Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ยุวกาชาด ปฐมพยาบาล
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 บรรเลง รุ่งศรี รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่
2 วิไลวรรณ สุขโชติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
3 พูนสิน จันทะโก บ้านชัยมงคล เพชรบูรณ์
4 บุณรดา ปากดีสี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
5 อัมพร พรหมนิกร ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
6 กาญจนา วรรณหนองคู ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
7 น้ำอ้อย อุดมวงค์ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
8 จันทร์เพ็ญ ผาตากแดด การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
9 ประไพพิศ พรมศร จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ร้อยเอ็ด
10 ทัศนีย์ แสนบุญเรือง บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
11 พจนา​ โพธิสาร จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
12 รัตสุดา สีดามาตย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
13 สุกัญญา ตรีวงษ์ ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ร้อยเอ็ด
14 ละมุล เนื่องสกล ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
15 สุภัสสรา ปรินทอง หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
16 อุระ บุตรศาสตร์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
17 ปฐมสิงห์ คำอ่อนสา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
18 พันทิวา พิมพ์โพชา บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ร้อยเอ็ด
19 บังอร กลมกูล บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ร้อยเอ็ด
20 ยุศิลป์ สุขขำ บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
21 ผ่องศรี พัฒนิบูลย์ บ้านหนองม่วง ร้อยเอ็ด
22 กุหลาบ เกตุคำ บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
23 สุทิสา กันฑาบุญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
24 สมเพชร จิตจักร์ ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) ร้อยเอ็ด
25 บัวบูชา โพธิ์กัน นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
26 เมษยา มโนรำ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
27 พิมพ์วลัญช์ แก้วจันทร์ ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่
28 สุมาลี ขำรัตน์ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
29 พินพร นามมูลตรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
30 ศิริลักษณ์ อมรวัฒนา ศรีอรุโณทัย ระนอง
31 ศศิธร กุมสติ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
32 พึงใจ นามไพร บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
33 รัตติยา ไชยเทพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
34 จินตนา สิงทยม ไทยราษฎร์คีรี ตาก
35 ธิดาพร จิรศรัณยานนท์ อรพินพิทยา ลำพูน
36 ทิพมาส เดชานนท์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
37 พรทิพย์ ศรีศรุตวงศ์ ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน เพชรบูรณ์
38 ธัญญพร กอฟฟ หมอนสูงประชาสรรค์ สุโขทัย
39 ศรัณย์พร แขวงแข่งขัน นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
40 ณัฏฐพัชร ภิรัญญาปิติภัทร บางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
41 มณฑล เบ็ญจสมิตโยธิน วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
42 จารุวรรณ เนตรโคกสูง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
43 เกศสุดา จุลรังษี ถลางวิทยา ภูเก็ต
44 สุดาวรรณ ยามา อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
45 รัชฎาวดี ทศศะ อนุบาลเชษฐานงนุช นครพนม
46 สุทิศา ทิพย์แก้ว รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
47 เกศรา จันฝาก บ้านสองแพรก ระนอง
48 สุนิสา คงอมรคีรี บ้านหัวฝาย ตาก
49 หรรษา ทองทิพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะขาม จันทบุรี
50 จริยา พุกเกลี้ยง บ้านลานเต็ง ตาก
51 กฤษฎาพร มุนตรีประถม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะขาม จันทบุรี
52 พายัพ บ้านอ่าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะขาม จันทบุรี
53 มงคล พลไชยขา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะขาม จันทบุรี
54 พัชราภรณ์ เพ็ญวรรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะขาม จันทบุรี
55 จิราภรณ์ แสวงดี บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
56 สุกัญญา ชัยสงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
57 รุ่งลาวัลย์ สารธะวงศ์ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
58 กรรณิการ์ อินทรีย์ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
59 บุษยา ไชยเทพ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
60 ลลิตา คำหา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
61 อนงค์พนัช ยังฤทธิ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
62 ฐาปนีย์ ขานอัน อุเทนพัฒนา นครพนม
63 สุรัสวดี กลางประพันธ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
64 จีราภรณ์ มูลสิงห์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
65 พิธพร วงษ์วิรัติ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
66 วไลลักษณ์ กุลวงศ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
67 วีร์สุดา ปัททุม คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
68 นิภาพันธ์ อนุภา บ้านแม่ระเมิง ตาก
69 บุญถิ่น อิงปัญจลาภ ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
70 สุเทวี กลางประพันธ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
71 นัฐธิชา ชาญประไพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
72 อัจฉรา หมื่นวงษ์ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
73 กรประภา ภูจริต บ้านโหมนสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
74 สุจิตรา แสนโคตร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
75 วรรณี เตียววนากูล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
76 ปุณยนุช สุวรรณไตรย์ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
77 อุษา สุวรรณไตรย์ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
78 ณัฐกฤตา สำเภาทอง บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
79 กรวิกา คุณชื่น ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
80 กมลรัตน์ วิบูลย์รังสรรค์ ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
81 ยุวชน ปากหวาน นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
82 วัจนา ยอดอินทร์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
83 ไพบูรณ์ แสงเพชร นาโกวิทยาสูง กาฬสินธุ์
84 มยุรี ไกรษรศรี บ้านโคกศรี กาฬสินธุ์
85 ผกามาศ เรืองจิรัษเฐียร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
86 สวาสดิ์ แสนพันดร หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
87 จุฑาธิป แสนสุข ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
88 นภัสกร สุพรธนวัฒน์ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
89 เบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล ห้วยยอด ตรัง
90 มาดี ศรนรายณ์ สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
91 ปราโมทย์ เทพคำปลิว ธาตุพนม นครพนม
92 ลาวรรณ ภักดีสุวรรณ พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
93 สิรินาฎ บาลลา พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
94 จันทรัมพร ผ่านสำแดง พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
95 สุมาลี แหยมนุช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
96 เขมณภัทร มั่นจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
97 นารีรัตน์ มะยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
98 พรศักดิ์ พรมลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
99 มณเฑียร นันทะศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
100 ทักษวดี จุลวานิช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
101 บุษบา ภาพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
102 ธนภัทร โมธินา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
103 แหวนเพชร รัตนพล บ้านแสนสุข มหาสารคาม
104 บังอร จันทร์ถอด บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
105 สมศรี สิริเจริญกุล ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
106 จำเนียร ประสงค์สุข ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
107 วาสนา ศรีลาศักดิ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
108 ปราณี สุขรี่ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
109 ฐิตินาฏ พรหมราช แก่งพฤๅชัยวิทยา กาฬสินธุ์
110 พิชนุช บุญมี บ้านหินลาด มหาสารคาม
111 เพ็ญประภา สว่าง บ้านหินลาด มหาสารคาม
112 สุนันทา ปานณรงค์ วัดเหนือ ราชบุรี
113 จริยา ศรีกุลวงศ์ บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี
114 ขนิษฐา ประกอบแสง ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
115 ยุพาพร พื้นผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
116 พิศมัย เกษมพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
117 สุรพงศ์ วันยศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูง สระแก้ว
118 อุบลวดี พรหมสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
119 อมลรชา ทองงอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
120 นิตยา บุตรอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
121 จริยาภรณ์ พรมเสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
122 ศิรีพร ศรีพลัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
123 ขุนแผน มหาโยธี หนองหานวิทยา อุดรธานี
124 ชลธิชา หล้าจางวาง หนองหานวิทยา อุดรธานี
125 ธนกร ยศสกุลวริศ หนองหานวิทยา อุดรธานี
126 จันทร์ศรี จำละคร บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
127 อนงค์ สัจเขต บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
128 ยุวพิน มะลิมาศ บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
129 ชรินทิพย์ โชติรัตน์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
130 พัชริดา บัวสิงห์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก
131 พรชรดา กล่อมเสียง อ่างศิลา อุบลราชธานี
132 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
133 ละไม โพธิ์ศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
134 ยุพาภรณ์ นาถาพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
135 ธงชัย หนองขุ่นสาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
136 รสริน กมุทชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
137 พิมลรัตน์ สุกใส เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
138 วรรษมน เมธีวิวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
139 ภวันตี เจริญวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
140 วิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
141 ขวัญใจ กัญญาสาย นาจะหลวย อุบลราชธานี
142 ผุสดี เถาว์คำ นาจะหลวย อุบลราชธานี
143 รัตน์ภิรมย์ กนกหงษ์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
144 ราตรี อุ่นดวง บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
145 จิรพันธ์ สัจจเวทย์ บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
146 พิรดา มาลาม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
147 เพ็ญจิต แก้วกาเหรียญ อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
148 พัสดี อุทาทิพย์ บ้านติ้วสันติสุข มหาสารคาม
149 น้ำเพชร ทับชา อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
150 ประสิทธิ์ จันทร์แดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
151 เมษา สมภา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
152 โสพิศ ป่ินป้อง พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์
153 ธนดล ยืนยงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
154 ภัณฑิลา วรสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
155 สุจิตรา ชามทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
156 ยุวดี โลพันดุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
157 ลักขณา นันภิวงค์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
158 พิทยาภรณ์ ทองอยู่ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
159 จันทนา ชัยชนะ ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
160 ณัฐินี เชาว์สมชาติ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
161 รุ่งทิวา เห็นชัย บ้านเขาอำนวยสุข ชลบุรี
162 อรุโณทัย ชัยสิทธิ์ วัดบางหลวง นครปฐม
163 สกลสุภา สุมาลี วัดบางหลวง นครปฐม
164 ชลิตา สมัครรัฐกิจ วัดบางหลวง นครปฐม
165 นิภา ตรีแจ่มจันทร์ วัดบางหลวง นครปฐม
166 ปกิตตา เหมือนหนู วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ราชบุรี
167 พรจิตต์ ทองดี โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
168 ทิฆัมพร วัทญญูตางกูร โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
169 ศันสนีย์ ทองประยูร โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
170 สุพัตรา สร้างนานอก บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
171 สุชัญญา เผ่าผาง วัดบางหลวง นครปฐม
172 สุรีย์ ภูมิอุไร ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
173 อมรรัตน์ วิเวก ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
174 ภูษณี หนุนสุข ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
175 ศิริลักษณ์ แสงจันทร์ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
176 สุนันทา แย้มจั่น ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
177 สุวิมาศ เสมประวัติ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
178 อรัญญา สิงห์โต ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
179 มัลลิกา อัยจักร์ ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
180 พัชริญาพร วรแก่นทราย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
181 อุทัย มหามนตรี ศรีอรุโณทัย ระนอง
182 ยุพา สีใสสด บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
183 สะท้าน ขวัญมุข บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
184 สำรวย จำเนียรกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
185 นริศรา เมืองจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
186 สมพร แสนเมืองสว่างศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
187 เพ็ญนภา วงษ์อำไพวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
188 พัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล วัดคูยาง กำแพงเพชร
189 รุ่งโรจน์ จิรรัตนธัญญกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
190 ชนิดาภา สัทธยาสัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะขาม จันทบุรี
191 อดิสา ธนสุขสมบัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
192 ชณกทิพ การุณย์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
193 วิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆสิต บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
194 ปาริชาติ จันทร์สด บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
195 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
196 ขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
197 ศศิธร จันทวี บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
198 ธัญพร จันทร์คล้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
199 สุมาลี เพชรชนะ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
200 กรองทอง บุญพร้อม บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
201 พันธุ์ทิพย์ ศรีสมโภชน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร
202 บุญสาว สุขสมบูรณ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
203 พรรณี เหลี่ยมเคลือบ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
204 บุนยนุช สอนไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
205 ทิพย์ปราณี ประเสริฐโส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
206 มาลี โต๊ะถม บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
207 รัฏชนก บุญครอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
208 นิตติยา กัณหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
209 วริศรา ลิไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
210 นาถฤดี จิตภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา สงขลา
211 ภาพิสุทธิ์ ทิพยสูตร บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
212 อทัยวรรณ อ้นนาค บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
213 วาสนา พรมชัย บ้านโคก2 มุกดาหาร
214 ณฐา วงษ์ป้อม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
215 จารุวรรณ เผือกโสภา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
216 อรอุมา สงสัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีนครินทร์ พัทลุง
217 วิลาวัณย์ บริบูรณ์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
218 พนัชกร โตธนพัฒน์ บ้านป่าสักไก่ เชียงราย
219 แววพันธ์ ฉางข้าวชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
220 สมพิศ อินหลวง บ้านปูเต้อ ตาก
221 สายสุนีย์ ศรีทองสุข หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
222 ศุภลักษณ์ ไชยชนะ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
223 วราภรณ์ พรรคฐิน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
224 เบญจวรรณ บัวบาน บ้านจอเจริญ เชียงราย
225 วิชุดา ยังมีสุข บ้านจอเจริญ เชียงราย
226 ภาวิณีย์ เวียงนาค บ้านปางห้า เชียงราย
227 ประภาวรินทร์ สุวรรณศรี โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
228 เตือนใจ มลแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
229 สุดใจ วงศ์คูณ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
230 มงคล มูลอินต๊ะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง เชียงใหม่
231 ดารุณี อัมภรัตน์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
232 กันนิกา สันตะวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
233 กรรณิกา จันซ้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
234 สุภาณี แก้วคำหาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
235 วิลาสิณี ศรียะลา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
236 กชพรรณ กองคำ บ้านเวียงพาน เชียงราย
237 กนกวรรณ มีสีสรร กุมภวาปี อุดรธานี
238 ฉวีวรรณ ชานนตรี มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี
239 บุญรักษ์ ปานวงษ์ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
240 จิระพรรณ ศิริมงคล มารดาอุปถัมภ์ แพร่
241 จารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
242 สมฤทัย บัวสนธิ์ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
243 ทิพสุคนธ์​ มอญ​ขันธ์​ นาแห้ววิทยา เลย
244 ภัทรวดี มีคำ นาแห้ววิทยา เลย
245 วีรวรรณ​ จันอักษร​ นาแห้ววิทยา เลย
246 ศิริพร กุวัง นาแห้ววิทยา เลย
247 ธัญญารัตน์ อุ่นแก้ว นาแห้ววิทยา เลย
248 สุนัน แป้นแหลม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
249 ประยูรศรี กวานปรัชชา อนุบาลประยูรศรี นครพนม
250 ทิพธัญญา สิทธิจักร อนุบาลประยูรศรี นครพนม
251 ทัดชา นพรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี
252 ภัสนันท์ เขียวอ่อน เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
253 อดุลย์ แป้นแหลม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
254 แวววัน มนูธาราม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
255 ลลิตา สระฉิม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
256 ปณิตา จิตรรักษ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
257 นิมิต สายสิทธิ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
258 รุ่งนภา แหวนเพ็ชร คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
259 พอพิศ แก้วคูณ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
260 พัชรา นมรักษ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
261 ชนิศา ผาสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี
262 บำเพ็ญ อิสระไพจิตร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
263 ทิวา ยี่ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย
264 สวรรค์ ไชยสิงห์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
265 มณีรัตน์ วรสาร เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
266 วนิดา ทองแจ่ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธาราม ราชบุรี
267 รวิสม์ประภา ระวิงทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธาราม ราชบุรี
268 ชัยวัฒน์ ชาติไทย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธาราม ราชบุรี
269 พงศธร คณีกุล สตรีระนอง ระนอง
270 ทิพวรรณ​ แสนมงคล​ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
271 เกษร ครไชยศรี สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
272 อัมพร​ อุดม สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
273 อาจารีย์ คิดงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์
274 ใจทิพย์​ แก้วมงคล สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
275 อัจฉราภรณ์ เจริญวิโรจน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
276 สุมาลี ประโคทัง ค้อวิทยาคม นครพนม
277 สุรีย์ อนันต์ไวทยะกิจ ศรีอรุโณทัย ระนอง
278 สายทอง ปาปะไพ บ้านหนองกุง มหาสารคาม
279 เสงี่ยม หมื่นแก้ว บ้านหนองกุง มหาสารคาม
280 รุ่งทิพย์ จันทร์อ่อน พังโคนวิทยาคม สกลนคร
281 ปรีดี สร้างนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
282 นวพร นิธิกุล รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม ตาก
283 กัลยา จันทเดช บ้านเขวาสะดืออิสาน มหาสารคาม
284 พรวิมล ปลื้มจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
285 ลาวัลย์ ใจแปง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
286 ปวีณา แสนเรือง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
287 ถนอม ลิบไพรวัลย์ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
288 มยุรี ขันธะ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
289 ขวัญจิรา จำปา บ้านตุ้มเหนือ เชียงราย
290 วัชรพล คำก้อน บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา หนองคาย
291 เขมจิรา พึ่งบำรุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
292 ภัคสิตา มุมสิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน นครปฐม
293 ปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
294 สุกานดา บุดดี บรรพตวิทยา เชียงราย
295 อุไรวรรณ วงศ์ชัย พะเยาพิทยาคม พะเยา
296 ปาริชาต โพธิ์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
297 สุภาวดี ศรีทำบุญ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
298 คำผัส สารมาคม โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
299 ศรีวารินทร์ สารศรี ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง
300 อรอนงค์ พัฒนบุรี รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
301 นาตยา อุประ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่
302 บุษรา คำจันทร์ อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่
303 สุนันทา โลหะการก ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
304 ศุภศรี สุติยาภรณ์ วัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" กาญจนบุรี
305 ญาดา มณีนิล บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี
306 นลัทพร บุ้งทอง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
307 ทัศนี ชูมณี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
308 สุธินี หอยนกคง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
309 จันทร์เพ็ญ สีพาไชย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
310 รีวรรณ เกตตะพันธ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
311 เอกชัย แต้มใจ บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
312 กานดา สุขแดง พิชัย อุตรดิตถ์
313 เอืองพรรณ สุรโคตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี
314 อนงค์รัก จันทะเขียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
315 รัชนี ละภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
316 บุญเพ็ง ปินะถา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
317 สีนวล ฝามงคล อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
318 วิไลวรรณ น้อยศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
319 อณัญญา อยู่ยงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
320 จุฑามาส เรืองบุตร บ้านเหล่าเมย ยโสธร
321 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
322 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
323 ลัดดาพร แสงทอง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
324 มิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
325 เรืองศรี สุวรรณไตรย์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
326 ศศิธร รักษาสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
327 ปวิชญาดา เข็มรุ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
328 เชาวฤทธิ์ สายสุดตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
329 อิสรา บัวบาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
330 ชัยรัตชัย เอื้อเก่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
331 ดวงเดือน ขัติเตชะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
332 จารุณีย์ เก่าพิมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
333 วลีพร แก้วสุก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
334 สายันต์ เพชรสงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
335 ปภิญญุฎา กำเหนิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
336 วานีพร สงวนศัพท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
337 อภิญญา สวัสดิรักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ สงขลา
338 ศิริพร บางสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
339 สง่า เมียนเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
340 วิภารัตน์ เพชรเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
341 คณิตา พรหมมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
342 อังคณา ทองมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
343 ดลฤดี มากแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
344 อุบลรัตน์ นิจกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
345 อัชราพรรณ จันทร์ปาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
346 กิตติพงศ์ แป้นเขียว รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์
347 วิชาญชัย ขามโคง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ สงขลา
348 จุไรรัตน์ ผิวเหลือง ทวีรัตน์ สงขลา
349 สุมาลี กูลเกื้อ ทวีรัตน์ สงขลา
350 นงค์เล็ก จอมใจ บ้านสักแห้ง เพชรบูรณ์
351 พรภิญญา สำเภา บ้านสักแห้ง เพชรบูรณ์
352 ณิษฎ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะ ลำปาง
353 สุชาดา ฤทธิรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
354 เสาวภา จงจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
355 วีรกิจ เต็มสังข์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
356 อนุชา นิลวานิช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
357 เขมิกา จิตต์ชื่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
358 อระวรรณ์ แก้วเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
359 สุรศักดิ์ รักษ์ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
360 ศุภชัย อุไรรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
361 ธีรวัช ฝอยทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
362 จุฬารัตน์ อภิวงค์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
363 จุฬารัตน์ อภิวงค์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
364 ชนิดาพร อ่อนฤทธิ์ ชุมชนบ้านโค้งไผ่ กำแพงเพชร
365 เพ็ญรัตน์ ผลบุญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
366 ชูศักดิ์ โพธิ์อุดม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
367 เกศสุดา ใจอ่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
368 นูรมา บาระตายะ แสงอรุณวิทยา ยะลา
369 เกษรา ข่ายม่าน ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง
370 เบ็ญจวรรณ เนตรทิม ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง
371 นวพร แกล้วกล้า โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
372 นุชนาฎ นาชัยดูลย์ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
373 ดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
374 บุญญาพร ทาโว โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
375 สุวรรณา สุขประเสริฐ อนุบาลนครนายก นครนายก
376 ศิริภรณ์ ชาชะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา
377 ธิญาดา เอียดเรือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร สงขลา
378 สมจิตร์ หอมลำดวน องครักษ์ นครนายก
379 นันทวดี มณีธร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
380 กัญจนา ด้วงนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
381 อุดมพร วงค์คต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
382 ศศิร์ธา วิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
383 ธัญญารัตน์ งามผักแว่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
384 วาสนา กระแสร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
385 กัญชรีกานต์ โพยชัยภูมิ สามัคคีราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
386 สมนึก เปรมจิตร โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
387 ชนินทร์ ทิมฤกษ์ บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
388 พิชญ์สินี สังข์เชื้อจิตร บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
389 อัญชนา สงศรี แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
390 สมัคร เหล็กศรี วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
391 ณัฎฐา พุกเจริญ แก้วขำทับอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
392 นพพล โพธิ์เงิน แก้วขำทับอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
393 สายทอง เพ็งแป้น วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
394 ชัยภูมิ ใหลหลั่ง วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
395 อนุสรา เสาเปรีย วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
396 ชมธีรดา ธีรศักดิ์วรกูล วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
397 วริทธิ์ฐา นามโคตร บ้านหนองไม้งาม สุรินทร์
398 วลัยพร ปราบศรีภูมิ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
399 วิลาสินี ถนนทิพย์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
400 อาจารีย์ ศรีสด แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
401 ณัชชนม์ ชวินธนโชติสกุล แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
402 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
403 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
404 สุทัศนีย์ พรมทา สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
405 หทัยรัตน์ เที่ยงจันทึก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์
406 บัณฑิต ทองประดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์
407 ปิยภรณ์ ทองเก่า นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
408 วราภรณ์ สืบถิ่น นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
409 จันทนา ภู่พงษ์ วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) พิษณุโลก
410 สันติสุข เพชรไพฑูรย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
411 ปริญญา สุพาวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
412 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
413 นันทนากร สุขวรโชติธนัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
414 ณัฐกฤตา ไชยสำโรง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
415 ณฐนนท์ บึงอ้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
416 อุไรวรรณ เข็มทอง ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร
417 นภัทร สมบัติ เมืองถลาง ภูเก็ต
418 ไอรีนส์ จันทร์พรมมา เมืองถลาง ภูเก็ต
419 ภัควลัญชญ์ ศรีนาค เมืองถลาง ภูเก็ต
420 ธนัตถ์ศรณ์ จิตเจริญ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
421 อาภาวรรณ ชุลีภรณ์ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
422 เบญจะ คำมะสอน วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
423 จิตรา อำนวยโชติทวี บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
424 ฐาปนันท์ ศรัณนิธิรัฐ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
425 สุทธิพงค์ หนูหว้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
426 เรวดี วัชรกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
427 อุรส กลิ่นโลกัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
428 ธนดล พรโสภากุล สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพมหานคร
429 พรนิภา มูสิกะ ศรีอรุโณทัย ระนอง
430 ธาริณี วิริยานนท์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
431 วาสนา ซื่อตรง ศรีอรุโณทัย ระนอง
432 วลัยพรรณ จันทะมูล ศรีอรุโณทัย ระนอง
433 ภัควดี จงประสิทธิ์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
434 ณัฐธยาน์ ทินบุตร ศรีอรุโณทัย ระนอง
435 สมศักดิ์ ศรีวิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
436 ชนิดาภา เข็มทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
437 อรรถพงษ์ ทิพย์เครือ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
438 ปรียวัชร์ ทวีทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
439 เจริญศรี จันทร์ควง ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
440 ชัยภัทร เพ็งเล็ง บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
441 อุ่นใจ เทพี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช
442 ศิริลักษณ์ วีระพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์
443 ศักดิ์รวี วงศ์ศิริวัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
444 สรัญภรณ์ พิมพ์เถื่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
445 กฤศณา พิพัฒน์ศักดากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
446 สุวิท จันมลฑา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตรอน อุตรดิตถ์
447 นงค์นุช ยะราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
448 นพพร อ่วมสั้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์
449 ธันยพร ศรีเรือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์
450 สุวรรณี ไพเราะห์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
451 วรัญญา โพธิกนิษฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
452 กรจงกล นาคสัมฤทธฺิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
453 สมพิศ จันทร์หัวนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
454 ชุติกาญจน์ กระธน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
455 รุจี เฉลิมสุข สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
456 ศิวัชญา เกษมพินิจวงาษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
457 ชนัญชิดา เผือกขันหมาก อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประจวบคีรีขันธ์
458 ธัญญวรรณ เกตุมีชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
459 อริยา จันทร์เที่ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
460 เสาวนี ไพราม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
461 ทัศนีย์ จันทร์หัวนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
462 ศศิประทุม เพียรธานี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
463 วรากิจ ร่มพูลทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
464 พิมประภา ฤทธิ์จันดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
465 วิมลมาศ ศรีปราชญ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
466 ปฏิวัติ ไชยมาตร ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
467 กัญชพร สิมมาเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
468 สมคิด สกุลรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
469 ปิยวรรณ จันทร์ขาว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง เชียงใหม่
470 นราภรณ์ ดิษฐศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
471 สิทธิวุฒิ จันทรมะโน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี
472 นวพล ปลาทอง ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
473 จินตนา ด้วงชอุ่ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
474 สิทธิชัย ภู่วงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
475 ประไพ มีจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
476 กฤษฎา นิยมเดชา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
477 พรพรรณ ชิณราด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
478 ทรายเพ็ชร อุไรพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
479 จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
480 พนาพร คงพันธุ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
481 ฐิติรัตน์ พันธ์พรม ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
482 พรรัมภา แสนวิเศษ ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
483 ญาภัคศนันท์ สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
484 วีรากร มณีทรัพย์สุคนธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
485 ประวีณา ดาวมณี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
486 สุรภา เชาวันดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
487 ใหม่นัยนา สุดาปัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
488 จิรอรสุมน จิญห์ชญาเกตุแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
489 พวงออ เจริญแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
490 หทัยทิพย์ เชยกำเหนิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
491 ณัฐธยาน์ หวังเคียงกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
492 ทิพวรรณ กรัตพงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
493 ระวีวรรณ ใหม่เอี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
494 ไกรวัลย์ ชัยนัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
495 สุมรรัตน์ สุขสันต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
496 ธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรามัน ยะลา
497 สุดา ภาละวัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบันนังสตา ยะลา
498 สุจินดา บุพนิมิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
499 สุพัด นำเจริญลาภ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
500 ปารย์พิชชา เจริญศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
501 ภัทชา เอี่ยมอาษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
502 กัณห์สิภัทร เหลืองนภัส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
503 สุคนธ์ นัยวิรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
504 กาญจนา ใจหาญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
505 พัชราภรณ์ พวงโต วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
506 รุ่งรัตน์ ภู่ชัย วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
507 ดุษฎี พูลทรัพย์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
508 อนิสสรา คำผาลา ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี