Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ บุกเบิก
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 สิริรัชนา เนาว์โสภา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา
2 จารุวรรณ ชินดร บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
3 อคร บุญประเสริฐ บ้านแดงน้อย นครราชสีมา
4 สมหมาย ณ นคร คลองพน กระบี่
5 พลพัฒน์ มณีญาชานนท์ อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี
6 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
7 อติชาต สร้อยจิต บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
8 ฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
9 จำปี เนียมคำ วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
10 สุดราตรี เจือบุญ วัดกาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี
11 ประเวช การินทร์ ทรายทองเฉลิมวิทย์ ร้อยเอ็ด
12 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
13 ประภาศิริ น้อยเต็ม อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี
14 วีรชัย นาคหวัง วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่
15 อนุรัตน์ โอชา บ้านห้วยชัน สุราษฎร์ธานี
16 ธัญญรัตน์ ชูประจิตร อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี
17 วราภรณ์ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
18 ธีรไนย ธรรมวิเศษ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
19 ปิยะ จันทร์ซ้าย ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
20 อนาคินทร์ เสโน ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
21 มลฤดี ผลอ้อ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
22 อัมรา แหลมประโคน บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
23 อภิรักษ์ บุตรดำ บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) สุราษฎร์ธานี
24 นัยน์ปพร ธีระพงศ์ ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี
25 ทศพร ตรีทศ คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
26 สายยุทธ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
27 สมจิตร แสนคำ บ้านคำเขือง มุกดาหาร
28 อานนท์ คนขยัน บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
29 พิศมัย พันธุ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
30 กัญญาลักษณ์ สุทธิสงค์ บ้านหนองบั่ววิทยา ร้อยเอ็ด
31 เพชรี ทองแก้ว บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
32 นงคราญ เวียงนนท์ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
33 พรมมี รัตนะศรี บ้านหนองบั่ววิทยา ร้อยเอ็ด
34 นันทิดา ณ นคร บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
35 สุรชัย จิตรโสภาส บ้านคลองคราม สุราษฎร์ธานี
36 จารุวรรณ จันทร์เพชร วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี
37 อนุสรณ์ จันทร์เพชร วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี
38 ลัดดา ทองหนองบัว บ้านหนองแล้ง ร้อยเอ็ด
39 สุภาพร บุญสนอง บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
40 ใบเฟิร์น พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
41 อิทธิพล หอมดี บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
42 อรุณี นาคทาย วัดทุ่งเซียด สุราษฎร์ธานี
43 กฤษฎา สรรพโชติ บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
44 ประสพพร นนทศิลา บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
45 สุชาติ แสนบุญเรือง บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
46 พิชัย สุดชารี บ้านหินกอง ร้อยเอ็ด
47 ทิพวรรณ หลังลีงู บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
48 สมจิตร แก้วศรีนวล บ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี
49 สมพงษ์ คล้ายทองคำ บ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี
50 อนุชา สิงห์พลทัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
51 สุนันทา มูลมาก จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
52 สุปราณี กล้าหาญ บ้านกอกแก้ว ร้อยเอ็ด
53 แสวง ทอนศรี บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
54 เพ็ญศรี พึ่งศรี วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
55 วีรยุทธ แก้วเกลี้ยง วัดสิงขร สุราษฎร์ธานี
56 พัชรินทร์ นิวาสวุฒิกิจ บ้านทําเนียบ สงขลา
57 สมศักดิ์ วงค์อินตา บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
58 ปภานัน เต็มรัตน์ วัดภูเขาทอง สุราษฎร์ธานี
59 พงศธร พรหมพิชัย บ้านคลองแงะ สงขลา
60 กาญจนา โกละกะ วัดสมหวัง สุราษฎร์ธานี
61 อมรรัตน์ สุทธิชาติ วัดเกษมบำรุง สุราษฎร์ธานี
62 ไพรัช สวัสดิ์พาณิชย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
63 สาวลี ช่วยมาก บ้านตะกรบ สุราษฎร์ธานี
64 ภัทรานิษฐ์ ดาศรี บ้านหนองเรียน สุราษฎร์ธานี
65 จิราพร ดีช่วย บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี
66 เณรัชรา ก้านจักร์ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
67 ราตรี เกลื่อนเมือง บ้านสี่แยกสามัคคี สุราษฎร์ธานี
68 ชุติณัชชา โสพิกุล บ้านสี่แยกสามัคคี สุราษฎร์ธานี
69 อัษฎาพร เกื้อด้วง วัดรัษฎาราม สุราษฎร์ธานี
70 กิตยาภรณ์ นุรักษ์ บ้านบ่อน้ำร้อน สุราษฎร์ธานี
71 จิรศักดิ์ ทองเพชร บ้านดินแดงสามัคคี สุราษฎร์ธานี
72 เฝาซี บิลโอ ดำรงค์ศาสน์วิทยา สงขลา
73 วัชรินทร์ นพแท่น วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
74 สมชาติ จุละมะณี หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
75 สุธาทิพย์ สายแสวง วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
76 พรรณทิพา วิรุฬหเกียรติ บ้านหนองหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
77 ปัทมา มาลารัตน์ วัดวชิรประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
78 จักรพงค์ สุขเกษม วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี
79 จุรีย์พร นิลสังข์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
80 จิราพร มากจันทร์ บ้านเขาเทพพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี
81 วิตรา แกล้วทนงค์ วัดโพธิ์นิมิต สุราษฎร์ธานี
82 บุญโรม แสงนิล บ้านคำอุปราช ร้อยเอ็ด
83 ปรียากมล รักชนะ ตาขุน สุราษฎร์ธานี
84 ธนพร นันต์ธนะ วัดโพธาราม สงขลา
85 นงลักษณ์ ทองท่าแพ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
86 พรทิพย์ โอรส บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
87 ชิตชนก ชุมทัพ บ้านหินดาน สุราษฎร์ธานี
88 ศรัณยา โตเกิด ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
89 อรพิน ฉิมดี บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
90 สมนึก คีรีธาร ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
91 สาคร วังช่วย บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
92 ประภาศรี สุเวช ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
93 โสภาพร ผาน้ำคำ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
94 จีรศักศิ์ ศรีคิรินทร์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
95 รัชนีกร ศรีประสาร ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
96 ทิพวรรณ พันภูงา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
97 สุภาพร เนียมกุล ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
98 จารีย์ อิสิงห์จันทร์ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
99 กัมปนาท สุวรรณมณี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา
100 ปรียาภรณ์ กัณรงค์ วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
101 ธีราวุฒิ รามแก้ว ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
102 ศิริรัตน์ แซ่อุ่ย วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
103 อรพรรณ แท่นสุวรรณ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
104 วิไลวัลย์ ช่วยสงค์ วัดแสงประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
105 นิตยา กรวยทอง บ้านโพนดวนสาวเอ้ ร้อยเอ็ด
106 รัฐพล นามคำ บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด
107 สาคร ทำหินกอง หว่านท่าสมอวิทยา ร้อยเอ็ด
108 สุพัตรา กาสิงห์ หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
109 เจนจิรา รัตนบุรี บ้านทุ่งพลับ สุราษฎร์ธานี
110 เจมจิรา หน้อยเศษ วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
111 ฐิติมา สุริยหิรัญ วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
112 วรรณนิภา ฟักเขียว วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
113 วัฒนีพร ไกรนิธิสม วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
114 ศิริพร คะหงวน วัดโพธิ์ตรุ ลพบุรี
115 ศุภกานต์ ทินบุตร บ้านคำอุปราช ร้อยเอ็ด
116 อธิป เมืองนาม บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ร้อยเอ็ด
117 อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
118 วทัญชลี สอนกอง เขื่อนภูมิพล ตาก
119 พัชรา ทองคำเสน บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี
120 ปนัดดา ก้านจักร บ้านสำราญหนองบาก ร้อยเอ็ด
121 ทองสุข แก้วธานี บ้านสำราญหนองบาก ร้อยเอ็ด
122 นวลตา กุมชาติ บ้านสำราญหนองบาก ร้อยเอ็ด
123 วนิดา พึ่งเก็บ บ้านทุ่งนางเภา สุราษฎร์ธานี
124 อำไพ มาเสมอ บ้านบึงขวาง สุรินทร์
125 วัชระ เสือโต วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
126 สุนทรีภรณ์ วงษ์สามารถ บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ร้อยเอ็ด
127 นงคราญ พารา บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ร้อยเอ็ด
128 ทองอินทร์ กุสุมาลย์ หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
129 ทองทิพย์ มะอาจเลิศ บ้านภูเขาทอง ร้อยเอ็ด
130 จำลอง ทิ้งสุข บ้านบึงขวาง สุรินทร์
131 ชุติญา วรรณโพธิ์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
132 เทพนม คำมณี บ้านวารีสีสุก ร้อยเอ็ด
133 เฉลิมพล บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
134 ยุภาพร ไกรยะอุด บ้านดอนคำ ร้อยเอ็ด
135 สุนทร เกตุเหม บ้านดอนคำ ร้อยเอ็ด
136 รัตนา ปัณโคตร บ้านโคกนาคำ ร้อยเอ็ด
137 พรหมวรมน จัตตุพันธ์ บ้านดอนเจริญ ร้อยเอ็ด
138 ระภีพร ไวพจน์ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
139 ยุทธนา สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
140 จารี ตุลาธร วัดเดิมเจ้า สุราษฎร์ธานี
141 สุภาวดี ทองแก้ว บ้านเขาเทพพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี
142 บุญเลิศ เวียงสิมา บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ร้อยเอ็ด
143 นำชัย นามชารี บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
144 จันทร์เพ็ญ กาแก้ว สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
145 สายทอง ศรีฮาด สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
146 รัชนี สุวรรณธาดา พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
147 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
148 ศิริจังกรณ์ ไชยโย บ้านหัวดง ร้อยเอ็ด
149 ชนะพล ไสลภูมิ บ้านน้ำคำ เพชรบูรณ์
150 ประจวบ นาก้อนทอง บ้านหนองม่วง ร้อยเอ็ด
151 อารีรัตน์ วิชัย บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
152 สมชาย เสนภูงา หว่านท่าสมอวิทยา ร้อยเอ็ด
153 ลดาวัลย์ จันทะคัต พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
154 ชาญชัย คลังบุญวาสน์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
155 จารุวรรณ ชาลีบุตร บ้านน้ำคำ ร้อยเอ็ด
156 อาภรณ์ ฉิมภักดี อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
157 สุธาทิพย์ มลิวรรณ อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
158 ปิยภรณ์ ลิ้มสุวัฒนกุล อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
159 นนทน์ธีกรณัฐ กิตติซาระบุตร บ้านโนนศิลา ร้อยเอ็ด
160 ณัฐชาทิพย์ มีพร้อม อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
161 สาลินี ศรีประสาท อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
162 อรอุมา กลับนุ้ย อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
163 สุจิตรา ด้วงทองกุล อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
164 สุดารัตน์ แก้วพิพัฒน์ อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
165 วีระศักดิ์ ศรีชาย อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
166 ปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
167 กมลมาศ เพ็งเคียน อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
168 เฉลิม อ่อนนางาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
169 ศิรินันท์ พิมูลขันธ์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
170 คำจันทร์ สามาลา บ้านโหรา ร้อยเอ็ด
171 อภิธร ทองสัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย อุบลราชธานี
172 ปภาดา ซ่งสกุลกานต์ บ้านฟองใต้ เพชรบูรณ์
173 ศักดา ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
174 จักรพงษ์ วังลาด บ้านโพนสูง ร้อยเอ็ด
175 ดวงจันทร์ คำหงษ์สา บ้านวารีสีสุก ร้อยเอ็ด
176 เสถียร หล้าแหล่ง บ้านวารีสีสุก ร้อยเอ็ด
177 กฤตภรณ์ ปีเจริญ บ้านวารีสีสุก ร้อยเอ็ด
178 ปณิตา สายเนตร วัดคีม สิงห์บุรี
179 กฤษฎา ชัยกล้าหาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
180 รัตนา สุราอามาตย์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
181 รมย์ธีรา กตารัตน์ นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
182 สุเพ็ญ พลเยี่ยม นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
183 นรินทร์ บ่อชล บ้านหนองจาน ร้อยเอ็ด
184 ไสว ด่านซ้าย บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
185 ภิรวัฒน์ นะรีรัมย์ ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
186 ณงนุช พยุงวงษ์ อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
187 ภานุมาศ ชลเทพ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
188 วิจิตรา มูลพิมพ์ อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
189 รัชนี เวชเตง บ้านห้วยตาหมิง สุราษฎร์ธานี
190 สุดที่รัก โชติปฏิเวทกุล ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
191 ภาวนา อินทร์จันทร์ดี วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
192 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
193 ลำพูน อาจคำไพร พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
194 ศุภสิทธิ์ กวินรัตน์ชัย บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เชียงราย
195 กิตตภพ ชุมคง บ้านบางตะเภา นครศรีธรรมราช
196 เบ็ญจวรรณ์ ตัณฑ์ประศาสน์ อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
197 สายชล โพธิ์ุตุ่น บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
198 ภิรมย์พร จิตร์ประไพ ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 สิงห์บุรี
199 สมร ต้องโพนทอง ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
200 สำราญ มะณีโสม บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ ร้อยเอ็ด
201 วรวิช บุญประสิทธิ์ ชุมชนนาทมโคกก่อง ร้อยเอ็ด
202 สุวัฒน์ ไหลน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุง เลย
203 หทัยทิพย์ ยอดเกตุ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
204 ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว พะเยา
205 รังสฤษดิ์ ทองเลิศ บ้านหนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด
206 รอกีเยาะ สามะ บ้านวังไชย ปัตตานี
207 นัสรียา นิสสัยชลท์ บ้านท่าน้ำตะวันออก ปัตตานี
208 มาลัย มูลภักดี บ้านปรางคล้า นครราชสีมา
209 ณัฐพงษ์ เชื้อทอง ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
210 เครือวัลย์ ตั้งจินตวิวัฒน์ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
211 นฤพันธ์ ยินดี ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
212 พร้อมเพรียง พูนผล ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
213 แอ็ด ชาวน่าน ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
214 เพ็ญพักตร์ ฟูเจริญ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
215 นิธิกุล สายวิเศษ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
216 ดาริกา ฟักผล เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
217 เทียมจันทร์ ศรียา บ้านห้วยสนามทราย เพชรบูรณ์
218 ชนาพร ใจดี อุดมวิทยานุกูล ระยอง
219 ระเบียบ สีนอก บ้านขุมเงิน ร้อยเอ็ด
220 มนัส ศรีทา บ้านใหม่วังตะเคียน เพชรบูรณ์
221 ปราโมทย์ โสดา บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี
222 รัตนา ศรีทา บ้านใหม่วังตะเคียน เพชรบูรณ์
223 บำรุง ด้วงโต บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
224 นิยม จำปาอุ่น บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
225 ชีวะ ลีปรีชา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
226 สายสุนีย์ ฤดีขจรไชย บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
227 นิติรัตน์ บัวทุม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
228 สุกัญญา จันตูม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
229 สมถวิล พัฒน์พระพรหม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
230 ปรียาภรณ์ สิงห์ทอง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
231 พรศักดิ์ กลิ่นประทับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
232 รัตติญา บัวละคร บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
233 ศักดิ์สุริยัน กองเตย บ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์
234 จิราภรณ์ เมฆาพันธุ์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
235 ศิริลักษณ์ มืดหล้า บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
236 อาทิตยา วิเศษกันทรากร บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
237 อ้อยทิพย์ ดวงงาม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
238 ยุทธภพ เผ่าเพ็ง วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ปราจีนบุรี
239 จิราลักษณ์ คล้ายใจตรง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
240 ฐิติภา สีเสือ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
241 ภัทรภร บุญรักษา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
242 สุวิทย์ บัวกอง บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) เพชรบูรณ์
243 เอนก อัฒจักร หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
244 สุภวรรณ เฟื่องฟู วัดสามประชุม (วันครู 2504) อ่างทอง
245 ชลธิชา แก้วอร่าม วัดสามประชุม (วันครู 2504) อ่างทอง
246 ปวีรัตน์ รุ่งเรืองศรี วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง
247 พูนศักดิ์ จินาเกตุ วัดช่องลม ระนอง
248 สาญัณ หมาดเส็น บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ พัทลุง
249 ดวงทิพย์ ศรีใส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
250 นพวรรณ วังน้อย ทับหลีสุริยวงศ์ ระนอง
251 พินิตย์ ริ่มไทยสงค์ บ้านห้วยเสียด ระนอง
252 เพ็ญพิชชา ช่วยเจริญ บ้านห้วยเสียด ระนอง
253 กนกวรรณ เทพดนตรี บ้านปลายคลอง ระนอง
254 ทนงศักดิ์ ศิริวงษ์ ทับไชยาพัฒนา ระนอง
255 บุญเถิง มลีรัตน์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
256 ปานใจ หีบเพ็ชร์ บ้านหินดาด ระนอง
257 เอกรัตน์ คงยศ บ้านกำพวน ระนอง
258 ธันญาภรณ์ ธรรมวุฒิ มัชฌิมวิทยา ระนอง
259 อรชร จันทรเกตุ บ้านหินช้าง ระนอง
260 กัญญรัตน์ บรรพโต วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
261 พรพิพัฒน์ นาคประสงค์ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
262 คมกริช มิรัตนไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
263 ประไพพรรณ ชัยเพชร์ พัทลุงคริสเตียน พัทลุง
264 อุบล โกสุม วัดบ้านสร้าง อ่างทอง
265 บุษกร ตรงซื่อสัตย์ พัทลุงคริสเตียน พัทลุง
266 วีณา ลิ่ววิริยกุล พัทลุงคริสเตียน พัทลุง
267 เพ็ญศรี รอดดำ พัทลุงคริสเตียน พัทลุง
268 ช่องมาตร จันทาเทพ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
269 จันทรา คำอินทร์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
270 มนตรี เกษีสังข์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
271 สุจิรา มะลิรัตน์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
272 บุญมา ศิริโส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
273 นิติพงศ์ จันทะไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
274 ภควัต โอวาท น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
275 สุริยา สาลี น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
276 สาครรัตน์ กล้าหาญ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
277 ปรมิน พิมพ์พันธ์ุ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
278 ปรัชญา ปรางค์ทอง ริ้วหว้าวิทยาคม อ่างทอง
279 จินตนา นนดี วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 อ่างทอง
280 มณีนันต์ เหล่าเขตกิจ วัดโพธิ์เกรียบ อ่างทอง
281 รุจิรจน์ ไชยภัฏ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
282 นภาพร นันท์เขียว บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน เพชรบูรณ์
283 ยุพยงค์ แสงพรม บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน เพชรบูรณ์
284 นิพนธ์ รอดทองดี เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
285 วิรัตน์ ศรีวิไล วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
286 วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
287 ไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
288 อริสา กรินสเต็ด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
289 พิทักษ์ ปรักมาศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
290 ราตรี ขำบุญ ลูกจันทน์ปิยะอุย เพชรบูรณ์
291 สมปอง ชัยภัย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
292 วรรณรวี อนันต์นวัฒน์ บ้านขจัดภัย ระนอง
293 ขวัญชัย ผ่านผิว บ้านดอนสว่าง เพชรบูรณ์
294 เพชรี แก้วแกม บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
295 ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
296 หนึ่งฤทัย ขาวเนียม อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
297 อิทธิพงษ์ ดุสิตพันธ์ อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
298 วราภรณ์ มากดี บ้านนาแก อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
299 สุรชัย จันทรักษ์ บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
300 ประไพ พรหมเมศ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
301 อัญชลี ทิพย์วงษ์ทอง รุ่งนภาพิทยา ระยอง
302 ดวงเดือน จุฑาธิปไตย รุ่งนภาพิทยา ระยอง
303 กุสุมา ประเสริฐกุล รุ่งนภาพิทยา ระยอง
304 ภัคราภา ใจเย็น รุ่งนภาพิทยา ระยอง
305 ถวิล แสนกล้า รุ่งนภาพิทยา ระยอง
306 ทองพูล เสนาจ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
307 ประนอม สุพีร์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
308 สมนึก ธารา รุ่งนภาพิทยา ระยอง
309 สุบิน พละสุข รุ่งนภาพิทยา ระยอง
310 วาสนา สุขไพรวรรณ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
311 เจียมใจ บรรพต รุ่งนภาพิทยา ระยอง
312 บุญส่ง พุ่มบาน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
313 ฉวีวรรณ คำเป๊ก ดอนไชยวิทยา ลำปาง
314 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
315 มะลิวัลย์ ทองกำเนิด รุ่งนภาพิทยา ระยอง
316 ศิรินันท์ แดงนวล ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง
317 มาลี บุญวิเศษ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
318 ธิดารัตน์ ศรีโพนงาม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
319 ไพฑูรย์ ทันนิเทศ บ้านปากพล พัทลุง
320 เอกลักษณ์ จิ๋วอยู่ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก
321 สินาภรณ์ เดชมณี วัดประตูใหญ่ สุราษฎร์ธานี
322 อรุณวดี กี่สุ้น เซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
323 ทัศนีย์ หนูแข บ้านหาดทรายดำ ระนอง
324 พักตร์วิมล รอดสันเทียะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
325 อรชร เศษธรรม บ้านควนกุฎ พัทลุง
326 รัชณีย์ สุขเกื้อ วัดเขาทอง พัทลุง
327 ศุภนุช วิสุทธิวรรณ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
328 สายสมร ชื่นชม บ้านดงหวาย ร้อยเอ็ด
329 ฉุดดิน สันง๊ะ สตูลวิทยา สตูล
330 วชิราภรณ์ สมตน บางหลวงวิทยา นครปฐม
331 รังสรรค์ ทองห่อ วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์
332 น้ำทิพย์ อินทะเรืองศร บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์
333 กิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล บ้านท่าอาจ ตาก
334 กาญจนา แสงเงินไชย ดรุณพัฒนา ลำพูน
335 รุติพงษ์ สายเกิด ดรุณพัฒนา ลำพูน
336 น้ำฝน วรพล บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
337 เสวภา เพ็ญศรี ไทยราษฎร์คีรี ตาก
338 บุญสม หลอดสว่าง บ้านน้ำทบ เลย
339 ประสบ อุปรีที บ้านน้ำทบ เลย
340 เอกชัย สุขเคหา สิงห์บุรี สิงห์บุรี
341 กิตติพงษ์ สงวนใจ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
342 ไพศาล สุขเอี่ยม สิงห์บุรี สิงห์บุรี
343 ณัฐศักดิ์ ปิยะโชติ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
344 อนุสรา ชาญโพธิ์ บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์
345 ตูหลิง ศรีคิรินทร์ คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์
346 สิทธิพงศ์ แอบแฝง เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
347 สนิท อุชะชา เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
348 อุดมพร ยอดบุตรดี เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
349 นาวิน วิยาภรณ์ อรพินพิทยา ลำพูน
350 วรวลัญช์ ชินโคตร หฤทัยคริสเตียน เลย
351 ชาลินี เชื้อนันไชย บ้านหัวเมือง ลำปาง
352 วิมลวรรณ จันทะเวช บ้านนาแก อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
353 สายฝน พรมดี หฤทัยคริสเตียน เลย
354 นันท์ ชัยชาญ หฤทัยคริสเตียน เลย
355 เบญจวรรณ แสนบุตร หฤทัยคริสเตียน เลย
356 มะลิสา สิงห์ทอง หฤทัยคริสเตียน เลย
357 รจนา ศรีเพ็ง หฤทัยคริสเตียน เลย
358 วิเขียร ภาใสย์ หฤทัยคริสเตียน เลย
359 รุ่งอรุณ ใจดี หฤทัยคริสเตียน เลย
360 ปัณณิกา จันที หฤทัยคริสเตียน เลย
361 อริญญา โสดามา หฤทัยคริสเตียน เลย
362 หนูเกรม ศรีภูมิ หฤทัยคริสเตียน เลย
363 บุญเรือน ดอนมอญ อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
364 บาหยัน เชื้อวงษ์บุญ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
365 จิตรา ศรีมงคล วัดศรีสวัสดิ์ ปราจีนบุรี
366 เอกราช จันทะเลิศ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร
367 ภัทราพร พันธะไชย บ้านหนองปรือ ปราจีนบุรี
368 ทศพร กาละเมฆ บ้านดอนกลาง ระนอง
369 สุชาฎา ชนประเสริฐ ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
370 วิรัตน์ มนทอง บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
371 อัษฎาวุธ โคสารคุณ ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
372 วัลนิษา มูลวงษ์ บ้านแม่สลิด ตาก
373 ประเสริฐ กันหาเรียง แสงตะวันพัฒนา เลย
374 อรอุมา ธนะสูตร แสงตะวันพัฒนา เลย
375 สุภรัตน์ รัตนงาม ธนรัตน์วิทยา ลำพูน
376 ประภาพรรณ ลี้จินดา อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) สิงห์บุรี
377 วิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ บ้านนาโหนด พัทลุง
378 ศุจิกา สุจริต บ้านนาโหนด พัทลุง
379 มนษมน ยอดประทุม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี
380 ศศิวรา วงศ์ทอง บ้านโนนเจริญศิลป์ สกลนคร
381 พูลทรัพย์ สดทะวงษ์ บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
382 สันติชัย เชียงสาย วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
383 เกตุมณี เถมินพนา บ้านห้วยหละ ลำพูน
384 กัณชรัชต์ จอมธัญ บ้านห้วยหละ ลำพูน
385 นิภาพรรณ ต่อสติ อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
386 พรรณี สิงหมงคล วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
387 อาลิสา อับดุลลาห์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
388 ปิยนุช แสงขำ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
389 วรรณา พรหมแก้ว วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
390 คมกริช ด้วงทอง วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
391 อมราวดี เพชรรักษ์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
392 พงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว ชุมชนวัดสันป่าลาน ตาก
393 พิกุล พระสิงห์ บ้านเจดีย์โคะ ตาก
394 ณัฐวุฒิ ทุดปอ ธรรมนูญกองช่างวิทยา เพชรบูรณ์
395 วีระศักดิ์ ป้อมไชยา บ้านนาแต้ สกลนคร
396 วัชรินทร์ ศรีสร้อย บ้านนาแต้ สกลนคร
397 ภัชธีญา มูลที วรราชวิทยา เลย
398 โชติกาญจน์ สอนสุภาพ วรราชวิทยา เลย
399 เสริมสุข น้อยแสง วัดเกษทอง อ่างทอง
400 กาญจนา มีศรีแก้ว วรราชวิทยา เลย
401 รุ่งณภา ขุนอินทร์ วรราชวิทยา เลย
402 สรวิศ จันพุ่ม บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
403 เกษสุดา จุตะโน วรราชวิทยา เลย
404 หนึ่งฤทัย ตันผา วรราชวิทยา เลย
405 นฤมล ชูพูล อารีย์วัฒนา ระยอง
406 พิชญ์ปภาวัณย์ เพ็ชรคุ้ม อารีย์วัฒนา ระยอง
407 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
408 กฤตยา คำพิลา ชุมชนบ้านนาบอน เลย
409 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
410 เกศวรินทร์ ทองโคตร อุดมวิทยานุกูล ระยอง
411 สุริยา สาลีเพ็ง อนุบาลนครพนม นครพนม
412 สุจีรา พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
413 วุฒิชัย ใจมูล วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
414 นวลอนงค์ ม่วงมิตร อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
415 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
416 รสสุคนธ์ สุนทรมุนี อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) นครสวรรค์
417 อัญรินทร์ พุฒินวพงศ์ บ้านแม่สลิด ตาก
418 น้ำฝน กันทะอัศวะ บ้านผาต้าย ลำพูน
419 จริยา ขัดวิลาศ บ้านแม่ตาวใหม่ ตาก
420 จันทร์สุดา จันทร์นนท์ บ้านกุดตะกาบ สกลนคร
421 เยาวลักษณ์ ห่วงจริง เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ระนอง
422 พยงค์ งอกงาม บ้านบ่อทราย พัทลุง
423 รัฐวิชญ์ สารเทพ ปอวิทยา เชียงราย
424 เนตรนภา สุวรรณสิงห์ หทัยคริสเตียน เลย
425 ภิเษก วงศ์แก้ว ขาลสุวรรณอนุสรณ์ เชียงใหม่
426 เกษร มูลถวิล หทัยคริสเตียน เลย
427 ธนชพร ทุมสวัสดิ์ หทัยคริสเตียน เลย
428 วรัญญา แสงชมภู หทัยคริสเตียน เลย
429 พิเชษฐ์ บุญสุ บ้านห้วยแพ่ง ลำพูน
430 วาสนา เหลืองอ่อน บ้านม่วงสามปี ลำพูน
431 นิพิชฌม์ชา บุญทากลาง บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
432 เอกชัย ขุนฤทธิ์ วัดอภยาราม พัทลุง
433 พิมพ์ชนก โพธิบูรณ์ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
434 ยุพาพรรณ คุนากาศ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
435 เสาวนีย์ ปวนกาศ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
436 วีศักดิ์ชัย ภูพูล บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
437 ธีระศักดิ์ วิหคทอง ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
438 อัครวัฒน์ พิมทอง เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
439 ธัญวลัย นงค์พรมมา บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
440 กชกร คัมภีร์ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
441 จุฑาวัลย์ กินขุนทด บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ตาก
442 กนกวรรณ นะมิตร อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
443 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
444 มาลินี ฟองจางวาง บ้านแม่ตาวแพะ ตาก
445 อัญชลี ตาบุรี บ้านปงแม่ลอบ ลำพูน
446 นฤมล แจ้งสว่าง บ้านซำไฮ เลย
447 นีรภัย คิดโสดา โพนงามศึกษา สกลนคร
448 ปณตพร มั่นเมือง บ้านวังตำลึง ตาก
449 องอาจ ธรรมศร บ้านตากประถมวิทยา ตาก
450 ประพจน์ อุ่นวิเศษ กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
451 ประดับ เรืองนุ่น ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร
452 พันธิวา กองวงค์ ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สกลนคร
453 กัมปนาท ใจมาลา บ้านต้นผึ้ง ลำพูน
454 เสาวภา ธารสุขฐานันดร บ้านทุ่งข้าวหาง ลำพูน
455 สมภาร เอมเสียงเพราะ บ้านสองแพรก ระนอง
456 บุญธรรม พินโย บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ มหาสารคาม
457 บุษกร คำสม อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
458 ขนิษฐา ฟักขำ ขุนห้วยบ้านรุ่ง ตาก
459 ไพรัช สุทธิรักษา บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
460 รัชฎาภรณ์ พานจันทร์ บ้านธาตุพิทยาคม ศรีสะเกษ
461 กรรณิการ์ มาญาติ บ้านหนองปกติ เลย
462 มาโนช หล่อเหลี่ยม วัดหนองกร่าง อ่างทอง
463 อิสรา อินทรสิทธิ์ บ้านกุดเรือ สกลนคร
464 กฤตยภัทร สีทาสังข์ บ้านโป่งกวาง เลย
465 เดชา พินิจทรัพย์ บ้านโมย สงขลา
466 ศิริพร ช่อครุฑ บ้านห้วยนกกก ตาก
467 สุพรรษา ไวยวิทยานนท์ บ้านห้วยนกกก ตาก
468 ทองสุข จันทราภิรมย์ วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) อ่างทอง
469 พรทิพย์ อุปถัมภ์ บ้านซับตะแบก เพชรบูรณ์
470 ชื่นจิตร รักษาศรี บ้านซับตะแบก เพชรบูรณ์
471 บังคม พันธุรัตน์ ชุมชนบ้านควนปริง พัทลุง
472 สิริวัฒน์ ยะสุตา วัดท่าตลาด อ่างทอง
473 ธีรยุทธ ทองทรัพย์ บ้านบ่อทราย พัทลุง
474 ทวิชชาติ วงศ์สิริจรรยา รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
475 ราตรี พระโส บ้านดงยาง สกลนคร
476 ภัทรสิริ คำตุ้ย บ้านเจดีย์โคะ ตาก
477 สุพัตรา คำพลอย บ้านเจดีย์โคะ ตาก
478 รุ่งพิชัย นาคำรอด วิชิตสงคราม ภูเก็ต
479 ณรงค์กร ไชยประเทศ บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
480 ปริตา ธรรมรัตน์ บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
481 ปิยนันท์ ชนะมาร บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
482 จีรนันท์ จันทรเสนา บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
483 ดาวรุ่ง ฝุ่นเงิน บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
484 ภูมิสิทธิ์ มิ่งชะนิด บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
485 จิตภรณ์ ทะลา บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
486 รัชนีกร ไชยสุริยงค์ บ้านดอนคำ สกลนคร
487 ณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ บ้านแม่เทย ลำพูน
488 พนมกร ไพบูลย์กิจ บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ลำพูน
489 สายัญ อำนวยโภชน์ ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
490 นิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์ บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ลำพูน
491 สาลิกา โถชารี บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สกลนคร
492 อดิศร อ่อนพิมพ์ บ้านซับตะแบก เพชรบูรณ์
493 พนมศิลป์ แสนเมือง ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
494 เฉลิมเกียรติ ทองเหลือง บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) พังงา
495 นางสาวปรวิศา ประชุมชัย บ้านขี้เหล็กคำเจริญ อุบลราชธานี
496 จินดา พิมล ถลางวิทยา ภูเก็ต
497 สิทธิราช ปาวงศ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
498 ประไพ ไพโสภา บ้านภูตะคาม สกลนคร
499 สุนทร กมลชิต บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม เลย
500 อรวรรณ สีดำ บ้านคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี
501 เนตรทิพย์ สุทธการ บ้านคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี
502 วิลัยภรณ์ คำพลงาม วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
503 ละมัย เขาลาด บ้านน้ำมี เลย
504 ชุลีพร สมขำ บ้านติ้วน้อย เลย
505 กมลลักษณ์ เอี่ยมโพธิ์ บ้านห้วยตีนตั่ง พิษณุโลก
506 ปาริฉัตร ผูกจิตร ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
507 อารม พรหมรักษ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
508 โอภาศ เสงี่ยมแก้ว ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
509 จีณภัท รสหอม วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
510 กรรณิกา วงศ์หล่มแก้ว บ้านน้ำพุง เลย
511 ประยอม ภูกัน บ้านม่วงคำ สกลนคร
512 วิภาพรรณ ศิริคุณ บ้านม่วงคำ สกลนคร
513 จันทร์ทิพย์ แก้วก่า บ้านคึม สกลนคร
514 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
515 ศิริวัฒน์ แก้วกันหา บ้านนาอวนน้อย สกลนคร
516 จันทร์สุดา ซาระวงค์ อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
517 บุญทิพย์ อนันตพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล
518 อมร รอดเพ็ง วิทยาสาธิต ภูเก็ต
519 สมชาย เรืองไร่โคก บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
520 กฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ บ้านโคกสามัคคี สกลนคร
521 ละอองดาว ธรรมมา บ้านซับบอน เพชรบูรณ์
522 อนันต์ วรรณสมานกุล บ้านบางคู ภูเก็ต
523 วิภา แก้วภักดี วัดโบสถ์ อ่างทอง
524 อานนท์ มูลธง บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
525 ประหยัด อุสาห์รัมย์ บ้านห้วยนกกก ตาก
526 สร้อยสุดา ฤทธิ์แก้ว บ้านกล้อทอ ตาก
527 ลักษณีวรรณ นามวงษ์ บ้านหนองม่วง สกลนคร
528 สุภาวดี อาจจุฬา วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
529 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
530 ณัฐวุฒิ มาตรจรัสเพชร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
531 สุภาภรณ์ สาขา บ้านโคกสว่าง สกลนคร
532 เอนก ดีมี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
533 อนุตร์กานต์ ผดุงกิจ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
534 เสรี ใกล้กลาง ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
535 จงกลณี เหล็กจาน ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
536 สมศักดิ์ ธรรมโม ท่าจำปาวิทยา นครพนม
537 ฉัตรฑริกา ถนัดรบ อนุบาลศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
538 สุวรรณ นนปินะ ราชานุบาล น่าน
539 ไพโรจน์ ก้อนตาล ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สกลนคร
540 มาโนช ยศมา บ้านหินเหิบ สกลนคร
541 ภัคฐิญา ภูลวรรณ บ้านหินเหิบ สกลนคร
542 วิเชียร ติระพงษ์ วัดแก้วศิลาราม ชลบุรี
543 วันทนีย์ หาดทวายกาญจน์ บ้านหินเหิบ สกลนคร
544 เจษฎาภรณ์ อุ่นเรือน บ้านห้วยน้ำเที่ยง สกลนคร
545 ใกล้รุ่ง สุวรรณ์โรจน์รุ่ง วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) เพชรบุรี
546 บรรจง กายนาคา บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) เพชรบุรี
547 ยุทธนา คะสุดใจ นครพนมวิทยาคม นครพนม
548 ธรรมนูญ สมจิตร์ บ้านวังนางนวล เพชรบุรี
549 นภาพร ใจเพียร เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
550 วัลลียา หะสัน บ้านกะหลิม ภูเก็ต
551 สุกัญญา กาแก้ว บ้านกะหลิม ภูเก็ต
552 ไพศาล นาคแป้น วัดควนธานี ตรัง
553 จรรยา สอนจิตต์ บ้านหินดาด ระนอง
554 อุไรภรณ์ หามวงค์ บ้านบ่อแดง สกลนคร
555 บันเทิง ซามงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
556 ธีรพร นิลฉิม วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
557 ชนินทร์พร จันทร์แก้ว เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
558 จินตนา ผิวตะศาสตร์ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
559 อัจฉริยาพร ไชยราช วัดศรีดอนชัย เชียงใหม่
560 วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ชุมชนวัดบ้านดง พิษณุโลก
561 ไพโรจน์ มาตชัยเคน อุเทนพัฒนา นครพนม
562 สินชัย ไชยโพธิ์ อนุบาลพะเยา พะเยา
563 ธิดารัตน์ อาแพงพันธ์ บ้านหินเหิบ สกลนคร
564 ยุทธการ หาดสร้อย คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
565 ยศกฤต ช่วยนุกูล บ้านหินดาด ระนอง
566 สมชาย แป้นปรุง บ้านหินดาด ระนอง
567 ดำเกิง แดนสลัด ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร
568 ณุกานดา ศิริ บ้านโพนทอง เลย
569 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
570 บุญล้อม สุวรรณเรือง บ้านน้อยจอมศรี สกลนคร
571 พิมพ์พัฑรา อาจสาระมนต์ บ้านท่าควาย สกลนคร
572 อัมพร ฐานะวุฒิกุล บ้านแพะทุ่งเจริญ แพร่
573 นงนุช แก้วไชยะ บ้านช้างมิ่ง สกลนคร
574 อาริศรา เศษจำปา บ้านขอนแก่นหนองบอน เลย
575 ปิยะวรรณ บัวสุวรรณ บ้านแก่งหินปูน เพชรบูรณ์
576 รพีพร บุญชนะ บ้านสาคู ภูเก็ต
577 บุญเลิศ เกิดนวล วัดบริรักษ์ประชาสาร นครสวรรค์
578 เสาวณี ไชยรักษ์ มิตรมวลชน ๑ พัทลุง
579 โกวิทย์ ปลั่งกลาง พรพงษ์กุล สระแก้ว
580 ชลธิชา ศรส่ง รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
581 ประเสริฐ ทองศรี อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
582 โสภิดา สิงหาด บ้านหนองกุง สกลนคร
583 ดำรง เฮียงราช บ้านห้วยหิน สกลนคร
584 กฤษณา พลอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
585 เรืองศักดิ์ ปิติสุข บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ภูเก็ต
586 อัสนี ปวงสันเทียะ บ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์
587 สุมาลี วงศ์เครือศร บ้านตองโขบ สกลนคร
588 ปราเมศวร์ วงศ์ภาคำ จงกลกิตติขจรวิทยา สกลนคร
589 ยุบล ศรีสุกใส บ้านค้อใหญ่ สกลนคร
590 สุรีย์พร จำชาติ บ้านแม่แจ๋ม ลำปาง
591 ศิราพรรณ เรือนใส แม่ก๋งวิทยา ลำปาง
592 กุศลิน นามหงษา บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
593 ภานุลักษณ์ มังคละคีรี บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
594 ณัฐเดช จันทรผัน บ้านยอดชาดวิทยา นครพนม
595 กวีชัย จำปา นครพนมวิทยาคม นครพนม
596 ชุติมา ชูวงษ์ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
597 สมคิด เหล่าพรม บ้านหนองกอมป่าขาว สกลนคร
598 นพดล พิมพะจักร์ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส
599 สุภาพร ดวงกระโทก วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
600 เบญจรัตน์ เทพพงษ์ บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) พิษณุโลก
601 จันทรา ธานมาศ วัดศรีสุนทร ภูเก็ต
602 สาธิต ขุนดำ บ้านคอลอมุดอ สงขลา
603 มูนีเร๊าะ ลัดเลีย วัดพนม สุราษฎร์ธานี
604 ราเมษ รัตนกุล เกาะมะพร้าว ภูเก็ต
605 ปฐม พรหมจักร ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เลย
606 อาภัสรา นาคนคร บ้านสาคู ภูเก็ต
607 ศันสนีย์ นวมเสวต อนุบาลดวงกมล ระนอง
608 วรันธร ณ หนองคาย บ้านค้อโพนสวางยางชุม สกลนคร
609 มนัส เจริญฤทธิ์ บ้านแหลม ตรัง
610 ปรีดาพร เกตุพจน์ บ้านแหลม ตรัง
611 นำโชค หงษ์อนันต์ บ้านป่าคลอก ภูเก็ต
612 รัชนี จันทร์เพ็งเพ็ญ บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
613 นางสุมิตรา มาโนชน์ บ้านป่าคลอก ภูเก็ต
614 ณัฐวัฒน์ พลสระแก้ว บ้านหนองหวาย สกลนคร
615 อังคาร จันชัยชิต บูรณะรำลึก ตรัง
616 สมโภช ทองสัมฤทธิ์ หงษ์หยกบำรุง ภูเก็ต
617 เชาวลิต ชูวงษ์ บ้านกะหลิม ภูเก็ต
618 วีระชัย ทองหล่อ บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) เพชรบูรณ์
619 ปราณี แสงสว่าง บ้านกุดม่วง สระแก้ว
620 เรือนแก้ว ลอยพูล บ้านกุดม่วง สระแก้ว
621 ทัศนะ ปัดภัย บ้านโคกถาวร สกลนคร
622 อาภรณ์ วงศ์จันลา บ้านโป่ง เลย
623 หนูพร โฮมวงศ์ บ้านคำแหว สกลนคร
624 พรนิภา นมนาน ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
625 ปรานี เสียงดัง น้ำริดวิทยา อุตรดิตถ์
626 จารุวรรณ สีท้าว บ้านหนองบัวสันติสุข สระแก้ว
627 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
628 ชาญวุฒิ บุญชาญ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
629 ภาณุพงศ์ จินะทอง บ้านฉลอง ภูเก็ต
630 ไพรวัลย์ สู่เสน บ้านเปือย สกลนคร
631 สุจิตรา เมืองแสน บ้านหนองหวาย สกลนคร
632 สยาม คำชนะ พะทายพิทยาคม นครพนม
633 มาลาทอง เป้งคำภา บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม สกลนคร
634 ปิติศักดิ์ เสวาภพ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
635 จักรินทร์ ชื่นค้า คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
636 พิพัฒน์ โพธ์แก้ว บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
637 ดำเนิน คำแก้ว บ้านแสงมณีวิทยา เพชรบูรณ์
638 วารุณีย์ วงศ์สีชา บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สกลนคร
639 จิรภา ถิรินทรพงศ์ วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
640 ธนกร สมคะเณย์ บ้านวังขอน เพชรบูรณ์
641 อริสรา ย่าเด็น วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
642 กิติมา พะวงษา ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
643 กอบชัย มณีตัน วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) เพชรบุรี
644 สร้อยสุดา อินหนอง บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สกลนคร
645 พัชราวรรณ แย้มเสมอ วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
646 เกษม คนรู้ ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม กาฬสินธุ์
647 คันธมาลี พ่วงลิบ บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี
648 วิจิตรา เกตุรัตน์ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
649 เบญจมาศ พยัพพฤกษ์ บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี
650 เจริญศักดิ์ วิเศษศรี บ้านหาดทรายมูล กาฬสินธุ์
651 ฉลองรัตน์ วิเศษศรี บ้านหาดทรายมูล กาฬสินธุ์
652 สุดใจ อาจเอี่ยม อนุบาลพรวิรุฬห์ กาฬสินธุ์
653 ธิดารัตน์ ทองสลัก บ้านวังลำ ตรัง
654 ดนัย ประเทศ ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
655 จิรานันท์ จำปานวน ร่มเกล้า 2 อุดรธานี
656 ศุภฤกษ์ มะลิทอง บ้านหินแตก สกลนคร
657 ฐิฌากร เหมกุล ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา กาฬสินธุ์
658 ทัศนา พรมมา วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
659 กัญญ์วรา ศรีสุข วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
660 เอกราช ปรางทอง วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
661 ชนะภัทรณ์ ภัทรวงศ์ตระกูล มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
662 ชีวพล เครือใจวัง มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
663 วิชดาพรรณ อยู่คง บ้านด่านโง เพชรบุรี
664 วฐิตา ก๋าวงศ์วิน วัดบ้านแขม ลำปาง
665 อัมพร เสนา เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
666 นุชรี อ่อนรู้ที่ บ้านบางคราม ตรัง
667 กมลชนก เขตตะเคียน วัดไทรทอง ตรัง
668 ธนาภรณ์ ทองเนินกุ่ม นานกกก อุตรดิตถ์
669 นารถฤดี โถปาสอน บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สกลนคร
670 ศศิพิมพ์ ศรีเพียชัย บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สกลนคร
671 รพินทร์ ไชยสงคราม บ้านหนองบัว ตรัง
672 รัชดาภรณ์ บัวทิน โนนสูงวิทยา กาฬสินธุ์
673 ภานุพงษ์ แสนกั้ง หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
674 วิชัย โพธิ์ทอง บ้านก้านเหลือง บุรีรัมย์
675 สมัย ปัญญา นาบงวิทยา กาฬสินธุ์
676 ทิพย์รัตน์ เขตเจริญ หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
677 นัฐธวรรษ นามรักษา หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
678 ณัฐนันท์ ไชยวารี หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
679 รัตนา ภูยาฟ้า หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
680 ปริญญา หอมสมบัติ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
681 ชวนชม วิบูลย์เพ็ง บ้านกระดาน สุรินทร์
682 รัตน์นาภรณ์ นกรู้รัก วัดนานอน ตรัง
683 ณรงค์ บุญเกิด บ้านวังน้ำ กำแพงเพชร
684 ชเอม สุทธี บ้านหนองทองหล่อ กำแพงเพชร
685 ประนอม ภูจง ดอนขีวิทยา กาฬสินธุ์
686 นายชวนากร ลาภอุดมศักดา บ้านหนองลาด สกลนคร
687 ปรีชา เงินนาม บ้านหนองลาด สกลนคร
688 กิติมา จันทร์มา วัดไทรทอง ตรัง
689 กุสุมา เบญจวรางกูร บ้านทุ่งต่อ ตรัง
690 วีรินทร์ ไชยศร บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต
691 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
692 ณภัทร คนขยัน พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์
693 ทศพร ชูจิตร วัดศรีรัตนาราม ตรัง
694 สันติ ต่างใจ บ้านแม่เย็น ลำปาง
695 เชวง คนเที่ยง ชุมชนบ้านใหม่ ลำปาง
696 อริญชย์ หมานระโต๊ะ รัศมีอนุสรณ์ สงขลา
697 สร้อย หมุดดี ชุมชนบ้านใหม่ ลำปาง
698 จิตรา นิลวงศ์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
699 จุรี สุดเม่ง วัดไทรทอง ตรัง
700 นางปรานอม เชื้อสุวรรณ บ้านป่าแขม ลำปาง
701 ธมนวรรณ บัวทอง วัดควนสีนวล ตรัง
702 กัลยา ต้อนรับ บ้านป่าเหว ลำปาง
703 วนิดา ภูบุญลาภ พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
704 ธิดารัตน์ เผือกเหลือง บ้านวังตะล่อม กำแพงเพชร
705 มาลี คล่องธัญกรณ์ บ้านวังตะล่อม กำแพงเพชร
706 ยุพา แดงประดับ ชุมชนบ้านยูโย ปัตตานี
707 วลีวรรณ วรรณแรก บ้านคลองปะเหลียน ตรัง
708 เพ็ญนภา ชมที มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
709 ปภาดา นิสัญตา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
710 จรัสศรี ฤทธิ์วาปี มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
711 มลฤดี ชาภูวงษ์ มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
712 ปิยะธิดา จันทรเสนา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
713 พิชญาภรณ์ เชิญชม มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
714 จันทร์จิรัตน์ พยัฆกุล มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
715 รัศมี โสภาลุน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
716 ปฎิพัทติ์ เนียมจันทร์ บ้านนาสี อุดรธานี
717 ภัสพร เพียงงาม มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
718 เพียงพร สุนทโรทก มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
719 อินทร์ทา พึ่งสว่าง มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
720 สุนทรี ประสานศรี มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
721 อภิญญา เสนาวงศ์ มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
722 ทีฑายุฤ สุปัญญา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
723 อาภา บริกุล มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
724 ละมัย วิบูลย์กุล มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
725 อัญชุลี อาจองษา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
726 ทานตะวัน นามทวย มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
727 อัจฉริกา นิติพงศ์สกุล ปัญญาวิทย์ ตรัง
728 รัตน์ติกาญ แอบทิพย์ บ้านโนนอำนวย กาฬสินธุ์
729 ยุภาพร โสชุมา บ้านโนนอำนวย กาฬสินธุ์
730 ฉวีวรรณ สารผล โนนเมืองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
731 สุภาภรณ์ พรมเสาร์ บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2' สกลนคร
732 สมควร พิมพโมทย์ โนนเมืองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
733 วรรณนีย์ เพชรคง บ้านบางหมาก ตรัง
734 มนัสนันท์ โคตรมณี มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
735 สุภารัตน์ กล่ำศรีทอง บ้านหนองคล้า ตรัง
736 พิทยา ไพรงาม บ้านโนนอำนวย กาฬสินธุ์
737 จักรพงษ์ สีเมือง มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
738 สุทธเมธิน พุ่มพันฆ้อง บ้านมาบคล้า กำแพงเพชร
739 นิชนันท์ มัธยา บ้านมาบคล้า กำแพงเพชร
740 จริยา ร่่อนแก้ว ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
741 นิตยา สำรองทรัพย์ เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
742 จินตนา ศรีนาค เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
743 ศุภาวีร์ นนทอนันต์ เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
744 วาที พูลนาค บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
745 ขวัญชัย ศรีช่วง บ้านหนองเรือ ชุมพร
746 จารุรัตน์ สัตถาพร บ้านหนองไทร ตรัง
747 นพรัตน์ มหิพันธุ์ คำโพนทองราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
748 กกวิสรา คงนวล วัดหาดทรายแก้ว ชุมพร
749 ดวงจันทร์ มั่นคง พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
750 พิชญาภรณ์ คนโต บ้านก่อ ลำปาง
751 ประสิทธิ์ ทรัพย์แพ บ้านช่องลม กำแพงเพชร
752 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
753 วิชัย ถิ่นแสนดี โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กาฬสินธุ์
754 นาตยา ม่วงไหมทอง วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
755 นเรศ สมป่าสัก วัดช้างค้ำ ลำพูน
756 เบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
757 ปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
758 จิรภัทร วังที บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ลำปาง
759 ภูวเนศวร์ บุญทา บ้านสองห้องฮ่องน้อย มหาสารคาม
760 ทศพร สิงห์แก้ว บ้านหนองนาว ลำปาง
761 วรินทร์ พุฒทวี บ้านโคกตก สงขลา
762 ปราณี กาบขุนทด บ้านหินแก้ว ชุมพร
763 เพ็ญราตรี วุ่นชุม วัดควนนิมิตศิลา ตรัง
764 นิรุต แก้ววงษา บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
765 ศิริญญา ภูครองนา บ้านหนองแวงบ่อแก้ว กาฬสินธุ์
766 เสาวภา ฉิมพาลี กระบุรี ระนอง
767 วราภรณ์ โคตรพัฒน์ บ้านวังมน กาฬสินธุ์
768 วุฒิกุล ศรีชะตา นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์
769 สุมาลัย ภูศิลาแทน บ้านโคกศรี กาฬสินธุ์
770 ผกาวลี มนตรีภักดิ์ วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) เพชรบุรี
771 สมศักดิ์ ประละเมา ญาณวิศิษฏ์ ตาก
772 วราพงษ์ ภูเมฆ บ้านโคกศรี กาฬสินธุ์
773 เฉลิมรัตน์ หนูปาน บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
774 อินธุอร โพธิ์ดี บ้านโคกเลาะ กำแพงเพชร
775 พิศมัย ผาโคตร หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
776 บุษกร พลายแก้ว วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
777 ฮามีด๊ะ จิตรหลัง บ้านทอนหาน ตรัง
778 ยุพิน ขันธฤกษ์ วัดทำใหม่ พระนครศรีอยุธยา
779 ปรียา เจริญพานิช บ้านหัวถนน ชุมพร
780 ปรารพ แซ่ชั้น บ้านไทรงาม ตรัง
781 พรทิพย์ สุขอร่าม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
782 ผกาทิพย์ สุภาพ มารีรัก พังงา พังงา
783 อนันต์ ธนมาก วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) เพชรบุรี
784 จันทา มูลต้น โนนเมืองประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
785 กมลชนก น้อมนอบ วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) เพชรบุรี
786 ภิรมพร สุวรรณโกตา เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี
787 ราตรี คลายทุกข์ บ้านทุ่งศาลา ตรัง
788 สงัด ดาทอง ท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก
789 รติพร เนตรมุข ประชารัฐศึกษา กาฬสินธุ์
790 เทียมทัศน์ มาตรา ประชารัฐศึกษา กาฬสินธุ์
791 วิชัย มะนัส บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
792 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
793 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
794 บุษบา สีละบุตร บ้านวังน้ำแดง กำแพงเพชร
795 แสงจันทร์ คงอินแก้ว บ้านทุ่งยาง ตรัง
796 บุหงา ทองแดง บ้านดอนยาง เพชรบุรี
797 อำภาพร มุ่นพลาย บ้านดอนยาง เพชรบุรี
798 ฤทัยรัตน์ บุญตา บ้านบางค้างคาว ตรัง
799 ศุภลักษณ์ มณีสิงห์ บ้านควนพญา ตรัง
800 พิชญา สุระเสน นาสีนวลวิทยา กาฬสินธุ์
801 จุฑามาศ โพธิ์อ่อง อนุบาลคลองลาน กำแพงเพชร
802 ฟองศรี จรรยาภรามัย รอดนิลวิทยา กำแพงเพชร
803 อุไร เชยชื่นจิตร บ้านไร่พรุ ตรัง
804 พัชนี ถวิลรักษ์ รอดนิลวิทยา กำแพงเพชร
805 จตุรงค์ บุญพิมพ์ บ้านหนองปืนแตก เพชรบุรี
806 วัฒนา ดลเอี่ยม บ้านคำเม็ก กาฬสินธุ์
807 อับดลเราะหมาน มาลัยสนั่น บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
808 พรเทพ กุลนาดา บ้านคลองยาง กำแพงเพชร
809 กันติพัศ เตโช บ้านเกาะนก พังงา
810 ศุภษร เทือกขันตี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
811 พลวรรธน์ โกพลรัตน์ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
812 ณัฐติภรณ์ โชติกมาศ บ้านแม่ปะเหนือ ตาก
813 จินตนา กัณหา ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
814 นิชธาวัลย์ สำมณี ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
815 สุวิทย์ อุ่นทอง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
816 ชัชชญา ศรวัฒนา บ้านเขาแงน ชุมพร
817 ศิริมาดา สกุลคงจินดามณี บ้านลําลอง สงขลา
818 เบญจวรรณ วันนุกูล ดงสวรรค์อุดมมิตร กาฬสินธุ์
819 อาภรณ์ ค่ำยัง บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
820 พรรณรมณ อินวรพัฒน์ วัดหนองบัว ชุมพร
821 ชวลิต พูนสุวรรณ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
822 นันทวัน วงศ์ใหญ่ บ้านปางมดแดง พะเยา
823 ยงยุทธ์ จัตุธรรม วัดน้อมถวาย ชุมพร
824 อภิรัตน์ สะอาดม่วง บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ตาก
825 วันชัย ทนทาน บ้านห้วยมุ่น เลย
826 ศรศักดิ์ มาทมาร บ้านบางหลง ชุมพร
827 ชลธิชา ขันธวัตร บ้านเหมืองสองท่อ กาญจนบุรี
828 อัญชนา สงศรี แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
829 สุมณธา แก่นกูล อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
830 ศิขริน สมจริง บ้านหนองมวง ตรัง
831 วรุณยุพา ปานอยู่ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
832 เบญจมาศ หนูหินแก้ว สัตยาไส ลพบุรี
833 ดวงพรหมณ์ ยอดทอง วัดขุนสิทธิ์ ตรัง
834 ฉัตราภรณ์ รอดทับ บ้านห้วยกลาง ชุมพร
835 อรรณพ สมฤทธิ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา
836 สุทน จิตรสาคร วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
837 รติกรณ์ แสบงบาล ฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
838 ทองพูล อัศวภูมิ หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
839 บุญช่วย พัฒนา หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
840 เฉลียว พินิจมนตรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี
841 ชุติมา สิงคง บ้านเขาค่าย ชุมพร
842 เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร บ้านบุญเรือง พะเยา
843 เสกสรรค์ เขียวไกร หนองแคนวิทยา กาฬสินธุ์
844 ยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์ บ้านห้วยกั้ง พะเยา
845 สารภี สมจิตต์ บ้านหนองมวง ตรัง
846 พัสดา ขัติยะหล้า ทับยายเชียงวิทยา พิษณุโลก
847 สุภาพร จงบุรี บ้านหนองมวง ตรัง
848 อรวรรณ ศรีลางค์ บ้านชุมโค ชุมพร
849 ฟ้อนทิพย์ พวกพล บ้านเขาหลัก ตรัง
850 วีระวุทธ นาคพิน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
851 กิตติ สงด้วง บ้านควนยาง ตรัง
852 รัชดาภรณ์ ไชยณรงค์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
853 สหนัดดา ไตรเมศ วัดขจรบำรุง สุราษฎร์ธานี
854 รุจิรา ทองผุด วัดควนวิเศษ ตรัง
855 กัลยา เลิศล้ำ ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
856 สมบัติ ทอดเสียง บ้านหัวเสลา กำแพงเพชร
857 สายใจ หนูบรรจง วัดนาทุ่ง ชุมพร
858 ทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
859 ธีระวัฒน์ ทองทิพย์ พัฒนศึกษา ชุมพร
860 จีราวรรณ จันทร์เอ้ย บ้านท่าฟ้าเหนือ พะเยา
861 อรทัย รัชตะ บ้านห้วยน้อย กำแพงเพชร
862 กัลยา วิไลมงคล วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี กำแพงเพชร
863 อินทิรา เขียนสุข บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
864 อัญญาพร หอมเนียม บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
865 แพรวนภา พุ่มประดิษฐ์ บ้านนาเหรี่ยง ชุมพร
866 สุวรรณี ปุเลโต บุญมีวิทยา กาฬสินธุ์
867 โสรญา คงรักษา ประชานิคม 4 ชุมพร
868 เนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย ประชานิคม 4 ชุมพร
869 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
870 สายพิน พันธ์เคลือบ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ชุมพร
871 ภานุพงษ์ คำลือ คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
872 เกรียงศรี ขันนาค กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี
873 ปราณี อยู่เย็น บ้านไร่พรุ ตรัง
874 ปณิดา กาหยี บ้านหนองราโพ ตรัง
875 สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
876 ธนภพ แสนตุ้มทอง บ้านห้วยฝา กาฬสินธุ์
877 วิชาญ แก้ววิจิตร ห้วยยอด ตรัง
878 กชกร น้ำจิตตรง บ้านห้วยทรายขาว ชุมพร
879 ปัทติมา ปรีชา ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
880 ปวีณา จูหมัด ชุมชนบ้านเขาหลาง ชุมพร
881 ประสาท ผิวเฮ้าขา บ้านเนินสมบูรณ์ พะเยา
882 กาญจนา ฤทธิเดช บ้านป่าไร่ ปัตตานี
883 วรรดี แก้วจร วัดลําภู นราธิวาส
884 สมพร โพธิ์ทอง ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
885 จรัส พราหมณี สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
886 วิเชษ นุ่นสง บ้านยูงงาม ตรัง
887 นิตยา ไกรทอง บ้านลำช้าง ตรัง
888 ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
889 วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
890 ภานุมาศ นาเวช บ้านใหม่เจริญสุข กำแพงเพชร
891 ประยวล คงทน บ้านดงนา อุบลราชธานี
892 อรสา กระต่ายทอง บ้านกระโดนเตี้ย กำแพงเพชร
893 ทิวาพร สุทธิสวาท บ้านควนโพธิ์ ตรัง
894 สุนันทา อินทนิน บ้านควนโพธิ์ ตรัง
895 หนูทิพย์ ไวไธสง อนุบาลพะเยา พะเยา
896 ประสาท สีหาบุญมาก บ้านลุมพุกคลองแก้ว ศรีสะเกษ
897 ลำยอง วงศ์แก้ว วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
898 สุริยะ พรมตวง บ้านโคกวิทยา ศรีสะเกษ
899 จันทิรา ฤทธิ์ชู วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
900 สุวรรณี จำปา ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ตรัง
901 บรรณสิรินธร์ ชูเกิด วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
902 ปฏิญญา วัฒนามัย ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ตรัง
903 เพียรศิลป คงเพ็ง วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
904 กัญปณต จันทร์ธีระกุล หนองตูมวิทยา สุโขทัย
905 นฤมล อุ่นพยัคฆ์ บ้านในหุบ ชุมพร
906 ธีระยุทธ สุขเพ็ง บ้านดอนเคี่ยม ชุมพร
907 นพรัตน์ คงอาสา ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
908 เสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
909 ณัฐชานันท์ สิงอุดม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
910 ชนนิกานต์ แสนพรม หนองจอกประชานุสรณ์ อุทัยธานี
911 ธีรวิทย์ กวดขัน บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
912 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
913 ดาริญญา หาขุน บ้านควนปริง ตรัง
914 ปฐมรัตน์ ปักษี บ้านควนปริง ตรัง
915 สมถวิล นาพอ บ้านห้วยต่อ ตรัง
916 ทวีศักดิ์ สุธรรม นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
917 เพ็ญนภา บัวผิน บ้านเกาะโคบ พัทลุง
918 สุวศิน ปุพพโก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
919 บุญจันทร์ นาก้อนทอง สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) กำแพงเพชร
920 ณพิชญา พรหมรักษา บ้านบางดาน สงขลา
921 กันยา ภู่เปี่ยม วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ชัยนาท
922 ศรีสุพร พุฒหยวก วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ชัยนาท
923 นวรัตน์ ฝันนิมิตร บ้านห้วยลึก ตรัง
924 เนตรนภา จันทร์ทอง วัดปากปรน ตรัง
925 นิภา มีแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
926 อนุพงศ์ เหล่าสุข บ้านหาดทรายรี ชุมพร
927 เพชรดำ ธนูศรี นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 กาฬสินธุ์
928 สาคร ชุมจุล วัดลอน พัทลุง
929 ไพรัตน์ สถิตย์พงษ์ วัดโคกสุก ชัยนาท
930 ดารณี เวียงอินทร์ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
931 สมปอง ชัยเลิศ นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
932 ยุวธิดา พรหมสถิตย์ วัดหูรอ ชุมพร
933 สุทธิเพ็ญ อิสโร วัดหูรอ ชุมพร
934 พณาทิพย์ จูสวย บ้านหาดภราดรภาพ ชุมพร
935 พิสมัย อินปั๋น ปัวพิทยา พะเยา
936 บุญประเสริฐ หมื่นชล บ้านโหล๊ะหาร พัทลุง
937 สุวิทย์ อินทศร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
938 สมใจ เรืองจันทร์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
939 ศรินทร์ทิพย์ จั่นบำรุง อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
940 สวัสดิ์ ชื่นวัฒนา บ้านสร้างแก้ว กาฬสินธุ์
941 พิทักษ์ ปานเจริญ วัดท่าแก้ว ชัยนาท
942 วีณา พึ่งเจียม วัดท่าแก้ว ชัยนาท
943 ยุภาภรณ์ สืบศรี วัดท่าแก้ว ชัยนาท
944 สุชาดา เกตุน้อย วัดท่าแก้ว ชัยนาท
945 ไมตรี โพธิจักร ทนาพรวิทยา ชลบุรี
946 อังคาร นรภาร หนองแสงถวิลราษฎร์ กาฬสินธุ์
947 สุรชัย รุ่งฤทธิ์ประภากร วัดโคกสุก ชัยนาท
948 กันทรา ชะหนู บ้านท่าลาด พัทลุง
949 สายจิตต์ คำรัตน์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
950 อาภรณ์ เดียวสุรินทร์ พระยาตาก ชัยนาท
951 ขจร สังข์ประเสริฐ ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
952 อุไรวรรณ ยาชะรัด วัดโรจนาราม พัทลุง
953 อุไรวรรณ นรมาตร์ หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
954 ทรรศนีย์ เรืองศรี หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
955 นายประพันธ์ มีศิริ บ้านอุบลสามัคคี บุรีรัมย์
956 โชษิตา ศรีอูด บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) พะเยา
957 ยอดเพชร แพรน้อย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
958 พิชิต ศรีมณี บ้านสะพานเคียน สงขลา
959 รัชดา ช่วยเพ็ชร บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) พัทลุง
960 วรรณี ทองยก บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) พัทลุง
961 ประทีป เอียดหมุน บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) พัทลุง
962 สุมณฑา ราชเมืองขวาง บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) พัทลุง
963 อิทธิฤทธิ์ โสภา บ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
964 มาลินี พึ่งภพ บ้านโคกมะค่า บุรีรัมย์
965 ดวงเดือน บุญสุข บ้านสันเวียงใหม่ พะเยา
966 กวิตา ปัญโญ แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
967 บุญสืบ อินทร์สิลา บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) บุรีรัมย์
968 ภาณุวัชร วรนุช บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) บุรีรัมย์
969 วันดี แต้ภักดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
970 พนิดา รัษฎาเพชร บ้านท่าลาด พัทลุง
971 ปัทมา วุขเทศ บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ชัยนาท
972 ชนากานต์ บุญโกมล บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
973 ณภัทร กุลจิตติธร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
974 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
975 พัชราภรณ์ บุญงาม วัดหนองตาตน ชัยนาท
976 บุญคุ้ม มิ่งขวัญ บ้านบุ่งหมากลาน อุดรธานี
977 กัญญานี พิมพาภรณ์สกุล บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
978 อภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กำแพงเพชร
979 ศิพิพล ปราบทอง วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
980 สาลิตา เรียนทัพ วัดท่า ชัยนาท
981 โกวิท ลือกิจนา อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง
982 พนาวรรณ ทองด้วง บ้านทอนเหรียน ตรัง
983 เฉลา อยู่ไทย วัดวิจิตรรังสรรค์ ชัยนาท
984 นันทาทิพ ผอมฉิม บ้านควนประกอบ พัทลุง
985 จำนงค์ ยินดีรส บ้านสมจิต บุรีรัมย์
986 รุดสลี มุสอ รัศมีอนุสรณ์ สงขลา
987 รุ่งกาญจน์ หวานจริง วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ชัยนาท
988 ชุติเทพ เรืองทัพ สำราญราษฎร์บำรุง ชัยนาท
989 เอมอร ศรีสาร คำหมุนผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
990 อาทิ ผ่องใส บ้านเกาะฝ้าย(ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) กำแพงเพชร
991 ปราโมทย์ สกุลเดช นาขามวิทยา กาฬสินธุ์
992 จิตทยา จันทร์ดำ อนุบาลปากพะยูน พัทลุง
993 ณาตยา ไชยเมือง วัดควนเผยอ พัทลุง
994 คำไพ โยชน์สุวรรณ์ บ้านดงศรีสําราญ อุดรธานี
995 สุภัสมนต์ เกตุแก้ว วัดฝาละมี พัทลุง
996 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
997 พิชญาพร วระกาญจน์ บ้านพรุนายขาว พัทลุง
998 จงจิตร นิธิพัฒนกาญจน์ วัดคลองงิ้ว ชัยนาท
999 เชาว์ รักษ์ทุ่งทอง บ้านหนองกราด บุรีรัมย์
1000 นันทิพงษ์ ดำมีขาว บ้านหนองถั่วแปบ บุรีรัมย์
1001 สุทิตย์ พวงท้าว อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
1002 สุภาพร เรียงเงิน บ้านระเวียง สุรินทร์
1003 คำนึงนิต จันทร์เพชร วัดคลองงิ้ว ชัยนาท
1004 วัชรินทร์ เอี่ยมสกุล บ้านบึงลัด ชุมพร
1005 นฎา โคตรจันทรา โป่งนกเปล้า กาฬสินธุ์
1006 อรอุมา พรหมจรรย์ วัดแหลมดินสอ พัทลุง
1007 มนันยา อิ่มนาง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1008 สุดารัตน์ สาประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท
1009 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
1010 กิตติพัฒน์ ดาทอง บ้านตะเคียน สุรินทร์
1011 นันท์นภัส ภูมิรัง บ้านนาคู กาฬสินธุ์
1012 เทียมชัย นิลผาย บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1013 อุ่นใจ จิตจักร์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1014 จันทร จอมทรักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1015 พัทธนันท์ ศรัณย์รักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1016 พิสมัย ปัตบุตร บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1017 มนัญญา ภูถาวร โคกหวายราษฎร์สามัคคี กาฬสินธุ์
1018 สุพจน์ ศรีบุตร บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1019 จารุวรรณ บวรชาติ บ้านหนองต้อ บุรีรัมย์
1020 สุนันท์ แดงชาติ บ้านบัวตะเคียน บุรีรัมย์
1021 สมฤดี คะโยธา บ้านดอนอุมรัว กาฬสินธุ์
1022 อุลัยวรรณ แม้นพิมพ์ บ้านหนองกวางทอง บุรีรัมย์
1023 ศรีอุนัน บุญประจักษ์ อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) กำแพงเพชร
1024 กิตติรัตน์ บุญถนอม โพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) อุบลราชธานี
1025 สารภี เฉื่อยฉ่ำ บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) บุรีรัมย์
1026 บุญชู ปฏิโชติ บ้านหนองแก้ว อำนาจเจริญ
1027 อรุณ ชัยชนะ บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
1028 กิตติชัย มาลัยพวง บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
1029 กุลนันทร์ แนวนาค มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
1030 สุธีกานต์ ทัพนาค มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
1031 ภูมิพัฒน์ เดชบุรัมย์ บ้านบุตาสุ่มหนองโจด บุรีรัมย์
1032 รังสิทธิ์ พรมวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวี ชุมพร
1033 ฐิติชญา ทัศบุตร บ้านโนนจาน อำนาจเจริญ
1034 สถิตย์ ไพรสิงห์ ผ่านศึกสงเคราะห์ อุดรธานี
1035 จรัส มาริกัน บ้านวังยาง อุบลราชธานี
1036 สุรภี เกื้อเส้ง บ้านควนนกหว้า พัทลุง
1037 ธนวรรณ วิบูลย์กุล บ้านหนองเขื่อนช้าง มหาสารคาม
1038 สุกรี ลุนสิน บ้านหนองแสง อำนาจเจริญ
1039 ธรรมรัตน์ สุดชาหา บ้านนาสมบูรณ์ อุดรธานี
1040 กาญจนา จรุงสุจริตกุล อนุบาลตรัง ตรัง
1041 พรนภา ชาลีผาย บ้านช้าง อุดรธานี
1042 จันทวดี ตระการ บ้านช้าง อุดรธานี
1043 วีรวัฒน์ วารินทร์ มิ่งมงคล อำนาจเจริญ
1044 ธนเดช โภคินชุติวัต บ้านมาบป่าแดง นครราชสีมา
1045 ชัญญาภัค จิตตคาม วัดพร้าว ชัยนาท
1046 ชวลิต ธีระกุ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1047 ปราณี แก้วไธสง วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
1048 อรุโณทัย นารินรักษ์ บ้านช้าง อุดรธานี
1049 ภัทรมน กอสูงเนิน บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
1050 ปินอนงค์ ยินมะเริง วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
1051 มุน สารสิน วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
1052 โชคชัย พวงสมบัติ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1053 อินทิพร สีทา บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา
1054 ปารณีย์ ลีพฤติ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1055 สุเทพ แก้วรัตน์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1056 พรรวินท์ ทศภา หนองหานวิทยา อุดรธานี
1057 พรรณกร หมื่นแสน โพธิ์ศิลานาหว้า อำนาจเจริญ
1058 พจนารถ เป็งโต เมืองมายวิทยา ลำปาง
1059 สุรชัย จอมแปง ไหล่หินวิทยา ลำปาง
1060 เกียรติศักดิ์ สุทธิ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
1061 ศักดิ์ดา แดงเถิน วัดโตนด กรุงเทพมหานคร
1062 เกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่ง บ้านปงสนุก พะเยา
1063 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
1064 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
1065 ทินกร พลศรี กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
1066 ชำนาญ ปิ่นเจริญพรทวี บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
1067 ธัญชนก รัตนะ บ้านนายม อำนาจเจริญ
1068 มยุลี เกื้อทาน บ้านนายม อำนาจเจริญ
1069 วีระ อารีพงษ์ ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1070 ศิริพร ไตรศิวะกุล บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1071 คณาพร เทียมกลาง อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1072 ประจักษ์ บุญมาจันทร์ อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1073 ประวิทย์ รักภูเสน ดอนชีหนองมะยอด อำนาจเจริญ
1074 จักพันธ์ โคตรแก้ว อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1075 ขวัญเมือง รัตนวัชรศักดิ์ อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1076 ลัดดาวัลย์ ปะเททันตา อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1077 รัชดาภรณ์ หงษาวงศ์ อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1078 นุจรินทร์ อนามนต์ อนุบาลจิตรานนท์ มหาสารคาม
1079 สำเริง ทองลิ่ม บ้านหนองขนาก ราชบุรี
1080 ดำรงค์ ชะนะเพีย หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร มหาสารคาม
1081 พรนัชชา แก้วมาตย์ บ้านไพรวัลย์ปอแดง มหาสารคาม
1082 บุญชู ไชยบาลยุทธ หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร มหาสารคาม
1083 ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร มหาสารคาม
1084 ศุภางค์ ดีจะเสน หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร มหาสารคาม
1085 ฐิตารีย์ เสาร์ม่วงมีสุข บ้านเขากรวด ราชบุรี
1086 ยุหลัด หลำสะ บ้านท่าเชียด พัทลุง
1087 มนัส ชูเตชะ บ้านหนองบัวตากลาน นครสวรรค์
1088 ณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง เดชอุดม อุบลราชธานี
1089 เสน่ห์ เอื้อแท้ เถินวิทยา ลำปาง
1090 ธนันดร ใกล้ฝน เดชอุดม อุบลราชธานี
1091 บัณฑิต วรรณราม ทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี
1092 นิรมล อินจุ้ย บ้านทุ่งคลองควาย พัทลุง
1093 ดาราพร มาสขาว บ้านหนองเหี่ย ยโสธร
1094 ประวิณา แสงสว่าง เดชอุดม อุบลราชธานี
1095 ดาวประกาย บุญแต่ง ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
1096 ประไพ ปริโยทัย หนองแวงพิทยาคม นครราชสีมา
1097 แก้วตา มีบำรุง วัดเหนือ ราชบุรี
1098 กัลยา พุกภูษา วัดเหนือ ราชบุรี
1099 ลัดดาวัณย์ ธิมา ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) พะเยา
1100 เต็มดวง วรรณเชษฐ์ บ้านสามเพียแสนจำปา ยโสธร
1101 ดนยา กว้างนอก วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
1102 สุชาดา จันทะวงค์ ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) พะเยา
1103 ไพศาล ชนะสะแบง บ้านช้าง อุดรธานี
1104 ศิรินทร์ ชัยศัตรา บ้านด่านติง นครราชสีมา
1105 จุรีรัตน์ สุขภาค บ้านทับเมย อำนาจเจริญ
1106 แววมณี งามคง บ้านไร่ขี อำนาจเจริญ
1107 จริยาวดี ผดาเวช บ้านไร่ขี อำนาจเจริญ
1108 แมน มั่นแสง บ้านดงมะยางหนองนกหอ อำนาจเจริญ
1109 ยิ่งพิศ เฟื่องฟู วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) ราชบุรี
1110 นัยนา อินทวัฒน์ บ้านเกาะโพธิ์งาม ราชบุรี
1111 อาสาด ขุนเศษ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
1112 สมพร หมายสุข พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1113 สมพร ชันกลาง บ้านหลุมข้าว นครราชสีมา
1114 ภัทราพร โพธิแสน ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) ยโสธร
1115 วิภาดา นางาม บ้านโคกกลางเหนือ อำนาจเจริญ
1116 คงเดช ศรีอุทารวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1117 กรรณิกา ภู่ระหงษ์ วัดเหนือ ราชบุรี
1118 ปริศนา มะลิงาม บ้านช้าง อุดรธานี
1119 ยีน บุญหล้า อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ยโสธร
1120 โสภิดา ละดาดาษ บ้านท่าบ่อยาง อุดรธานี
1121 หาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
1122 สุพรรณ พุทธิวงศ์ บ้านคึมข่า อำนาจเจริญ
1123 จรัสศรี วสวานนท์ วัดเหนือ ราชบุรี
1124 นันทรียา เพชรอุดม อนุบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี
1125 สัญญาศักดิ์ สุทธิเมฆ บ้านกุดสำโรง ยโสธร
1126 บุญยานุช กุลแก้ว หนองหานวิทยา อุดรธานี
1127 อานนท์ กฤษณะกาฬ บ้านนาโป่ง ยโสธร
1128 บุญทรง บัวศรี บ้านโนนศิลา บุรีรัมย์
1129 ชนมณี ประทุมชาติ อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ยโสธร
1130 ประจวบ บัวพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1131 ประสิทธิ์ เจริญวงศ์ อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
1132 นงเยาว์ สิงห์แก้ว บ้านนาคำสามัคคี อำนาจเจริญ
1133 สมนึก พรมจันทร์ หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา
1134 ประไพ พรชัย บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) อุบลราชธานี
1135 สมนึก อาจนาวัง สร้างคอมวิทยา อุดรธานี
1136 สมชาย ฟื้นหัวสระ โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
1137 วิลาวัลย์ ผุเพชร บ้านดู่นาหนองไผ่ สุรินทร์
1138 พิกุล ทาหอม บ้านโนนค้อ อำนาจเจริญ
1139 พงษ์ศักดิ์ พิมพิลา ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
1140 โกศล ทวยทน ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
1141 ดวงใจ ประถมนาม เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง อำนาจเจริญ
1142 ศุภชัย ศรเผือก ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
1143 พงศ์พจน์ โพธิกุล บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ อุดรธานี
1144 อัญชุลีพร เยินสูงเนิน บ้านหาดทรายคูณ อุบลราชธานี
1145 จุรีรัตน์ เจริญทัศน์ บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) อุบลราชธานี
1146 สุธิดา ตาสาโรจน์ บ้านคำกุงหนองอิดุม กาฬสินธุ์
1147 ยุภาพร ปาวงค์ บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
1148 ธัญญาศิริ หอมนาน บ้านแม่อิง พะเยา
1149 สุปรียา มั่นใจ วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ราชบุรี
1150 รณชัย สุขใจมุข วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ราชบุรี
1151 เรณู กองษร บ้านคำแขนศอก ยโสธร
1152 สายพิณ ศรีศาลา บ้านคำแขนศอก ยโสธร
1153 สุริยา เอ้มะราช เพียพิทยาพัฒน์ สกลนคร
1154 ศุภสิทธิ์ ทองแก้ว หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี
1155 นิคม ชุมเชิงกาญจน์ บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก มหาสารคาม
1156 สุภารัตน์ ภูช่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
1157 พงษ์อนันต์ จันทนาม บ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ
1158 อัจฉรียา โกมาลย์ ดงแสนแก้วดงสำราญ อำนาจเจริญ
1159 วิทิตา สิงห์โต วัดท่าเรือ ราชบุรี
1160 กุศล สุวรรณสม บ้านวังกุง มหาสารคาม
1161 เพียรใจ เจริญเร็ว อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1162 พัชรี ซิ้มเล่มกิม บ้านทุ่งแฝก ราชบุรี
1163 วราวุฒิ ดีทำมา พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์
1164 ศิริพร จันดา บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
1165 เจนวิทย์ พนาดร บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
1166 จีระศักดิ์ บริสุทธิ์ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
1167 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1168 ปรีชา ผลหมู่ นาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1169 ดวงจันทร์ บัวเบา ชุมชนวัดใหญ่โพหัก ราชบุรี
1170 ณฐวุต อันทะปัญญา บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
1171 ทองใบ ปะวะเส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
1172 สุพรรณี สีสุวอ บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
1173 อภิชาติ รตจีน ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) แพร่
1174 ณิจวรรณ รุ่งสมัย วัดบ้านใหม่ ราชบุรี
1175 เอกชัย หมอแพทย์ อนุบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี
1176 ณรงค์ศักดิ์ เปรมกมล บ้านหัวทะเล นครราชสีมา
1177 กิตตพล ราชเจริญ บ้านหนองปรือ ราชบุรี
1178 ชรินทร์ โกฎแสง นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล
1179 ณัฐพงศ์ นพโลหะ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1180 อรุณรัตน์ สีพิมพลอย หินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม
1181 วิจิตรา จาบวิจิตร บ้านเขวาใหญ่ มหาสารคาม
1182 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
1183 พูลศักดิ์ จันทร์พิพัฒน์ บ้านหนองจานบุลาน มหาสารคาม
1184 สุนันท์ ประทุมเมศ บ้านหัวช้าง มหาสารคาม
1185 จีระเดช เพชร์ทูล สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร
1186 ภาวนา ทั่งพรม อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1187 ปพิชญา แพงป้อง วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) ราชบุรี
1188 ณัฏฐินี ใจเย็น วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
1189 สาโรจน์ ซุยยะกิจ ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ราชบุรี
1190 พูลศักดิ์ หมื่นทอง บ้านหนองแหน ยโสธร
1191 มลทิรา สารบูรณ์ บ้านดอนกลอยหนองยาง มหาสารคาม
1192 พิเชษฐ์ ดวงอาสงฆ์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1193 วัฒนา วันท่าค้อ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1194 ภานรินทร์ แผ่นศิลา บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
1195 รัญจวญ ธรรมทินโน บ้านกู่ทอง มหาสารคาม
1196 วิทยา โคตรพัฒน์ หนองห้างอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์
1197 ขวัญจิต พิมเสน หนองห้างอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์
1198 ละอองดาว บุนนท์ หนองห้างอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์
1199 สุภาวดี บุญญาพิจิตร บ้านจอหอ นครราชสีมา
1200 ธันยธรณ์ จวงสอน บ้านซับเศรษฐี นครราชสีมา
1201 มณีรัตน์ พนาดร บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
1202 ปาณิสรา ทองกัลยา บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี มหาสารคาม
1203 สุพรรณ์ ทองจำปา บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก มหาสารคาม
1204 ชำนาญ ช่างสากล บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
1205 สุจิตรา มีศิลป์ บ้านซับตะเคียน นครราชสีมา
1206 ธนธรณ์ พลอยขาว บ้านซับตะเคียน นครราชสีมา
1207 วรพันธ์ ปุกปัน บ้านดง เชียงใหม่
1208 กิตติศักดิ์ อันอาน บ้านหนองหว้าโนนทอง มหาสารคาม
1209 สุดา หอยสังข์ บ้านหมูสี นครราชสีมา
1210 บรรจบ คำเพราะ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1211 สัญธิชัย สาระคำ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1212 กฤตยาณี เอกวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาสารคาม
1213 วินัย อ่อนศรี เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1214 ตรีชฎา จีบฟัก เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1215 แก้ววันนี เมฆวิลัย เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1216 สุชิน ดอนวัดไพร เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1217 ทศพร ทิพย์โยธิน เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1218 บุญรุ่ง คอนเมฆ เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1219 สมภพ ทองช้อย บ้านหนองต่อ ชัยนาท
1220 วลัยลักษณ์ หาญสิงห์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1221 เอมมิกา โยงรัมย์ หนองกุงวิทยา มหาสารคาม
1222 อรพินท์ สุพรรณวงศ์ เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1223 วันเฉลิม ไพรศิลป์ บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ราชบุรี
1224 พรพิทักษ์ จุดเพ็ชรแจ่ม จุดเพ็ชรแจ่ม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1225 วฤณดา กัญญารัตน์กมล บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ราชบุรี
1226 ลลิตา เผือกพงษ์ บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม มหาสารคาม
1227 ฐาปนพงศ์ แก้วงาม เย็นสยามวิทยา กาฬสินธุ์
1228 ลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ราชบุรี
1229 ษมาภรณ์ ไทยเขียว ลัดดาประชาสรรค์ ชัยนาท
1230 ณัฐกฤตา รัตนวงศ์ ลัดดาประชาสรรค์ ชัยนาท
1231 นิตยา เพลากระโทก ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นครราชสีมา
1232 อิสรา ยะโส ไพบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช
1233 จักรเพชร พร้อมสมุด บ้านมะแซวหนองโง้ง มหาสารคาม
1234 สุดารัตน์ ธรรมสัตย์ บ้านหนองกุง อุบลราชธานี
1235 อนุกฤษณ์ จ้อยทองมูล ธรรมาธิปไตย ราชบุรี
1236 วรรณา โพธิ์ฉาย ธรรมาธิปไตย ราชบุรี
1237 ทิพวรรณ ศรีดา บ้านหนองกุง อุบลราชธานี
1238 ทองหล่อ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
1239 ชไมพร ซังฮี้ วัดบางหลวง นครปฐม
1240 พรรษปภา ธวัชศิริเดช วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
1241 ชัชวาล ศรีรัง วัดเทพประดิษฐ์ บุรีรัมย์
1242 จินดา บุณยสาระนัย อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) พิจิตร
1243 ภวัฐ คำภาพันธุ์ บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
1244 ชูเกียรติ จิตรทหาร เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
1245 ศศิธร พวงเงิน อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) พิจิตร
1246 กฤชญา ด้วงบ้านยาง อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) พิจิตร
1247 แววตา ณ บางช้าง วัดเกาะวังไทร นครปฐม
1248 จิตเกษม ทอนเสาร์ ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา มหาสารคาม
1249 ศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น วัดดอนยอ นครปฐม
1250 กรภัทร กองกัญญา วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1251 ศวิตา แพนแก้ว วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1252 วรฌิษา บุญรอด ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ราชบุรี
1253 นวพร หล้าสุดตา บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) มหาสารคาม
1254 ราชัน โพธิขำ วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1255 อนุชา พุทธานุ วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1256 เทพฤทธิ์ เอกศรี บ้านสระกุด บุรีรัมย์
1257 ละเอียด อำพินธ์ วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1258 ขนิษฐา ชะราจันทร์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
1259 ชไมพร เมืองถ้ำ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
1260 เฉลิมศรี เรือนใหม่ บ้านดอนแซะ นครราชสีมา
1261 ดวงดาว สุพิทิพย์ บ้านหนองวัวดำ ราชบุรี
1262 พงษ์เทพ อู๋หนู วัดไผ่หูช้าง นครปฐม
1263 ทัศนีย์ นาคสมบูรณ์ บ้านดอนแซะ นครราชสีมา
1264 รุจรดา จรูญชัยคณากิจ อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) ราชบุรี
1265 วลัยลักษณ์ ไมตรีจิตต์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1266 นงลักษณ์ วงศ์ณะรัตน์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1267 ยุทธกิจ มะลิงาม อนุบาลชุมพลบุรี สุรินทร์
1268 ดวงจันทร์ พรมไธสง บ้านสตึก บุรีรัมย์
1269 มัลลิกา รามมะมะ เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1270 พรทิภา เหมพรมมา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1271 ศุษณีย์ มีทรัพย์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1272 ธนวัฒน์ โสภา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1273 นัชชา ไทยสงคราม บ้านสตึก บุรีรัมย์
1274 ไอลดา ภูวงษา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1275 อรอุมา ยืนยง บ้านสตึก บุรีรัมย์
1276 ปรียาภรณ์ เทียมทองหลาง บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) นครราชสีมา
1277 เกศรา จันทร์ดี บ้านวังปลา ราชบุรี
1278 ทัศนีย์ ภู่ระหงษ์ บ้านยางคู่ ราชบุรี
1279 สมจินตนา รุ่งสกุล บ้านท่ามะขาม ราชบุรี
1280 สาวิณี นันโท วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1281 ราณี กิ่งไธสง วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1282 บุญยืน สุขแก่น บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พิจิตร
1283 สุภาวดี พัฒนาเมธากุล บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พิจิตร
1284 วิภา วีระพันนธ์ บ้านหนองแขม พิจิตร
1285 อรญา วงค์คติ บ้านปะคำสำโรง บุรีรัมย์
1286 สันติ ทุพรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร
1287 ธงชัย กรินรักษ์ บ้านโนนหนองบัว อุบลราชธานี
1288 สุรเชษฐ์ ภักตร์ผ่อง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1289 ยี่หวา ชูแหวน บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พิจิตร
1290 เบญจนี เจียรนัย บ้านหนองผักแพว อุบลราชธานี
1291 พรสิทธิ์ จาระนัย เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1292 นันทิยา มานะดี บ้านดอนแซะ นครราชสีมา
1293 อัญชลี พุทธะ บ้านห้วยยาง ราชบุรี
1294 อาทิตย์ ศรีแสงเมือง บ้านเอือดใหญ่ อุบลราชธานี
1295 จันทร์เพ็ญ อินทรสันติ ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ราชบุรี
1296 วิไล พรหมดี ชุมชนวัดหนองปลาหมอ ราชบุรี
1297 บุษยา ศรัทธาวาณิชย์ ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ราชบุรี
1298 อุปสร พรมจันทร์ บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
1299 อาณกร หนองหงอก บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
1300 นุษณีย์ ใกล้ชิด บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
1301 ลัญจกร ทองทา วัดคงคา นครศรีธรรมราช
1302 อดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์ สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
1303 กุลประภัสสร์ จำเริญวงศ์ บ้านสันดอน ราชบุรี
1304 สุภาวิดา จันทรวงศ์ บ้านสันดอน ราชบุรี
1305 จุฑามาศ กุชโร บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
1306 สร้อยสุดา บุญช่วย บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
1307 พลกฤต ชัยสนาม บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
1308 ทองคำ แก้วสุข วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี
1309 ยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ บ้านดงเย็น มหาสารคาม
1310 ฐปนัธ กระแสสินธุ์ วัดเขาพระ ราชบุรี
1311 นฤมล แป้นบุตร วัดม่วง ราชบุรี
1312 ศิริกัญญา เมืองเกษม วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ราชบุรี
1313 อริษา เต็มดี วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ราชบุรี
1314 นัฐพนธ์ จันทราษฎร์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1315 รุจน์ ตู้สำราญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1316 รัญจวน ทองสุข บ้านค้อ มหาสารคาม
1317 ปัญจพร วงษ์ชาลี วัดทรงธรรม ชลบุรี
1318 นิศารัตน์ ปทุมมาศ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1319 สุนิษา กองทน สากลศึกษา บางแค กรุงเทพมหานคร
1320 ชลธิชา โชติรัตน์ วัดบ้านแขม ลำปาง
1321 เพ็ญนภา ไชศรี ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นครศรีธรรมราช
1322 อินทิรา สิงโหพล วัดจอมทอง นครศรีธรรมราช
1323 ธีรพล คหวงศ์ ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นครศรีธรรมราช
1324 ดำรง ราชจันทร์ บ้านโคกเมือง บุรีรัมย์
1325 ฐิติยาภรณ์ สีบัวลา ตชด.ป่งคอม อุบลราชธานี
1326 ศิริพร ศรีสุขใส บ้านหนองใหญ่ นครศรีธรรมราช
1327 อรวรรณ วินัยโกศล บ้านกระจาย ยโสธร
1328 รัชนี ศรีธรรม บ้านกระจาย ยโสธร
1329 โสภณ มโนวชิรสรรค์ อนุบาลวชิร พิจิตร
1330 กรรณิการ์ มูลสมบัติ บ้านกระจาย ยโสธร
1331 วทัญญู ศรีทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1332 สกุล กุลวงศ์ วัดโพธิ์เขียว สุพรรณบุรี
1333 ฐิติกร พุกพูน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1334 สุพาพรรณ บุญพยุง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1335 กิจจา ธารเนตร บ้านบ่อมอง นครศรีธรรมราช
1336 รัชณีย์ สมประสงค์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1337 สถิตย์ ศรีวิเศษ อนุบาลแคนดง บุรีรัมย์
1338 ณัฐวุฒิ วัชรสถียร วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) ราชบุรี
1339 วัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
1340 โสภาพร ถิ่นสุวรรณ์ บ้านเขาชีจรรย์ ชลบุรี
1341 วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1342 สง่า จันละมา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
1343 หนูแวว ขุนแก้ว บ้านปะคำดง บุรีรัมย์
1344 ปรวิทย์ หนูคง วัดบางช้างเหนือ นครปฐม
1345 ทองสุข รักษาภักดี บ้านสำโรงพิมาน บุรีรัมย์
1346 ประกายดาว ภูทาวัน เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1347 ปานทิพย์ จังพานิช วัดหุบกระทิง ราชบุรี
1348 ทิพวรรณ แก้วพิทักษ์ บ้านหินสูง อุบลราชธานี
1349 อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา
1350 ศุภรัตน์ ชำนิธุระการ วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
1351 จงกลณี ศึกษาชีพ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา
1352 ปัณชญา วิเชียร อนุบาลแคนดง บุรีรัมย์
1353 นายก้องศักดา ยศราวาส วัดบัวทอง บุรีรัมย์
1354 จุมพล เจียมพล บ้านวังน้ำแดง กำแพงเพชร
1355 สุวิท ล้วนกล้า วัดบัวทอง บุรีรัมย์
1356 นราภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์ วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) นครปฐม
1357 นิติพล จันทร์ดาสาย เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อุบลราชธานี
1358 ไพรัตน์ รัฐเมือง เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1359 กริด อินทร์ภูเมศร์ วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) นครปฐม
1360 ศศกมล พิศาลสรกิจ ปลูกจิต กรุงเทพมหานคร
1361 ชยพล พรหมชูวงศ์ วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
1362 จรรนภา ศรีสุวรรณ บ้านไสส้าน นครศรีธรรมราช
1363 ชยาภา แก้วศรีทอง อนุบาลวชิร พิจิตร
1364 ปิ่นมณี ตราชู บ้านโคกยาง นครศรีธรรมราช
1365 ศศิพร รินทะ บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) บุรีรัมย์
1366 ทรงวุฒิ มากมี วัดจอมทอง นครศรีธรรมราช
1367 ปัญจพร วิมลพันธ์ บุณยศรีสวัสดิ์ นครปฐม
1368 สุรีมาศ ผุยโพนทัน บ้านหนองเชือก บุรีรัมย์
1369 สุนทร ปานบุษราคัม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
1370 ปิ่นมณี ฤทธิศร วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
1371 สุจารี ฤทธิภักดี วัดชนาราม นครศรีธรรมราช
1372 สุดจิตร โพธิตาด เกษมบ้านนาคำ อุบลราชธานี
1373 สุกัญญา ป้องสีดา เกษมบ้านนาคำ อุบลราชธานี
1374 เดือนนภา พรมชน บ้านบ่อทอง นครราชสีมา
1375 อุ่นเรือน โพธิ์นคร บ้านบ่อทอง นครราชสีมา
1376 ซารีฮะ วาหะ บ้านจะมาแกะ นราธิวาส
1377 ปานตา ปัสสา บ้านดอนทับช้าง อุบลราชธานี
1378 วาสนา คชไกร บ้านไทรงาม นครศรีธรรมราช
1379 วันนา ขอนทอง ชุมชนบ้านเขาแก้ว กำแพงเพชร
1380 กิตติยากร แก่นสา บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) อุบลราชธานี
1381 ศิริศักดิ์ ทีเกาะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
1382 วิวาห์ บุญช่วย บ้านสะพานโดม อุบลราชธานี
1383 ธันยพร เหลืองสอาด บ้านสะพานโดม อุบลราชธานี
1384 จุรีรัตน์ เปรมศิริสกุล วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
1385 ชาคริต เลิศคุณลักษณ์ บ้านหนองบัวน้อย นครราชสีมา
1386 บุญศรี จุลบล วัดชัยธารามประดิษฐ์ นครศรีธรรมราช
1387 สิริยากรณ์ ชุ่มใจรักษ์ บ้านเขาคีริส กำแพงเพชร
1388 อัจจิมา จำปาหอม บ้านโพนแพง สกลนคร
1389 อภิรญา สิถิระบุตร บ้านฟ้าห่วน อำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
1390 อนันต์ หมดห่วง บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แพร่
1391 เจษฎา หมวดแดหวา ตะแพนพิทยา พัทลุง
1392 บังอร มหา บ้านท่าพิกุล พิจิตร
1393 เพ็ญจันทร์ คะปัญญา บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด อุดรธานี
1394 สมบรูณ์ ชนะคช วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
1395 ไพฑูรย์ ยุทไธสง บ้านนาจาน บุรีรัมย์
1396 เกียรติกร พุ่มพิม บ้านหอยราก นครศรีธรรมราช
1397 ธรรมาภรณ์​ ชุมศรี บ้านหอยราก นครศรีธรรมราช
1398 พูลทรัพย์ สังวรจิตร บ้านทอนเหรียน ตรัง
1399 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1400 ประไพ ไรทอง วัดหนองสังข์ ชลบุรี
1401 ทัศนันท์ ประชุมแดง บ้านนาชุมใต้ อุบลราชธานี
1402 ผาสุข เวชอาภรณ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
1403 ปัญญา ยอดบุนอก อนุบาลตลาดแค นครราชสีมา
1404 ทองดี ยอดบุญนอก อนุบาลตลาดแค นครราชสีมา
1405 พงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
1406 ประเทือง มานะนิต นาคประสิทธิ์ นครปฐม
1407 กมล แท่นประยุทธ บ้านคลองเสือ นครราชสีมา
1408 สุกัญญา ฟักสกุล นาคประสิทธิ์ นครปฐม
1409 ฐาปนี ใจใหญ่ บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) อุบลราชธานี
1410 วนิดา สุดใจ วัดรังษีสุทธาวาส ชลบุรี
1411 เพียว วงษ์ภักดี บ้านขามป้อม อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1412 กัลยาณี แหวนเพชร วัดเขาพระ สุพรรณบุรี
1413 อรุณวัลย์ มัคสิงห์ บ้านวังยวน นครศรีธรรมราช
1414 พยาน กลางบน ผังปาล์ม 7 สตูล
1415 ปรียา ทองถวิล วัดควนยาว นครศรีธรรมราช
1416 ลักษณา แดงด้อมยุทธ์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
1417 วัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1418 เดชวิทย์ ศรีสังวาลย์ ปราสาททองวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1419 ประภากร ปอยี วัดกะโสม นครศรีธรรมราช
1420 สุภาพร ยะสินธ์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1421 ป.กุสุมาลย์ สุวรรณรัตน์ บ้านอายเลา นครศรีธรรมราช
1422 วันชัย ช่วยเรือง บ้านลำหัก นครศรีธรรมราช
1423 วีรยุทธ คุณสุทธิ์ บ้านจิกคันช้อน กำแพงเพชร
1424 สมพร พลไกร วัดสระกร่างเจริญธรรม สุพรรณบุรี
1425 พรรณี พ่วงพูล วัดสระกร่างเจริญธรรม สุพรรณบุรี
1426 วรรณา ศักดิ์จันทร์ วัดวิสุทธิวงศ์ นครศรีธรรมราช
1427 สุขสันต์ แสงดาว วัดบางบอน สุพรรณบุรี
1428 หญิงณัฐวดี วรรณเวช หัวไทร(เรือนประชาบาล) นครศรีธรรมราช
1429 ประเยียน สุนทรวิภาต บ้านห้วยม้าลอย สุพรรณบุรี
1430 พัชรินทร์ หลวงใหญ่ บ้านแม่กึ๊ด ลำปาง
1431 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
1432 อรรถพงษ์ กันขุนทด บ้านท่าเยี่ยม นครราชสีมา
1433 ราตรี จันทร์ทอง บ้านหนองโสน นครปฐม
1434 สิรินาถ อรทัย บ้านเขาหัวช้าง นครศรีธรรมราช
1435 ปิยนุช อุ่นละม้าย แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1436 ลออ รัตนปกรณ์ วัดโภคาราม สุพรรณบุรี
1437 สุจรรยา ผิวพิมพ์ดี วัดโภคาราม สุพรรณบุรี
1438 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1439 แสงอรุณ ว่องวัฒนากูล เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1440 สายชล หนูคง ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
1441 พนัชกร คำพันธ์ ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
1442 อารมณ์ บุญวงษ์ วัดลาดประทุมทอง สุพรรณบุรี
1443 ถัด อินทร์นาค ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
1444 พงษ์ศักดิ์ อินทร์อักษร ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
1445 บุญเจือ จุติยนต์ วัดเทพมงคล นครศรีธรรมราช
1446 อารี ภิรมย์ ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
1447 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
1448 มะลิ แก้ววิชิต วัดคณฑี สุพรรณบุรี
1449 วรวัส โพธิ์งาม บ้านนานวน อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1450 นพพร ตั้งสิทธิโชค อนุบาลวชิร พิจิตร
1451 นงค์ลักษณ์ ศรีษะนาราช บ้านหนองคลองหนองทุ่ม ขอนแก่น
1452 กมล เกิดสมบุญ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ สุพรรณบุรี
1453 วันวิสาข์ ยอดนิล แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1454 เบญจาพร เพชรมีดี วัดบ่อคู่ สุพรรณบุรี
1455 อนุชิต วิลามาศ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
1456 สายชล อัมวัฒน์ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1457 สุณี วรนัยพินิจ วัดบึงลาดสวาย นครปฐม
1458 ณรงค์ฤทธิ์ ยศแก่น บ้านปงแพ่ง ลำปาง
1459 สุพัตรา สิมวงค์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1460 ภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ วัดบ่อคู่ สุพรรณบุรี
1461 มาริสา สัจจหทยาศรม อนุบาลพรานกระต่าย กำแพงเพชร
1462 เรณู ตรีตรง วัดปากตรง นครศรีธรรมราช
1463 วิไลวรรณ สิงหา แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1464 ภาณุพล กันวุฒิ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
1465 พรประภา บุตรสนม ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
1466 ศิวพร เขียวอรุณ วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สุพรรณบุรี
1467 รัตนา อนันตชาติ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
1468 สายทิม นนท์รุ่งเรือง บ้านอุมลอง ลำปาง
1469 ทิพสุคนธ์ สมงาม แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1470 ทิณกร พรมดาว บ้านดอนโพธิ์ อุบลราชธานี
1471 อโณทัย แก้ววงษ์ บ้านโคกใบบัว นครราชสีมา
1472 ชูศิลป์ แย้มโกเมน บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
1473 นิรมล ตันเรือง แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1474 บารมี ตะยอด แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1475 อารยา เหลานาคำ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1476 นายศุภกร ติยะวรากุล แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1477 กิติพร จันทร์แก่น แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1478 นิตยา นิ่มหนู วัดท่าสะท้อน นครศรีธรรมราช
1479 จารุณี บัวแก้ว บ้านเขายวนเฒ่า นครศรีธรรมราช
1480 สิงหนาท จำเนียรกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1481 นริศรา เมืองจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1482 สุรีย์ภรณ์ เอี่ยมรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1483 ณัฐนรี ไม้สูงเนิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1484 ยุบลวรรณ บุรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1485 สมพร แสนเมืองสว่างศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1486 คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ บ้านยมเบือ สุพรรณบุรี
1487 สิรินารถ เปลี่ยนพันธ์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1488 โสภา แสนเมืองสว่างศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1489 ปัญจพร นามมนตรี แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1490 สำรวย จำเนียรกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1491 กัญญ์วรา ชัยจันทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1492 เจษฎาภรณ์ มณฑล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1493 วสันต์ ศรีนนตรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1494 นิภาพร พงษ์ประเทศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1495 ปรากาจญน์ คำกอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1496 มิรา สมทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1497 ภัทราวิณี กิจสนธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1498 ิอารี สวัสดิภาพ วัดด่านทับตะโก ราชบุรี
1499 เมฑิณี เมืองเดช แม่เชียงรายวิทยา ลำปาง
1500 มิ่งขวัญ สมาศิลป์ แม่เชียงรายวิทยา ลำปาง
1501 ณิชชิตา พานถม แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1502 สุจิตรา ชินวรรัตน์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1503 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
1504 จรูญ มาลาคำ วัดหนองหลุม สุพรรณบุรี
1505 ธงชัย หลิมทิพย์ วัดบางสาม สุพรรณบุรี
1506 สมศรี เวียรชัย แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1507 จันทิมา จ้อยกระจ่าง แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1508 มาโนช เจริญวงศ์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1509 ดวงพร ชมจันทร์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1510 กัลยา กาญจนสิทธิ์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1511 ขวัญทินันท์ วงศ์น้อย แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1512 จุฑารัตน์ ทานันท์ เจริญรัชต์ภาคย์ นครศรีธรรมราช
1513 รุ่งทิวา จันทร์กาวี บ้านเด่น ลำปาง
1514 อุทุมพร ปัตถา สิริแก้วเจริญ กำแพงเพชร
1515 ทัศนี มาตา ชุมชนบ้านไทรห้อง นครศรีธรรมราช
1516 บุญฤทธิ์ จันทร์ทอง บ้านสวน นครศรีธรรมราช
1517 ศิริพรณ์ รักษ์วรโชติ ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ หนองคาย
1518 ชนินทร์ ศิริสุข แม่ถอดวิทยา ลำปาง
1519 วิมลภา ไขแสงทอง วัดสระด่าน สุพรรณบุรี
1520 วิทยา เจริญวุฒิวิทยา อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1521 น้ำทิพย์ พะยิ้ม วัดคูยาง กำแพงเพชร
1522 บุญอวบ ลอสวัสดิ์ บ้านลานตาบัว กำแพงเพชร
1523 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
1524 รัฐเขต วงค์ผา บ้านแก้งใต้ อุบลราชธานี
1525 สิทธิพันธ์ สโมทัย อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
1526 เดี่ยว จรวุฒิพันธ์ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
1527 กาญจนา ทองดีเลิศ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
1528 พรธิดา วรรณคำ บ้านหนองขอนดอนยูง อุบลราชธานี
1529 ลัดดา รอดเขียว บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
1530 ดอกอ้อ พุทธจักร อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1531 พิมพ์ชนก ทองวัชราพรรณ์ บ้านท่าผา ลำปาง
1532 เรืองฤทธิ์ แสงทอง บ้านหนองฟานยืน อุบลราชธานี
1533 นภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล จักราชวิทยา นครราชสีมา
1534 ณัฐิญา โอภาส เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1535 ธนภัทร์ ไชยรักษ์ บ้านหนองฟานยืน อุบลราชธานี
1536 แสงดา ใจกล้า บ้านท่าผา ลำปาง
1537 สาวิตรี หนูสอน วัดเพ็ญญาติ นครศรีธรรมราช
1538 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1539 กฤษฎา คำกองแก้ว วัดราษฎร์วราราม นครปฐม
1540 มงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว บ้านเลิงบาก อุบลราชธานี
1541 นิติญา เง็บสูงเนิน บ้านไร่ใหหลำ ชลบุรี
1542 จุลมณี คำโคตร บ้านคันสูง อำนาจเจริญ
1543 วรรณ์ปรียา ผาสุขวงษ์ ห้วยแก้ววิทยา ลำปาง
1544 สมหมาย บุญช่วยรอด บ้านหน้าเขา นครศรีธรรมราช
1545 กาญจนา วิจารณรงค์ กันเกราพิทยาคม นครราชสีมา
1546 ศุจินธร ชมภู บ้านศรีคีรีรักษ์ ตาก
1547 ชนาภา เหล่ารอด บ้านสระสิงห์โต กำแพงเพชร
1548 อัญชัญ เอกอักษราภรณ์ เกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี
1549 กรรณิการ์ เหลืองอ่อน อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1550 สมบุญ เดชะเทศ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1551 ธนูทอง วันชา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1552 สุรชัย ตันฑะเสน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1553 ธนวัตร วงค์คำชุ่ม บ้านอุมลอง ลำปาง
1554 พัชราพรรณ วงศ์พิทักษ์ บ้านอุมลอง ลำปาง
1555 สุรศักดิ์ ยะชะระ โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม เชียงใหม่
1556 สมศักดิ์ นุชมิตร เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1557 บรรจง เชื้อแสดง บ้านส้มมิตรภาพที่93 นครราชสีมา
1558 ธะราพงศ์ สองทอง สังวาลย์วิท ๗ นครศรีธรรมราช
1559 ลักษณา พานิชเจริญ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1560 ตระกูล ชมภูใส บ้านทุ่งฮี ลำปาง
1561 ธนิตา จิตรานุรักษ์สกุล อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1562 ภัคจิรา วิลาศรี เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1563 ชุติมา อ่ำอ้น อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1564 วีระศักดิ์ ติ้งดำ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1565 นิมิตร ปุริตัง ราชประชานุเคราะห์ 16 มหาสารคาม
1566 วิชิต ธีรกสิกร์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1567 พรรณกมล สังคง บ้านพรานกระต่าย กำแพงเพชร
1568 ละเอียด คงเป็นนิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1569 สุพัตรา ปองได้ บ้านเขาหิน ชลบุรี
1570 สมหมาย หอมยก บ้านคุยแขวน กำแพงเพชร
1571 สุเรือน วงศ์เศรษฐี บ้านนาเบี้ย ลำปาง
1572 เอมอัฌชา มิ่งคำ อนุบาลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1573 ชาญณรงค์ อดีตรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1574 สังวาลย์ ผลาภิรมย์ บ้านโขมงหัก กำแพงเพชร
1575 อรวรรณ์ มัทวรัตน์ บ้านโขมงหัก กำแพงเพชร
1576 สำเนียง ไหมละเอียด บ้านไสส้าน นครศรีธรรมราช
1577 วาสนา สวนสีดา อนุบาลนครปฐม นครปฐม
1578 กฤษณา คำนึงถึง บ้านโนนปีบ นครราชสีมา
1579 กุลธิดา ลีลาศสง่างาม อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1580 กานดา แก้วสุวรรณ วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นครศรีธรรมราช
1581 เนตรชนก จริตงาม บ้านปลายคลองเพรง นครศรีธรรมราช
1582 อัจฉรา ปานจันทร์ บ้านทุ่งกรวด นครศรีธรรมราช
1583 เทิดทัย คนล้ำ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1584 นิรันดร์ เล้าอรุณ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1585 โยธนัฐ ปทุมารักษ์ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1586 อัญนิชา ธารมัติ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1587 ศิริโสภา ลบบำรุง อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1588 ประจญ นิรันดร เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1589 ทาริกา ไม้เรียง บ้านทุ่งกรวด นครศรีธรรมราช
1590 พัทธนันท์ พุทธิมา ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ชลบุรี
1591 สมโภชน์ ทองประดับ บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
1592 มาลินา เงินทอง บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
1593 ศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
1594 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
1595 พัทยา สาสนาม บ้านนาเมือง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1596 วิษณุ บุญเพ็ง บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
1597 จินดารัตน์ ถาวร บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
1598 ธนพงษ์ อยู่ศิริ บ้านหนองโสน นครปฐม
1599 พรทิพย์ มั่นคง บ้านหนองโสน นครปฐม
1600 นราภรณ์ คำหวาน บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
1601 นิพัทธา สหะวรกุลศักดิ์ บ้านห้วยยาง ชลบุรี
1602 ดลใจ โชตะนา อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1603 สุภัค แซ่ซื้อ วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
1604 สุวัจน์ มณีมาส วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
1605 ดวงทิพย์ โผนประสิทธิ์ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
1606 พันทิพา ธัญลักษณ์เดโช วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
1607 ไพรินทร์ ธัญลักษณ์เดโช วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
1608 กัลยาณี โชคสมงาม บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
1609 โชคชัย ธรรมฐิติพร บ้านห้วยนกกก ตาก
1610 พิทักษ์ เสียงดี บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
1611 จิรวัฒน์ ครองแก้ว บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
1612 วัชรียา พรมสะอาด บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1613 ทวี เมืองนก บ้านหนองโสน นครปฐม
1614 สุวิมล อิ่มสำราญ วัดวังน้ำเขียว นครปฐม
1615 กนิษฐา มณีสอดแสง บ้านลำท่าโพ นครปฐม
1616 กนกพร สวนแก้ว บ้านลำท่าโพ นครปฐม
1617 ลาวัลย์ จาดคล้าย วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
1618 อัมพร โจทก์มีชัย บ้านดงประชานุกูล นครราชสีมา
1619 สกาวรัตน์ มอญใหม บ้านโนนปีบ นครราชสีมา
1620 วีรชัย ปานการ วัดกะโสม นครศรีธรรมราช
1621 สาลิณี ทิพย์แก้ว องค์การสวนยาง 2 นครศรีธรรมราช
1622 ศศิธร นวลประจักษ์ องค์การสวนยาง 2 นครศรีธรรมราช
1623 วันดี พันตะเภา บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นครราชสีมา
1624 พิชาติ นามจันอัด บ้านดอนตัดเรือ นครราชสีมา
1625 อัญชลี นพเก้า อนุบาลวัดช่องลม ชลบุรี
1626 ธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปัก สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1627 วริศนันท์ กาญจนสรรค์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1628 วิไลลักษณ์ มูลณี บ้านนายูง อุบลราชธานี
1629 จิรันธนิน นาถพงศ์พันธ์ บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
1630 นริสรา แสนสมัค บ้านโคกใบบัว นครราชสีมา
1631 กษิดิศ ธรรมวิเศษศักดิ์ รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
1632 มยุรี อาวาส บ้านแม่ปะใต้ ตาก
1633 อิศรา บุญงาม บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
1634 ปาริชาติ มหาสุข วัดกะโสม นครศรีธรรมราช
1635 สุพรรษา นุชมา บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
1636 สุรศักดิ์ จั่นนพรัตน์ วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
1637 วรโชติ​ กันธรักษา บ้านหนองบัว ตาก
1638 ภาวิณี เขียวบุดดา บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
1639 มาลินี ดอยสกุลไกร บ้านหนองบัว ตาก
1640 สุภาวิณี คุ้ยเจี๊ยะ บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
1641 บัณชร นาคใหญ่ วัดสระกะเทียม นครปฐม
1642 สัจจพันธุ์ วันเพ็ญ วัดสระกะเทียม นครปฐม
1643 กาญจนา สุขมา วัดสระกะเทียม นครปฐม
1644 สายพิน ม่วงเทศ วัดสระกะเทียม นครปฐม
1645 เยาวลักษณ์ ละวู้ วัดขุนสิทธิ์ ตรัง
1646 สมภูมิ สุดสงวน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
1647 เชตวิศ สองวชาพร บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
1648 บุญมี ภมร บ้านดงประชานุกูล นครราชสีมา
1649 เกียรติศักดิ์ ประมวล บ้านคล้อโคกกว้าง ศรีสะเกษ
1650 ไพศาล คิดอยู่ บ้านท่าโล้ เพชรบุรี
1651 เสาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์ วัดใหม่ห้วยลึก นครปฐม
1652 เตือนใจ จันทวี บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
1653 พจนี ดำรงพาณิชย์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
1654 นฤภู ชีวะพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1655 อุไร ศรีคำ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
1656 ณฐมน มูลแต๋น บ้านห้วยนกกก ตาก
1657 ศศิประภา พาทอง บ้านห้วยนกกก ตาก
1658 สุนิสา เพศโพธิ์สิทธิ์ บ้านโป่งสะเก็ต ชลบุรี
1659 วิรุทธิ์ นุ่มรอด เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1660 บุญเลิศ เอี่ยมศรี เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1661 ทอปัด พ้นภัย เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1662 บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ วัดดอนมะนาว สุพรรณบุรี
1663 รุ่งทิวา คุ้มทรัพย์ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
1664 ชนานันท์ แก่นสาร พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1665 ศศิวรรณ ค่ำคูณ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
1666 ยุภาวดี ชำนาญเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
1667 ปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
1668 พยนต์ น้อยนาดี วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
1669 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
1670 จิราพร บุญอุ้ม บ้านแก้งซาว อุบลราชธานี
1671 เพียงใจ สิมมา บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง อุบลราชธานี
1672 ณฐดนย์ เย็นใจมา บ้านคลองสว่างอารมณ์ นครปฐม
1673 มีชัย บุญสนอง บ้านเหล่าอินทร์แปลง อุบลราชธานี
1674 ขวัญนภา รุผักชี พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
1675 ประภาพร ศรีลาจันทร์ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
1676 โสภา ถวาย บ้านเขาทราย นครศรีธรรมราช
1677 เกษศิญากร กิตติพัฒกุล วัดแค พระนครศรีอยุธยา
1678 กมลพรรณ สกุลชิต วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช
1679 สุนิศา สุขโพธิ์เพชร ธาตุดอนตูม อุดรธานี
1680 พิทักษ์ชัย มาตะรักษ์ บ้านดงบากโนนสวรรค์ อุดรธานี
1681 มยุเรศ อินเต็ม ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1682 จันทนา บุญยืนมั่น วัดบ้านดาบ พระนครศรีอยุธยา
1683 ดนตรี ศรีสุวรรณ เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) พังงา
1684 เพชราพงษ์ พรมมี บ้านหนองแขม ลพบุรี
1685 กนกวรรณ มีศิริ วัดสามเรือน(จนฺทสโรอนุสสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1686 กมนต์ภรณ์ พูลมนัสเรืองเดช วัดหนองจับเต่า ชลบุรี
1687 วิราวรรณ สมบูรณ์ วัดหนองจับเต่า ชลบุรี