร์
1294 บวรถิรนันท์ แก้วเกตุ บ้านโพนชาย สุรินทร์
1295 กิตติมา สาลิวงษ์ สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1296 นิคม สุระ บ้านหนองแวง สุรินทร์
1297 สายชล สุภนาม ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สุพรรณบุรี
1298 วาสนา สดชื่น ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สุพรรณบุรี
1299 อรอนงค์ ศรีบริบูรณ์ อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1300 สุดารักษ์ ช่องงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำดวน สุรินทร์
1301 สุปัญญา พระมุลลิลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
1302 เทพเทวัน ศรีหะจันทร์ บ้านดู่ สุรินทร์
1303 ปวีณา อ่อนเมืองคง นาหลวง กรุงเทพมหานคร
1304 หนึ่งฤทัย ฝากทอง บ้านม่วงหนองตาด สุรินทร์
1305 มลศิริ วิยาสิงห์ บ้านดงถาวร สุรินทร์
1306 ศุภัคกัญญารัตน์ มั่นหมาย บ้านโนนสังข์ สุรินทร์
1307 ศุภชัย วิลาวัลย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน สุรินทร์
1308 บุษญมาศ ระหาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน สุรินทร์
1309 รัฐสภา น้อยสงวน เพียงหลวง 14ฯ ศรีสะเกษ
1310 ชิดชนก สาแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน สุรินทร์
1311 กมลชนก มากมี บ้านโนนสังข์ สุรินทร์
1312 จุฑามาศ ศรีระทัศน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำดวน สุรินทร์
1313 พิราวรรณ ไตรพรม บ้านตระมูง สุรินทร์
1314 ณัฏฐกฤษภรณ์ ผลจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำดวน สุรินทร์
1315 คัทลียา ใจเย็น เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
1316 กิติยา ราชบุรี บ้านจาน สุรินทร์
1317 นายปรมะ คนฉลาด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
1318 สราวุธ แพงเจริญ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1319 พิชญะ จะมัวดี บ้านละหุ่งหนองกก สุรินทร์
1320 เสาวลักษณ์ ตันติพัฒนานนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
1321 พันธกานต์ กิ่งแก้ว บ้านละเอาะ สุรินทร์
1322 เอกชัย บุญยงค์ บ้านทิพย์นวด สุรินทร์
1323 วีนัสยา ทะเกิงลาภ วิทยาราษฎร์นุกูล สุรินทร์
1324 นิศาวรรณ รู้จิตร บ้านแตล สุรินทร์
1325 ปรีดาวรรณ รอดประทับ เชียงกลมวิทยา เลย
1326 มลฤดี พิมสอน บ้านนาดี สุรินทร์
1327 รุ่งนภา วรรณทอง บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
1328 พรประภา พวงบุรี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1329 ปิยาภรณ์ สายสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
1330 สุจิตรา พันธ์เพชร อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
1331 เสาวลักษณ์ คุณเถื่อน นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
1332 ปัสสนา เพชรล้วน บ้านแนงมุด สุรินทร์
1333 ณัฐพล จันทร์เพ็ง หนองอียอวิทยา สุรินทร์
1334 ศิริพร คำหล้า บ้านดงถาวร สุรินทร์
1335 จันทรกานต์ ไหมพรหม บ้านโชค สุรินทร์
1336 คุณภัทร อินทรนุช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
1337 จารุวดี อิ่มจิต บ้านเหล่าถาวร บึงกาฬ
1338 อนงค์นาถ เสริมศิริ บ้านหนองผักแว่น ร้อยเอ็ด
1339 วีรยา บุญปก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1340 อภิญญา เงิดกระโทก แสนสุข บุรีรัมย์
1341 ศุภโชติ บุญไว เชื้อเพลิงวิทยา สุรินทร์
1342 อรสา มาลาทอง บ้านสนบ สุรินทร์
1343 ธนวรรณ สร้อยคำ แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
1344 อรวรรณ สีชมภู บ้านดงถาวร สุรินทร์
1345 วิชัย โททะรินทร์ สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
1346 กนิษฐา ผลสุข แงงกวง สุรินทร์
1347 ทนงศักดิ์ พื้นนวล บ้านโอทะลัน สุรินทร์
1348 ขนิษฐารัตน์ หอมเนียม ปราสาท สุรินทร์
1349 สิรวิชญ์ บุญเพิ่ม บ้านจบก สุรินทร์
1350 เบญจภรณ์ บุญชู บ้านระกา ศรีสะเกษ
1351 ธนวัฒน์ พรหนองแสน บ้านทำนบ สุรินทร์
1352 วิไลวรรณ วิบูลย์เพ็ง แงงกวง สุรินทร์
1353 อรกัญญา ศรีวิเศษ บ้านว่าน สุรินทร์
1354 เมธัส แจ่มเกาะ ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
1355 สิริกาญจน์ ระบือนาม บ้านสนบ สุรินทร์
1356 เมวดี เห็นให้ชม พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์
1357 ฐปาณกานต์ อุไร สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1358 กาญจนา สุขแสวง บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) สุรินทร์
1359 ศันสนีย์ แซวประโคน เมืองที สุรินทร์
1360 จิรภัทร เกียรติคุณรัตน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1361 ปพิชญา ยงเพชร บ้านจบก สุรินทร์
1362 ศิริมนัส แสงเนตร บ้านเขาแรต ชลบุรี
1363 ผกาวดี ชื่อมี บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1364 ฉลองวุฒิ จันทร์หอม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
1365 ไพบูลย์ ใจกล้า บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สุรินทร์
1366 พิทักษ์ ชุมปักษ์ พรพงษ์กุล สระแก้ว
1367 พัทธมน พีรรังสิกร บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
1368 โยธิกา เป็นผาสุก สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1369 ญ-ชลี ทวันเวช อนุบาลเกาะกูด ตราด
1370 นฤมล นาปรัง สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1371 สิทธิอรรถ มากพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
1372 วาทินี ใจพินิจ บ้านท่าคร้อโนนศิลา ชัยภูมิ
1373 นงลักษณ์ มะลิซ้อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
1374 ปวริศา บุญสอน อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1375 รัตติศรัย สีหะชัย ตานีวิทยา สุรินทร์
1376 กิตติบูรณ์ บุญโคกล่าม บ้านหนองแวง สุรินทร์
1377 สถิรดาพร นิตยวัน อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
1378 สิรวิชญ์ สานุสันต์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
1379 ญาสุมินท์ ดวงใจดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1380 พนิดา ใจกล้า ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1381 จิตรา ดวงศรี บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์
1382 พัชรี มาลัยหอม สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1383 เมธาดล สมพงษ์พันธุ์ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1384 เยาวลักษณ์ สีสัน บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1385 บุณยณัฐ บุญสุยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
1386 วันเฉลิม ว่องไว รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
1387 รจนา สืบสวน บ้านละหุ่งหนองกก สุรินทร์
1388 สุภาวี เรียนเหมาะ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
1389 ณัฐวุฒิ ยิ่งยงยุทธ บ้านสำโรงนาดี สุรินทร์
1390 ณัฐดนัย พัฒนาสูน บ้านค่าย ระยอง
1391 ปีติพล มีอินทร์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1392 บุญยรัตน์ เจือจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์
1393 สุพรรษา สุมินทนะ บ้านคลองน้ำใส สระแก้ว
1394 ตวงรัตน์ แก้วดี บ้านโนนสังข์ สุรินทร์
1395 สุดารัตน์ เสสสุวรรณ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1396 อัมพิกา สมานจิตร เมืองที สุรินทร์
1397 รัศมี อินตา น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
1398 บังอร ศรีสุข หนองอียอวิทยา สุรินทร์
1399 ปัญญา ผะเดิม บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
1400 สุดา จันทรักษา บ้านคลองเพชรสวาย ศรีสะเกษ
1401 อโนทัย แก้งพวง บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เลย
1402 ฉัตรชัย นนตา ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
1403 อนุวัฒน์ สุรวิทย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1404 สุระไกร กิ่งคูณ รร.บกวิทยาคม ศรีสะเกษ
1405 อดุลย์ศักดิ์ สุรินราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1406 จิรพันธ์ สมภาวะ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
1407 สุดารัตน์ แก้วเนตร บ้านหินสูง อุบลราชธานี
1408 วิไล จันทร์ทิพย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) ศรีสะเกษ
1409 สุมาลี มาลุน เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
1410 อภิสิทธิ์ ทุมแถว บ้านหินสูง อุบลราชธานี
1411 เพ็ญนภา ตะนะสุข สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
1412 อนุสรา จันทร์หอม บ้านรุงสมบูรณ์ ศรีสะเกษ
1413 ทศพล บุญอุ้ย เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี
1414 ปุณยาพร คำวงศ์ บ้านนางาม อุบลราชธานี
1415 รัตนา เศษศรี อนุบาลจิรพัฒน์วิทยา อุบลราชธานี
1416 ธายุกร แผลงฤทธิ์ บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ
1417 สุริยันต์ อินทรโสม บ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
1418 จิรัชยา ผาริโน บ้านสวนกล้วย ศรีสะเกษ
1419 นารีกานต์ เพ็ชรสงคราม อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
1420 พชรมน ยอดคำมี บ้านบึงมะลู ศรีสะเกษ
1421 ปิยะรัฐ อุดมแก้ว อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
1422 สิทธิณี เนียมจิตต์ บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ
1423 บุญจันทร์ โตมร วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1424 ทักษ์ดนัย คำภูบาล บ้านอังกุล ศรีสะเกษ
1425 ชัญญภัทร บุญสองชั้น บ้านโนนงาม ศรีสะเกษ
1426 ศรีประไพ ผัดศรี บ้านหนองอิไทย ศรีสะเกษ
1427 วรรณนิศา นาคใหญ่ บ้านโคกเจริญ ศรีสะเกษ
1428 ภักดี ลีลาศ อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
1429 จิรวัฒน์ เพ็งแจ่ม บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ
1430 พิมพ์พิศา ยอดสิงห์ บ้านนาไพรงาม ศรีสะเกษ
1431 ชิชญากัญญาณัฐ เกษีวามนตรี บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ
1432 แสงระวี อินอำนวย บ้านละลายมีชัย ศรีสะเกษ
1433 รณิดา อำภรณ์ บ้านกวางดีด อุบลราชธานี
1434 กมลรัตน์ เทียนนาวา บ้านขนา ศรีสะเกษ
1435 จิรนันท์ ตั้งมั่น บ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
1436 กฤษณา พาสว่าง ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
1437 อรพิน ยินทนานนท์ นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สุรินทร์
1438 วิริยะ พรหมวันดี บ้านกล้วย ศรีสะเกษ
1439 ปริญญา สืบโสดา บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
1440 ปิยวัฒน์ สลับศรี บ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
1441 สุวนันท์ ไชยปัญญา บ้านแก้งขี้เหล็ก อุบลราชธานี
1442 เมธิณี จินดา บ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
1443 มยุรี อินวิถี บ้านโนนยาง อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
1444 สุริยา ก้อนคำดี วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1445 พรรณนิภา คำเหมา อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
1446 บัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
1447 ศุภากร บุตดีพงค์ บ้านสวนกล้วย ศรีสะเกษ
1448 แก้มแก้ว แก้วชะอุ่ม บ้านปุนวิทยา ศรีสะเกษ
1449 เกตมณี บญุญเชิด อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
1450 อภิญญา ชัยช่วย บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1451 นิตยา แจ่มกลิ้ง สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1452 วิเชียร ทองบุตร พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
1453 เกศริน จอมคำ บ้านหนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
1454 สุภาภร ขุนธิวงศ์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1455 อนัญย์กรณ์ พิญญพงษ์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
1456 ทิวากรณ์ วงษ์ขันธ์ บ้านอังกุล ศรีสะเกษ
1457 จำเริญศักดิ์ สว่างภพ บ้านสระบานสามัคคี ศรีสะเกษ
1458 สมพร เรือนรส บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
1459 วรรณวิมล ทรงพิมพ์ เพียงหลวง 14ฯ ศรีสะเกษ
1460 รัชฎากร วงศ์เพ็ง คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1461 ชัชวัสส์ ไชยโพธิ์ ทัพราชวิทยา สระแก้ว
1462 ภาณุมาศ แพงตา บ้านแขว ศรีสะเกษ
1463 จำเริญศักดิ์ ใสดี บ้านดองกำเม็ด ศรีสะเกษ
1464 ยุภาภรณ์ ทรงกลด สวายพิทยาคม ศรีสะเกษ
1465 เอื้องคำ สุรนาถรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน สุรินทร์
1466 น้ำฝน บุญตา บ้านตรอย ศรีสะเกษ
1467 วีระชัย น้อยวงศ์ ทัพราชวิทยา สระแก้ว
1468 วิชุดา วงศ์เจริญ ทัพราชวิทยา สระแก้ว
1469 อรรณพ จันทะโชติ วัดประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
1470 ธิดารัตน์ ประมวล บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1471 ชมัยพร ศรีดาชาติ ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1472 ศิริลักษณ์ โคตะมา รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
1473 จุรีรัตน์ พงษ์สุระ อนุบาลไพรบึง ศรีสะเกษ
1474 ศุภสุตา ปราศัย บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1475 พรนิมิตร พลหาร บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ
1476 ศราวุฒิ หงษ์ทอง บ้านหนองบัว ศรีสะเกษ
1477 สาวิณี วรญาณ บ้านอังกุล ศรีสะเกษ
1478 วัฒนา สงใส อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1479 พรรณผกา หงษ์ทอง บ้านตรอย ศรีสะเกษ
1480 ดาวอารี ไชยนะรา บ้านหนองระเยียว ศรีสะเกษ
1481 แพรว เพชรแก้ว บ้านดู่ ศรีสะเกษ
1482 ศิริวรรณ กองทรัพย์ บ้านดู่ ศรีสะเกษ
1483 อารียา สมคณะ นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
1484 ประภาพรรณ พันธ์แก่น น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
1485 อรทัย สุดโท รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1486 ยุพิน บัวจันทร์ บ้านหนองระเยียว ศรีสะเกษ
1487 สุนิษา พันธ์มะลี บ้านคอกหนองไพร ศรีสะเกษ
1488 นราวัลลภ์ ระกิติ สนามบิน ขอนแก่น
1489 เฟื่องฟ้า เข็ญคำ อนุบาลไพรบึง ศรีสะเกษ
1490 ธนบดี พงษ์สุระ บ้านศาลา ศรีสะเกษ
1491 ปรียาภรณ์ ศิลาวงศ์ บ้านตลุงใต้ กาญจนบุรี
1492 ทิพย์ธารา ยอดคำตัน ปากคลองสอง ปทุมธานี
1493 ปรียารัตน์ จูมพิลา บ้านโป่ง ศรีสะเกษ
1494 สร้อยสุดา นรดี สมเด็จ อุบลราชธานี
1495 ปิยาพร โนนสูง บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ศรีสะเกษ
1496 อังคณา วิเศษชาติ บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์
1497 ชญาดา ไชยวิเศษ บ้านอังกุล ศรีสะเกษ
1498 สุพรพรรณ โสภาพ บ้านโนนอ้อ ศรีสะเกษ
1499 จิตรลดา บุญทองเพชร รร.กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
1500 ปุณยนุช สุวรรณทอง บ้านโนนอ้อ ศรีสะเกษ
1501 อุดมลักษ์ รุ่งเรือง บ้านหนองคู ศรีสะเกษ
1502 สมัย สะใบ อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
1503 ชญาณิณ เปี่ยมอักโข บ้านหนองเม็กพิทยา ศรีสะเกษ
1504 พัชริดา ลาภบุญ บ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
1505 ใหม่ ปรีเปรม อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1506 รัชฎา บังคม บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
1507 เมวดี อาจอำนวย รัฐประชาสามัคคี สุรินทร์
1508 ธัญรดาพัชญ์ ทองโสภา พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
1509 ปานเกษ จันทร์เลื่อน บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี
1510 นุสรา ปัญญา บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1511 นัฐพล สุขพันธ์ บ้านหนองใหญ่ ศรีสะเกษ
1512 มานิต ปานทอง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1513 พรพิมล หอมหวาน รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
1514 วราภรณ์ จันทศรี บ้านเดื่อ ศรีสะเกษ
1515 วชิราภรณ์ ศิริเทศ บ้านโนนอ้อ ศรีสะเกษ
1516 อภิญญา กองสุข บ้านหนองจิก ศรีสะเกษ
1517 เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1518 รัชฎาภรณ์ สิทธิศร ทับทิมสยาม ๐๖ ศรีสะเกษ
1519 นลธวัช เนียมจันทร์ บ้านหนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
1520 พีรยา เมาลี บ้านคำบาก อุบลราชธานี
1521 ปรียา พรรณา บ้านหนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
1522 วลี ศรีเมือง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 ศรีสะเกษ
1523 ชลลดา สีอ่อน ใจจำนงศึกษา เพชรบูรณ์
1524 รุ่งอรุณ โคตรเจริญ รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1525 สมศักดิ์ กตะศิลา บ้านมะฟัก ศรีสะเกษ
1526 ราตรี จุลไธสง บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ศรีสะเกษ
1527 สุธิดาภรณ์ จันทร์อ่อน บ้านเหล็ก ศรีสะเกษ
1528 มะลิวัลย์ ไชยปัญญา บ้านโซงเลง ศรีสะเกษ
1529 ศรนรินทร์ ชุมจันทร์ บ้านแสงเมืองแคน ศรีสะเกษ
1530 ชินวัตร สาสังข์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1531 ไม้หวาย อุตสาหะ วัดบัวหลวง ปทุมธานี
1532 ธัญกร บัวส่อง บ้านเหล็ก ศรีสะเกษ
1533 ทิวารัตน์ หลักด่าน บ้านประคำ นครราชสีมา
1534 จุฑารัตน์ ทานนท์ บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ยโสธร
1535 สุชาติ ดวงไชย บ้านหนองมะค่า สระบุรี
1536 อภิสรา สีหะวงศ์ พระจันทร์ศรีสุข สุรินทร์
1537 กวินทรา หนังไธสง บ้านสายสนอง สุรินทร์
1538 ขวัญประภา กองแก้ว รร.เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
1539 อภิสรา สาสังข์ บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
1540 ิอิทธิศักดิ์ ศิริจันทร์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
1541 ศิริพร มีกุล ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1542 กฤษณา เปล่งปลั่ง บ้านหนองสำโรงน้อย ศรีสะเกษ
1543 อังศุมาลิน บูรณ์เจริญ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1544 อังคณา พรรณราช บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ศรีสะเกษ
1545 สุภาพร พลบุญ รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต
1546 พวษ์ศักดิ์ นามบุญตรี บ้านโคกตาล ศรีสะเกษ
1547 กนกวรรณ แสงใส บ้านหอย ศรีสะเกษ
1548 อินทิรา ศิริเลิศ บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ศรีสะเกษ
1549 สวรส ศรีบาง บ้านระเวียง สุรินทร์
1550 ชไมพร คำชาย บ้านตาโสม ศรีสะเกษ
1551 คมกริช ภาสวัสดิ์ บ้านคล้อโคกกว้าง ศรีสะเกษ
1552 ธีรศักดิ์ นันทสาร วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร
1553 รัตนา สมบัติ บ้านหนองยาง ศรีสะเกษ
1554 กฤษณะ โยธี บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์
1555 พิมมณี กิ่งเพชรรัฐ บ้านทุ่งเลน ศรีสะเกษ
1556 วัชรินทร์ เกษม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
1557 เกียรติศักดิ์ บุญพิมล อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
1558 น้ำฝน ใยสูบ อนุบาลจิรพัฒน์วิทยา อุบลราชธานี
1559 ธัญญะ นามโคตร บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) ศรีสะเกษ
1560 อมินตรา ไชยอุดม บ้านหนองยาง ศรีสะเกษ
1561 ธนวัฒน์ ทวีธนวาณิชย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
1562 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1563 สุวัลยา เอกพิทักษ์ดำรง ธิดานุเคราะห์ สงขลา
1564 ศิริรัตน์ วงษ์เจริญ บ้านดอนโพ สุพรรณบุรี
1565 รัตนา ปัญญา บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1566 วาสนา พูนุภา อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
1567 จิรัฐิญา ทัดเทียม สระแก้ว สระแก้ว
1568 ธัญลักษณ์ สีแสด บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1569 บุณยานุช บุญเลิศ บ้านโซงเลง ศรีสะเกษ
1570 ชฎาพร อินต๊ะรัตน์ บ้านโนนกาเร็น อุบลราชธานี
1571 ปภัสรา ทองพูล สมาคมจักรยานสมัครเล่น อุบลราชธานี
1572 วีระพร ภัยวงค์ บ้านนาไพรงาม ศรีสะเกษ
1573 นิลวรรณ ลาวเมือง บ้านเตย อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1574 ชไมพร ผิวหอม บ้านโนนอ้อ ศรีสะเกษ
1575 สุธินันท์ ศรีอ่อน บ้านขนา ศรีสะเกษ
1576 เกตน์นิภา พรมวรรณ์ บ้านโคกเจริญ ศรีสะเกษ
1577 อรทัย โพธิราช บ้านกล้วย ศรีสะเกษ
1578 กัญญา ไชยโคตร อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1579 ชาลิสา อังคะสี บ้านห้วยสระภูมิ ศรีสะเกษ
1580 สุนิดา ดวงเรือง บ้านทุ่งหลวง ศรีสะเกษ
1581 เกียรติศักดิ์ บุญหนัก บ้านแซรไปร ศรีสะเกษ
1582 กิตติยา ใยทอน สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1583 วาสนา มาเสมอ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมดงรัก สุรินทร์
1584 วรรณภา อรรคบุตร พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
1585 ธนวัฒน์ แก้ววิชัย บ้านแก้งขี้เหล็ก อุบลราชธานี
1586 พรพัชรนันท์ สุขจิตรกชณัช สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
1587 ปวุฒิ ัรัตรีพันธ์ รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง พังงา
1588 รุ่งนภา สาระษี บ้านโพนค้อ ศรีสะเกษ
1589 ศศิธร ลุนพงษ์ สวายพิทยาคม ศรีสะเกษ
1590 รินชิฌา นามบุตร บ้านดู่ ศรีสะเกษ
1591 พัชราพรรณ พิมพ์เพชร สนามบิน ขอนแก่น
1592 วิจิตตรา สุริเตอร์ บ้านตาโสม ศรีสะเกษ
1593 วันสิริ สายสุพรรณ์ บ้านดอนงัว อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1594 ทิพวัลย์ ทองนอก ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
1595 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ
1596 ศาณุมาศ ทองนวน หนองแสงประชาสรรค์ บึงกาฬ
1597 ธีมาพร เยระบุตร บ้านจรอกใหญ่ บุรีรัมย์
1598 ชมะนันท์ อินทรีย์ ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
1599 สุพัชญา ชัยสนาม บ้านหนองขาม ราชบุรี
1600 อรพรรณ โยธี บ้านหนองระเยียว ศรีสะเกษ
1601 ปรียนันท์ ธรรมคุณ สมเด็จ อุบลราชธานี
1602 ศิริขวัญ อุดม บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1603 ธีรพร สัมพุทธานนท์ บ้านจารพัต สุรินทร์
1604 กนกนภา รุญเจิรญ นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี
1605 ออมบุญญา สุวรรณเสาร์ บ้านโนนเรือคำบอน ศรีสะเกษ
1606 เสฎฐวุฒิ ไชยสิงห์ บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ศรีสะเกษ
1607 สุมาพร ดวงทอง พระจันทร์ศรีสุข สุรินทร์
1608 พงศ์ธร แก้วเนตร บ้านไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
1609 ธีรภัทร คำสุมาลี บ้านกันจาน ศรีสะเกษ
1610 จิราภรณ์ เกื้อกูล สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
1611 แก้วมณี ปัทมะ บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) ศรีสะเกษ
1612 จิรพรรณ โคษา บ้านพนมชัย ศรีสะเกษ
1613 พชรภูมิ ละบาป บ้านโดมประดิษฐ์ อุบลราชธานี
1614 ดวงพร เหิดขุนทด เพียงหลวง 14ฯ ศรีสะเกษ
1615 สุมาลัย บุญมาก บ้านพนมชัย ศรีสะเกษ
1616 เถาว์มณี อาจสาลี อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1617 อรวรรณ ห่วงเพ็ชร บ้านดอนกลาง อุบลราชธานี
1618 คณิน ทินนะภา หนองอารีพิทยา ศรีสะเกษ
1619 มินตรา บัวลา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
1620 ปรมัตถ์ บัวงาม รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
1621 อนุชน บุญทวี บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1622 ศิริวิมล นิ่มนวล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1623 สายสุรีย์ จิตชัยภูมิ บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ศรีสะเกษ
1624 เกศราภรณ์ โมงขุนทด บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) อุบลราชธานี
1625 จุฬาลักษณ์ บุญยอ บ้านดอนสั้น ศรีสะเกษ
1626 ศศิวิมล ทวี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1627 กันยาวีร์ ถิรคุนนิชนันท์ พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
1628 ภัทรพงศ์ ดาสันทัด บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ศรีสะเกษ
1629 วิทยา เทียมสิงห์ ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ อุบลราชธานี
1630 สุภัควิภา สุทธิสนธิ์ บ้านโป่ง ศรีสะเกษ
1631 ชมพูนุท มงคลธนากูล บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ศรีสะเกษ
1632 อรยา กอนินัย บ้านฝางคำสามัคคี อุบลราชธานี
1633 คมิก ประไพพงษ์ บ้านบูรพา ศรีสะเกษ
1634 สุธิดา ฉัตรสุวรรณ บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1635 สุนิสา คำแพง อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
1636 คุณาวุฒิ ไชยปัญญา แก่นเท่าพัฒนศึกษา ขอนแก่น
1637 สุพสิน ละทะโล หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
1638 ธาริณี ยิ่งวงค์ บ้านขามน้อย อุบลราชธานี
1639 รุจิรดา กองสุข เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อุบลราชธานี
1640 นันทนา สู่บุญ บ้านวังมนเดือยไก่ อุบลราชธานี
1641 กมลรัตน์ คำดี บ้านขามน้อย อุบลราชธานี
1642 เกสร์พิกุล คิรีเขียว บ้านดงดิบ อุบลราชธานี
1643 วันวิสา ประสพสุข โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
1644 พัฒชุรี สาธุพันธ์ บ้านคำหมากอ่อน อุบลราชธานี
1645 อรวรรณ หงษ์หิน อนุบาลตระการทิพย์ อุบลราชธานี
1646 วรุณี จรลี บ้านคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1647 นิกร สาระภาพ บ้านจุการ อุบลราชธานี
1648 วิไล พรมดาว ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1649 นภาพร พันธ์คำ บ้านกุดก่วยโนนเจริญ อุบลราชธานี
1650 รัชนี ท้าวมา รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
1651 จันจิรา สาธุพันธ์ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1652 วรัญชพฤกษ์ ทองอุ่น บ้านนาบัว อุบลราชธานี
1653 มนต์สิทธิ์ กระแสโท บ้านกุดก่วยโนนเจริญ อุบลราชธานี
1654 กฤษติญพัฒน์ ธรรมานุวงศ์ เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1655 วารุณี คำห่อ อนุบาลตระการทิพย์ อุบลราชธานี
1656 อินทิวา พลขันธ์ วัดหนองโรง สระบุรี
1657 นันทนัช สาระสิงห์ อนุบาลตระการทิพย์ อุบลราชธานี
1658 จีรนันท์ สาธุพันธ์ บ้านคำหมากอ่อน อุบลราชธานี
1659 โชคดี จำปาดอก บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) อุบลราชธานี
1660 พิชญนาฏ สอนพงษ์ บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
1661 วราภรณ์ เหลาโพธิ์ บ้านย่านใหญ่ พิษณุโลก
1662 อุไรรัตน์ ร่มโพธิ์ ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
1663 รุ่งนภา แปลงศรี ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
1664 จิรปรียา ทวีชัยพรจิระเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1665 สุวิมล กากแก้ว บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
1666 ศตวรรษ วรสุทธิ์ รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1667 รำไพ สมบัติไทย บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1668 ฤทัยวรรณ บุญจอง บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1669 มิฬตรา สิงห์สาย อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
1670 กิตติยาภรณ์ เครือดี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1671 ไฉน ส่งสุข ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย อุบลราชธานี
1672 อมรรัตน์ จันทวงศ์ อนุบาลค้อวัง ยโสธร
1673