Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ C.B.T.C. (สำรอง)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 มะยูโซะ บาโด บ้านบาลูกายาอิง นราธิวาส
2 นวรัตน์ เอี่ยมวันทอง ประชาบดี นนทบุรี
3 จันทนา ฝากกาย อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
4 ปริญญา โฆษะษุ บ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร
5 วิไล โต๊ะมุสอ บ้านพระพุทธ สงขลา
6 สิริณัฏฐ์ ทองวิสูง โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
7 ชนิตร์นันท์ ตาลป่า วัดบ้านท่า เชียงใหม่
8 กรรณิกา นวลแก้ว บ้านเจดีย์โคะ ตาก
9 ปราณี ไผ่พงเจริญ บ้านบึงนาจาน เพชรบูรณ์
10 หาญหนุ่ม คำลือ หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
11 อัจจิมา อยู่เย็น วัดนางสาว สมุทรสาคร
12 นิติกานต์ ศรีโมรา วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
13 ผ่องพรรณ อุบลพืช ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
14 ดลลักษณ์ จาตุรงคกุล ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
15 วัลยา ตาดเดิม วัดบางพระ ฉะเชิงเทรา
16 ภณณัฐ สิทธิเอี่ยมศักดิ์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
17 สยุมพร สืบชาติ อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
18 จิราพร ทองหนูนุ้ย วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
19 อิทธิพล ภู่กระจ่าง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
20 สรวีย์ กรกชงาม วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สมุทรสงคราม
21 ศักดิ์ชัย ทองเอีย โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
22 จารุภา เอี่ยมขำ บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) เพชรบุรี
23 อานนท์ อำพาศ สุนทรภู่พิทยา ระยอง
24 อมรกฤษณ์ ศรีวงศ์ บ้านแม่คะ เชียงใหม่
25 ฐิติยา สาดอนขวาง วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
26 สุจรรยา ดามุกโต วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สระบุรี
27 ศิรฎา มณีชัย บ้านกาดฮาว เชียงใหม่
28 ภัชรียา หาญนอก ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
29 นิพาดา จีทา บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) แพร่
30 อภิชิต แดนพงพี บ้านน้ำส่อม แม่ฮ่องสอน
31 สุกฤตา ถาวรสุทธิ์ วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สงขลา
32 กาญจน์ หอมคมขำ บ้านหนองขุ่น อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
33 เธียรดนัย วิเทศพงษ์ ชาตศึกษา กรุงเทพมหานคร
34 อภิญญา เพชรเกตุ วัดโมคลาน นครศรีธรรมราช
35 อารีย์ยา นวกิจราชธรรม ชะอวดวิทยา นครศรีธรรมราช
36 ภิรญา บุตรอุดร บ้านลุมพุก อุบลราชธานี
37 สุปราณี รัตนคูศิริ วัดบ้านหนองพลวง บุรีรัมย์
38 มนต์ชนก รื่นสุข พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
39 การัณยภาส สัมดี วัดช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร
40 อาทิตย์ ชัยมงคล วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
41 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
42 วันเฉลิม ไพรศิลป์ บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ราชบุรี
43 สิริกาญจนา ธนวาที บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
44 วรินทร บุญยืน ฝวาหมินกงลิ ชุมพร
45 ภานุวัฒน์ โพธิ์งาม บ้านจานหนองคู ศรีสะเกษ
46 จิราพร ขันกระจ่าง วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
47 จิรวิชญ์ ศิริพงศ์อำไพ รังษีวิทยา เชียงใหม่
48 มินตยา นาคเอก วัดโพธิ์เขียว สุพรรณบุรี
49 รุ่งทิวา เงินสมบัติ บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
50 ธนกฤต จ้อยเพ็ง บ้านแม่แรม แพร่
51 วรรณิษา ผาสุข บ้านโนนผาสุก สระแก้ว
52 ลักขณา สีลาจันทร์ บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
53 สุนทรีภรณ์ อ่อนศรี บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
54 กันต์กมล วิทย์ วัดนาสัก ชุมพร
55 วรรณลภา ธงศรี วัดหัวไทร ฉะเชิงเทรา
56 กิตติธัช แจ้งสว่าง วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
57 เฉลิมเกียรติ อรรคศรีวร บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
58 พัชรินทร์ แพนไธสง หฤทัยคริสเตียน เลย
59 นันทิดา เทียนอร่าม กลางคลองสิบ ปทุมธานี
60 ชนาภรณ์ อำพินธ์ มณีวรรณวิทยา ระยอง
61 พิมพาภรณ์ เอี่ยมอ่อน อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
62 อภินันท์ บุญรอด ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
63 ภัทรติมนต์ นุ่มพินิจ วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
64 นภาดล นพธัญญะ วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
65 ยุพา เห็มวัฒน์ คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปทุมธานี
66 จีรนันท์ จีวรพรหม เบทาโกรวิทยา นครราชสีมา
67 ศรายุทธ ปานเพ็ชร บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
68 ปรารถนา พิจารณา สามวาวิทยา ปทุมธานี
69 นฤมล ดวงจันทร์ วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา
70 ณัฐรุจา ท่าโทม วัดบางเป้ง ชลบุรี
71 สิริกานต์ เครือญาติ วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
72 มลธิดา กาวิลเครือ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
73 ปิยากร บุญกอด บ้านเนินสุวรรณ พิษณุโลก
74 ประเดิมชัย ถุงเงินโต วัดผลาหาร ปทุมธานี
75 ณัฐพร พิณเสนาะ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
76 ณัฐสิมา รัมมะศักดิ์ วัดแสงสว่าง ปราจีนบุรี
77 ศศฺิชา พึ่งประดิษฐ์ บ้านจำไก่ พะเยา
78 กัญจณา สิงห์สันต์ วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
79 นราภรณ์ เนียมบุญเจือ วัดหนองโรง สระบุรี
80 ภาณุเดช สมฤทธิ์ วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
81 ขวัญฤดี แจ่มจำรัส วัดห้วยทองหลาง สระบุรี
82 วริศรา พานนิล วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) นครนายก
83 ปาริชาติ จันทร์ย้อย บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
84 อนุสรา ศรีทองดี วัดโพธิ์หอม สิงห์บุรี
85 อภิชาติ รัศมีฉาย บ้านแม่ระเมิง ตาก
86 ศศิธร ทิมเทียน บ้านบึงหล่ม นครสวรรค์
87 ชานนท์ ภาคกินนร การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
88 ศิรินัท กุศลล้ำ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
89 วาสนา ศรีสงคราม รร.เทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม สระบุรี
90 ภาวิณี แต่งงาม บ้านบึงหัวแหวน กาญจนบุรี
91 มิ่งขวัญ แจจ่มอรุณ วัดศาลาท่าทราย สุพรรณบุรี
92 กฤษฎา นิลจักร์ วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี
93 วันวิสา ขันเครือ วัดปางมะโอ เชียงใหม่
94 ศุภลักษณ์ จั่นประดับ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
95 วาสนา เสียพลี รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว ชลบุรี
96 ณัฏฐนนท์ พลอยมาทย์ สุมานัน สมุทรปราการ
97 พิสิฐ เฉลิมพันธุ์ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร
98 พรรณี เปรมปรีชาวงศ์ วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) สมุทรปราการ
99 บูชิตา วังตาล วัดอัมพวัน ชลบุรี
100 นันท์ โพธิ์เอี่ยม บ้านคลองแค สมุทรสาคร
101 ณัฐาศิณี ทองเภา สามวาวิทยา ปทุมธานี
102 โสภณ ทองศิลป์ วัดนาพร้าว ชลบุรี
103 สุวิมล บัวทรัพย์ สุนันทาวิทยา ตราด
104 รุจิรจน์ ไชยภัฏ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
105 ภัทรียา หลอดแก้ว วัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์2 ) อ่างทอง
106 วรพรรณ งามเจริญธนา วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
107 ชัยรัตน์ มะสีหา กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
108 สายฝน บุญหล้า วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สระบุรี
109 โสรชา จันทร์แก้ว ธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่
110 พิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
111 รมณียา เทพบุตร บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สุรินทร์
112 ณัฐวดี ประดิษฐ์ จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
113 ณิิชาดา ชลวิริยะกุล วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
114 จริยา อินทร์ทอง บ้านคลองคราม สุราษฎร์ธานี
115 กาญจนรัตน์ เงินพลับพลา บ้านคลองตะเคียน ชลบุรี
116 วนิดา​ มูลละมัย บ้านซับไม้แดง เพชรบูรณ์
117 อรอุมา หิงวัน จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
118 ปัณฑิตา คล้ายสิงห์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
119 ปริยากรณ์ โก้สกุล บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา
120 วารุณี กลิ่นเจริญ วัดบางฝ้าย สมุทรปราการ
121 นพมาศ ล้วนศรี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
122 ดลพร ใจโต อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
123 กานต์ เกตุจินากูล อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
124 รวีวรรณ แก้วฝ่าย อนุบาลสุวรรณเทน สกลนคร
125 กัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์ บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
126 ยศกฤต จงอุดมศีล ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
127 ภิรมย์ฤทัย โสสุด วัดผาณิตาราม ฉะเชิงเทรา
128 ณัฎฐา ใจสุข วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี
129 ภาณุวัฒน์ ประทุมสาย วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
130 ภัทรินทร์ เลียงผา บ้านติงไหร กระบี่
131 แสงหรรษา เจแสง วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ลพบุรี
132 แสงหรรษา เจแสง วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ลพบุรี
133 แสงหรรษา เจแสง วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ลพบุรี
134 แสงหรรษา เจแสง วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ลพบุรี
135 วณิชชา ตวนชัยภูมิ อนุบาลศรีสุทโธ อุดรธานี
136 ชลลดา มัสแหละ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
137 กนกวรรณ ศิริคะรินทร์ บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
138 วิลาวรรณ พรหมทา อนุบาลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
139 นฤมล สาบุดดี บ้านเอราวัณ เลย
140 ปรียาภัทร ผายพิมพ์ บ้านบนเขาแก่งเรียง กาญจนบุรี
141 ชัยพร ชาญเชิงศิลปกุล วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
142 ชยาภา พงษ์พิระ วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
143 นางสาวยุพาพรรณ อายุครุฑ บ้านเขาหวาย ระยอง
144 นัฎฐรี คงมงคล บ้านกางของ สุรินทร์
145 มัลลิกา จันทวี บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สุรินทร์
146 ชุมพล นุชโส บ้านก๊อหลวง พะเยา
147 อารีญา อินตาล บ้านวังมะกรูด ปราจีนบุรี
148 วิทวัส ชูแสง อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
149 อรรยมนต์ มีฉิม บ้านควนตะวันออก ชุมพร
150 ชฎาพร เตชะนอก บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
151 รุ่งนภา ชาวบ้านใน บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี มหาสารคาม
152 พัชณิดา เพชรศรี บ้านสะทืด สุรินทร์
153 แพรวพรรณ หอมภิลา บ้านสำโรงประชารัฐ สุรินทร์
154 สุกัญญา โพธิ์ศรี บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี
155 นฤทธิ์ศร อุบลพืช วัดเกตุประภา ปทุมธานี
156 สุพัสวี​ ศรีละออกุล บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
157 สุพัสวี​ ศรีละออกุล บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
158 ภัครดา วงศ์ชนะภัย บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ราชบุรี
159 ิอนิศา เนตรเกื้อกูล วัดดอนยายหอม นครปฐม
160 จีรศักดิ์ ศารทูลวณิช วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
161 สินีนาฏ ทองวัฒนา วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
162 สุธาวัลย์ พิทักษ์เนติกุล ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) สมุทรสาคร
163 วรุณรัตน์ คุ้มแสง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
164 ณัฐวดี คำเทียนทอง วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
165 ณิชาภา ไชยสงค์ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร
166 นวลจันทร์ กิ่งนอก บ้านตาเปาว์ สุรินทร์
167 พัชรี เล็กศิริ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
168 จุฑาภรณ์ ดาหา จงหมิน ปราจีนบุรี
169 วริศรา สารบูรณ์ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
170 วาสนา เที่ยงธรรม วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
171 นีรนุช วงศ์อิสลาม พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
172 ภัควลัญชญ์ อยู่ดี ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
173 หทัยชนก ยิ้มวงษ์ ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
174 สุขสันต์ แดงบุหงา บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
175 สกุลไทย ปวนภา ทรัพย์ทวี สุราษฎร์ธานี
176 จักรพงษ์ ไชยพรรค วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
177 ณัฐวุฒิ พุ่มถาวร วัดบัวปากท่า นครปฐม
178 มาศสุภา บุญเงิน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
179 วรรษมล โมลีกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
180 พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
181 เนตรนภา เชื้อสิงห์ ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
182 ญาณิศา ปลอดโปร่ง วัดบางด้วน สมุทรปราการ
183 รัก วงศ์กอแก้ว นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
184 นันท์ชญาน์ จิระอรุณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
185 อานุภาพ วิสิทธิ์ศิลป์ อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สมุทรสาคร
186 ปาณิศา ชูจันทร์ เจ้าฟ้าสร้าง พระนครศรีอยุธยา
187 พัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
188 กฤษฎา เชื้อพหล สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
189 นภาพร แสนกล้า บ้านแตล สุรินทร์
190 สรัญญา เปี่ยมสุขใส วัดบางเลน สุพรรณบุรี
191 พจนา อดทน วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
192 แป้งพิมพ์ ประเทืองผล แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
193 จีรานุช ศรีวโรบล บ้านคลองชะอม สุพรรณบุรี
194 นฤมล โหล่ตระกูล วัดโพธิ์รัตนาราม ราชบุรี
195 นิภาพร คิดร่วม ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นครนายก
196 รัชฎาภรณ์ คำบึงกลาง ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
197 สุนารี ชื่นจรูญ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
198 อันธิกา ปาไหน บ้านคลองยาง กระบี่
199 รัชนีบูรณ์ เหมือนเหลา บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง อุบลราชธานี
200 ชัชสุภา บริสุทธิ์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
201 วาสินี รู้ทำนอง บ้านผาตั้ง ลำพูน
202 วาสินี รู้ทำนอง บ้านผาตั้ง ลำพูน
203 วาสินี รู้ทำนอง บ้านผาตั้ง ลำพูน
204 วาสินี รู้ทำนอง บ้านผาตั้ง ลำพูน
205 วาสินี รู้ทำนอง บ้านผาตั้ง ลำพูน
206 เกศสุฎา แต่เจริญ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
207 จารุวรรณ วิเสริฐ บ้านแควมะกอก เชียงใหม่
208 นิชาภา กุลโชติเจริญพง วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
209 นันทิสรา นวาวัตน์ วัดพิบูลสัณหธรรม ชลบุรี
210 อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
211 กรทิพย์ ล่องลอยเลืศ บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
212 กฤษณา ทีฆายุทธสกุล บ้านบึงเสือเต้น กำแพงเพชร
213 หทัยรัตน์ ทรงงาม อนุบาลแสวงหา อ่างทอง
214 พัสกร ฤทธิ์ฤดี อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) อ่างทอง
215 วิภานดา คุ้มรักษา วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
216 สุพรรณี บุญแซม บ้านซาด นครราชสีมา
217 นิลวรรณ ศรีโสธร วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
218 อนัญญา คำโยธา บ้านเหล่า มุกดาหาร
219 สิริภา เครือแก้ว ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นครนายก
220 ปรัศนียา ศิริกังวาฬ วัดแจ่มอารมณ์ ร้อยเอ็ด
221 อาสา จรทะผา บ้านห้วยข่า อุบลราชธานี
222 อาสา จรทะผา บ้านห้วยข่า อุบลราชธานี
223 นฤมล มากู่ บ้านคลองสําโรง สมุทรสาคร
224 สุริษา สุขจันทร์ อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
225 จริญญา บุญชำนาญ บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
226 วรวุฒิ พลไชยะ บ้านรินหลวง เชียงใหม่
227 ศิริจิตร โททะรินทร์ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
228 วิสุทธิลักษณ์ นาแพงหมื่น บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ลำปาง
229 เพ็ญศิริ บุญยัง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
230 นครินทร์ นิลจันทึก มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
231 วันวิสา ทิพย์โสต วัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา
232 อรรจน์วธู สระแก้ว วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
233 ขวัญนภา แทนโชติ วัดคีรีวงการาม สุราษฎร์ธานี
234 ศรันยา ไชยรัตน์ วัดทด ฉะเชิงเทรา
235 โสภาพรรณ คุณดิลกลาวัณย์ ทุ่งต้นงิ้ว เชียงใหม่
236 อรวรา ธรรมใจ วังหินวิทยา ลำปาง
237 ระวิวรรณ สุทธินัย นาคประสิทธิ์ นครปฐม
238 นฤมล สาลาด วัดราษฎร์ศรัทธาราม นครปฐม
239 จุฑาลักษณ์ แคว้นไธสงฆ์ สายมิตรวังท่าช้าง ปราจีนบุรี
240 รพีพร ศรีสิงห์ บ้านหนองเสมา ลพบุรี
241 อรวรรณ ชื่นจิตร อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
242 พันยศ เงินวัฒนะ วัดเกาะพิกุล นครนายก
243 ศักดา ประกอบผล นาหลวง กรุงเทพมหานคร
244 วรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
245 วรัญภร อนุตธโต เอกดรุณ นครปฐม
246 สาลินี พูลพุทธา วัดแหลมมะเกลือ นครปฐม
247 สิทธิชัย เจื้อจิ้น วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
248 เปรมสุดา โฉมรัก วัดสมานมิตรมงคล สระบุรี
249 กิตติมา ยันตะพันธ์ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
250 จินดา เพ็ญศิริ บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
251 ติธาพร บัวขำ สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
252 ยุภาพร นิลฤทธิ์ วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
253 ปัณณิกา จันที หฤทัยคริสเตียน เลย
254 บุญญรัตน์ ยอดกันหา วัดอรุณรังษี นครนายก
255 ธนพร ภู่พิมาย บ้านพุทรา นครราชสีมา
256 กัญจน์ณัฎฐ์ เกษศรีระ วัดรังสิต ปทุมธานี
257 ไปรยา ปันเจริญภัทร บ้านวังกระโดนน้อย นครสวรรค์
258 กิตติ สุวรรณยุทธ์ บ้านขุนหาญ ศรีสะเกษ
259 อิทธิญา บุตโรทัย วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สมุทรสงคราม
260 นภัสกร สอนเสนา บ้านหนองแสง กาฬสินธุ์
261 ฉันทินี อบนวล อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี
262 สุธนี ลิกขะไชย บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
263 สุวรรณา สังขนิตย์ วัดบัวปากท่า นครปฐม
264 กันยารัตน์ ยืนยาว รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
265 ณัฐฐา ศรีสนิท วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร
266 อนุสรา แรงสาริกรรม วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
267 อุมาพร กุยยกานนท์ บ้านคลองแค สมุทรสาคร
268 นิภาภรณ์ สมพงษ์ ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
269 ชนินันท์ คล้ายมณี วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
270 รัชชุกร กลับเจริญ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
271 กติคม ดวงชอุ่ม รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ สมุทรสงคราม
272 คณิตตา เลาหบุตร วัดนางสาว สมุทรสาคร
273 ณัฐรุจา จิรบวรพงศา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
274 นุชจรี เลี่ยนชอบ ศึกษาปัญญา เพชรบุรี
275 นิภาพร รอดราวี วัดเขาวิเศษ ตรัง
276 ปิ่นปินัทธ์ ชิดชมนาค วัดคีรีวัน นครนายก
277 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
278 สุภาวดี โพธิ์จันทร์ บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) กรุงเทพมหานคร
279 อรอนงค์ พันธุ์ศรีศักดิ์ รร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
280 สุวรรณ เคะนะอ่อน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
281 ประภา เอี่ยมดี อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
282 ศรัณย์พร บัวเพียร อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
283 พรพิมล ปรีชาสกุลวงค์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
284 ภูมิพัฒน์ อนรรฆเวช บ้านหนองปลาสะวาย ลำพูน
285 ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
286 กิติยา เอื้นสุภา วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร
287 ปัญธภัทร แก้วเจริญ ชุมชนวัดหนองตำลึง ชลบุรี
288 ศศิมา สองเมือง วัดบ้านก้อง ลำพูน
289 คีญาพัฒน์ เหล่าแช่ม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
290 ชนันนัทธ์ อุปนันท์ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
291 รัตนา สืบศรี วัดนาเขื่อน ชลบุรี
292 พิเชษฐ์ เสรีอภินันท์ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
293 ปาณิสรา คำมูล วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
294 ทิชากร ทรัพย์รักษา บ้านดอนซาก นครปฐม
295 สุกัญญา โพนเมืองหล้า บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
296 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง วัดเขาสมอระบัง เพชรบุรี
297 วรรณพร ชุมภูทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
298 ทิพวรรณ พันธ์สำโรง บ้านโพนดวนสาวเอ้ ร้อยเอ็ด
299 อนุรักษ์ รอดเทศ บ้านทอนเหรียน ตรัง
300 พรกมล อ้นสืบสาย บ้านดอนไก่ดี สมุทรสาคร
301 เปมาญา อัศวจีระ บ้านคลองเรียงงาม อุตรดิตถ์
302 ประพัฒน์ รัศมี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
303 นารีรัตน์ เตชะวัฒนาธร ณัฏฐเวศม์ ชลบุรี
304 ศิรินันท์ จือเหลียง วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) สมุทรสงคราม
305 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
306 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
307 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
308 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
309 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
310 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
311 สุพรรษา แสงดวงใจ บ้านดอนแค ชุมพร
312 สิทธิชัย บึงไกร บ้านสนาม มหาสารคาม
313 เกษรา จึงเจริญ บ้านสัตหีบ ชลบุรี
314 สิริรักษ์ คำมะบาล วังมะเดื่อ ประจวบคีรีขันธ์
315 จินดารัตน์ เพชรจิตร บ้านหนองเซือม อุบลราชธานี
316 ขวัญชดารัชต์ นาถวัฒน์ธนกิตต์ บ้านแม่แมม เชียงใหม่
317 นนท์ปวิธ ดีพรมกุล ประชาบดี นนทบุรี
318 ขนิษฐา อนุชาติ บ้านห้วยรากไม้ ชุมพร
319 เอมมิกา ภิญญภาค บ้านแม่ปะใต้ ตาก
320 ภัทรวัฒน์ ทวนชัยศรี วัดโคกอุดม ปราจีนบุรี
321 ชลธาร โชติพนิชเศรษฐ์ บ้านหนองหาดใหญ่ สมุทรสาคร
322 เขมจิรา มีใย วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
323 สิริมาศ ตาทิพย์ วาวีวิทยาคม เชียงราย
324 เสรีนา มากยอด บ้านบารายี สตูล
325 ศุภโชค นิลดำ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
326 กมลวรรณ หวังพิทักษ์ สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
327 วัชรินทร์ ธีระพุฒิพงศ์ วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สระบุรี
328 สุนทรีรัตน์ แสงลา บ้านโนนก่อ อุบลราชธานี
329 กมลชนก ยุทธนาวา อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
330 นากรณ์ ไม้เท้าทอง วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
331 จิรนันท์ จินะองค์การ ชุมชนบ้านคลองลาน กำแพงเพชร
332 ปิยธิดา สุขแสง ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
333 บุศยา อุ่นชู บ้านป่าแต้ว อุตรดิตถ์
334 โสรยา เฉลิมสาร ชาติเฉลิม ระนอง
335 กนกวรรณ ทิพยจันทร์ วัดสุกรีย์บุญญาราม ชลบุรี
336 ปิยรัตน์ ทัศนะ บ้านสว่าง กาฬสินธุ์
337 ชุติพงศ์ บุญถูก บ้านนาดีทุ่งเจริญ อุบลราชธานี
338 พัชรินทร์ โมคา เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
339 แก้วกัลยา มณเทียร พระบางวิทยา นครสวรรค์
340 กนกวรรณ เหรียญทอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
341 สุกุนทอง ต้องรักชาติ บ้านใหม่เหล่ายาว ลำปาง
342 ปาริชาต สบายใจ บ้านห้วยนกแล ตาก
343 ปรารียา บารอเฮม วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) ชลบุรี
344 กรรณิการ์ เกษมุติ วัดหนองแหน ฉะเชิงเทรา
345 พัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
346 ณัฐฐานันท์ แก้วพวง ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
347 ปรียาพร ชูวงษ์ บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
348 ณัฎฐ์เขมิกา เจริญไทย วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
349 วรรณ์วิภา แผ้วสะอาด วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ
350 ฐิตินันท์ ปั่นมาก วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
351 ปวีณา ศิริพจน์ วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
352 เบญจรัตน์ นามคำมี บ้านโคกล่าม มหาสารคาม
353 กาญจนา ศรีสวัสดิ์มงคล บ้านหนองน้ำแดง กำแพงเพชร
354 สมศักดิ์ วงศ์วิชัย บ้านหัวทุ่ง (อ.เมือง) ลำปาง
355 พิณทิพย์ นวนกระโทก บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) นครราชสีมา
356 วิจิตรา จาบวิจิตร บ้านเขวาใหญ่ มหาสารคาม
357 ปนัสยา ไกรสรเจริญ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
358 ณัฐพร โพธิ์ถนอม บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ อุบลราชธานี
359 นภาพร ศรีบุญ บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ขอนแก่น
360 ลลิตา สีโสดา บ้านนาหว้า นครพนม
361 ขวัญชนก วุฒิกรีธาชัย วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
362 กนกรดา คงจ้อย สามแยกผดุงวิทย์ อำนาจเจริญ
363 ณัฐธนา ควรเจริญ คลองเสาธง(ถนอม วารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ
364 จุฑาลักษณ์ อันทอง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
365 ภรทิพย์ มั่นทอง วัดเกาะพิกุล นครนายก
366 ธนวดี อิ่มเพ็ง อารีย์วัฒนา ระยอง
367 ณัฐพล เครือพาณิชย์ วัดเชียงราก สิงห์บุรี
368 รัตนา เดชเดิม บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
369 พงศ์พจน์ โพธิกุล บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ อุดรธานี
370 กมลชนก นาคสอาด วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
371 ปัญจะระ สร้อยแสวง บ้านโคกกว้าง ขอนแก่น
372 ปิยรัตน์ อันสมบูรณ์ ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
373 ประภาพร เทศเพ็ญ วัดลาย (ทวีปัญญา) พระนครศรีอยุธยา
374 สิริพร บุญทิพย์ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
375 อรยา พันแแตง บ้านห้วยเกี๋ยง เชียงใหม่
376 พัชรา ชมพูน้อย รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ลำปาง
377 ธนพร จุลสุคนธ์ วัดบางขวาก สุพรรณบุรี
378 ปิยดา อินจา ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
379 อารีย์ สุขเขต หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
380 จรัสนันท์ ตรียัง วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา
381 ทิพวรรณ มารศรี บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
382 ณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
383 เณศรพี ถนอมสินทรัพย์ วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นนทบุรี
384 ณัฏฐา โหตระกิตย์ ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
385 ปาริฉัตร ลืมอิทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
386 มณีรัตน์ ภู่วาว วัดลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา
387 โอทิสา อ่อนน้อมพันธุ์ บ้านคลองยายเมือง ระยอง
388 ชัยประสิทธิ์ พระศรีรัมย์ วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
389 สมหมาย แซ่อึ้ง บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
390 นลินทิพ สุภาอ้วน บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
391 ชฎาพร แซ่อึ่ง บ้านทุ่งคมบาง สงขลา
392 กฤตพร ัพัฒนกิจ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
393 อัญชิสา สอนดี วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
394 แพรวรุ้ง สมบูรณ์สิน บ้านบางเตย นครปฐม
395 ชลธิชา ศรฤทธิ์ ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
396 วราพร เมเศรษฐี รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
397 ปริชญา บุญล้ำเลิศ ชุมชนวัดคูบัว ราชบุรี
398 ธัญพักตร์ แก้วปรีดานันท์ วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) นครนายก
399 กมลพร จิระริยากุล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
400 ปรียาวรรณ ประจันตะเสน วัดตะเคียนทอง ระยอง
401 ณัฐวดี วงศ์ศิริพัฒนกุล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
402 อังคณา เจริญทรัพย์สันติ บ้านหนองจอก กาญจนบุรี
403 นเรศ เผื่อนปฐม ธรรมรักษา นครปฐม
404 ภัคภร สมมิตร พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
405 กษิดิศ ศักดาณรงค์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
406 ปวีณ์ธิดา อุตตะมี บ้านคันท่าเกวียน อุบลราชธานี
407 สุวรรณี จันทร์นาคา บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
408 เสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สมุทรสงคราม
409 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญญานันท์ บ้านหนองขอน กาญจนบุรี
410 โสภิดา พูลสาย วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
411 เอกรินทร์ ชัยวรรณะ วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
412 ชัชวาลย์ คำงาม วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
413 จิตรติมา ศรีรักษา บ้านโกทา ศรีสะเกษ
414 สุวนันท์ คำแหง วัดสะพานคง ลพบุรี
415 พร้อมพรรณ ผลิศักดิ์ ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ปราจีนบุรี
416 ไอลดา แซ่เฮ่า บ้านด่านโง เพชรบุรี
417 ณัฏฐ์ชรีญา พุ่มพง ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่
418 ศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น วัดดอนยอ นครปฐม
419 พิพัฒน์พร วงษ์คงดี รร.เทศบาล 1 วัดละไม สุราษฎร์ธานี
420 จิรกิตติ์ กิติสิทธิชัย วัดกำแพง อ่างทอง
421 อรทัย ด้วงคง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
422 กนกวรรณ หลงภูงา วิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
423 ธวัลหทัย เกิดเกลื่อน วัดควนท่าแร่ สุราษฎร์ธานี
424 กาญจนา อุทธิยัง บ้านลาน เชียงใหม่
425 กาญจนา การะเกษ บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว อุบลราชธานี
426 กชพรรณ ชัยเรือง วัดเลียบ สงขลา
427 ธรรมรัตน์ สืบชมภู วัดเขาฉลาก ชลบุรี
428 กวินนาฎ ร่มบุญทวี บ้านโนนแดงโนนม่วง ศรีสะเกษ
429 วรชัย พิพัฒน์ บ้านลังกาประชาสรรค์ ลพบุรี
430 สตรีรัตน์ พูลชะนะ สุเหร่าหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
431 จุฑาทิพย์ เต็งชัยภูมิ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
432 กรกช เดชประเสริฐ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
433 อรอำไพ ลลิตาเศรษฐ์ คลองขวาง ฉะเชิงเทรา
434 วสุพล กระจ่าง วัดบ้านซ่อง ฉะเชิงเทรา
435 เจนจิรา ขันแก้ว เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
436 กชกร อุทารสวัสดิ์ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
437 ปัทมา ไทรทอง บ้านกะทุ่มลาย พระนครศรีอยุธยา
438 วิรินทร์ มูซา วัดบางนางเกรง สมุทรปราการ
439 กนกวรรณ หมื่นแทน บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สุรินทร์
440 อรวรรณ ด้วงฟู ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
441 สุภาพร สอนภักดี วัดบางโปรง สมุทรปราการ
442 นิตยา คุ้มเขว้า บ้านดงพลอง บุรีรัมย์
443 บุญญานีย์ ขาวสุด บุญแสวงวิทยา พังงา
444 อัญชลี เรืองศักดิ์ ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
445 กรรณนิกา กันอุไร บ้านท่าไม้ ชัยนาท
446 ภัควลัญชญ์ สุวรรณ อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
447 สุประดิษฐ์ แก้วดี คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
448 อัยยาณัฎฐ์ ทองวิจิตร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
449 วัชระพงศ์ ชาญศรี บ้านวังตะโก ชลบุรี
450 วราภรณ์ เชิดชิด บ้านดอนก่อ มหาสารคาม
451 ศรีวรุจิฬา ชาตานันท์ อนุบาลน้ำผึ้ง หนองคาย
452 อัญธิกา อ่วมสอาด คลองสำโรง สมุทรปราการ
453 พรพนา เขตต์สิงห์ อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
454 อัญชลีพร สมัยเสนีย์ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
455 ชัยณรงค์ มะหารักษ์ แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
456 ฐิราภรณ์ เพ็ชร วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
457 จุฬาลักษณ์ สลาประโคน ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ อุบลราชธานี
458 ปัทมา แก้วเทพ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
459 ศรีวิภา คงทรัพย์ วัดสำราญ ลพบุรี
460 เดชวิทย์ ศรีสังวาลย์ ปราสาททองวิทยา พระนครศรีอยุธยา
461 มธุรส แซ่ตั๊น รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
462 พิมภรณ์ วงษ์หุ่น แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
463 กิตติยา คุ้มวงษา วัดเกาะพิกุล นครนายก
464 ญาณิภา แสงอ่อน บ้านคลองเจ้าเมือง ปทุมธานี
465 กมลทิพย์ จั่นพานทอง วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
466 สุธิดา มาดี บ้านสันติธรรม เพชรบูรณ์
467 ศศิประภา พาทอง บ้านห้วยนกกก ตาก
468 ธีรัตม์ เสฏฐวุฒิธ่รณ์ บ้านสันปูเลย ลำพูน
469 สุพัตรา จันทัย อนุบาลลานสัก อุทัยธานี
470 ณนิฐา ทับทิม วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา
471 การัณยภาส ทางดี วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
472 สุภาวดี มีศิริ วัดสว่างอารมณ์ ราชบุรี
473 ชฎาพร สะอาด บ้านท่าเต้น สระแก้ว
474 พิณทิพย์ ภาษิต วัดบ้านหมี่ สุพรรณบุรี
475 กัญญาณัฐ สุระเสียง กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
476 หฤษฏ์ อยู่ปรางค์ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
477 โสรยา สุขชม วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) นครนายก
478 ฐิติมา ตนตรง บ้านขนาดมอญ สุรินทร์
479 วราภรณ์ รัตนปรากฎ วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
480 ณิชา มีแสง วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สุราษฎร์ธานี
481 จันทราพร เสือสวย บ้านหนองซอ ประจวบคีรีขันธ์
482 ทิวารพร แก้วสีขาว วัดหนองรี นครนายก
483 อัจฉรา บุญประมาณ จินดามณี กรุงเทพมหานคร
484 สุนิษา โพธิ์ประสิทธิ์ บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
485 ธัญญาภัสส์ อ่อนช่วยพันธ์ วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สุพรรณบุรี
486 กมลชนก ม้าเทศ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
487 พรพรรณ แก้วแสงเอก วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
488 จุฑารัตย์ นันไชย บ้านแม่งูด เชียงใหม่
489 จุฬารัตน์ สุขเกษม อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
490 ศุภรัตน์ รักษาธรรม ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
491 ธนศานต์ คงมาลา ศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท
492 กนกวรรณ แก้วประเสริฐ วัดพืชอุดม ปทุมธานี
493 พิชชาพร ใจใส บ้านคลองพังกลาง สุราษฎร์ธานี
494 กัณนิกา พรมหาลา รร.บ้านพันเสด็จใน ชลบุรี
495 มัลลิกา จันทน์อาภรณ์ วัดบึงทองหลาง ฉะเชิงเทรา
496 สิริญญา โกษะ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
497 จิตร์ตรี ศรีสุขสันต์ วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
498 กัญญาพัชร เวียงวิเศษ บ้านเหล่าฮก ร้อยเอ็ด
499 สุกัญญา พวงศิลป์ วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี
500 จุฬาลักษณ์ แดงงาม ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
501 วิรัช กลิ่นจำปา ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
502 วราภรณ์ พรประเสริฐ กฤษณา สุพรรณบุรี
503 มณีรัตน์ เชิดชูวงค์สกุล วัดนาพร้าว ชลบุรี
504 ณัฐชา ร่มไทร ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
505 วนาลี อุดมศรี บ้านเขาดิน กระบี่
506 จารุวรรณ วงศ์สิงห์ วัดหนองไม้ซุง พระนครศรีอยุธยา
507 ปรียานุช บูชาดี พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
508 เพ็ญพักตร์ รักษาจิตร วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
509 ปวีณา เพ็ชรมณี วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
510 อังคณา ตวงโชคดี ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
511 ณัฏฐชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
512 สุธารัตน์ จิตรีเชาว์ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
513 สุดารัตน์ บุญจงค์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
514 นริศรา สำแดงชัย วัดสง่างาม พระนครศรีอยุธยา
515 ศิริกานต์ ดอนคงมี วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
516 ชนานาถ พรรณอรรถ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
517 เจริญา อรุณเรื่อ วัดยม พระนครศรีอยุธยา
518 เศรษฐา คัมภิรานนท์ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
519 พรไพรินทร์ ยศศักดิ์ วัดสว่างภพ ปทุมธานี
520 รัชนีกร ตามสมัค วัดบ้านกลิ้ง พระนครศรีอยุธยา
521 สุภาภรณ์ รอดสุวรรณ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
522 เธียรรัตน์ แป๊ะสมบูรณ์ วัดลาดทราย พระนครศรีอยุธยา
523 สุนทร สุขทรัพย์ศรี วัดบ้านดอนโก่ย นครราชสีมา
524 สุกัลยา ผึ่งผาย ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี
525 พันทิพา บัวยอม วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
526 ธิดารัตน์ ศรีบัวทอง เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
527 สมปรารถนา แปลงจิตร รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
528 ปินันท์ฎา คงสมปราชญ์ บ้านบางละมุง ชลบุรี
529 ฉัตรชัย ถินขาว วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
530 ปุญญานุช เรืองฤทธิ์ วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
531 เปรม สวนฟัก วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
532 อัณศยา อรรถนาถ วัดโคก พระนครศรีอยุธยา
533 พรรณทิพย์ เอกสุนทร วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) พระนครศรีอยุธยา
534 ศิรินันท์ วงษ์ราตรี วัดลำกะดาน กรุงเทพมหานคร
535 สุภาวดี พันธุ์เพ็ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
536 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
537 ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
538 ปิยะนุช ธารหาญ วัดสามตุ่ม พระนครศรีอยุธยา
539 หัสยา เกิดเรณู เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
540 นวรัตน์ สังข์วงศ์ คอตัน พระนครศรีอยุธยา
541 วรรณิษา นพรัตน์ วัดเทพมงคล พระนครศรีอยุธยา
542 เพ็ญพิชชา ทองมี วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
543 ธนภัทร ตรีวิสูตร วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
544 จันจิรา ก่อเกิด วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
545 สุรัถยา ทองคำ วัดน้ำพุ สุราษฎร์ธานี
546 เยาวรัตน์ คล้ายสังข์ ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
547 นันทนา เกตุการณ์ บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สระบุรี
548 นัสรินทร์ แสงสุวรรณ์ ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
549 สุภัชชา ทรัพย์กล้า วัดยม พระนครศรีอยุธยา
550 เนตรพิศ กิจพิทักษ์ วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
551 สุดารัตน์ ไตรยปักษ์ วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
552 ปาณิสรา จริตศรี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
553 วรางคณา ขาวพิพัฒน์ วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
554 ธนภรณ์ วงศ์สุภปทัย วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
555 ศิริมาศ มงคลเกิด จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
556 วิมลรัฐ แฉลมลักษณ์ วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
557 ภัคจิรา วงษ์ประเสริฐ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
558 จิรายุทธ จันอุไร เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
559 สกุลลักษณี สว่างเหมือน ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
560 รุ่งอรุณ สังข์แจ่ม วัดปัญจาภิรมย์ สระบุรี
561 วัลลภา แซ่จึง วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
562 เปรมใจ ไตรภักดิ์ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
563 วรรณภา จินดาเรือง วัดหนองนาง พระนครศรีอยุธยา
564 แพร ญาณเพ็ชร วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
565 กันยารัตน์ กลมกล่อม วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
566 น้ำผึ้ง ลำใยหวาน ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
567 ธิดารัตน์ บุญปั้นผล ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
568 วิมลพรรณ ปันแก้ว บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
569 วัลลี แสงแก้วสุข วัดโพธิ์ทอง พระนครศรีอยุธยา
570 ดวงกมล เงินเหรียญ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
571 ปาริชาติ สุขเวชกิจ วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
572 บุณฑริกา เนื่องฤทธิ์ วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สระบุรี
573 ธนวรรณ สันทัดสิน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
574 พรพรรณ์ ค้างอบ วัดกุฎีลาย พระนครศรีอยุธยา
575 จิฬาภรณ์ ถีติปริวัตร วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
576 อุทัยวรรณ ผดุงวงษ์ วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
577 กาญจนา แกละน้อย บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
578 วรางคณา ไตรพิศ วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
579 กานดา ธุวภาควิทย์ ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ
580 วรรณรัตน์ แสงผัด เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
581 นุชจรี ศรีสุด ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
582 เพ็ญนภา ไทยประยูร วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
583 พัทธ์ สุทธิบุญ วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
584 พัชริดา จิตรีชาติ วัดเศวตศิลาราม พระนครศรีอยุธยา
585 ศศิธร ทับเหล็ก วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
586 ชนิดา เรืองปราชญ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
587 อริสรา ภูษิต วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
588 ชาริตา สุขสำราญ วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
589 ปฤษฎี เลิกพยัพ ปณิธานเด็กดี 2 พระนครศรีอยุธยา
590 สาวิตรี ประสิทธิเดช วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
591 พิจิตรา เมาฬีทอง วัดโพธิ์ทอง พระนครศรีอยุธยา
592 รัตน์ตะวัน ศรีสวัสดิ์ เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
593 กชนิภา ใจปันทา วัดอู่ตะเภา พระนครศรีอยุธยา
594 หนึ่งฤทัย พลรักษา วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
595 ระพีพร ทับประเทือง วัดกำแพง อ่างทอง
596 สุรางคณา หนุมาน เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
597 สัมพันธ์ นพรัตน์ วัดบ้านป่า อ่างทอง
598 ธงชัย มาลัย ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สิงห์บุรี
599 ดรุณี เกิดประกอบ วัดท่าชุมนุม อ่างทอง
600 ปวีรัตน์ รุ่งเรืองศรี วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง
601 กมลวรรณ สมบูรณ์วงศ์ วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) อ่างทอง
602 เพ็ญพิริยะ นวลละออง วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) พระนครศรีอยุธยา
603 เบญจรัตน์ แจ้งประจักษ์ วัดท่าชุมนุม อ่างทอง
604 ศรีสุดา พิทักษ์หมู่ วัดสระไม้แดง ชัยนาท
605 ชวพร วงษ์เปี่ยม วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
606 ธีรพงษ์ มุขบัง วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
607 นิภาพร พงษ์พานิช จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
608 พรพิพัฒน์ นาคประสงค์ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
609 สุกัญญา อังคณานุจารี เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
610 สายชล อัมวัฒน์ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
611 พัชรี เผ่าดี บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) อ่างทอง
612 สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
613 วรางคณา พุ่มมาลา วัดสนธิธรรม อ่างทอง
614 ปณิตา สุรำไพ วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
615 เอกภาพ มีไม่จน วัดสีบัวทอง อ่างทอง
616 พลอยไพลิน นิ่มนวลเกตุ วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา
617 กัญญรัตน์ บรรพโต วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
618 เยาวลักษณ์ ศัพทเสวี วัดนางเล่ว อ่างทอง
619 อิสราภรณ์ เมฆบุตร วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4 ) อ่างทอง
620 ทรงขวัญ ศรีเสงี่ยม วัดจันทร์นิรมิตร อ่างทอง
621 อภิชญา เจริญไพฑูรย์ วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
622 จุฑามาส ชีระภากร วัดกำแพง อ่างทอง
623 จิตรตราพร จำเนียรกิจ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
624 สิริวรรณ อ่อนนิ่ม วัดโพธิ์ อ่างทอง
625 นวลจุฑา โตสวัสดิ์ วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล) อ่างทอง
626 ปรมินทร์ ปลูกงาม พวงทองอุปถัมภ์ อ่างทอง
627 วิชชุดา รุ่งเรือง พวงทองอุปถัมภ์ อ่างทอง
628 กชธนาณัฐ เวสานุชาติ บ้านเทพมงคลทอง นครสวรรค์
629 ศุภณัฐ มากประมูล วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา
630 บุญญาพร สุขใจดี บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สระแก้ว
631 กนกวรรณ นิ่มสุวรรณ์ อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) อ่างทอง
632 ภิญญาพัชญ์ กิจสมสาตร์ วัดใหม่ทางข้าม อ่างทอง
633 นันทิยา เรียนดารา เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
634 ณัฐภัทร เอี่ยมดี วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
635 แพรพลอย เจียกงูเหลือม วัดสามเรือน พระนครศรีอยุธยา
636 รฐนนท์ แย้มวจี วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
637 สุรชาติ ดาราโชติ อนุบาลยุววิทยา สระบุรี
638 ภคมน ธิราขันธิ์ บ้านหลุมข้าว ลพบุรี
639 เจนจิรา แสนสุข วัดบ่อเงิน ลพบุรี
640 พลอยพันธน์ เผื่อนฟัก อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
641 อุมาพร ด้วงสน บรรจงรัตน์ ลพบุรี
642 ชนานันท์ เกษรบัว เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี
643 ทัศนีย์ ทับสาร บรรจงรัตน์ ลพบุรี
644 อนุรักษ์ กุญแจทอง วัดบ้านทราย ลพบุรี
645 นิสา สินเจริญ วัดท่าแค ลพบุรี
646 กุลยา ปราชญาสุนทร บ้านซับสนุ่น สระบุรี
647 จักร์รินทร์ พ่วงพี บ้านไผ่ใหญ่ ลพบุรี
648 ณัฐพร งามระยับ วัดหนองหอย ลพบุรี
649 ยลนภัส น่าชม วัดนิคมสามัคคีชัย ลพบุรี
650 อุไรวรรณ์ ตรีวุฒิ บ้านท่าตะโก ลพบุรี
651 เนตรชนก ทองมาก วัดบ่อเงิน ลพบุรี
652 ธนชัย แก้วแดงดี บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ลพบุรี
653 ธิดารัตน์ เพ็งศรี เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี
654 ดวงกมล วรรณโนมัย อนุบาลยุววิทยา สระบุรี
655 พิชาพัทธ์ พิทักษ์อรุณสิน บ้านทีกะเป่อ ตาก
656 กุลวดี บุตรศรี โสตศึกษาปานเลิศ ลพบุรี
657 พัชรลดา มีดีจันทรังษี กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
658 สุดารัตน์ บุญท้วม ทองทาบพิทยา ลพบุรี
659 ปภาดา วงษ์เคี่ยม บ้านเนินถาวร เพชรบูรณ์
660 รวีวรรณ นิ่มครุธ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม กรุงเทพมหานคร
661 กุลธิดา ภาคมณี อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
662 ชราวดี นิลทุ้ย วัดลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา
663 ศุภรัตติยา จรรยา บ้านเขาทับควาย ลพบุรี
664 ธนวรรณ รัตนเจริญ อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สระบุรี
665 อรพรรณ ใจแสน กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
666 นรินทิพย์ เกยสุวรรณ วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สระบุรี
667 จันทร์จิรา ญาณรส บ้านคลองสาริกา ลพบุรี
668 วนัสนันท์ นวลตา บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี
669 ณัฐญา แดงแพง บ้านเขาแหลม ลพบุรี
670 กนกพร อินทร์เผือก วัดป่ากล้วย ลพบุรี
671 มณีรัตน์ เกิดกลิ่ม วัดธรรมิการาม ลพบุรี
672 กัณฐาภรณ์ นามมนตรี บ้านบัวชุม ลพบุรี
673 กฤดภณ ช่วยชูหนู วัดท่าวัว สระบุรี
674 จารุภัค สมงาม บัณฑิตศึกษา ลพบุรี
675 พีรวิชญ์ ปั้นดำ บ้านหนองสองห้อง กาญจนบุรี
676 กานต์พิชชา ช้างจั่น วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ลพบุรี
677 พรสวรรค์ โสดา วัดสระมะเกลือ ลพบุรี
678 จิราภรณ์ ทองสว่าง ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี
679 อังค์วรา ด่านประไพศิลป์ ปราสาทวิทยา สิงห์บุรี
680 ป้อมเพชร ตุ้มทอง บ้านลังกาประชาสรรค์ ลพบุรี
681 พัชชา ศุภสิทธิ์ วัดบ้านลาด ลพบุรี
682 บวรศักดิ์ จันแตง เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี
683 ชลาลัย คำดี จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
684 อารยา สายพานิชย์ วัดบ่อเงิน ลพบุรี
685 ชนานาถ สีสมุทร บ้านท่าจาม ชลบุรี
686 ศุภลักษณ์ ฟองงาม บ้านเขาขวาง ลพบุรี
687 สุนิสา บุญรอด บ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
688 พิมลพรรณ นาถาบำรุง วัดทองแท่งนิสยาราม ลพบุรี
689 กมลชนก พรหมรอต บ้านทุ่งท่าช้าง ลพบุรี
690 สุกัญญา เพ็งบุญ สระงาม นครสวรรค์
691 พิชฌานุช งามขำ บ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
692 สุภาวดี คำเสนาะ บ้านหนองเสมา ลพบุรี
693 ปิยะพงษ์ ประดับมุข บ้านซับครก สระบุรี
694 ปาณิสรา บุญด้วยลาน วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
695 ชโนวรรณ อาบจันทึก ประสารวิทยา นครราชสีมา
696 ณัฐกานต์ สารีคำ วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สระบุรี
697 ธาราทิพย์ กุลพ่วง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
698 กมลวรรณ ดำรงค์รัตน์ วัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) กรุงเทพมหานคร
699 อภิญญา วาชัยศรี วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
700 สุภาวดี พร้อมเจริญ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
701 สุดารัตน์ สิงห์อุตษา บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี
702 ชลธิชา เกตุคง วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สระบุรี
703 เจษฎา เพ็งบุญ บ้านหนองเสมา ลพบุรี
704 อนุสรณ์ มังกรทอง บ้านดงน้อย ลพบุรี
705 อรุณรัตน์ งบพิมาย อนุบาลโคกเจริญ ลพบุรี
706 แคทรียา ล้วนทอง บ้านซับปลากั้ง สระบุรี
707 กนกกาญจน์ ศรีผ่อง บ้านซับสนุ่น สระบุรี
708 วิจิตตรา จันทะคุ่ย บ้านวังจั่น ลพบุรี
709 เมธินี พงษ์สุระ บ้านหนองเสมา ลพบุรี
710 นภารัตน์ ระหว่างขุนทด ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
711 สำเนียง เพ็งตระกูล บ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
712 พัชราพร นาสะอ้าน นารายณ์วิทยา ลพบุรี
713 บุญชู บุญขุนทด เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
714 จินดารัตน์ แพงอ่อน บ้านซับครก สระบุรี
715 สุมิตรา พลกล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลพบุรี
716 กิตติศักดิ์ ชาลีเขียว อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
717 อุษา พิพวนนอก ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
718 รัตนา ดำสกุล วัดพิกุล กรุงเทพมหานคร
719 สุนิตา สัมฤทธิ์ดี พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
720 วิภาวี ศิริพลมุข สามัคคีวิทยา ลพบุรี
721 อภิสรา ทาพา บ้านเขาตะแคง ลพบุรี
722 ฉัตรวรัช บัวงาม โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
723 พรรณิภา กลิ่นพูน บ้านเขาตะแคง ลพบุรี
724 มลฤทัย ดีเผือก บ้านหัวบึง ลพบุรี
725 นิภาพร สะดีวงศ์ ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
726 ทัศนีย์ กลิ่นสอาด วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
727 สุกัลยา ทองเนื้อดี ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
728 กานต์ธิดา วิงวอน วัดบ่อเงิน ลพบุรี
729 ธนกร พงษ์ประยูร วัดดงพลับ ลพบุรี
730 จันทิมา สาโสภา โกรกพระ นครสวรรค์
731 สุวนันต์ เพ็ชรักษ์ บ้านเขาช่อง กาญจนบุรี
732 ทิพย์วลี สุขปาน วัดประดับ สิงห์บุรี
733 พยงค์ งอกงาม บ้านบ่อทราย พัทลุง
734 สมิตานันท์ อินทร์เอม ชุมชนวัดสุเมธ พระนครศรีอยุธยา
735 จุฬาลักษณ์ ไกรสัย วัดกลาง สิงห์บุรี
736 จุฑามาศ มีประเสริฐ วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
737 ภวัฐ คำภาพันธุ์ บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
738 ฐิตินันท์ พุ่มมี คลองปลัดเปรียง สมุทรปราการ
739 ละอองดาว รุ่งกำจัด เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
740 จุฑารัตน์ กิ่งกัน วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) สิงห์บุรี
741 ธัญวรัตม์ ขวัญเมือง วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
742 วุฒิชัย แปกระโทก วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) อ่างทอง
743 ศุภาวีร์ เกิดสิน วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
744 เอมิกา มะแป้น พีระวิทยา สระบุรี
745 กัลยรัตน์ แซ่เรือง วัดเสือข้าม สิงห์บุรี
746 สุกัญญา ทองเขียว สิ่นหมิน พิษณุโลก
747 ทิพวรรณ ทองเผือก วัดกลาง สิงห์บุรี
748 พุทธารัตน์ ทับทิมศรี ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สิงห์บุรี
749 ณัฏฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง
750 พิไลพร สาติยะ วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4 ) อ่างทอง
751 อัญเทพ สอนสอาด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ลำปาง
752 พัชมณฑ์ ทุมเพชร เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
753 แก้วตา โพธิ์อ้น วัดประสิทธิ์คุณากร สิงห์บุรี
754 พัชรินทร์ น่วมโพธิ์ ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สิงห์บุรี
755 สุวิสา พวงกกุหลาบ ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 สิงห์บุรี
756 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
757 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
758 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
759 สิริวรรณ โพธิ์ทอง บ้านหนองกุฏิ สุพรรณบุรี
760 จิดาภา เทพา เรืองเดชประชานุเคราะห์ สิงห์บุรี
761 อมรรัตน์ อึ้งสวรรค์ คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
762 ทิวาพร เฮงประเสริฐ วัดพันชาลี พิษณุโลก
763 ฉันทนา โพธิ์กัน วัดยาง สิงห์บุรี
764 จิรศักดิ์ ทองมี วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
765 พรรณนิกา ฉุยฉาย วัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
766 รุจิรา ทับเทียร วัดกระทุ่มปี่ สิงห์บุรี
767 วรินญา วิรัสสะ ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชัยนาท
768 สุณิษา รุ่งเรือง วัดม่วงคัน อ่างทอง
769 แพรวตา ฤกษ์ดี วัดโคปูน สิงห์บุรี
770 สุภัทรา อาสุระ อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สิงห์บุรี
771 สุดารัตน์ พุ่มพวง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
772 ภิรมย์พร จิตร์ประไพ ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 สิงห์บุรี
773 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
774 วัลวิภา โสภา วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
775 ปวีน์พร พรหมไชยศรี ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
776 ณัฐวิภา ชุนชำนิ อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สิงห์บุรี
777 วิภาดา รุจิระกุล บ้านโคกตูม ลพบุรี
778 ภูษณิศา กาบเครือ วัดกลางธนรินทร์ สิงห์บุรี
779 กนกวรรณ สุขเกษม วัดดอนรังนก ชัยนาท
780 ธันยรัตน์ จิตร์ประไพ ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สิงห์บุรี
781 กชกร สุมะโน วัดบางปูน สิงห์บุรี
782 ประภากรณ์ จำเริญสัตย์ บ้านหัวบึง ลพบุรี
783 นาลิวรรณ สอนสืบ อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
784 สมหญิง ปานอินทร์ บ้านเขาดิน ลพบุรี
785 จุรีย์ ยอดดำเนิน บ้านหนองต่อ ชัยนาท
786 กมลเนตร เก่งเขตรกรณ์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
787 นฤมล เอี่ยมบัว วัดดงน้อย ลพบุรี
788 วราภรณ์ สุขเกษม บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
789 วรรณิกา สุขเอี่ยม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
790 วัชราภรณ์ ชูชื่น อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
791 ประภารัตน์ ทองหล่อ คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชัยนาท
792 ชุติมา จำปาไทย อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
793 พัชราภรณ์ บุญงาม วัดหนองตาตน ชัยนาท
794 ธิตินันท์ แทนคุณ บ้านทุ่งเคล็ด ประจวบคีรีขันธ์
795 วนาลี แสงอรุณ วัดจันทน์ ชัยนาท
796 ปาริชาติ ศรีเถื่อน อนุบาลสุธิชา ชัยนาท
797 เกศรินทร์ โหงทอง วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ชัยนาท
798 อังคณา นาคทอง วัดสระด่าน สุพรรณบุรี
799 ญาณิศา ใจแสน วัดจักรสีห์ สิงห์บุรี
800 ธัณย์ญดา สิทธิหิรัญเมธี บ้านเนินดินแดง ตราด
801 วิไลพร มูลผึ้ง วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) แพร่
802 วิทวัส บุญดิษ บ้านหนองอ้ายสาม ชัยนาท
803 มณฑิตา รอดใจ วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นครสวรรค์
804 ศศิวิมล ดีสม วัดไผ่โพธิ์ทอง ชัยนาท
805 จันทนา ภู่เปี่ยม วัดโพธาราม ชัยนาท
806 สุพรรษา จันสุก วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
807 นุจรี อ่ำชุ่ม วัดสระไม้แดง ชัยนาท
808 พงศ์พล อ่อนพุทธ บ้านน้ำพุ อุทัยธานี
809 เกวลิน อิ่มปาน วัดมะปราง ชัยนาท
810 สาลินี คำวิชิต วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สระบุรี
811 วิภาดา เจ๊ะลี วัดดอนตาล ชัยนาท
812 พันธุ์ธัช โพธิ์จันทร์ บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) สุรินทร์
813 จิรัชยา เจือจาน อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท
814 จีรวรรณ โสป่าสัก วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
815 วาสนา วงค์สัมฤทธิ์ บุญจิตวิทยา ชลบุรี
816 ธนิดา ขุนทอง วัดหนองหัวโพ สระบุรี
817 สุจิตรา มงคลเกตุ วัดบึงไม้ สระบุรี
818 ฤดีรัตน์ อยู่อาจิน บ้านหนองตะขบ ชัยนาท
819 ธนาภรณ์ ่ตรีภาค วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
820 เกษมสันต์ ปานผา อนุบาลสระบุรี สระบุรี
821 วันเพ็ญ นพรัตน์ บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา ชุมพร
822 เอกรัช แสงเขียว อนุบาลสระบุรี สระบุรี
823 กาญจนา ทิพย์ประเสริฐ วัดห้วยหวาย สระบุรี
824 อรทัย ท่อนทอง วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
825 ปรางกมล เพียรทำดี วัดเกาะเซิงหวาย สระบุรี
826 กนกวรรณ สุรินทราโช วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
827 อัญญากานท์ นาคศิริ วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สระบุรี
828 นิธิพัฒน์ เพชรช้าง อุดมวิทยานุกูล ระยอง
829 ณัฐสินี ม่วงสุวรรณ์ วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
830 ศุภักษร พรพงษ์ วัดชำผักแพว สระบุรี
831 กัญญ์ชิตา แสงเกิด ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
832 เกษศิรินทร์ ชัยภูมิ วัดมวกเหล็กใน สระบุรี
833 สุรีภรณ์ ผลพรต อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
834 ขวัญชนก บรรจงศิริ วัดศรีจอมทอง สระบุรี
835 ปิยวรรณ จันทร์เที่ยง วัดโคกเสลา สระบุรี
836 นฤมล หีบจันกรี วัดปราสาททอง พระนครศรีอยุธยา
837 จิตรลดาพรรณ จันทร์พร วัดโคกโพธิกุญชร ลพบุรี
838 ณภัทอัญ เกตุบรรเทิง บ้านเขาพลัด สระบุรี
839 สุภาพร สุธรรมรักษ์ ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สุพรรณบุรี
840 อรัญญา สุดสง่า บ้านหนองเสมา ลพบุรี
841 อธิชา บุญคง บ้านเขาตะแคง ลพบุรี
842 วรรณิสา เวฬุวาปี เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
843 พิมพิศร แต่งเมือง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สระบุรี
844 อรพรรณ ทับทิม บ้านชากพุดซา ชลบุรี
845 กฤตวิทย์ สุดชาขำ วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สระบุรี
846 ปาริชาติ พุ่มคง วัดหนองเกตุใหญ่ ชลบุรี
847 จุฑารัตน์ ทรัพย์สกุล วัดห้วยหวาย สระบุรี
848 ณัฐพงศ์ นพโลหะ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
849 นุดี จำเนียรโสด เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
850 นวพร บุุญศิลป์ ชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี
851 เกศศิริ ศรีบัวบาน อนุบาลยุววิทยา สระบุรี
852 นภาภรณ์ คำแหง นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
853 วิภา ภาคีมิตร โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
854 ภวเทพ สำราญสุข ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
855 สุภาวดี เพ็งวิสัย แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
856 สุณิฏฐา ศรีชัย วัดม่วงน้อย สระบุรี
857 ธีระวัฒน์ เพ็งวิสัย แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
858 พงศกร คำภัยวงศ์พิทักษ์ วัดหนองยาวสูง สระบุรี
859 ณัฐณิชา อันดารา บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
860 อัปสร สารีสุข อนุบาลยุววิทยา สระบุรี
861 ชนัดดา พราหมสนธิ์ ธารเกษม สระบุรี
862 ศิริวรรณ กองแก้ว วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สระบุรี
863 เนตรนภิส สุขปลั่ง อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
864 สุชาดา วันสี วัดมงคล สระบุรี
865 พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา บ้านท่าข้าม สระแก้ว
866 สุภิรัฎต์ ศิวิลัย จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
867 อรวรรณ ฟองศรี วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สระบุรี
868 อัยริน ศรีมาวงษ์ อนุบาลยุววิทยา สระบุรี
869 อภิสิทธิ์ ทุริยานนท์ จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
870 กิตติกา โชคสัมฤทธิ์ บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' พระนครศรีอยุธยา
871 สลิลทิพย์ เกิดทรัพย์ จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
872 วัลรพงษ์ โพธิประเสริฐ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
873 จริยานันท์ สนตะคุ กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี
874 ปรียาภรณ์ อ่อนศรี วัดคีม สิงห์บุรี
875 พัชรีญา พรหมอารักษ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
876 ณัฎฐกันย์ มณีศิริ วัดกะเหรี่ยงคอม้า สระบุรี
877 ศรัญญา บุญมี อนุบาลสระบุรี สระบุรี
878 วชิราภรณ์ หมีบังเกิด วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
879 จิรฐา ยะอุตม์ วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลำพูน
880 กาญจนา ถนอมศรี บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
881 สมชาย กันภัย บ้านคลองตาคง จันทบุรี
882 อารีย์ เกตุก้อนแก้ว ธีรศาสตร์ ราชบุรี
883 บุษกร สังฆนาค เรืองเดชประชานุเคราะห์ สิงห์บุรี
884 ภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์ วัดสุนทริกาวาส สระบุรี
885 อัชชาพรรณ บุญเกื้อ อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
886 สิริขวัญ กุลบุญ วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สระบุรี
887 จิรนันท์ สุขสวัสดิ์ บ้านท่าตะโก ลพบุรี
888 สิทธิโชค จมจา วัดห้วยหวาย สระบุรี
889 สามินี สงค์ดำ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 นครราชสีมา
890 เนตรชนก อภัยศรี วัดหนองผักชี สระบุรี
891 วาสนา กำแพงล้อม วัดหนองไม้ซุง พระนครศรีอยุธยา
892 เบญจวรรณ ผุยคำชา วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สระบุรี
893 ขนิษฐา ศรีไทย วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) สระบุรี
894 สุพรรษา เบสูงเนิน อนุบาลสระบุรี สระบุรี
895 วรรณิศา วงค์ไชย อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
896 นิลาวัลย์ จันทร์ต้น บ้านทุ่งมหาศาล กำแพงเพชร
897 ศิริวรรณ จีนห่อ บ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
898 สวรส สายบัว วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี
899 กมลวรรณ จินดารัตน์ วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) พระนครศรีอยุธยา
900 สุธาสินี สุธาสินี รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน นครศรีธรรมราช
901 พรสวรรค์ ทรัพย์ประเสริฐ วัดบ้านใหม่ สระบุรี
902 อักษร ศรีมะโน วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สระบุรี
903 ปภาวดี นันทภู บ้านหนองกะเบา สระบุรี
904 จุฑามณี กรองใจ วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี
905 ศิริญาภรณ์ คานะมี ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
906 สุภาพร สีแสด จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
907 กนกวรรณ ขุมจันทร์ อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
908 บุษไพลิน สร้อยทอง วัดใหม่เนินพยอม ชลบุรี
909 อนงค์นารถ อ่อนกร ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
910 ธนารัตน์ นิโครธานนท์ วัดใหม่เนินพยอม ชลบุรี
911 นัฎฐิวรรษา สิริปฐมภูษิต ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
912 นวิยา นาคถาวร บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ชลบุรี
913 นิรมล บัวผุด รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
914 จิรารัตน์ บุญพิมพ์ วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
915 นิตยา เสริมศรี รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
916 ปรียาวัลย์ นาทรัพย์ วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
917 พิชญ์สินี นาเพ็ชร รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
918 ชุลีรัตน์ เหล่าตระกูล วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
919 กุลรดา พุทธผล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
920 กมลวรรณ สุขเจริญ รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
921 ณัฐฐิญา เสงี่ยมวงค์ ดาราสมุทร ชลบุรี
922 วิภาพร เกตุวัตถา บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ชลบุรี
923 วรพร จันทร วัดนาเขื่อน ชลบุรี
924 นิศาชล พลศรี แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
925 พชรณัฏฐ์ สุวิมลธนายศ วัดหนองบอนแดง ชลบุรี
926 นิธิกานต์ แสงอรุณ บ้านห้วยยาง ชลบุรี
927 อักษร นาวาเจริญ วัดใหม่เนินพยอม ชลบุรี
928 ช่อประกาย จันดา อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
929 พรชนก บุญทวีสูงส่ง รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
930 จุฑามาศ กาญจนศรีโชติ บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
931 นวรัตน์ สมบัติเปี่ยม วัดศรีมงคล ฉะเชิงเทรา
932 รักชนก รัตนาภรณ์ บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) นครราชสีมา
933 พลอยนภา สิงห์นันท์ วัดชัยศรี พิจิตร
934 วีณา สังข์ศิริ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
935 ศิริวรรณ ยุบลพันธุ์ เกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี
936 ชลธิชา ประเสริฐ วัดโป่งตามุข ชลบุรี
937 สิรินันท์ มหาดไทย รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
938 ญาณิศา สกุลวงศ์ธนา บ้านสัตหีบ ชลบุรี
939 ธนกร ไมตรี รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
940 ชุติมา อ่ำอ้น อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
941 อรรัมภา เบญจมังลคารักษ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
942 วิทวินธ์ ผสมทรัพย์ วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
943 สุฌาฎา พานวงศ์ ทนาพรวิทยา ชลบุรี
944 ธมลวรรณ เกตุมาโร รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
945 สุวพร แสนโบราณ วัดโคกเจริญ บุรีรัมย์
946 อัญชิษฐา คำแก้ว วัดคลองใหญ่ ชลบุรี
947 โรสลิน พงศ์ศิริพัฒน์ วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
948 ศุภิสญา แสงสว่าง วัดบ้านศาลา ชลบุรี
949 ศิริมาศ สุอังคะ วัดหนองกะขะ ชลบุรี
950 ชุลีกร เชื้อวงษ์ วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
951 ปิยะพร พูลสวัสดิ์ รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
952 เสาวรส เสือแสง วัดหนองสังข์ ชลบุรี
953 สุดารัฒน์ เลี้ยงจันทร์ วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
954 สรณ์สิริ นารอด รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
955 พรรณวิภา แบแพร่ง วัดป่าแก้ว ชลบุรี
956 ทิวาพร เนื่องจำนงค์ วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) ชลบุรี
957 อริสา พรหมเปี่ยม ชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
958 พีรพล มีสมบัติ วัดบ้านเก่า ชลบุรี
959 สุนิสา พลหาญ วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) ชลบุรี
960 จิราพร สืบชาติ วัดหนองกะขะ ชลบุรี
961 ศุภรัตน์ ราชเกิด วัดคลองชัน ปทุมธานี
962 ชนาภา ทองสุทธิ วัดทรงธรรม ชลบุรี
963 เขมิกา พวงภู่ วัดเนินสัก ชลบุรี
964 รพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี ชลบุรี
965 สาวิตรี เกิดขาว วัดป่าแก้ว ชลบุรี
966 ปานลดา แสงมาก บ้านหนองสองห้อง ชลบุรี
967 อรุณกมล นาวารัตน์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
968 นายกิตติพงศ์ พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
969 พัทธ์ธีรา ใจแจ้ง บ้านแหลมแท่น ชลบุรี
970 สิตาภา ภูพวก บ้านโป่งสะเก็ต ชลบุรี
971 สายใจ สร้อยสมยา วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี
972 อมรรัตน์ จึงสุขสมสวัสดิ์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
973 มาลีวัลย์ กวางแก้ว บ้านธรรมรัตน์ ชลบุรี
974 กมลพร จันทร์หลำ รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
975 กมลพร แสงจันทร์ บ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
976 ศศิพิมพ์ ทองเทศ อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
977 นันทิดา ทองแถม บ้านทุ่งคา ชลบุรี
978 ธนาภรณ์ โคตะมัง ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
979 เนตรนภา ชูสวัสดิ์ วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
980 สิขเรศ บุญเกิด บ้านวังตะโก ชลบุรี
981 จิราพรรณ ทาต่อย วัดโพธิ์ชัย อุตรดิตถ์
982 ศุภางค์ญธิรา ปานจันทร์ บ้านไสพลู นครศรีธรรมราช
983 มัณฑณา ช่างเหล็ก บ้านมาบประชัน ชลบุรี
984 กัญญณัช สระทองพรม บ้านช่องกะพัด จันทบุรี
985 อัญชลี นพเก้า อนุบาลวัดช่องลม ชลบุรี
986 วนิดา คงมั่น อนุบาลบ่อทอง ชลบุรี
987 ปริศนา ปรีดารัตน์ อรวินวิทยา ระยอง
988 ศุภาธิณี จิตจำนงค์ อนุบาลบ้านเตาถ่าน ชลบุรี
989 ชนานันท์ แก่นสาร พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
990 อลิษา เอี่ยมบรรจง วัดนากระรอก ชลบุรี
991 บุญสม ศรียี่สุ่น วัดกลางคลองหลวง ชลบุรี
992 ศิริพร การะกิจ สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
993 ปวริศรา สังข์ทอง เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ชลบุรี
994 จุไรวรรณ สุขปัญญา ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
995 ปองภพ เอมดิษฐ์ วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานคร
996 ศิวกร พิมเสน บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
997 วัชราพร โพธิ์ประสิทธิ์ บ้านขลอด ชลบุรี
998 ณัฐธิดา หมายถมกลาง คลองสอง ปทุมธานี
999 นิศาชล ทองศรี บ้านทุ่งคา ชลบุรี
1000 พิมพ์ภัสร์ ดอกกะฐิน วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) พิษณุโลก
1001 เบญญาภา แซ่โก บ้านหนองปรือ ชลบุรี
1002 วริสรา โคกเจริญ บ้านปลายคลอง 22 นครนายก
1003 นิลาวัลย์ ถาวรรัตน์ บ้านน้ำฉา ชุมพร
1004 กมลนารถ รอบคอบ อนุบาลวัดช่องลม ชลบุรี
1005 ดลพร ม่วงพลับ วัดโป่งตามุข ชลบุรี
1006 พงศ์สิทธิ์ ถิ่นจันทร์ บ้านคุณแม่ เชียงใหม่
1007 สุปรียา โพธิพรม บ้านไผ่แปลกแม่ สุพรรณบุรี
1008 พัทธ์ธีรา แก้วทา รร.อนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา อุตรดิตถ์
1009 กัญญากาญจน์ เลียวรักสกุล บ้านหุบบอน ชลบุรี
1010 เรวดี รัตนวิจิตร บ้านซับน้อยเหนือ สระบุรี
1011 จิรวรรณ เกษธำรงค์ นเรศวรห้วยผึ้ง ประจวบคีรีขันธ์
1012 ยุพิน บุญประเสริฐ บ้านหนองฆ้อ ระยอง
1013 ไชยสิทธิ์ พุ่มสุข ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
1014 นิพาดา อรัญวงศ์ สวนป่าอุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา
1015 สุณิสา ม่วงสุขศรี อรวินวิทยา ระยอง
1016 สุทธิดา ยมหา อุดมวิทยานุกูล ระยอง
1017 จารุวรรณ แสงวิฑูรย์ บ้านคลองมะขาม ตราด
1018 ลินดา เนียมพันธ์ วัดมหาวงษ์ สมุทรปราการ
1019 นิรชา โภคสวัสดิ์ ชุมชนวัดอ่าวช่อ ตราด
1020 รัชนีกร วงศ์จิราษฎร์ บ้านหนองฆ้อ ระยอง
1021 อชิราพิชญ์ สัมฤทธิ์ ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
1022 จิณณพัต ไตรวงษ์ บ้านห้วยยาง ชลบุรี
1023 สุกัญญา แจ้งสว่าง วัดสุนทรพิชิตาราม นครนายก
1024 ผกามาศ สุขรัมย์ บางแม่หม้าย สุพรรณบุรี
1025 วิไลวรรณ แจ้งชัด รร.เทศบาลทับช้าง 1 จันทบุรี
1026 สุปราณี พึ่งกลั่น โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ฉะเชิงเทรา
1027 กวิสรา สมุลไพร วัดปทุมาวาส ระยอง
1028 ประภัสสร พรมภักดี ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ชลบุรี
1029 เบญจวรรณ ดีนุช บ้านล้ำเจริญ นครสวรรค์
1030 สิริลักษณ์ ทันชม บุญจิตวิทยา ชลบุรี
1031 วรรณฐิตา อินทรขาว ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1032 รัชนู รื่นอุดม บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี
1033 ผกามาศ สุขสวัสดิ์ ปากน้ำแหลมสิงห์ จันทบุรี
1034 สุวิทย์ อยู่ยืน บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี
1035 จันทรา อ่อนดี อำนวยวิทย์ จันทบุรี
1036 จันทร์จิรา แซ่กี่ บ้านคูหา สงขลา
1037 นวพล ปลาทอง ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
1038 ณฤดี ฉัตรเฉลิมพรรค วัดมหาวงษ์ สมุทรปราการ
1039 เกษศิริ ทวีผล บ้านคลองตาคง จันทบุรี
1040 ศราวุธ ทองอากาศ วัดสิงห์ จันทบุรี
1041 นางสาวดลญา ทองน้อย บ้านเจียรพัฒนา ตราด
1042 ชลธิชา พลอาจ วัดโป่ง จันทบุรี
1043 ณัฐนันท์ ปัญจะ ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
1044 เทพอัปสร เทพวงษ์ ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1045 โสธิดา นาบุญเรือง บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
1046 อังศุมาลิน นิคม บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
1047 ปิยฉัตร นวนอนันต์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1048 สุธิมา รายศิริ วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
1049 รุ้งนภา จันทร์ลี บ้านซับตารี จันทบุรี
1050 เพ็ญหทัย ทองคำดี บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
1051 ศิฐิตา พุทธเจริญทอง บ้านสวนส้ม จันทบุรี
1052 ทักษพร จันทกิจ วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
1053 ศิริพร แดงอ่อน บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
1054 ณัฐรดา ทองสุทธิ์ บ้านไร่ใหหลำ ชลบุรี
1055 วราภรณ์ จันทรเทพ อรวินวิทยา ระยอง
1056 นางสาวพิสมัย เทพสิทธาวิวัฒน์ บ้านเจียรพัฒนา ตราด
1057 อรุณี ชินตะวงษ์ บ้านคลองใหญ่ ตราด
1058 อลิษา ปฏิสังขรณ์ วัดวันยาวล่าง จันทบุรี
1059 พชรพร กิจสวัสดิ์ วัดวันยาวล่าง จันทบุรี
1060 ปรีชาพล นวนสุทธิ์ วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) จันทบุรี
1061 ธารารัตน์ เอี่ยมคล้าย บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" กำแพงเพชร
1062 ศิริรัตน์ บุญพาทำ วัดบางด้วน สมุทรปราการ
1063 มานพ รอดวิบาก ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ชลบุรี
1064 พงศ์ศิระ นิรันต์เรือง บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี
1065 ดวงพร ภาคนิ่มนวล บ้านคลองมะขาม ตราด
1066 ภรทิพย์ ฉิมพาลี บ้านเนินตาล ตราด
1067 ชลธิดา ประจิตต์ ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ
1068 นิรัณต์ รัตนวาร บ้านคลองมะนาว ตราด
1069 ขวัญยืน ไชยะวงษ์ บ้านหนองม่วง ตราด
1070 บัณฑิตา บุญนันท์ บุญสมวิทยา จันทบุรี
1071 จีรนันท์ บุตรกลิ่น สุนันทาวิทยา ตราด
1072 สิริพร ประทุมมณี วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี
1073 น้ำค้าง คำสุข บ้านคลองมะขาม ตราด
1074 จันทิรา สมรูป บ้านสำโรงประชารัฐ สุรินทร์
1075 นิตยา แสวงศิลป์ สุนันทาวิทยา ตราด
1076 จรรยา มิ่งจันทร์ ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
1077 ชุติมา สัมมา อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) ตราด
1078 จุฑารัตน์ ชำห้าน บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ตราด
1079 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
1080 มีนา มณีมา บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ตราด
1081 เพ็ญศิริ สมเรือน วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง ตราด
1082 เจมจิรา เพิ่มญาติ สุนันทาวิทยา ตราด
1083 กมลชนก สีนวล ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ตราด
1084 ณัฐกฤตา หนูปก บ้านดอนสูง ตราด
1085 มณฑิชา บุญคู่ บ้านอ่างกะป่อง ตราด
1086 ณัฐภัสสร ตู๊ฮวด บ้านเจียรพัฒนา ตราด
1087 ธัญญาลักษณ์ ระลึกชอบ อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ตราด
1088 วาสนา ใจเที่ยง วัดตะกาง ตราด
1089 ภัณณ์ภัชธ์ แสงสุวรรณ บ้านอิสานเศรษฐกิจ อุบลราชธานี
1090 ปริญดา แจ่มจำรัส วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
1091 ณัชชา อ่อนยิ้ม บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
1092 มนฤดี มังวอ ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ฉะเชิงเทรา
1093 วิภาวรรณ สวัสดี บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
1094 รัชดา ไม้สวัสดิ์ บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
1095 พัทธมน เกาะประเสริฐ วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
1096 จิราภรณ์ สายบัว พิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร
1097 ปุณยนุช คำแพง บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) ฉะเชิงเทรา
1098 อุษณีย์ บุญสุวรรณ์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
1099 สายใจ โคตรทิพย์ บ้านเขาดิน ชลบุรี
1100 ชลดา คำขะ บึงวิทยาคาร สุรินทร์
1101 อภิญญา รักษาภักดี วัดบ้านศาลา ชลบุรี
1102 นันทิกา จีนเป็นวงค์ อรวินวิทยา ระยอง
1103 บุษยรัตน์ อ่อนมา วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
1104 ทิพรัตน์ ชีวมงคลนิมิต อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี
1105 จิราวรรณ ดำริห์ บ้านอ่างทอง ฉะเชิงเทรา
1106 รัตติยากร พิพัฒศรี วัดแสงสว่าง ปราจีนบุรี
1107 กันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล วัดหัวไทร ฉะเชิงเทรา
1108 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
1109 ณัฐพงศ์ ทองเสริม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1110 ณัฏฐ์พัชร์ ลายประดิษฐ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1111 ปริยากร รัตนวงศ์ ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
1112 สนธยา ดอกชูรุ่ง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
1113 ส่งศักดิื ทองประเสริฐ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1114 ฐิติพรรณ หอมจิตร์ บ้านสามหลัง กาญจนบุรี
1115 วิรัลภัสฏ์ ขาวทอง วัดบำรุงรื่น กรุงเทพมหานคร
1116 วัชราภรณ์ ทองสีเข้ม บ้านเขาดิน ชลบุรี
1117 จุฑารัตน์ หิ้งทอง วัดพานทอง ชลบุรี
1118 ศจี นิลพัฒน์ รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
1119 ภูริชญา นาคแพน วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
1120 ธัญปพรพัฒน์ พุ่มระย้า อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1121 จุฑามาศ จันทนา อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1122 เพ็ญพิสุทธิ์ เอี่ยมวิจิตต์ วัดอินทาราม ปราจีนบุรี
1123 กิ่งกาญจน์ สิทธิเวช อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1124 พิไลวรรณ กันนุฬา วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
1125 พจนา ปานเย วัดหนองแหน ฉะเชิงเทรา
1126 นฤมล ด้วงเงิน วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา
1127 กรรณิการ์ รัตนะ วัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา
1128 ศิริรัตน์ ศิวพรประทาน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1129 ณัฎฐิดา มาลัยวงศ์ วัดบางปรง ฉะเชิงเทรา
1130 สุภาวดี สุขดี บ้านปลายคลอง 22 นครนายก
1131 จาริยา จันตะเคียน บ้านวังคู ฉะเชิงเทรา
1132 นุดา ยีวันโซ๊ะ ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1133 อานันธาพร ปานหมื่นไวย วัดสุวรรณคีรี สระบุรี
1134 ปิยาภรณ์ วรเดช รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1135 นปภัช สีลูกหว้า วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) นครนายก
1136 สุณัชชา เดชสุภา วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ปราจีนบุรี
1137 ระวีวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ์ บ้านบางขาม ปราจีนบุรี
1138 ชลธิชา วรเดช รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1139 ระพีพรรณ จินดารัตน์ จงหมิน ปราจีนบุรี
1140 วสันต์ พิมแพง บ้านบางละมุง ชลบุรี
1141 สิริอาภา สระสำราญ บ้านเนินรัก เพชรบุรี
1142 กิตติณัฏฐ์ เยื้องไกรงาม รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1143 กิ่งแก้ว ประเทืองผล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1144 คเณศร ช่างกลึง วัดอรุณรังษี นครนายก
1145 กนิษฐมาศ ทวีพงศ์ สาริกา นครนายก
1146 ดารุณยา มาระศรี วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) ปราจีนบุรี
1147 ธมลวรรณ เหมือนใจ วัดประสาทนิกร ชุมพร
1148 สุวภัทร สิงห์ลอ บ้านบึงหล่มสามัคคี กำแพงเพชร
1149 กรกช ศิริกลิ่น บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
1150 พิมพ์รวี สันป่าแก้ว บ้าน ก.ม.80 ปราจีนบุรี
1151 จุฬารัตน์ แสงสุข วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
1152 ปุณยาพร ปากครอง บ้านเขากระแต ปราจีนบุรี
1153 ธัญญาภรณ์ เนตรวงค์ ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
1154 วิไรรัตน์ นกน้อย บ้านหนองศรีวิชัย ปราจีนบุรี
1155 จิราพรรณ์ ชรารักษ์ หทัยชาติ ปราจีนบุรี
1156 ธนิตาพร อินทรเนื่อง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1157 ธารทิพย์ เพชรอ๊อด วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี
1158 นวลจันทร์ กิมสอ บ้านห้วยพลูหนัง กระบี่
1159 ศุลีมาศ แสนสุขมวี อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
1160 เฉลิมขวัญ น้อยแสง บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
1161 ภัณฑิรา สุนทรโชติ บ้านวังตะเคียน ฉะเชิงเทรา
1162 ทิพวรรณ ร่วมคำ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
1163 ขนิษฐา สิลสร้อย วัดปากน้ำ ปราจีนบุรี
1164 มนัญชยา เหลืองทอง วัดสะแกงาม ฉะเชิงเทรา
1165 สมฤทัย ภู่ประสงค์ บ้านห้วยตะปอก ฉะเชิงเทรา
1166 รุจาวรรณ พวงคุ้ม วัดโคกเขื่อน ปราจีนบุรี
1167 อำพล สืบจันทร์ บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
1168 สมฤทัย สุริวงษ์ ดาราวัฒนานุศาสตร์ ปราจีนบุรี
1169 สุภชัย สุราลัย บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
1170 ณิชกานต์ ภิลัยวัลย์ บ้านวังจั่น สระแก้ว
1171 ดรุณี เทพบุตร วัดทุ่งตะลุมพุก ปราจีนบุรี
1172 ปรีณาพรรณ อินทรศักดิ์ดา จงหมิน ปราจีนบุรี
1173 ศุภิกา เชิดชู วัดบางเตย ปราจีนบุรี
1174 ณัฐปภัสร์ โสมรักษ์ บ้านทุ่งเทิง อุบลราชธานี
1175 ธันย์ชนก ลาฉิม วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปราจีนบุรี
1176 สุพรรณี เจียมรัตนศรี บ้านพระปรง ปราจีนบุรี
1177 ชลธิศา โชติกาญจนกิจ วัดโพนทอง สระบุรี
1178 ทิติยา เคนรัง บ้านเขาถ้ำ ปราจีนบุรี
1179 มัฐนกรญ์ ยาคำ บ้านซ่ง ปราจีนบุรี
1180 รมิดา หมั่นคำ บ้านเขาปูน ปราจีนบุรี
1181 วาสนา ยาคำ เจียหมิน ปราจีนบุรี
1182 ปรารถนา แซ่ตั้ง เจียหมิน ปราจีนบุรี
1183 รัตติยากรณ์ ลบศรี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1184 ภัทริดา วงษ์บาท ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
1185 ศันสนีย์ ด่านประจำ บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
1186 จีรภา แก้วการะเกตุ วัดบุยายใบ ปราจีนบุรี
1187 อ้อมใจ นาดี อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1188 วิจิตรา เงินเต็ม บ้านท่าเกษม สระแก้ว
1189 พรกรีฑา โฮมเผ่า เจียหมิน ปราจีนบุรี
1190 โชคนภา คำแดง บ้านคลองน้ำใส สระแก้ว
1191 อำพล กำไลเงิน บ้านพระเพลิง สระแก้ว
1192 สมสมร มุ่งปั่นกลาง บ้านซับตารี จันทบุรี
1193 สุทธิณี ภาพพิมพ์ใจ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1194 วราลี จันทร์เกิดทรัพย์ บ้านวังจั่น สระแก้ว
1195 มณีวรรณ แดงทอง บ้านท่าช้าง สระแก้ว
1196 มณเฑียร ขวัญข้าว มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1197 ทิพย์สุดา ชาแดง มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1198 จินตนา นนดี วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 อ่างทอง
1199 สุนิสา วิทยา บ้านวังกวาง ปราจีนบุรี
1200 วิภารัตน์ สาธิสุข บ้านห้วยปอ อุบลราชธานี
1201 วุฒิชัย หอมแพงไว้ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
1202 คุณากร จริงสันเทียะ วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
1203 ทศพร กองอ้าย บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี
1204 ขวัญฤดี ภู่สวัสดิ์ ทรัพย์ทวี สุราษฎร์ธานี
1205 อภิลักฤดี นาคะเสถียร ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
1206 ศุภพิชญ์ กาบบาลี วัดปากแพรก ปราจีนบุรี
1207 สุมิตรตรา เลิศล้ำ อนุบาลยุววิทยา สระบุรี
1208 ไพรินทร์ ตะสูงเนิน เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
1209 ผาณิต ห้องทองแดง ตลาดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
1210 รัชฎาภรณ์ ภักดีนอก วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
1211 หญิงพิมพ์ประกาย งามจั่นศรี บ้านคลองหินปูน สระแก้ว
1212 ธํญญลักษณ์ สุยะสา บ้านชุมทอง สระแก้ว
1213 ณัฐวัฒน์์ ชัยอ่อน อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
1214 ปิยวรรณ ปัตตัย พรพงษ์กุล สระแก้ว
1215 จินตนา ชัยภูธร วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
1216 สุมิตรา นวลสระน้อย วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
1217 วจี ช้อนผักแว่น ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
1218 ผกาวัลย์ กุหลาบเพ็ชร บ้านคลองเจริญสุข สระแก้ว
1219 ศิริวรรณ พรมศิริ บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี
1220 กัญญา หอมแป้ง สำเร็จวิทยา สระแก้ว
1221 ลัดดาวัลย์ กันอบ บุญจิตวิทยา ชลบุรี
1222 คณิน บัวบุญ บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ชลบุรี
1223 ทศพล สืบจากศรี วัดท่าทราย นครนายก
1224 กิตติยา ทองใย วัดคีรีวัน นครนายก
1225 ชุติมา เพราะสำเนียง วัดโพธิ์ นครนายก
1226 ทัณฑิกา บัวขจร วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1227 อัญชลิกา ปากพลีนอก บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
1228 สุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์ บ้านดงสวนพัฒนา กาฬสินธุ์
1229 อำภา กาวิละพันธ์ วัดบ้านพริก นครนายก
1230 สมพร ผึ้งแก้ว วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) นครนายก
1231 ยุพิน ยอดชมภู บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
1232 อภิญญา เพ็ชยะมาตร์ บ้านทุ่งเศรษฐี เพชรบูรณ์
1233 จารุวรรณ คล้ายคลึง วัดประสิทธิเวช นครนายก
1234 อัญชลี พร้อมสินทรัพย์ บ้านปลายคลอง 22 นครนายก
1235 มยุรี สาลี่ วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1236 สุปราณี ระโหฐาน อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
1237 อมรรัตน์ สงวนวงศ์ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
1238 สุทธาทิพย์ โกศลจิตร อนุบาลนครนายก นครนายก
1239 วันทนา สุขช่วย อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
1240 วารุณี อภัยจิต วัดโพธิ์แทน นครนายก
1241 พร้อมพงศ์ พรมไคร้ วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี
1242 จารุวรรณ พานิชย์เอกไพบูลย์ วัดบางปรัง นครนายก
1243 วทิติยา บุตรสอน บ้านกำแพงเศียร นครนายก
1244 สุจิตรา สมนุช วัดสีบัวทอง อ่างทอง
1245 ศิริพร ราชบัณดิษฐ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
1246 เจษฎา มีสาระภี วัดสันตยาราม นครนายก
1247 เพชรรัตน์ แดงคำ วัดวังปลาจีด นครนายก
1248 สาวิตรี ไข่ทอง ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1249 นรรถพงษ์ ทิมฉิม บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สระบุรี
1250 จิรัฐติการ ชาพลู เจียหมิน ปราจีนบุรี
1251 ทิพวรรณ ศรีทอง อุดมวิทยานุกูล ระยอง
1252 สุพรรณี เสียงประเสริฐ รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส ชลบุรี
1253 เสาวนีย์ ไตรยอรุณ วัดเนินสะอาด นครนายก
1254 จุฬาลักษณ์ สมจิตต์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1255 จิรัชญา บัวซ้อน อนุบาลวัดช่องลม ชลบุรี
1256 เกร์ดไพรินทร์ ใจอาษา นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก
1257 สิวลี ขาวขำ วัดวังไทร นครนายก
1258 ยุทธภพ เผ่าเพ็ง วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ปราจีนบุรี
1259 สุวภาพร จีระประภาพันธุ์ นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก
1260 โสรายา โสภาเจริญ วัดพันลาน นครสวรรค์
1261 กชกร น้อยวัฒนา วัดเนินสะอาด นครนายก
1262 เมธาวี สร้อยอึ้ง บ้านบุเสี้ยว ปราจีนบุรี
1263 ศราวุธ บัวนพ วันครู 2504 นครนายก
1264 ศิริรัตน์ จันทร์เทศ บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สระแก้ว
1265 ธนันญา เป้ากัณหา วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
1266 ปพิชญา สุวรรณจันทร์ฉาย วัดคลองโพธิ์ นครนายก
1267 นิสาชล ออมสิน สามัคคีประชาสรรค์ สระแก้ว
1268 จิราภรณ์ เย็นที พรพงษ์กุล สระแก้ว
1269 พนชาติ ปราณีตพลกรัง วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
1270 สุภาวี ซุยฮะ บ้านโคกมะตูม สระแก้ว
1271 เกตุกนก จำนงค์จิตร์ วัดหนองเคี่ยม นครนายก
1272 วิไลวรรณ กอนแสง รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1273 เรณู หันสมร บ้านโคกมะตูม สระแก้ว
1274 พรรรราย บุญวงค์ สำเร็จวิทยา สระแก้ว
1275 ศศิรักษ์ สิงคูบอน บ้านซับถาวร สระแก้ว
1276 ปวีณา บุญผาย บ้านโนนผาสุก สระแก้ว
1277 อิสริยะ น้ำจันทร์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1278 ธิดารัตน์ แพงแสน อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1279 โชติรัตน์ อากาศ กรุงไทย สระแก้ว
1280 พรนิภา มาสี รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1281 รุ่งอรุณ ดังใหม่ บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
1282 วิลาสินี ทามโคกสูง ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นครราชสีมา
1283 กรรณิการ์ ขันคู่ มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
1284 จุฑาธิป ควรตะขบ บ้านโสกชัน อุบลราชธานี
1285 รัชฎาภรณ์ ดีเกษม บ้านดอนกรูด นครราชสีมา
1286 รำไพ หาวกระโทก บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) นครราชสีมา
1287 วรรณา พันธ์สำโรง บ้านหนองต้อ นครราชสีมา
1288 วันเพ็ญ เสนา บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1289 นริสรา แสนสมัค บ้านโคกใบบัว นครราชสีมา
1290 สุมินตรา สารกระโทก บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) นครราชสีมา
1291 จิราภร พูนกระโทก บ้านท่าเยี่ยม นครราชสีมา
1292 สุรีทิพย์ สินปรุ บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1293 ภิราวรรณ ชัยภา นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1294 ดิษกร สารพิบูลย์ บ้านหนองคุ้มวิทยา นครราชสีมา
1295 ประทุมทิพ ตอนโคกสูง ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร
1296 เกษร นฤสุข บ้านซับตะเคียน นครราชสีมา
1297 จิตติภรณ์ สุกันยา โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1298 ประนอม คูคานนอก บ้านซับเศรษฐี นครราชสีมา
1299 กัญยานี ปะริวันตา กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1300 เกศณี แคล้วกลาง เพลินจิตวิทยา ชลบุรี
1301 อัจฉราภรณ์ แก้วผักแว่น บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) สระแก้ว
1302 พิศมัย หมอยา บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1303 ธนาภรณ์ ศรีทา เรืองเจริญพัฒนา สุรินทร์
1304 จริยา ภู่นอก บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1305 นวพร แจ้งไพร บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1306 ประกายดาว อือนอก รร.เทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวยอุปถัมภ์) สมุทรปราการ
1307 เบญจวรรณ แจ้งไพร บ้านดงบัง นครราชสีมา
1308 กิตติมา คชรินทร์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1309 สำเนียง พวงผะกา บ้านหนองเพชร บุรีรัมย์
1310 กิตติ หมื่นพรม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
1311 ไพรินทร์ ภูศิริ นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นครราชสีมา
1312 สุภนิดา แก้วพวง สามัคคีวิทยา ลพบุรี
1313 อนงนุช มูลทองหลาง บ้านด่านติง นครราชสีมา
1314 ภาวิตา ใสโพธิ์ บ้านหนองขนาก นครราชสีมา
1315 จารุวรรณ สว่างจิตร บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) นครราชสีมา
1316 รัติการ สนทองหลาง บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
1317 สุรพล แฉล้มจิตร บ้านโนนสมบูรณ์ มหาสารคาม
1318 อุไร ยึดหมู่ ชุมชนบึงบา ปทุมธานี
1319 จตุพล บุญพูน บ้านศิลาร่วมสามัคคี นครราชสีมา
1320 สุดารัตน์ พิขุนทด วัดกุดพิมาน นครราชสีมา
1321 อรรถพงษ์ กันขุนทด บ้านท่าเยี่ยม นครราชสีมา
1322 ศิริภาภรณ์ พยอมใหม่ บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
1323 ภัทราวรรณ มุงขุนทด บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1324 สกุลรัตน์ สร้อยจันทึก บ้านวังราง นครราชสีมา
1325 เกรียงไกร คงธนกิตติ บ้านห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา
1326 เปมิกา ไทยชัยภูมิ วัดสระจรเข้ นครราชสีมา
1327 ณัชพร งามจันอัด อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นครราชสีมา
1328 ฐิติมา สมบูรณ์ บ้านโนนมะเกลือ นครราชสีมา
1329 จิราพร พรมสันเทียะ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1330 วิภาวรรณ ยาประทีป บ้านห้วยโนนพฤกษ์ นครราชสีมา
1331 จิิราภรณ์ ศรีธรรม บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ปราจีนบุรี
1332 พัชราภรณ์ ศรียางนอก บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1333 ศิริพร อาจอำนวย บ้านดอนยาว นครราชสีมา
1334 พนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ บ้านหนองบัวน้อย ขอนแก่น
1335 อธิป นนตานอก รวมมิตรพัฒนา นครราชสีมา
1336 นิฏฐา คงไธสง วัดกลางดง นครราชสีมา
1337 อริสา สุดปะมา อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1338 ทิพาภรณ์ ภาควัชรโยธิน อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) นครราชสีมา
1339 นงลักษณ์ กุมภี ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นครราชสีมา
1340 วิชชุดา อ้อมนอก หนองกุงวันชาติ นครราชสีมา
1341 อริสา โพธิ์นอก สำเร็จวิทยา สระแก้ว
1342 วิชุดา ด่านลำมะจาก มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
1343 ศิรัญญา กล้าหาญ เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1344 ศิริทรัพย์ บุญคุ้ม พิกุลทอง นครราชสีมา
1345 ณัฐกานต์ พลนงค์ ห้วยบงวิทยา นครราชสีมา
1346 อัญชลี อินทพรม ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี นครราชสีมา
1347 สุพัตรา วิไธสง วัดบ้านหนองสะแบง นครราชสีมา
1348 สุภาพร โทนตะขบ บ้านน้อย นครราชสีมา
1349 นภาพร มิดสำโรง อุบลรัตน์ นครราชสีมา
1350 สุรีรัตน์ อาจหาญ วัดบ้านด่านคนคบ นครราชสีมา
1351 วนิดา ศิริเถียร บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
1352 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
1353 สุพรรษา เพ็ชรลา บ้านยางวิทยา นครราชสีมา
1354 นิภารัตน์ ศรียางนอก ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1355 ศิริรัตน์ อาศัยนา บ้านหนองสรวง นครราชสีมา
1356 วรวุฒ นมัสสิลา บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1357 กาญจนา เข้าพิมาย บ้านประสุข นครราชสีมา
1358 ศุภลักษณ์ ปินะกาลัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1359 อิสรีญาภัส เสกสันติวงศ์ บ้านโนนตำหนัก นครราชสีมา
1360 ขวัญฤดี หึกขุนทด บ้านถนน นครราชสีมา
1361 เสาวลักษณ์ ชินพิมาย บ้านม่วงขามประชารักษ์ นครราชสีมา
1362 อรุณรัตน์ พิลาราช รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว ชลบุรี
1363 ชญาภา ศรีภูวงศ์ บ้านคลองดินดำ นครราชสีมา
1364 สุปราณี อินบำรุง บ้านมะเมียง สุรินทร์
1365 สุปราณี อินบำรุง บ้านมะเมียง สุรินทร์
1366 สุปราณี อินบำรุง บ้านมะเมียง สุรินทร์
1367 สุดารัตน์ โลนไธสง วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
1368 ชุติมา รัตนนนท์ บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
1369 ขนิษฐา อินทรวิเชียร บ้านคลองหมากนัด สระแก้ว
1370 ขวัญเรือน ปิกะตัง วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
1371 รวงทิพย์ ชื่นบาน ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
1372 รศิกาล สีหาชาลี บ้านสลักใด นครราชสีมา
1373 วรรณภา ชาแก้ว บ้านต่างตา นครราชสีมา
1374 ธนาภรณ์ หุ้มไธสง บวรรัตนศาสตร์ ระยอง
1375 สุพรรณี ซื่อสัตย์ บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
1376 พรรณิภา เรไรรัมย์ บ้านเขามะกา สระแก้ว
1377 สุคนธลักษณ์ คำไททย หนองอ้อวิทยาคม นครราชสีมา
1378 ปรเมศว์ร คำผาย บ้านนางโทพัฒนา นครราชสีมา
1379 ฉัตรทอง ผลไธสง บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา
1380 อภิสิทธิ์ อันทะยัน วัดเขาคันธมาทน์ ชลบุรี
1381 สุพรทิพย์ ยิ่งรัมย์ อนุบาลชุมพลบุรี สุรินทร์
1382 ณัฐกานต์ สิบรัมย์ ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา อุบลราชธานี
1383 สินีนาฎ แสงแพง วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
1384 จิราภรณ์ หย่องตระกูล บ้านทับช้าง ชุมพร
1385 อำนาจ มากกลาง บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
1386 อันธิกา ถนัดไร่ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
1387 อาริตา มากพูน บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1388 สุนิสา บุญวิจิตร วัดสว่างอารมณ์ นครราชสีมา
1389 ธันยธรณ์ อินมะดัน อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
1390 สุกัญญา เอี้ยงจันทึก บ้านโนนตำหนัก นครราชสีมา
1391 อัญชลี กุ้งทอง มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
1392 หทัยชนก ฟักสูงเนิน อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา
1393 รมณ ณ จันทึก อุบลรัตน์ นครราชสีมา
1394 พัชรี จรสูงเนิน วัดตะเคียนทอง ระยอง
1395 ลลิตา แคล้วสูงเนิน วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
1396 ลลิตา แคล้วสูงเนิน วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
1397 กัญญาพัชญ์ เกี้ยวสันเทียะ วัดท่าชัย นครนายก
1398 พรพิมล คือพันดุง วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
1399 รุ่งธิวา เพียซ้าย มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
1400 จตุพร โซ๊ะจันทึก บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) นครราชสีมา
1401 อรวรรณ จันคลัง เซนต์โยเซฟศึกษา นครราชสีมา
1402 นิติญา เง็บสูงเนิน บ้านไร่ใหหลำ ชลบุรี
1403 กัญญ์ณพัชญ์ มหัทธนสัจจกุล วัดม่วงน้อย สระบุรี
1404 อัจฉรา บำขุนทด บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
1405 สุระศักดิ์ ประสมหิน มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
1406 ธัญพิมล ง้าวกลาง บ้านวังกะทะ นครราชสีมา
1407 เรณู ชัยยะ บ้านซับเศรษฐี นครราชสีมา
1408 จันทร์ฉาย คำเสนา บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นครราชสีมา
1409 จิรภาดา ขันบัวแก้ว วัดหนองคุ้ม ปราจีนบุรี
1410 อนุศรา แก้ววิจิตร วัดบ้านดอนโก่ย นครราชสีมา
1411 พรประภา ย่ามกลาง คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นครราชสีมา
1412 ศิริวัฒน์ แป้นกลาง บ้านพะงาดวิทยา นครราชสีมา
1413 กมลวรรณ แก้วด่านกลาง ชุมชนวัดแสนตุ้ง ตราด
1414 จิราภรณ์ อิ่มกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1415 พิมพวรรณ ปรุสันเทียะ บ้านไพ นครราชสีมา
1416 รุ่งอรุณ ขัวนา บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
1417 ฝนทิพย์ งามฐานะวโร เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี
1418 วัชรพงษ์ เจริญวัฒนา บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ชัยภูมิ
1419 ธนาวดี จำปามูล บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
1420 ชุรีพร คำเสนา รร.เทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม สระบุรี
1421 ชลธิชา ชาญชัยพิพัฒน์ บ้านโนนผักชี นครราชสีมา
1422 ทัตยา บรรดาศักดิ์ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1423 สิริลักษ์ สีหาอวน บ้านท่าตะโก ลพบุรี
1424 นริศรา ทรัพย์สมชาติ บ้านดงบัง นครราชสีมา
1425 เพ็ญสุภา จันสันเทียะ เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1426 วรรษมน คงศิริวัฒนา วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
1427 ฐาธินี จีนท่าน มณีวรรณวิทยา ระยอง
1428 สาธิยา สัมฤทธิ์นอก พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1429 สายสมร ป้อมสุวรรณ์ บ้านวังสีสด นครราชสีมา
1430 จุริราพร เถาว์กลาง สุเหร่าลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
1431 ญานิดา แจะไธสง วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) นครนายก
1432 เยาวลักษณ์ สุขสบาย เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1433 สุรีรัตน์ ชยางกูร ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สระบุรี
1434 สันติ มีฤกิจ วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
1435 จีรภัทร์ ศรีศิริ เจียรวนนท์อุทิศ 1 นครราชสีมา
1436 สุนันทา นพศรี บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
1437 ปรารถนา ซอพลอยกลาง บ้านคลองม่วงเหนือ สระบุรี
1438 สมปรารถนา รัตนธรินทร์ กันเกราพิทยาคม นครราชสีมา
1439 อิทธิ รัตนราศี บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1440 ณิชาภัทรพร ขำสนิท ประสารวิทยา นครราชสีมา
1441 นันทรัตน์ ลอยโคกสูง วัดบุรีการาม สระบุรี
1442 จิตติมา วรนุช วัดเวฬุวนาราม ชลบุรี
1443 นภัสนันท์ อาจหาญ บ้านต่างตา นครราชสีมา
1444 กิติยา เศียรศิริบัณฑิต บ้านหนองคล้า ศรีสะเกษ
1445 วลัยลักษณ์ แบขุนทด บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
1446 สัมฤทธิ์ อภิชาตรีธนากร ลิ้นจี่อุทิศ ปทุมธานี
1447 ภัททิรา เสียนขุนทด อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นครราชสีมา
1448 วิภาดา จันทร์กลาง ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
1449 จักรพันธ์ รวมกลาง บ้านหนองม่วงช่างพิม นครราชสีมา
1450 ณีรนุช นรินทร์ วัดตะพงนอก ระยอง
1451 สุทธิพรรณ เนียมสันเทียะ บ้านโนนตาล นครราชสีมา
1452 เกื้อกูล กั้นห้องกลาง สาริกา นครนายก
1453 กมลชนก นิลวิเศษ วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
1454 สิริพร เลิศชัย วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
1455 กฤษฎา อึ้งสังวรณ์ บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
1456 ปาริชาติ ศรีเนตร บ้านดอนเมือง นครราชสีมา
1457 วรรณวิภา หล่าอุดม อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1458 บุษกร ทาไธสง วัดนาคกลาง กรุงเทพมหานคร
1459 สิวินีย์ วงษ์พิทักษ์ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
1460 สุนารี ทันสันเทียะ บ้านโนนผักชี นครราชสีมา
1461 กนกวรรณ นาคจังหรีด บ้านด่านติง นครราชสีมา
1462 วิสนีย์ จารัตน์ นิคมวิทยา ระยอง
1463 นรินทร วงศ์สูงเนิน นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1464 ลลิตา เกียรตินอก บ้านโคกน้อย สระแก้ว
1465 มัลลิกา เปลื้องสันเทียะ พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) นครราชสีมา
1466 เบญจลักษณ์ ชอบมะลัง บ้านหนองยาง นครราชสีมา
1467 ภาวิณี ปั้นโต บ้านหนองคุ้มวิทยา นครราชสีมา
1468 แก้วกานต์ อินทร์หมื่นไวย บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา
1469 ละอองดาว โจทย์ครบุรี วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
1470 สุภาพร หวายสันเทียะ บ้านร้านหญ้า ชัยภูมิ
1471 สุกัญญา วงค์คำ บ้านน้อย นครราชสีมา
1472 นิตยา พรมกลัดพะเนา วัดยั้งเมิน เชียงใหม่
1473 เบญจมาภรณ์ กาญจนฤทธากรณ์ บ้านจรอกใหญ่ บุรีรัมย์
1474 มยุรี เผื่อนงูเหลือม ชุมชนวัดรวง นครราชสีมา
1475 เลขา ยี่จอหอ พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1476 ภีมพัฒน์ โสงขุนทด บ้านหนองกุง ชัยภูมิ
1477 ภาณุมาศ สถิรโชคสกุล บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
1478 ณัฐณิชาพร ชวนกลาง บ้านนาแค นครราชสีมา
1479 กวินนา เดชาอภินันท์ วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
1480 ชนม์ชนก เหลืองเวชการ รร.เทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวยอุปถัมภ์) สมุทรปราการ
1481 ภุมิริน กว่างกระโทก บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
1482 ณัฐธิดา เอื้อยสันเทียะ บ้านบุเขว้า นครราชสีมา
1483 จีราพร ดวงบุญมาก บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
1484 ปรินดา บัววัน บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) นครราชสีมา
1485 พิมพ์เพชร ไปเจอะ บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
1486 เสาวลักษณ์ งิมสันเทียะ บ้านโศกน้อย นครราชสีมา
1487 จิตรา นวลมณี บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
1488 จุฑามณี ม่วงพิกุลทอง บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
1489 ทิฐินันท์ บุญประกายศรี วัดพานทอง ชลบุรี
1490 ปรียาพร อึ้งวานิช วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
1491 ปาณิศา สง่าทอง บ้านสวนส้ม จันทบุรี
1492 กัณณภัทร รัชไทยศักดิ์ พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1493 อังคณา เกตุทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
1494 เบญจวรรณ เผยกลาง บ้านวังสมบูรณ์ นครราชสีมา
1495 สุภาพร ปราณีตพลกรัง คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นครราชสีมา
1496 ยุทธชัย ศิลาแลง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
1497 วิลาวัลย์ เชิญกลาง บ้านตรอกปลาไหล ปราจีนบุรี
1498 รุจิรัตน์ กลิ้งทะเล บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
1499 พรรณราย์ มั่งทอง มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา
1500 ศุภรดา จันทร์ด้วง บ้านขามทะเลสอ นครราชสีมา
1501 ปรีดาพร กองเงิน โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น
1502 พิชามญชุ์ เรืองศักดิ์ บ้านซับวารินทร์ เพชรบูรณ์
1503 ภัทราภรณ์ มาลีหวล บ้านทุ่งโก สุรินทร์
1504 ทิพาพรรณ เนียมโพธิ์ บ้านหนองจำปา นครราชสีมา
1505 ธัญญารัตน์ สังกัดกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1506 จงกลนี คำยะ จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
1507 สุรสิทธิ์ มหาเสนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย อุบลราชธานี
1508 วราลักษณ์ แวดโคกสูง บ้านหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
1509 จินตนา ทะโยธา ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) บุรีรัมย์
1510 ปนัดดา กันนิกา บ้านโคกรัมย์ สุรินทร์
1511 จักรพันธ์ แก้วประสงค์ บ้านเขากรวด กาญจนบุรี
1512 สุวรรณี กริมรัมย์ บ้านจักจรูก สุรินทร์
1513 พรพรรณ ปะราชิโก บ้านเมรัย สุราษฎร์ธานี
1514 เกษร ใจดี บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1515 ยุภาพร เต็มรัมย์ ชุมชนบ้านหนองขมาร บุรีรัมย์
1516 อรญา ยินดี บ้านท่าผักชี สระแก้ว
1517 สมปรารถนา ยอดไฟอินทร์ บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
1518 พรรนิภา แสนกล้า บ้านขามสามัคคี บุรีรัมย์
1519 ปรียารัตน์ ชาญรอบ ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1520 นาถอนงค์ นุศรรัมย์ วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) ชลบุรี
1521 สุมาลี นิพนรัมย์ อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
1522 สุพรรณี โชติกุล วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
1523 สุภาวดี สามสุวรรณ์ วัดลานตากฟ้า นครปฐม
1524 ปิยะดา แจ้งอภินันท์ บ้านโคกตาพรม บุรีรัมย์
1525 สุนิดา คงสืบ บ้านแหลมพร้าว ตราด
1526 รจนา เวียงเลิศ บ้านแสรออ สุรินทร์
1527 จันทรา คอนทอง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
1528 ฉวีวรรณ การสร้าง บ้านดงเมย อุบลราชธานี
1529 มณฑิรา สัตรัมย์ บ้านท่าช้าง สระแก้ว
1530 จิตราภา ชัยหมก บ้านตานี สุรินทร์
1531 พัชราภรณ์ วงค์ประโคน บ้านคลองเดื่อ นครราชสีมา
1532 ปรารถนา บุญหว่าน บ้านดอนปอ บึงกาฬ
1533 ภัทรมน น้อยสี นิคมสร้างตนเอง 9 บุรีรัมย์
1534 ศักดิ์นรินทร์ เอี่ยมประโคน ชุมชนบ้านโนนเจริญ บุรีรัมย์
1535 กัลยรัตน์ จันทร์ประโคน บ้านบ่อดิน บุรีรัมย์
1536 อัญญามณี หาดี บ้านพนมดิน สุรินทร์
1537 ศรินนา แก้วสีเคน มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1538 สุจิตรา เชื้อจีน บ้านด่าน สุรินทร์
1539 กาญจนา คำมณี บ้านจรอกใหญ่ บุรีรัมย์
1540 อามีล รักชาติ บ้านโนนเจริญ บุรีรัมย์
1541 สุบิน ศรีคุณ บ้านโศกกะฐิน บุรีรัมย์
1542 ศุภชัย ทุมมา ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
1543 ภัทรสุดา ฝากไธสง วัดบุปผาราม บุรีรัมย์
1544 สายรุ้ง ดาทอง บ้านระเวียง สุรินทร์
1545 สุรีฉาย แจะไธสง วัดวรดิษฐ์ บุรีรัมย์
1546 ศุภรัตน์ ปัทโย ชุมชนบ้านหนองขมาร บุรีรัมย์
1547 ธัญลักษณ์ การเกษ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1548 หยาดพิรุณ ผืนจัตุรัส วัดช้าง สระบุรี
1549 กิติภัทร รัตนสุวรรณ ตะแบกวิทยา นครราชสีมา
1550 สายฝน จตุพร โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย พะเยา
1551 ศุภาพิชญ์ เกติยะ บ้านลำดวนพัฒนา สุรินทร์
1552 ณัฐพล เสย์รัมย์ วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
1553 สายธาร วิชาจารย์ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สระบุรี
1554 อาทิตย์ ขะจีฟ้า ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
1555 ศิรินภา อุตราศรี บ้านบุตาโสม สุรินทร์
1556 ศิริลักษณ์ เอ็นดู บ้านตั้งใจ สุรินทร์
1557 นวมินทร์ ลิ้มเจริญ วัดบ้านทุ่งรี นครราชสีมา
1558 สุรีมาศ ผุยโพนทัน บ้านหนองเชือก บุรีรัมย์
1559 จันทร์สุดา ภาละบาล สระขุดดงสำราญวิทยา สุรินทร์
1560 เสาวลักษณ์ จันโท บ้านปากช่องสนามชัย บุรีรัมย์
1561 ณัฐยา โพธิ์ล้อม บ้านขุนหาญ สุรินทร์
1562 อัมพิรา วรรณทอง บ้านสะพานหัน สุรินทร์
1563 ละอองดาว น้อยหนองหว้า ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) บุรีรัมย์
1564 วาสินี กอบไธสง วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
1565 สุวิมล ศรีคำ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1566 พิเชษฐ ศรีนาค จตุคามราษฎร์วิทยา บุรีรัมย์
1567 สุจิตรา กลรัฐ บ้านตะกุดโนนระเวียง นครราชสีมา
1568 นภัค อัครินทร์ บุญจิตวิทยา ชลบุรี
1569 กฤติยา พรมมา บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ศรีสะเกษ
1570 พรทิพย์ ไขรัมย์ อนุบาลบ้านกรวด บุรีรัมย์
1571 ดาริน มีเพียร วรเวทยากร บุรีรัมย์
1572 สุพัตรา กลิ่นสุคนธ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1573 จันทร์จิรา เทียนทอง ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
1574 นิชนันท์ ศรีจันทร์ บ้านป่าไม้สหกรณ์ บุรีรัมย์
1575 รุ่งทิวา หวังค้ำกลาง คลองสำโรง สมุทรปราการ
1576 ธันยาภรณ์ นาพลอยนิล บ้านบึง สกลนคร
1577 พัฒน์รพี ภูมิพันธุ์ วัดบัวผัน กรุงเทพมหานคร
1578 นิภาวรรณ์ ขำมณี อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
1579 พิชยภา พลภูเมือง ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
1580 อารีย์ เจียมรัมย์ บ้านโคกสูง บุรีรัมย์
1581 กฤตติกา พิรกิตติวรกุล บ้านหนองตะโก ชลบุรี
1582 จุรีพร กรีทวี วัดพนมวัน บุรีรัมย์
1583 ศิวรา อิศรเดช บ้านบางเทา ภูเก็ต
1584 กฤษฎารัตน์ บุญสีลา วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
1585 ภูวิชญ์ แสงจันทร์ บ้านไชยสอ ขอนแก่น
1586 กชพร นภาคเวช วัดตะเคียนทอง ระยอง
1587 อรรถพร นิธุรัมย์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1588 พัชรินทร์ จลปลื้มปิติ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1589 ณัฐพัชร พูลเทพ บ้านควนเสม็ด สงขลา
1590 โสภิดา สุทธะโส บ้านสี่เหลี่ยม นครราชสีมา
1591 กฤษฏิวรรณ โอยสวัสดิ์ บ้านตะโกรี บุรีรัมย์
1592 นวมินทร์ อนุพันธ์ กันเกราพิทยาคม นครราชสีมา
1593 อริษา รอบแคว้น บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์
1594 สุดารัตน์ ส่วนบุญ บ้านโศกน้อย นครราชสีมา
1595 สายทิพย์ นาคไธสง ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
1596 นันทิยา กลิ่นศรีสุข อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1597 ยืนยง ทองคำ บ้านตามา บุรีรัมย์
1598 อัจฉรา ร่วมกล้า บ้านขาม สุรินทร์
1599 ปารมี นวลเท่า นาคประสิทธิ์ นครปฐม
1600 อาภา ศรีศิริงาม อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สระบุรี
1601 สุพิตา บริสุทธิ์ บ้านทุ่งเศรษฐี เพชรบูรณ์
1602 ศุภนิดา กลมรัมย์ วัดโคกเจริญ บุรีรัมย์
1603 สุพัตรา พงษ์สวัสดิ์ บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี บุรีรัมย์
1604 ปัทมาภรณ์ ใจไหว บ้านแม่หลง-สบจาง ลำปาง
1605 ภัทรวดี เอการัมย์ บ้านท่าเต้น สระแก้ว
1606 สุภาภรณ์ แป้นประโคน บ้านระโยงใหญ่ บุรีรัมย์
1607 ปาติโมกข์ มางาม บ้านบุตาโสม สุรินทร์
1608 จิตตินันท์ ดีงามเลิศ บ้านหนองเสม็ด ชลบุรี
1609 พรพิมล บุญจันทร์ อนุบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์
1610 ทิพากร นพพันธ์ บ้านตาเมียง สุรินทร์
1611 อรวรรณ เงางาม อนุบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์
1612 เจนจิรา สายยศ เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สุรินทร์
1613 สมพร พาโพพันธุ์ บ้านคำสร้างบ่อ อำนาจเจริญ
1614 สิรัญญา คมขำ บ้านงิ้ว สุรินทร์
1615 รัตนา ฉวีนวล เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
1616 นายตยา ยอดทองดี บ้านเมืองแก สุรินทร์
1617 ลัดดา สรีรัตน์ บ้านดงพลอง บุรีรัมย์
1618 ศศิธาดา ฤทธิรณ บ้านกกเชียง สุพรรณบุรี
1619 รัศมี วิชิต บ้านสวนหม่อน สุรินทร์
1620 พีระพัฒน์ พนมใส การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
1621 ปรียนุช บุญครอง บ้านบุตาโสม สุรินทร์
1622 นุชิราภรณ์ บัวเมือง บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ยโสธร
1623 อภิชัย จันคติ บ้านแกนาคำ อุบลราชธานี
1624 อรทัย บุญโปรย บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
1625 เจนจิรา ใจมั่น บ้านกระสัง สุรินทร์
1626 สมมาตร มั่งนิมิตร วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1627 กวิสรา แสนรส บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
1628 นภาวรรณ สมรูป บ้านกระสัง สุรินทร์
1629 อัยรินทร์ นิยมกล้า วัดสำนักบก ชลบุรี
1630 ปฏิมากร ยอแซ บ้านบัวโคก สุรินทร์
1631 รัชดา โสรถาวร บ้านชุมแสง สุรินทร์
1632 ศิรินภา โพธิ์ทอง บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) สุรินทร์
1633 ณัชลิดา สีสันงาม วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1634 มรกตวงค์ เสียงเพราะ บ้านท่าศิลา สุรินทร์
1635 พนิดา โคกแก้ว บ้านกรูดหนองซำ สุรินทร์
1636 ธนิษฐา เวชศาสตร์ บ้านขามระกา สุรินทร์
1637 ศิรประภา อนุลาวัพย์ บ้านบัวโคก สุรินทร์
1638 วรพงษ์ ลักขษร บ้านท่าศิลา สุรินทร์
1639 ธันยกร สุมมาตย์ บ้านเมืองแก สุรินทร์
1640 อมรัตน์ บุญล้อม บ้านโพนครก สุรินทร์
1641 คณิตา มีลาภ สนมศึกษาคาร สุรินทร์
1642 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1643 รัชฎา มาลีหวล บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1644 รัตนกร หอมหวล บ้านโนนโพ สุรินทร์
1645 วรรณวิภา แข่งขัน บ้านเมืองแก สุรินทร์
1646 กรรณิกา สร้อยจิตร วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สระบุรี
1647 กรรณิกา สร้อยจิตร วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สระบุรี
1648 สันสินี บุญมี บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สุรินทร์
1649 รจนา ไกรเพชร บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
1650 สุดารัตน์ ดาศรี วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
1651 อรษา เจริญยิ่ง บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สุรินทร์
1652 สุธาทิพย์ สุขแสวง บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สุรินทร์
1653 วีณา ปรานต์ปณชัย บ้านตั้งใจ สุรินทร์
1654 กนกวรรณ แสวงสุข บ้านหนองเทพ สุรินทร์
1655 สุรีย์ฉาย ดวงศรี อรวินวิทยา ระยอง
1656 รัชพล พวงจันทร์ บ้านขอนแต้ ศรีสะเกษ
1657 วิลัยลักษณ์ กาศรัมย์ บ้านภูดิน สุรินทร์
1658 พิษณุ จินดาศรี บ้านตั้งใจ สุรินทร์
1659 ศรีสุดา สมภาค บ้านน้อย สุรินทร์
1660 จุฑารัตน์ สุขสำราญ บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สุรินทร์
1661 ศิริพร เชื้ออินทร์ วัดจันทร์เรือง นครนายก
1662 สุภาดา สุรสอน บ้านหนองยาว สุรินทร์
1663 นายอธิวัฒน์ แน่นหนา เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สุรินทร์
1664 อัจฉรา สาคเรศ ไพลศึกษาคาร สุรินทร์
1665 ดวงเดือน ตลับทอง รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1666 มนัญญา สุขดี บ้านถนน สุรินทร์
1667 เมธิณี พรหมนุช วัดบางด้วน สมุทรปราการ
1668 เสาวภา กำจัดภัย บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สุรินทร์
1669 เสาวลักษณ์ เช่นชาย บ้านโนนทอง สุรินทร์
1670 อุราภรณ์ ศรีแดงฉาย บ้านหนองยาว สุรินทร์
1671 ภานุชนารถ คูณสว่าง สุรินทรศึกษา สุรินทร์