Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ S.W.B. (สามัญ)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 จินตนา อุ่มครุฑ วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
2 สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา เชียงใหม่
3 ศิริรัตน์ ฉัตรวัฒนกำจร ฉัตรพฤกษ์วิทยา เชียงใหม่
4 ภัทรากรณ์ ต๋าคำ วัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่
5 ชลธิชา บุญโพธิ์ ปรียาโชติ นครสวรรค์
6 วาสนา สุขปัน นิรมลชุมพร ชุมพร
7 รัตติญา คะนึง วัดสระโพธิ์ นครศรีธรรมราช
8 สุทธิกร ธรรมสุทธิ์ บ้านเหล่าป่าสา อุตรดิตถ์
9 สุลัดดา ชาวป่า อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
10 มัสรา สร้อยประเสริฐ บ้านเกาะนาน้อย ประจวบคีรีขันธ์
11 พิมลพรรณ นาคฉาย วัดสระด่าน สุพรรณบุรี
12 ศรัณยา ศรีฟ้า รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ สุราษฎร์ธานี
13 จีรวรรณ อยู่ทอง วัดราษฎรบํารุง ปทุมธานี
14 กล้าณรงค์ พุทธโม อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
15 สุกัญญา เกตุวัตถา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
16 พิชัย แสงศิลา ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
17 สุระเชน เทวสกุล บ้านนาขาม อุบลราชธานี
18 กานตพงศ์ กงเหิน บ้านหนองบัว สุโขทัย
19 เพ็ญประภา ปั้นเจริญ บ้านศรีเจริญทอง ฉะเชิงเทรา
20 ณัฐพล อุ่นอบ อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
21 วันเฉลิม ไพรศิลป์ บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ราชบุรี
22 อรรคพล นุ้ยเพียร บ้านเหล่าคำ อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี
23 พรพิมล สังข์ทอง อนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) อ่างทอง
24 ภุมริน ยมหา ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
25 ปวีณา เบ็ญจวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
26 ภัคปภา บัญญัติ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
27 วรวิทย์ วรฉัตร รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
28 สุรีย์พร รุ่งกำจัด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
29 ศิริรัตน์ บางขัน วัดบางพูน ปทุมธานี
30 นันทิดา เทียนอร่าม กลางคลองสิบ ปทุมธานี
31 วิภารัตน์ มิ่งมาลี เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
32 อุมารินทร์ แสนเพ็งเคน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
33 จิตรแก้ว พงษ์ไชย ปรียาโชติ นครสวรรค์
34 วัลลภา ครุฑบางยาง วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
35 สิทธิศักดิ์ ทวีกูล คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
36 จิราภรณ์ ทักขินัย วัดหนองเกตุน้อย ชลบุรี
37 ไปรญา พัฒนพงษ์ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
38 ชฎาพร สายด้วง สามัคคีราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
39 อิสระ เทียบสม วัดเกตุประภา ปทุมธานี
40 วิสา แสนเลิง อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
41 ณัฐทิตา ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
42 เกียรติกุล สังสีมา วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
43 ศิริพร ฮานาฟี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
44 อ้อมแก้ว น้อยใสย์ บ้านกะลัน สุรินทร์
45 ทัศนีย์ อิ่มอำไพ รร.เทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวยอุปถัมภ์) สมุทรปราการ
46 เอกชัย พัฒนพิบูลย์ สำเร็จวิทยา สระแก้ว
47 อำพา ยะไม วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
48 อมรรัตนา หัตถะกิจ บ้านหนองผือ ขอนแก่น
49 กชกร โพธิ์พินิจ ศิริวิทยา สมุทรปราการ
50 อภิชา พุ่มพวง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
51 จิตติภา ศัพทเสน ปากคลองสอง ปทุมธานี
52 วุฒิชัย กัณหา บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สมุทรสาคร
53 ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล อนุบาลสระบุรี สระบุรี
54 วิทวัส อินทะแสง รร.สาธิตบางแก้ว สมุทรปราการ
55 อดิศร เอี่ยมบุญส่ง วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
56 ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
57 ศิรัญญา น้อยวานิช คลองปลัดเปรียง สมุทรปราการ
58 สุทธินี สวนจุ้ย วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
59 วิมลรัตน์ เกลี้ยงดา บ้านชวดบัว นครนายก
60 ธวัชชัย ประมวล วัดบางพูน ปทุมธานี
61 กิรณา อธิมหามงคล ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ชัยนาท
62 ปิยะนุช แก่นมั่น ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
63 ปรียานุช พิกุลแก้ว เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
64 ดวงกมล มงคลมล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
65 เวนิกา สมอบ้าน บ้านโพธิ์แคน ศรีสะเกษ
66 พัชราวรรณ จันโสดา บ้านนาต้นโพธิ์ อุตรดิตถ์
67 เกตุวดี วรนุช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
68 สกาวเดือน แช่มชื่น บ้านสันติสุข สุโขทัย
69 จักรกฤษณ์ ศิริผล วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
70 อภิชญา ภูศรี บ้านทำนบ นครสวรรค์
71 ปัญญาวุฒิ ศรีสม อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
72 จิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
73 สราวุฒิ นิ่มราศรี วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
74 สินีนาฏ ทองวัฒนา วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
75 หฤทัย นิลชูจิตร บ้านดอนซาก นครปฐม
76 จักรินทร์ คล่องดี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
77 พุฒิชัย สีดากิจ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
78 ธีรทัศน์ ทองคำใส วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี
79 วันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
80 ทิพาพัชร์ บุญสินนพวัฒน์ พัชรวิทยา ราชบุรี
81 ฆทาวุฒิ นฤนาทโสภานนท์ ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
82 สิริทิพพา บุญธรรม บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) นครราชสีมา
83 สุพลา สว่างแก้ว วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
84 พัฒนี คงไพศาล วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
85 กันยารัตน์ ชินะกุล วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
86 ญาณิศา ปลอดโปร่ง วัดบางด้วน สมุทรปราการ
87 สุดารัตน์ ประสาร อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
88 เสาวลักษณ์ หอมขจร เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
89 หญิงแข มอญอินทร์ อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) อุทัยธานี
90 วีระพล ไวยมิตรา วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
91 ณัฐธิดา ทองใบหนา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
92 อุไรพร นาคนิ่ม รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 ชลบุรี
93 กฤษณา มีณรงค์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
94 อธิศา สังฆสุบรรณ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
95 ชาญชัย วงษ์แก้ว สายมิตรวังท่าช้าง ปราจีนบุรี
96 ธนิส ชินะตังกูร บ้านหุบกะพง เพชรบุรี
97 พิชญ์ณัชชา จิตประสงค์ วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา
98 อริสต์ แก้วศรีสังข์ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
99 จันทิมา ชารีธรรม วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นครนายก
100 กมลวรรณ์ ชื่นกมล อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
101 ฐิติยา รัตนายน วัดไชยนาราษฎร์ สุพรรณบุรี
102 เบญจพร กาญจนาภรณ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
103 วีรภัทร โตบุญมี วัดบ้านแขม ลำปาง
104 จีระศักดิ์ กรอบกระจก วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
105 อัมพร รุ้งอินทร์ วัดศรีเจริญธรรม ชัยนาท
106 สาวิตรี โชดก ศิริวิทยา สมุทรปราการ
107 อัจฉรา ชิตเมธา พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นครศรีธรรมราช
108 เพ็ญศิริ บุญยัง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
109 ฐิติพรรณ ธารทรัพย์ทวี บ้านมาบลำบิด ชลบุรี
110 นฤมล สุทธิกร อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
111 สุธามาส บัวคำป้อ บ้านห้วยไคร้ อุตรดิตถ์
112 เสาวนีย์ บัวสุข พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงใหม่
113 เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ วัดพวงแก้ว ปทุมธานี
114 ชาลิสา ทองไหลรวม วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง) นครปฐม
115 มาโนช บาริศรี บ้านหินเกิ้ง เลย
116 วรรณรวี พึ่งสาย บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
117 สุภาพร ศรีษะเนตร วัดบางพูน ปทุมธานี
118 กาญจน์สิตา ไกรวุฒิกิติพงษ์ วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี
119 อรพิน ชิณกะธรรม บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
120 จุฑาธินี แย้มสี วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
121 กิ้ง ผาก่ำ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
122 พิมพ์รัตน์ ปัทมโรจน์ วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
123 รัตติยา พุ่มพง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
124 กันยารัตน์ โค้ไพบูลย์ โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
125 ณิชาภัทร เพชรเจริญ วัดหนองไผ่ สุพรรณบุรี
126 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
127 เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สุพรรณบุรี
128 สิทธิโชค สรรค์นิกร เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
129 กัญญารัตน์ ทาอะภัย วัดสันตยาราม นครนายก
130 ณัฐฐา เรืองอุไร อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
131 กนกศักดิ์ วาสุกรี วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
132 ขวัญแก้ว นุ่มปั่น อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
133 ศรัณย์พร บัวเพียร อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
134 วรรณวิสาห์ ปิติไหว ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา
135 ธัญญลักษณ์ น้ำเพชร วัดฉวาก สุพรรณบุรี
136 เกศศิรินทร์ เปิงคะมาง คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
137 เกศศิรินทร์ เปิงคะมาง คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
138 จิรัฏฐ์ธิดา พรนิรัตน์กุล วัดคลองครุ สมุทรสาคร
139 อนุชิต มีศรี ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
140 พิชญาณ์มญชุ์ คุปติธรรมกุล บ้านเขาบ่อ ชุมพร
141 ณัฐชา ประเสริฐทองกร สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
142 ศิริภัทร นิติกรนุสรณ์ สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม
143 วิลัยวรรณ แก้วประเสริฐ วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
144 วรรณพร ชุมภูทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
145 ชนันท์ภรณ์ ศรีงาม เมืองพาลุกากรภูมิ มุกดาหาร
146 พงศ์ปณต รอดทอง บ้านหนองกะหนาก กาญจนบุรี
147 นิภารัตน์ ไชยริบูรณ์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
148 กิติศักดิ์ ชุณหสุวรรณ วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร
149 ศิริพร อุมสิงห์ ปทุมวิไล ปทุมธานี
150 จริญญา หวังประสพกลาง รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
151 นันทพร คำจินดา บ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี
152 อติจิต บุญมี ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์
153 องุ่น ลาหล้าเลิศ อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด
154 ณัฐพร พรมสุรินทร์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
155 ฐิตินันท์ ปั่นมาก วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
156 น้ำฝน สมอ่อน บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
157 ณรินทร์ธร แสงนาค วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
158 พิชชากร บุรุษพัฒน์ บ้านวังโพรง พิษณุโลก
159 ทัตพล กรอบกระจก ป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุรี
160 ณัฐพล สุชสงวน บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
161 กฤษณษ รักนุช บวรวิทยา ๒ พระนครศรีอยุธยา
162 จินตนา ศรีอนันต์ วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
163 กมล อินทรประสงค์ บ้านท่าม่วง ลพบุรี
164 ธิภาพร แจ่มดวง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
165 ปาริชาติ ใจโต คลองบางกะสี สมุทรปราการ
166 อานนท์ พลากร มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี
167 สมประสงค์ ยำพวา วัดจันทร์นิรมิตร อ่างทอง
168 สุชาดา ประโมทะโก มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
169 ชลธิชา แก้วอร่าม วัดสามประชุม (วันครู 2504) อ่างทอง
170 ศิรินทิพย์ จันทรา บ้านพิณโท อุบลราชธานี
171 รัชนัฐ แก้วนิล คลองบางกะสี สมุทรปราการ
172 เกศรา ชาภักดี บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
173 ศุภวัฒน์ มูลเมือง บ้านฮ่องกอม่วง ลำพูน
174 รัชญาภรณ์ ชำนาญการณ์ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
175 ปราณี อุปนันท์ บ้านสะอาดดอนเงิน มหาสารคาม
176 ชัญญานุช แคภูเขียว บ้านหนองตากล้า ชัยภูมิ
177 กฤษฎา คำโสภา บ้านโพธิ์แคน ศรีสะเกษ
178 สิรภพ บุญช่วย รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
179 ปริญญาภรณ์ ไชยรินทร์ บ้านสระดอกเกษ อุบลราชธานี
180 กนกวรรณ สมศรี บ้านเสกกอง สุรินทร์
181 ปริญา พลเดช สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
182 อรพินธร แก้วภู่ สุมานัน สมุทรปราการ
183 ณัฐชา กาญจนชีวะ วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
184 นุชนาฏ รื่นสุข วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
185 ณัฐกานต์ โชคนิลกรณ์ บ้านหนองบัว นครราชสีมา
186 มลิษา ทองฉิม วัดสามขาว อ่างทอง
187 กิตติศักดิ์ ทรงกุล บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
188 ธารทิพย์ ประทุมมา ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
189 ศรัญญา น้อยพิมาย วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
190 นิพนธ์ ครุธทิน ราษฎร์บำรุง พิจิตร
191 ฐิติยพงศ์ ปานมี อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
192 นันทิกา พลอยสวาท นิลรัตน์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
193 ปรียาภรณ์ คำผุด นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
194 สุภาภรณ์ เดชมาก บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
195 รณิษพร แคว้นไธสง บ้านแม่สา เชียงใหม่
196 พงศ์สวัสดิ์ โตสังวาลย์ บ้านบักดอก สุรินทร์
197 ฐิตาภรณ์ ปั้นอยู่ บ้านโคกสะอาด ลพบุรี
198 จุฑามาศ เกื้อเสนาะ วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
199 อริสสรา ปั้นอยู่ วัดหัวสำโรง ลพบุรี
200 ภูพาน ชารีพร เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม
201 สาไมตรี ทองอยู่ บ้านคลองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
202 วิชุดา จันแทน บ้าน ก.ม.80 ปราจีนบุรี
203 ปาริชาติ รักญาติ วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
204 ประภาศรี เผื่อนผัน รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ สมุทรสงคราม
205 รักชนก เรืองลาภ ชุมชนบึงบา ปทุมธานี
206 พิมลพร พงษ์ประเสริฐ อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
207 สายฝน ชื่นชม อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
208 กวินธิดา โต๊ะนิ ปิยะฉัตร นนทบุรี
209 ธีรัตม์ เสฏฐวุฒิธ่รณ์ บ้านสันปูเลย ลำพูน
210 อาทิตย์ จันทวีผล อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี
211 ศิวาภรณ์ รนขาว คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
212 ศศินันท์ หรุ่นบุญลือ คลองสอง ปทุมธานี
213 ติณห์ อินทยง วัดโสภณาราม ปทุมธานี
214 ธันย์ชนก เหมมะลา บ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง
215 พสิษฐ์ แซ่อี๋ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
216 สมฤดี หงษ์เวียงจันทร์ บ้านดอนจังหัน นครสวรรค์
217 ชนิศา บัวบาน อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
218 ฐิติมา คงเรียน บ้านป่าถล่ม ประจวบคีรีขันธ์
219 บุณฑริกา จาบรรณ์ บ้านหนองแสง อุดรธานี
220 นภาพร จันทราช สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
221 สุพรรณี ศรีน้อย วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
222 จุฑามาศ เหลืองธานี อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
223 จุฑาทิพย์ อรุณรัตนื วัดบางพูน ปทุมธานี
224 สุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ปทุมวิไล ปทุมธานี
225 นิตยา เปียปิ่นทอง อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี
226 ณัฐจิรวงศ์ เป็ดทอง วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) พระนครศรีอยุธยา
227 ณัฐชา มังกะลัง พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
228 อาภาพร เศรษฐพงษ์ ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
229 พรทิพย์ แก้วจุรัตน์ วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
230 วิษณุ สุนทรศิริ ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
231 การันต์ เพชรี่ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
232 นิติพงศ์ เที่ยงตรง จักราชวิทยา นครราชสีมา
233 ศิริรัตน์ เอี่ยมทอง วัดคุณหญิงส้มจีน ปทุมธานี
234 ลฎาภา สุขขี สังข์อํ่าวิทยา ปทุมธานี
235 ศุภาวีร์ ชื่นบาน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
236 อโนชา ว่าบ้านพลับ ลําสนุ่น ปทุมธานี
237 สุกัณฑ์ ภาคเนตร์ วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา
238 มลฤดี ทองเริ่ม วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
239 ธีรพล คงสุขี คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
240 ณัฐวัฒน์ อารีประชาภิรมย์ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
241 ศศิธร โพธิ์สว่าง เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
242 หทัยวรรณ ล่อดงบัง รร.สาธิตบางแก้ว สมุทรปราการ
243 ทวีศักดิ์ วิชาชิต แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
244 ลาวรรณ์ โสภิส วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
245 เบญจวรรณ ภู่ด้าย วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
246 ภูษิตา แก่นแก้วรัตน์ จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
247 หนึ่งฤทัย นันทพล ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา
248 สาวิตตรี อุดมผล วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
249 นาถตยา นพรัตน์ วัดวังชะโด พระนครศรีอยุธยา
250 ปวีณา ดารา ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
251 พงษ์พันธุ์ ภิญโญยิ่ง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี
252 ราชวุธ ตรีวารี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
253 พรณรงค์ สุภาสืบ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
254 รจนา ผ่องการ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
255 นฤมล สุพัฒฑา ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
256 นาเรศ สว่างดาว ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
257 กนกพร คงสมบูรณ์ วัดทำใหม่ พระนครศรีอยุธยา
258 เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
259 แพร ญาณเพ็ชร วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
260 นพรัตน์ มหานิยม วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี
261 ทรงพล แสงทอง ชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา
262 เสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
263 สิริกร ปิ่มแหลม พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
264 พนิดา สุทธิสวัสดิ์ วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) สิงห์บุรี
265 วรายุ ศรีบุบผา วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา
266 ดนิตา จุ้ยนรรัตน์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
267 พัฒนพงศ์ พูลอุดร วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
268 นัทธมน บุญเลิศ จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
269 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
270 กรกานต์ ศรีแพร วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
271 นาริส มะลิซ้อน วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
272 ภัทราภรณ์ ราตรี อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
273 ธมนวรรณ นนทปัญญา วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา
274 ลลิตา ตรีมงคล ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
275 กิตติธัช อ่ำพันธ์ วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
276 สุชาดา ดาราแหวว ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
277 สิรินันท์ บุญญานันท์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
278 ณัฐวุฒิ อัตตะสาระ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
279 กนกวรรณ จงรักษ์ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
280 ธิตา ผ่องกาย อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
281 นฤมล ศรีนาค วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง
282 นริสรา เดชพงษ์ เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
283 ชุติมา เย็นทรวง วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อ่างทอง
284 ไพทูรย์ ปัจฉิม วัดป่าไผ่ สระบุรี
285 ปณิธาน ภูษาทอง วัดสามโก้ อ่างทอง
286 สุมาลี นาคเกษม วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง
287 สายสุรีย์ ศรีชัยอินทร์ บ้านน้ำคลุ้ง กาญจนบุรี
288 ปิยะนุช วิราศรี วิรุณเทพ เชียงใหม่
289 สุภาศิณี ชะโลธร วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา
290 น้องนา เรืองรัตน์ วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
291 มลวรรณสร มาลาสาย วัดหัวสะแกตก อ่างทอง
292 มุจรินทร์ คำดีรักษ์ บ้านน้ำผึ้ง อ่างทอง
293 ณัฐวุฒิ เพ็งสุข ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
294 กัญญารัตน์ แพงไตย รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
295 น้ำผึ้ง ทับยอด บวรวิทยา ๒ พระนครศรีอยุธยา
296 ณิชกมล จันทวงษ์ วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อ่างทอง
297 จิตติกาญจน์ แก้วภักดี วัดท่าชุมนุม อ่างทอง
298 สุจินดา แสงประพาฬ วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
299 ปนัดดา ฤทธิ์ฤดี วัดบ้านอิฐ อ่างทอง
300 ประภัสสร ทำสวน วัดลาย (ทวีปัญญา) พระนครศรีอยุธยา
301 พนม เรียนงาม ปทุมวิไล ปทุมธานี
302 ณัฐพงศ์ กีรติวิทยากร วัดหัวตะพาน อ่างทอง
303 แพรวนภา นวลดอกรัก เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
304 ฉวีวรรณ เพชรดี อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
305 อานนท์ รุ่งแจ้ง วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สระบุรี
306 ปัณฑิตา ผ่องวงษ์ วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อ่างทอง
307 อชิรศา แสงกระจ่าง อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
308 ภาณุ เอี่ยมเกตุ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
309 ชญานุตม์ คุณหอม ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) นครสวรรค์
310 ภริตา อุดชา บ้านดงน้อย ลพบุรี
311 ปานรดา บุญญเจริญชัย อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
312 ดิเรก วงษ์ทองดี อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
313 ณัฐวัฒน์ สว่างทุกข์ บรรจงรัตน์ ลพบุรี
314 กุลพิธาร์ สัจจา ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
315 ปาริฉัตร เพ็งบุญ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
316 ศุภลดา ชอบคุย บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
317 ธันษา ชื่นชมกลิ่น วัดไผ่แตร ลพบุรี
318 พิพัฒน์ ช่างหล่อ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
319 อาทิตยา แดงทองดี นครสวรรค์ นครสวรรค์
320 พชร เนื่องจากอวน รร.เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี
321 หัทยาภรณ์ กิจนาค บ้านเกริ่นกฐิน ลพบุรี
322 นิชนันท์ พวงพิพัฒน์ วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
323 วิภาดา วงษ์บุบผา บ้านบัวชุม ลพบุรี
324 พีรพล เฉลิมวัฒน์ อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
325 ปฐมาภรณ์ ยินดีชาติ วัดเขาหนีบ ลพบุรี
326 ณัฐธิดา ศรีกระมล วัดใดใหญ่ ลพบุรี
327 นุจรี ดีจริง เพ็ญพัฒนา ลพบุรี
328 กาหลง คำภีระ ปัญญานฤมิต ชลบุรี
329 สุดาทิพย์ ทองคำ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
330 นรภัทร ศรีสมบัติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
331 สุชาดา อู่เงิน ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
332 นพมาศ เรืองศรี ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
333 ดุจดาว บุญประสงค์ บ้านบัวชุม ลพบุรี
334 นางสาวนฤมล โพธิ บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
335 เสาวนีย์ สนใจ วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
336 ตรียพล โฉมไสว โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
337 ภัทราวรรณ ประจำทอง ปรียาโชติ นครสวรรค์
338 ชนานันท์ ศรีบุญชู ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ลพบุรี
339 ฉัตรลดา ดีพุ่ม ปรียาโชติ นครสวรรค์
340 พัลลภ รัชนิพนธ์ ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
341 เทียนชัย นาคแผ่น สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
342 สุจิตรา ศรีแก้ว โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
343 ปิยรัตน์ มีมุข บ้านเขาเกล็ด ชัยนาท
344 แสงตะวัน อาจละออ อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
345 ธนพร อินยา อนุบาลค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
346 นิติพันธ์ นันทศรี วัดเชียงราก สิงห์บุรี
347 วิทยา ผุดผ่อง ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
348 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
349 กฤษณะ อ่วมคร้าม บ้านหนองอ้ายสาม ชัยนาท
350 ฐิตาภรณ์ ดิษสระ วัดบ้านหนอง ชัยนาท
351 สมจิตร ภู่ระหงษ์ ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
352 ประณต อินเจ๊ก อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
353 จันทร์นิภา ทองเหล็ก ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
354 จิรภัทร โพธิ์ตุ่น วัดยม พระนครศรีอยุธยา
355 รสรินทร์ จงธรรม อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
356 พรทิพย์ คงมะลายู อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
357 ณัฐศิขวัญ จิณณัฐศักกัญ อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
358 ทัศนีย์ ์พูลทรัพย์ อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
359 ณัฏฐ์พัชร์ วิเศษพานิช บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ลพบุรี
360 นภาพร ชูทอง ชุมชนบ้านไม้ดัด สิงห์บุรี
361 ภูดิศ ศีตะปันย์ อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
362 พุทธ์ศิริ ชูชื่น วัดสิงห์ สิงห์บุรี
363 ธิติญา นาคสกุล วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
364 สมชาย ดีสี บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
365 สมปอง ใจกล้า วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
366 วรณัชชา บริบูรณ์ วัดตะโกรวม สิงห์บุรี
367 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
368 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
369 อ้อมขวัญ เป็ดทอง วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
370 ขนิษฐา ทองขาว ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
371 เอกบรินทร์ ชูช่าง อนุบาลแสวงหา อ่างทอง
372 อรวรรณ พุดมอญ วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
373 ปรียานันท์ น้ำฉ่ำ วัดกร่างสามยอด สุพรรณบุรี
374 กมลฉัตร กลัดแก้ว ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) อ่างทอง
375 อภิณห์พร อินทรปัญญา วัดประสาท สิงห์บุรี
376 อรญา ภู่ตัน อนุบาลกฤตพงษ์ธร สิงห์บุรี
377 ชนนิกานต์ เอี่ยมละออ อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
378 จิตตานันท์ เชิดชัย อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
379 สุชาดา พรหมวงษ์ อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
380 พัชราภรณ์ โพธิ์กุล ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ตราด
381 อังคณา คำภียะ วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ลพบุรี
382 เรวดี ยันงาม อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
383 นริศรา จันทร์พงษ์แก้ว อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
384 จุฑารัตน์ ยิ้มจันทร์ วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
385 วรรณิภา ศิลปโชติ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
386 สุปราณี โกมล อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
387 กนกวรรณ โกมล คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) ปทุมธานี
388 พัชรากร ชัยสายัญห์ วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
389 อุทัยรัตน์ ผาสุข วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
390 จารุวรรณ งามขำ วัดบ้านแก อ่างทอง
391 วิศิษฐ์ ป้อมสิงห์ อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
392 สุพัตรา เฉยทิม อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
393 พรพิมล มุมานะวงศ์ วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ชัยนาท
394 จารุวรรณ วงษ์เกษกรณ์ รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
395 ปิติพร โอชา บ้านหนองแค ชัยนาท
396 สุรีภรณ์ สนอ่วม วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) ชัยนาท
397 ฐิมาพร ภู่ชื่น วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
398 จินตนา เข็มทอง วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
399 จิตติพร ชวดนุช อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นครสวรรค์
400 ญาณกร หอมเนียม ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
401 นันทิดา กริมเขียว ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
402 สมใจ เมฆช้าง บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
403 สรวิชญ์ โกทัน วัดมะปราง ชัยนาท
404 ปาริฉัตร กล่อมจิตติ์ อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
405 อดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา วัดพรหมวิหาร ชัยนาท
406 นัฐสุดา เหมหงษ์ ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
407 วิไลภรณ์ ม้วนหนู ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
408 วรรณนิภา โพแก้ว ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ชัยนาท
409 อุษา สุวรรณศิริ อนุบาลยอดไม้งาม สุพรรณบุรี
410 ศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย บ้านหนองต่อ ชัยนาท
411 สัมพันธิตา เฉลิมชัยมงคล อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
412 กิตติพร เลิศฤทธิ์ขจร ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ชัยนาท
413 ไพโรจน์ บัวอุไร อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
414 ขนิษฐา วงษ์สุวรรณ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
415 จริยา เผือกผ่อง ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ชัยนาท
416 หนึ่งฤทัย วงษ์สุวรรณ ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
417 เกษราภรณ์ เกตุแก้ว วัดอรัญญวาสี ชัยนาท
418 ปาณิสรา ธิษาจารย์ บ้านหนองมะสัง กาญจนบุรี
419 วรรณวิภา ห้อยกอน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
420 กชพร วราห์รุนนท์ บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
421 นิรุชา ชูเชิด บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
422 สุนันทา ศรีอุดม วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
423 ปัทมา พันธ์ป้อง วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง) ชัยนาท
424 พัณนิดา แตงเพ็ชร บ้านหนองอ้ายสาม ชัยนาท
425 สุธิชา จบศรี บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
426 กุลรภัส อ่วมภักดี วัดเขาดิน (วันครู 2502) ชัยนาท
427 สิริวรรณ ม่วงไหมทอง วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
428 อนรรฆ ชมบุรี ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
429 วีระวัฒน์ อินยิ้ม อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
430 นารินทร์ ย่องหยี วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
431 กิตติชัย ภัทรธาดาสิริ วัดบ้านไผ่ นครสวรรค์
432 จันทร์จิรา จันสอน ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชัยนาท
433 หทัยรัตน์ มิ่งทอง วัดมะปราง ชัยนาท
434 กันชพร ชูโพธิกุลธรา บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
435 โสพิส ช่างทองคำ วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี
436 กฤติยาณี แสงสุวรรณ วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) พระนครศรีอยุธยา
437 ธนภูมิ เที่ยงพุก วัดหนองโพธิ์ สระบุรี
438 อาทิตย์ ทัดยนต์ บ้านกระทุ่มทอง นครสวรรค์
439 นุชนาถ แก้วทอง อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
440 ชัยพร พรชัยอรรถกุล รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
441 วันเพ็ญ นพรัตน์ บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา ชุมพร
442 เอกรัช แสงเขียว อนุบาลสระบุรี สระบุรี
443 ฐิติชญา ไวกสิกรณ์ รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
444 สถาพร แสวงหา โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
445 แสงเดือน เพ็ชรบุรี วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี
446 เปรม ร้อยต๊ะ อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
447 ชินดนัย แก้วฤทธื์ หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สระบุรี
448 อภิสรา สุมัจฉา วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี
449 สิริพร จันดี จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
450 กมลชนก มาธิสัย หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สระบุรี
451 อัญชลี มิ่งมานพ วัดท่าคล้อ สระบุรี
452 ทรงวุฒิ ศรีปรีชา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี
453 จามจุรี วาระกุล ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
454 ชนะชัย แก้วมุขดา วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
455 นันทพร ครองบุญ อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
456 ปาริชาติ พุ่มคง วัดหนองเกตุใหญ่ ชลบุรี
457 ปิติตรี ตายงค์ บ้านเขานมนาง สระบุรี
458 จุมพฎ แก้วศรี อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สระบุรี
459 ยุทธพงษ์ พิพิธกุล วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
460 ธนกร ชัยอาวุธ วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
461 จิรารัตน์ กรึกสำโรง บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี
462 เสาวรส มุมกลาง พีระวิทยา สระบุรี
463 สุภาวดี เพ็งวิสัย แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
464 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
465 อิสรา ป้องอ่อน ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
466 ธีระวัฒน์ เพ็งวิสัย แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
467 หทัยทิพย์ วงษ์ปาน บ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
468 นิติพนธ์ ปุญญอมรศรี พีระวิทยา สระบุรี
469 พิมพ์ชนก พานทอง วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) นครนายก
470 เนตรนภิส สุขปลั่ง อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
471 บารเมษฐ์ นิยากร วัดท่าคล้อ สระบุรี
472 ทศพร บุญครุฑ วัดหัวหิน พระนครศรีอยุธยา
473 กาญจนา ไกรรุ่ง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
474 พิไลวรรณ โพธิ์เขียว ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
475 ศุภรดา ปานหงษ์ หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี
476 ศันศนีย์ กนกแสง วัดเกาะพิกุล นครนายก
477 เอกอดุลย์ ไชยรัตนะ วัดสุตธรรมาราม นครนายก
478 ชุติมณฑณ์ ไทยทอง พีระวิทยา สระบุรี
479 กรรณธมาศ สุวรรณโชติ บ้านหนองตะโก ชลบุรี
480 ศุภลักษณ์ ศานติเธียร อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
481 ภิรมย์ เพ็ชร์เจริญ อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
482 อดิเทพ ปั้นเมือง วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
483 ภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
484 สามารถ ซุ่นไล้ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
485 ฐาปกรณ์ เกิดมณี รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
486 สุนิศา อินทรมงคล ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
487 ศิโรจน์ เล็กเส็ง วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
488 ปิยะนันท์ เอี่ยมพิจิตร บ้านบางเบ้า ตราด
489 บัณฑิต ศรีทัศน์ บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
490 ณภาภัทร โฉมจังหวัด วัดบุญญราศรี ชลบุรี
491 พรชนก บุญทวีสูงส่ง รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
492 พุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
493 ธราพงษ์ ผาสุข บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ชลบุรี
494 มัณฑณา บัวประภัสสร กวงฮั้ว ระยอง
495 พงศธร เพชรเทพ สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
496 ธนภัทร สิทธิสน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
497 อรนุช วะชุม บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สกลนคร
498 ดลยา พนิกรณ์ วัดบ้านไผ่ นครสวรรค์
499 จิราภา พรหมไหม บ้านทุ่งกราด ชลบุรี
500 สิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
501 อัญชิสา พงษ์สุวิริยสกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
502 สุกฤตยา อินศร วัดหนองเมือง ลพบุรี
503 ณัฐพร เจริญเตีย รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
504 อภิญญา ศรีนรเศรษฐ์ วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
505 ปาณัสม์ ชุมภูยาละ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) อุตรดิตถ์
506 ชัยมงคล มั่งคั่ง เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
507 บุณยาพร อ่ำเย สุเหร่าหะยีมินา กรุงเทพมหานคร
508 โชคชัย เพ็ชรนคร บ้านหนองฆ้อ ระยอง
509 ทาริกา กาญจนพรหม บ้านควนไม้ดำ ตรัง
510 ชลธิชา ดีบูชา บ้านคลองแค สมุทรสาคร
511 จุฬารัตน์ ไสว บ้านเนินดินแดง จันทบุรี
512 อุมาภรณ์ กำเนิดกลาง วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
513 ขนิษฐา รัตน์ทอง ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
514 อัมพิกา ปิดตาทะเส บ้านบางปรง ตราด
515 ปัทมา อิ่มผ่อง วัดตะเคียนทอง จันทบุรี
516 บุญธิดา อรรถเจดีย์ บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) จันทบุรี
517 สุพรรษา ผ่องมณี นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
518 นิภาวัลย์ เพไร บุญสมวิทยา จันทบุรี
519 ชลธิดา เหตเกต บุญสมวิทยา จันทบุรี
520 นภัทร บำรุงรักษ์ บุญสมวิทยา จันทบุรี
521 สุวิชา ศรีวิรัญ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
522 ทรงวุฒิ ลิ่วสุนทร บ้านแก้ว จันทบุรี
523 ณรงค์กร ท่าม่วง อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
524 สมฤทัย โทนศิริ บ้านหนองแหน สุพรรณบุรี
525 เชิญพร อารามรักษ์ วัดฆ้อ ตราด
526 สุจิตรา คงพิษ บ้านปะอา ตราด
527 พัทธพล ธงชัย วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 ตราด
528 จันทร์จิรา จิตนาวสาร บ้านคลองมะขาม ตราด
529 มนัญชัย ชาวแกลง บ้านโป่งวัว จันทบุรี
530 อภิญญา สีดวง เหรียญทองวิทยา นครราชสีมา
531 จุฑารักษ์ ชูศรีสิทธิ์ บ้านเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
532 ปัณฐวิชญ์ สุขศิริปานรัชต์ บ้านเนินตาล ตราด
533 ปิยะรินทร์ บุญมาเสน บ้านหนองบัวแดนเกษม อุบลราชธานี
534 ดารารัตน์ สงวนญาติ วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 ตราด
535 สุชาติ อินทชาติ บ้านคลองมะขาม ตราด
536 กรองแก้ว ศิริกุล บ้านปะอา ตราด
537 เสรี มุ่งอุ่นกลาง บ้านโคกวัด จันทบุรี
538 อุทัย ทาตุ่นใจ อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
539 พิลดา แซ่ลี้ บ้านคลองมะขาม ตราด
540 พนิดา ศิลาอาศน์ วัดฆ้อ ตราด
541 จันทรา อภิบาลศรี วัดวรุณดิตถาราม ตราด
542 อัฐฑพัฒน์ อภิบาลศรี วัดสะพานหิน ตราด
543 รัชพล วริศเมธากุล บ้านโป่งวัว จันทบุรี
544 ศิรินภา แพทย์พิทักษ์ ชุมชนบ้านเขาสมิง ตราด
545 วัชรินทร์ ลาดล่าย ชุมชนโนนหันวันครู ขอนแก่น
546 ภาวิณี เต็กเก๊า บ้านอ่างกะป่อง ตราด
547 ศิวพร รัตนวงศ์ วัดฆ้อ ตราด
548 พนิดา จินดาวงษ์ ชุมชนบ้านตากแว้ง ตราด
549 หิรัญญา วิจิตรสมบัติ วัดวรุณดิตถาราม ตราด
550 กชกร จีระประดิษฐ์ บ้านเนินตาล ตราด
551 พลพิพัฒน์ สิงหบวรชัย วัดห้วงน้ำขาว ตราด
552 กรวิทย์ อินทรโชติ วัดสะพานหิน ตราด
553 ลภัสรดา ศรเจริญ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
554 เกรียงไกร เรือนน้อย วัดบางเตย ปราจีนบุรี
555 สมชาย กลิ่นมาลัย วัดคลองชัน ปทุมธานี
556 พรวนัช จินดามงคล วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
557 เอกพล เสงี่ยมพงษ์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
558 กัณฐิกา ชื่นใจ เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) กาญจนบุรี
559 จิราภรณ์ รัตวงค์ บ้านคลองหันแดง ปราจีนบุรี
560 เบญจวรรณ ชำนิ บ้านหนองปรือน้อย ปราจีนบุรี
561 วรางค์ศิริ แสงพา บ้านปรือวาย ฉะเชิงเทรา
562 พรรณรมน สุขกระโทก วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
563 สุรีพรรณ คูศรี บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
564 อรวรรณ วีระประสิทธิ์ วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
565 ทิพวรรณ สุดนุช ชุมชนวัดศรีคำชมภู เชียงใหม่
566 พรรษา ไพรเลิศ วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
567 ประภัสสร ทวีการ ชุมชนวัดบางแตน ปราจีนบุรี
568 วิมลวรรณ แก้ววิลัย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
569 สุทิวัส โคตะมะ วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
570 อมรรัตน์ รุ่งเรือง วัดทด ฉะเชิงเทรา
571 เหมือนขวัญ ใจชื่น เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
572 ศุภโชค บุญสร้าง บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) อุบลราชธานี
573 ภคพร เครือจันทร์ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
574 พิมพิศา คนองเดช อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
575 นฤดล ไวยารัตน์ บ้านหนองอนามัย ปราจีนบุรี
576 สกุลรัตน์ บุญเพิ่ม ดาราวัฒนานุศาสตร์ ปราจีนบุรี
577 อภิชาติ ลิ้มเส็ง บ้านมาบเหียง ปราจีนบุรี
578 นราศักรินทร์ น้ำแก้ว รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
579 ยาใจ ใยสุ่น วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 ปราจีนบุรี
580 วรรรี สิทธิพล ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
581 วันทนา ชุปประเสริฐ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
582 ธนายุทธ จันทาโท ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
583 ศิรินาท จินาโต บ้านโป่งตะเคียน ปราจีนบุรี
584 กาญจนา มะลิลา อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
585 ปราโมทย์ ปัญญาธีรชัย พวงคราม สระแก้ว
586 ชนินทร์ โลแพทย์ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
587 ศักรินทร์ เชื้อสงฆ์ บ้านโคกสว่าง ปราจีนบุรี
588 วรรณวิสา มะลิลา วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
589 ธนวรรณ โพธิ์ศรี บ้านใหม่พัฒนา ปราจีนบุรี
590 ธนวรรณ โพธิ์ศรี บ้านใหม่พัฒนา ปราจีนบุรี
591 อรสา ซ่อนคม บ้านห้วยเกษียร ปราจีนบุรี
592 ปนัดดา บุญบวก บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
593 อรุณี กงทะสร ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
594 ธนิตาพร อินทรเนื่อง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
595 ธนพงษ์ จอมพระ วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
596 ประภัสสร ในเจริญ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
597 ทิพวรรณ ร่วมคำ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
598 วีรภัทร สิงวะราช บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ปราจีนบุรี
599 สุทิวัส อ่อนน้อม บ้านนา ฉะเชิงเทรา
600 กนกนภัส คุตป่า ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
601 วราพร ธงชัย บ้านทับลาน ปราจีนบุรี
602 สุวาณี นิยมสุข บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
603 พรทิพย์ โม่ศรี วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
604 นิภาพร คำขจร บ้านปลักไม้ดำ กำแพงเพชร
605 กรรณิการ์ พันธ์ชำนาญ บ้านอุดมบรรพต ปราจีนบุรี
606 มาลี สายสินธุ์ เจียหมิน ปราจีนบุรี
607 เหมือนฝัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
608 ศิริพร รู้กิจนา บ้านเขาถ้ำ ปราจีนบุรี
609 เครือฟ้า ขันดงลิง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
610 รัตติยากรณ์ ลบศรี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
611 อุไรวรรณ ตะวันขึ้น บ้านโนนสูง ปราจีนบุรี
612 วรรณนิภา ทรงด้วงทุม รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
613 สุกัญญา สีดา บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
614 จุรารัตย์ จันทา บ้านหินเทิน ปราจีนบุรี
615 สิทธิพงศ์ สีทา อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
616 กนกอร วงค์สอน วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
617 โกศล เศษสุวรรณ วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
618 อนุธิดา ใจอารี บ้านเขาปูน ปราจีนบุรี
619 พรทิพย์ บุญลอย บ้านพรสวรรค์ สระแก้ว
620 ภัทรนันท์ มะณีพันธิ์ บ้านบึงพระราม สระแก้ว
621 พรพิมล ใจบุญ บ้านทุ่งหินโคน สระแก้ว
622 สุชาดา เขาวงค์ บ้านหนองขี้เห็น สระแก้ว
623 พรรณวรท เปลวเพลิง ทัพราชวิทยา สระแก้ว
624 ชัยวัฒน์ พะวงแสง รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ชลบุรี
625 จิรนุช หนูสังข์ บ้านทุ่งหินโคน สระแก้ว
626 อุษณีย์ แสงไกร อนุบาลชื่นชม มหาสารคาม
627 ทัศวรรณ โลหา บ้านหนองแปน อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
628 นิชา อุตมา ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
629 มาลินี ยินดี บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
630 รุจิภาส เหิงขุนทด บุญสมวิทยา จันทบุรี
631 ปริยากร ปราณีตพลกรัง วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
632 อุมารินทร์ อินถาวร บ้านนาคำวัง อุดรธานี
633 ปัฐยา ต่อคุ้ม ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
634 รุ่งฤดี สุดทา วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
635 ชัยยา บุญโต คลองสอง ปทุมธานี
636 วรรณนิสา แพนลา วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
637 โชติพัฒน์ กันพูล บ้านหนองปรือ สระแก้ว
638 อุดมศักดิ์ ชาติศรี คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
639 จันทร์ศิริ มากะเต บ้านนาราใหญ่ บุรีรัมย์
640 พรทวี สอย อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
641 สุวรรณา ทับทิม บ้านโคกพนมดี ปราจีนบุรี
642 ฐิระวัตร บุญเลิศ วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
643 หญิงพิมพ์ประกาย งามจั่นศรี บ้านคลองหินปูน สระแก้ว
644 ศิริพร นนทการ บ้านเขาจาน สระแก้ว
645 นฤทัย ลา บ้านชุมทอง สระแก้ว
646 รสรินทร์ คงใจมั่น วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
647 จรัณญา โสภาทอง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
648 ฐิรชญา ท้าวสาลี เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
649 อานนท์ เพราะกิ่ง สำเร็จวิทยา สระแก้ว
650 กนิษฐา โสดาราม อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
651 สุจิตตรา จีนพานิช รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง สระแก้ว
652 ชนะชัย พุงธิราช วัดชุมแสงศรีวนาราม ชลบุรี
653 ศักดา จิตร์สุภา บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
654 ขนิษฐา กุลเกตุ วัดดอนทราย ฉะเชิงเทรา
655 สุนิสา แดงอร่าม ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
656 สุพรรณี มงคล บ้านนาแซะ ชุมพร
657 ศิริพร สินศิริ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
658 สุภาภรณ์ อาหมัด วัดเกตุประภา ปทุมธานี
659 สุริยาพร พุทธสุวรรณ์ วัดหนองทองทราย นครนายก
660 จีรวรรณ เศวตพงษ์ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
661 วิชุลีญาณ์ ตีรณานุสิษฐ์ อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
662 กุลธิดา คนเสงี่ยม บ้านโคกสว่าง นครนายก
663 จอมขวัญ ชุมมณเฑียร บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สกลนคร
664 ภัทรพงษ์ ลาหอม ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นครนายก
665 ณัฐวุฒิ จรัสทอง อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
666 ขนิษฐา ุสุขทวี ชลนายกสงเคราะห์ นครนายก
667 พันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
668 นิธิภัทร์ ตะเภาพงษ์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
669 ศักดิ์สิทธิ์ นิลชิต บ้านหนองแขม ลพบุรี
670 อัจฉรา สิทธิศุภพงศ์ อนุบาลเกาะกูด ตราด
671 ธีรวรรณ ลาหอม บ้านบุ่งเข้ นครนายก
672 วรรณทิพย์ สุเมโทร บ้านคลอง 3 วิทยา (ประชาสามัคคี) นครนายก
673 เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ชลนายกสงเคราะห์ นครนายก
674 พิริยพงศ์ จำปีทอง สาริกา นครนายก
675 อริสรา ลิมปิทีป วัดพิกุลแก้ว นครนายก
676 ณัฐนิชา ราซิ่ว วัดสันตยาราม นครนายก
677 อารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน บ้านหินลาด นครราชสีมา
678 จริญญา หมอนพังเทียม สุเหร่าลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
679 สุดาพร จรโคกกรวด วัดพืชอุดม ปทุมธานี
680 ชาลินี จันทเวช อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
681 กุสุมา ด่านสันเทียะ บ้านหนองสองห้อง นครราชสีมา
682 ยุรนันท์ ส่องกระโทก วัดใหม่สำโรง นครราชสีมา
683 นันทิกานต์ ชิดกระโทก บ้านน้อย นครราชสีมา
684 สุชัญญา พันธ์ทับ วัดลาดสนุ่น ปทุมธานี
685 ศิริภา นามประสพ หนองไผ่วิทยา นครราชสีมา
686 จันทร์เพ็ญ โลสันเทียะ หนองไผ่วิทยา นครราชสีมา
687 วราภรณ์ จันลา วัดยม พระนครศรีอยุธยา
688 ดำรงกูล โพธิ์กำเนิด วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
689 จันสุดา ประทุมโม บ้านท่าเยี่ยม นครราชสีมา
690 อนุสรณ์ ทองดีนอก เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) นครราชสีมา
691 ศิริพร พรมบุตร บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง นครราชสีมา
692 ทิวาพร ภูบาลี วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
693 กัญญารัตน์ ยิ้มพราย บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี นครราชสีมา
694 ปรารถนา แขนอก บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
695 บุญร่วม รานอก วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
696 กิตติมา คชรินทร์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
697 มาลี ทิศกระโทก โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
698 สุกัญญา สุนทร จักราชวิทยา นครราชสีมา
699 โอภาส พูดขุนทด กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
700 ดวงสมร พันขุนทด บ้านศิลาร่วมสามัคคี นครราชสีมา
701 ฐิติมา ชอนขุนทด บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นครราชสีมา
702 กีรติ เลื่อนสูงเนิน บ้านหินกอง ประจวบคีรีขันธ์
703 กาญจนา สายขุนทด วัดเกตุประภา ปทุมธานี
704 สมพล ศักดิ์วิเศษ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
705 เกษร ครูทำสวน บ้านโพนไพล นครราชสีมา
706 อัญชลี ยังสันเทียะ บ้านโพนไพล นครราชสีมา
707 จันทร์ทิมา ลักษณกิจ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
708 วงกต ชุมศรี เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
709 นันธิดา ยืนทน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
710 ศิริลักษณ์ ขอถือกลาง ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
711 ฐิติมา สมบูรณ์ บ้านโนนมะเกลือ นครราชสีมา
712 ประทุมรัตน์ จงคูณกลาง บ้านบุเขว้า นครราชสีมา
713 อัญชลี หวังคู่กลาง กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
714 กนกนภัส วันทาแท่น สี่แยกศรีอรัญวิทยา นครราชสีมา
715 ฐิติยา ปุราชะโก บ้านโนนงิ้ว นครราชสีมา
716 พัลลภ ชินสีนวน บ้านท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา
717 วีระชัย ไกรแสง บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) นครราชสีมา
718 กัญฎ์ดา หาญณรงค์ วุฒินันท์ ระยอง
719 สิรวิชฐ์ โคกสระน้อย บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา
720 ปนัดดา เฉียดสระน้อย บ้านปางละกอ นครราชสีมา
721 กัญจน์ชัชญา กระพือพงษ์ บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นครราชสีมา
722 วิสุทธิพร บุญประกอบ บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นครราชสีมา
723 วนิดา ศิริเถียร บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
724 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
725 ศักดิ์สิทธิ์ นอกกลาง บ้านส้มมิตรภาพที่93 นครราชสีมา
726 วริษา พิมสุโพธิ์ ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
727 วรรณิภา เรียนไธสง นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
728 เสาวภาคย์ สืบสาย บ้านบุไผ่ นครราชสีมา
729 คุณัญญา แหลมไธสง วัดโชติการาม นครราชสีมา
730 ชลนิชา บุญเพ็ย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
731 ศุภชัย สถิตย์ บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
732 เจนจิรา ตันตระกูล ชุมชนวัดรวง นครราชสีมา
733 พรพรรณ บุญพลี สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
734 แก่นนคร พูนกลาง บ้านโป่ง ตราด
735 กัณย์ฐิชา นาสาวงค์ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
736 กฤษณา สุวันดี บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นครราชสีมา
737 ฐากูร พูลพิพัฒน์ บ้านหนองซอ ประจวบคีรีขันธ์
738 คณากร พลหมั่น บ้านสระตะเฆ่ นครราชสีมา
739 ดนัย ใคลคลา บ้านขามเฒ่า นครราชสีมา
740 สังวาลย์ ประเสริฐศรี วัดบ้านตะเภาหนุน นครราชสีมา
741 ยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์ ชลนายกสงเคราะห์ นครนายก
742 จีระภา แจ่มศรี บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
743 พีรพงษ์ ดาวไธสงค์ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
744 พิษณุ วิจารจิตต์ บ้านซับน้อยเหนือ สระบุรี
745 วีรวัฒน์ ลาภานิกรณ์ บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
746 เสาวรีย์ ชัยวงศ์ เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
747 เกสร ประโพธิ์ศรี บ้านสัตหีบ ชลบุรี
748 อาทิตย์ แสนธิ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
749 ดัชนี แฝดกลาง วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
750 น้ำผึ้ง รินทะมาต บ้านปลายคลอง 22 นครนายก
751 สลักจิต พรมเพ็ชร์ บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
752 วรรณา สมิงรำ บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
753 รัตติกาล กลึงกลาง ภู่วิทยา นครราชสีมา
754 สุดาวัลย์ การนา ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
755 สุพัตตรา น้อยคำมูล บ้านร่องตาที อุทัยธานี
756 นิชาพร ไพรอุบล อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
757 พรทิพย์ นึกอุ่นจิตร เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
758 วีรชนชัย เกื้อสกุล สกุลศึกษา นครราชสีมา
759 งามตา แบขุนทด บ้านหนองหาดใหญ่ สมุทรสาคร
760 พรรณทิพย์ ชื่นใจ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
761 อุมาพร หวังแนบกลาง รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
762 เจฟฟ์ สอนไชยา บ้านห้วยคอม บึงกาฬ
763 กนก ประสิทธิ์นอก บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) นครราชสีมา
764 ฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์ วัดเขาน้อย กาญจนบุรี
765 นุชชา คล่องณรงค์ วัดพันลาน นครสวรรค์
766 จิตติมา วรนุช วัดเวฬุวนาราม ชลบุรี
767 ญาณิศา ถิรวัฒนากุล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
768 สุวีนัส เสือจันทึก บ้านซับใต้ นครราชสีมา
769 เกรียงไกร ปิดตาละเพ วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
770 ศักดิ์ชัย สมพิมาย บ้านไพ นครราชสีมา
771 กนิษฐา ไหมพูล รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ นครศรีธรรมราช
772 ณธิดา คูณขุนทด บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) นครราชสีมา
773 นัยนา ตรงด่านกลาง บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
774 สาธิต เพ็ชรรามพะเนา บ้านพะไล นครราชสีมา
775 อุษณีย์ คิดการ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
776 จิรวดี เพ็งศรี บ้านบุเขว้า นครราชสีมา
777 กิตติภพ กิ่งกุ่มกลาง โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
778 สุชาดา ภักดีรักษ์ สุขานารี นครราชสีมา
779 จิราพร ยงดี บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี นครราชสีมา
780 จตุพร ทองพระพักตร์ บ้านหินโคน บุรีรัมย์
781 สมพงษ์ เพ็ญบุญ กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
782 อิสรีย์ เรืองธนานุรักษ์ บ้านซับใหม่ ชัยภูมิ
783 สิริพร ชวนโพธิ์ เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
784 ทิพยาภรณ์ เศวตนัย บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นครราชสีมา
785 เกษราพร หาญเวช ศิริวิทยา สมุทรปราการ
786 อาทิตยา กงศรี ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
787 ภิญญาพัชญ์ จิตต์เป็นธรรม อุบลรัตน์ นครราชสีมา
788 โชติรส พรโภคิน ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
789 จุฑามาศ ไม้โคกสูง บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นครราชสีมา
790 สุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
791 สุุภาภรณ์ หาญณรงค์ชัยกิจ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
792 อลงกรณ์ ระดมผล บ้านหนองหลักสามัคคี นครราชสีมา
793 พลอยไพลิน ภูมิธนันท์ ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
794 ธัญลักษณ์ แสนยามาศ บ้านสว่างนาดี นครราชสีมา
795 ศุภรานันท์ นาสะกาด บ้านพุทรา นครราชสีมา
796 สุรีรัตน์ ชาวเสมา ชาวเสมา ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
797 หทัยรัตน์ อริยานุวัฒน์ ชุมชนบึงบา ปทุมธานี
798 กมลวรรณ รังกระโทก บ้านไชยวาล นครราชสีมา
799 สุชานันท์ จงนอก วัดคุณหญิงส้มจีน ปทุมธานี
800 อังคณา เกตุทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
801 ชนาธิป จงรักษ์ บ้านลำพิกุล ตรัง
802 วัชรวิทย์ ศรีประภาพงศ์ สุเหร่าเกาะไร่ ฉะเชิงเทรา
803 รัชนีย์ ฉวีรัมย์ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
804 อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ บ้านละลมติม สระแก้ว
805 ศรีกานดา สุทธิ ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) บุรีรัมย์
806 สุมิตรา ปลื้มกมล มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
807 มนตรี เอี่ยมรัมย์ ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
808 ชำนาญ สิงห์ปัญญา กมลลักษณ์ บุรีรัมย์
809 วสันต์ ผู้สมเก่า บ้านกันโจรง สุรินทร์
810 จรูญ กองเงินนอก บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี บุรีรัมย์
811 บังอร กองแก้ว บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
812 สกล พันธมาศ บ้านหนองตาดำ บุรีรัมย์
813 พีระพัฒน์ โจทย์พิมาย บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) บุรีรัมย์
814 รัตนากรณ์ พิมโยธา บ้านราษฎร์รักแดน บุรีรัมย์
815 นงลักษณ์ โล่ห์ทอง อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
816 เสาวลักษณ์ รานอก อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
817 วีรภัทรา คุณแก้ว บ้านหนองขยาด ชลบุรี
818 น้ำฝน พูนสวัสดิ์ วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
819 ณัฐธิดา สติภา บ้านออน เชียงใหม่
820 อมรรัตน์ เกือบรัมย์ บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
821 กรัณชัย มีศิลป์ วันครู 2502 นครราชสีมา
822 อัญชณา กิจคณะ บ้านโคกกลาง บุรีรัมย์
823 กุลปริยา ยืนตน บ้านปราสาท บุรีรัมย์
824 นพดล ชัยหมก ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
825 ประเนตร สมเย็น บ้านบักดอก สุรินทร์
826 จุฑารัตน์ ดวงประโคน บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
827 กรรณิกา พลทม บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
828 กาญจนา โพธิขำ ปัญญานฤมิต ชลบุรี
829 ชะบา จันทร์นวล ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
830 กรวิก วรรณวิจิตร บ้านสตึก บุรีรัมย์
831 เกรียงไกร ผาดไธสง วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
832 ประภาภรณ์ มลารัตน์ สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา บึงกาฬ
833 ศรายุทธ ก่ายกอง วัดย่านรี ปราจีนบุรี
834 ศศิวิมล ซารัมย์ บ้านร้านตัดผม ชุมพร
835 อนิวัจน์ วงศ์งาม บ้านโนนรัง นครราชสีมา
836 กุลธิดา จารพิมพ์ บ้านเสม็ด บุรีรัมย์
837 ทิรพงษ์ โมห้างหว้า อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
838 วัลลี มารมย์ บ้านชุมแสง บุรีรัมย์
839 รณภูมิ หนองพร้าว บ้านสตึก บุรีรัมย์
840 อนุชิต ศิริสุข บ้านสตึก บุรีรัมย์
841 อัครพล พาโพธิ์พันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสตึก บุรีรัมย์
842 นุจเรศ ศาลางาม วัดคุณหญิงส้มจีน ปทุมธานี
843 พีรยา ทรัพย์ศิริ วัดบ้านงิ้ว ชลบุรี
844 กิตติคุณ รุ่งฟ้า บ้านตาโหงก บุรีรัมย์
845 วิชิต สุขสันติกูล ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
846 ปิยะธิดา คชรินทร์ บ้านทรายแก้ว ชุมพร
847 สุติมา ไชยบำรุง บ้านโนนสูงน้อย บุรีรัมย์
848 สัญญา ด่านกลาง บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา มหาสารคาม
849 ธงชัย โปรดสูงเนิน บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
850 เทพพิทักษ์ ทำพล อนุบาลตรัง ตรัง
851 วิลิปดา คำโส บ้านบุกระสัง บุรีรัมย์
852 สุพิชชญาย์ แม่นหมาย วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
853 วรวลัญช์ วรเกษมพิพัฒน์ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
854 สุพัตรา สาละ บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นครราชสีมา
855 รัฐทนันท์ สุขวงกฎ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
856 รัฐประชา สาลี บ้านคำหมาไนร่องเข อุบลราชธานี
857 สุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ์ บ้านหนองน้ำขุ่น บุรีรัมย์
858 สุวรรณี แป้งหอม บ้านหนองแช่ไม้ บุรีรัมย์
859 มานิกานต์ มโนบาล บ้านสตึก บุรีรัมย์
860 ชัยนิมิต ศรีบุญไทย บ้านคูดงประชาสรรค์ อุดรธานี
861 สุจิรา บุญรับ บ้านหนองสะพาน ระยอง
862 พรทิวา เลิศล้ำ บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
863 สุนารี จันทร์ส่งกลิ่น บ้านตูม บุรีรัมย์
864 ดารารัตน์ อัตโยโค มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
865 รัศมี ทิรอดรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
866 วชิราพรรณ ระตาภรณ์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
867 ทรงวุฒิ จัทคล้าย คลองบ้านระกาศ สมุทรปราการ
868 สุวรรณา จาบทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
869 รชต บุญยืน บ้านสะพานหัน สุรินทร์
870 วรวุฒิ บัวศรี อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
871 รุ่งนภา แก้ววัน บ้านโพนครก สุรินทร์
872 วีรศักดิ์ ยัวระยาน กวงฮั้ว ระยอง
873 อรพินท์ เกิดพระ คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
874 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
875 พรศิริ สวนเกลี้ยง วัดท่า ชัยนาท
876 วิทยา ยอดสิงห์ ปัญญานฤมิต ชลบุรี
877 พรรวดี หวังผล ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
878 พิมพิไล ศิริสุข บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
879 พรนิดา นะวงรมย์ บ้านทวารไพร สุรินทร์
880 นัฎฐา ศรีเพชร บ้านหนองอียอ สุรินทร์
881 ชัชชญา เลิศสิทธิ์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด สุรินทร์
882 นิติยา มะลา วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
883 ลลิตา พรมวัฒน์ วัดราษฎร์รังษี ปราจีนบุรี
884 เมทินี มหิสยา ประชาสามัคคี สุรินทร์
885 วริทธินันท์ ฟ้าเทศ วัดโพธิ์แทน นครนายก
886 สุภาพร ใจกล้า กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
887 วรายุทธ สมนึก อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
888 ถวิล บุญเจียม บ้านโคกจำเริญ สุรินทร์
889 ดนุพล จันทะหมุด บ้านศรีวิชัย สกลนคร
890 ปฐมพงษ์ สุขสานต์ อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี
891 สรวิศิษฏ์ อุกา วัดลิรัญดอน ปราจีนบุรี
892 นัฐพงษ์ จันทร์หอม บ้านโนนทอง สุรินทร์
893 ศิริธร จันทร์หอม บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
894 สถิตย์ ต้นงาม อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
895 นัดดา สิงห์โสดา วัดสุกรีย์บุญญาราม ชลบุรี
896 ชนิษฐา จิ๋วสุข ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นครสวรรค์
897 อำไพ ยอดสง่า บ้านขาม สุรินทร์
898 รวีเกตุ ธรรมวงศ์ บ้านหนองเพดาน ศรีสะเกษ
899 วิลาสินี เหมหงษ์ บ้านโจรก สุรินทร์
900 ธนกานต์ เบิกบาน วัดบ้านพราน อ่างทอง
901 สมฤทัย บุตรรัตน์ บ้านหนองจอก สุรินทร์
902 วีรวัฒน์ สิงขรอาจ อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
903 จิรายุตม์ มีเหมาะ บ้านตาพราม สุรินทร์
904 อาทิตยา เคนไชวงศ์ บ้านสนวน สุรินทร์
905 ยุทธนา ยอดคำตัน บ้านสนวน สุรินทร์
906 แพรวนภา อินทร์นุช สังขะวิทยาคม สุรินทร์
907 อารียา นามบุตร บ้านหนองหว้า สุรินทร์
908 ธวัชชัย อินทร์นุช บ้านโดง สุรินทร์
909 อรทัย เดือนขาว บ้านคลองน้ำเป็น จันทบุรี
910 ธนันท์ชนก ควรดี อนุบาลศรีณรงค์ สุรินทร์
911 ก้องเทพ ตุ้มทอง บ้านภูมินิยมพัฒนา สุรินทร์
912 อดิคุณ บุญจูง บ้านโสน สุรินทร์
913 จิตติ แก้วเนตร บ้านตาโมม สุรินทร์
914 วรัญญา จงมั่งคั่ง หนองโสนวิทยา สุรินทร์
915 สุภาพ โสภาพุฒ หนองโสนวิทยา สุรินทร์
916 อัครเดช สิงห์ชัย บ้านโพนชาย สุรินทร์
917 ณัฐชยา สาลิวงษ์ บ้านจารย์ สุรินทร์
918 ธาริณีย์ จิรคงสวัสดิ์ บ้านสะแร สุรินทร์
919 จิราวรรณ วัดตรง บ้านโนนสาทร ชัยภูมิ
920 พรศักดิ์ สายทอง บ้านเกษตรถาวร สุรินทร์
921 เบญจมาศ สมนึก อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
922 จิราพร พันงาม บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
923 ศักดิ์ณรงค์ ชัยภา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
924 ณัฐธยาน์ สมัญญา บ้านโนนสวรรค์ สุรินทร์
925 ปริศนา สมร กลาโหมราชเสนา 2 สุรินทร์
926 สุภาวดี ศรีทร บ้านนา สุรินทร์
927 ปรัศนีย์กร สง่างาม รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด สุรินทร์
928 เอกอังกฤษ สืบสุนทร บ้านหนองอียอ สุรินทร์
929 เอราวัณ ยังมี บ้านปางละกอ นครราชสีมา
930 ชนายุทธ ตรงตามคำ บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สุรินทร์
931 โยทะกา บัวจูม บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
932 ฐิติภัสร์ ประจวบสุข วัดทักษิณวารี สุรินทร์
933 ปวีณา ชูจิตร ธรรมนูญกองช่างวิทยา เพชรบูรณ์
934 สุกัญญา สายลอด ชุมชนวัดบางแตน ปราจีนบุรี
935 อัจฉราภรณ์ นกพรม บ้านแนงมุด สุรินทร์
936 ณฐมนต์ แม้นจิตร ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
937 ณัฐพล สารปรัง บ้านแนงมุด สุรินทร์
938 จิราภา สายยศ บ้านจอมพระ สุรินทร์
939 เจนจิรา ดาทอง อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
940 รสิตา ตั้งใจดุษณี บ้านอำปึลสนวน สุรินทร์
941 ณัฐพล สำนักนิตย์ บ้านลุมพุกหนองกุง สุรินทร์
942 บุญลักษณ์ ดัชนี ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
943 เอมอร มณีศรี บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) สุรินทร์
944 ฐิติพร สุราวุธ วัดหนองไม้เอื้อย กาญจนบุรี
945 ธีรศักดิ์ ปิงกุล บ้านพงแขม บุรีรัมย์
946 รสสุคนธ์ ภาสดา อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
947 เพียงพร สงคราม บ้านตาเสาะ สุรินทร์
948 สุริยา หึงขุนทด บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
949 จักรพงษ์ สัชชานนท์ บ้านสะกาด สุรินทร์
950 ณัฐกิตติ์ นวลแสง บ้านคลองตัน สมุทรสาคร
951 กฤษณา จันทะคูณ บ้านต้าย นครพนม
952 อังค์วรา สายแสงจันทร์ บ้านละลมระไซ สุรินทร์
953 เพชรดา สีบาง บ้านหนองคู สุรินทร์
954 วีรเดช ดอกจันทร์ บ้านอังกอล สุรินทร์
955 ชลาลัย อินทอง บ้านหนองเข็งเหล่าแค ศรีสะเกษ
956 ลลิตา นัยนิตย์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
957 สกาวเดือน บุญนำ บ้านหนองแก้วสำโรง ศรีสะเกษ
958 ปิยวรรณ ทองดี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
959 ลลิตาพรรณ เงาศรี เขมราฐ อุบลราชธานี
960 เอกราช เหลี่ยมดี อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
961 สุพิน กงล้อม นาหลวง กรุงเทพมหานคร
962 จุฑามาส จันทร์แจ้ง บ้านหนองม่วงหนองแต้ ศรีสะเกษ
963 จักรกฤษ อินทวี อนุบาลไพรบึง ศรีสะเกษ
964 อัครเดช คำศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
965 ผกามาศ จันทอง บ้านสะเดาใหญ่ ศรีสะเกษ
966 ณัฐชานัน ศิริชนะ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
967 วีศักดิ์ชัย ภูพูล บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
968 ยุภาพร บุตรแดง บ้านห้วยแก้ว อุบลราชธานี
969 ปรีชา ไพรบึง วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
970 ลดาวัลย์ ตั้งมั่น สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
971 ภูวนัย หลักเพชร บ้านหนองเขิน ชลบุรี
972 ทวีชัย ดวงแก้ว บ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสะเกษ
973 เอกพันธ์ คามะทิตย์ บ้านจำนันสายเจริญ ศรีสะเกษ
974 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
975 เบญจวรรณ ขันตี บ้านโนนจิก ศรีสะเกษ
976 ณัฐพงศ์ ไชยโคตร วัดสะพานหิน ตราด
977 นิสา เมาลิชาติ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
978 วารุณี จักขุพันธ์ บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ศรีสะเกษ
979 เบญจวรรณ ธงพันธ์ พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
980 ชุติมา ชินชัย นิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์
981 ปรีชา แก้วบางทราย บ้านนากะทาด สกลนคร
982 คนึงนิจ บัวศรียอด บ้านผือ ศรีสะเกษ
983 เมธาวี เลิศศรี บ้านบางปรง ตราด
984 วรรณนุพล จันทะสนธ์ บ้านบ่อ ศรีสะเกษ
985 อมรรัตน์ ตาดม่วง บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
986 ธัณฑชนก อาจภักดี บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
987 ชาญจักกริช บุ้งทอง อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
988 พัสตราภรณ์ คำลอย วนาสวรรค์ ศรีสะเกษ
989 ปัญญา พรหมศักดิ์ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สระบุรี
990 สมถวิล มันทราช บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
991 รตนมณฑ์ จิตรบรรจง ศิริวิทยา สมุทรปราการ
992 สุริยะ เชาว์สูงเนิน บ้านคล้อโคกกว้าง ศรีสะเกษ
993 สุนารถ ร่มรุกข์ บ้านคลองมะไฟ ปราจีนบุรี
994 นาตยา เข็มแก้ว บ้านธาตุพิทยาคม ศรีสะเกษ
995 ยุรนันท์ ขันตี วนาสวรรค์ ศรีสะเกษ
996 จิตรา จันดำ วัดเขียน ศรีสะเกษ
997 อัจฉรา สมร บ้านหนองแวง สุรินทร์
998 กฤตยาณี สายสินธุ์ บ้านปราสาทกวางขาว ศรีสะเกษ
999 ปรีชา ประชุมวงค์ วัดเขียน ศรีสะเกษ
1000 วัลลี ศรีระษา นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
1001 วิภาดา บัวจันทร์ บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
1002 กนกวรรณ พันธมาศ บ้านสวายสนิท ศรีสะเกษ
1003 วิมลรัตน์ ธรรมวงศ์ บ้านหนองเพดาน ศรีสะเกษ
1004 วิลาวัณย์ พลแสน บ้านแสลงพันธ์ สุรินทร์
1005 อรอนงค์ แสงมาศ บ้านดู่ ศรีสะเกษ
1006 สุลัดดา พรหมลิ บ้านทุ่งคา ชลบุรี
1007 วรุณยุพา พรมโสดา รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1008 ขนิษฐา แก้วละมุล บ้านพอก ศรีสะเกษ
1009 จิราพร พรหมลิ บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สุรินทร์
1010 อภิญญา สารเดช บ้านแสนสุข อุบลราชธานี
1011 อรอุมา แข่งขัน บ้านนาชุม อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1012 รัตนาภรณ์ พรหมรินทร์ บ้านรุงสมบูรณ์ ศรีสะเกษ
1013 สุชาดา แก้วพิกุล บ้านสน สุรินทร์
1014 วรรณภา สมสนิท บ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ
1015 เตชทัต เลิศศรี บ้านขอนแตก สุรินทร์
1016 วรวุฒิ ดวงแก้ว บ้านโนนสูง ศรีสะเกษ
1017 ถนอมศรี สีตะโกเพชร บ้านโกทา ศรีสะเกษ
1018 กวินพงษ์ บุญอินทร์ อนุบาลไพรบึง ศรีสะเกษ
1019 ณัฐพล โทนะพันธ์ บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
1020 ทิวาภรณ์ อักษรพิมพ์ บ้านเหมือดป่าตอง ยโสธร
1021 ปภัสสร การะเกษ วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
1022 ทิพยาภา บูญวงศ์ บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1023 นาวา มะโนรัตน์ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
1024 นายเอกชัย ใยขันธ์ บ้านภูดิน สุรินทร์
1025 พรรษา พันธ์พัฒน์ บ้านไพรพะยอม ศรีสะเกษ
1026 ฑิฆัมพร ภิญโญ บ้านหนองเทา อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1027 ละมัยพร จันโท บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
1028 เสาวรักษ์ ครุธแก้ว บ้านธรรมรัตน์ ชลบุรี
1029 ฉัตรฑริกา จันทะดวง บ้านไฮเลิง ศรีสะเกษ
1030 รุจิรา รมยาคม บ้านสวาสดิ์ อุบลราชธานี
1031 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1032 กัลยาณี ทองปัญญา บ้านตาโกน ศรีสะเกษ
1033 นุชนภา สุทธิโท วัดบางพูน ปทุมธานี
1034 สันติสุข ยอดจันดา บ้านเดื่อสะพานโดม อุบลราชธานี
1035 จิรารัตน์ วงละคร บ้านโนนทอง สุรินทร์
1036 รัศมี บุญมาพันธ์ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1037 วรีย์รัตน์ คำหอม บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) อุบลราชธานี
1038 อิสราวรรณ์ จันทร์เพ็ญ บ้านสบาย ศรีสะเกษ
1039 อรนิตย์ แสงสุวรรณ์ เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม
1040 ธนาพงศ์ ปราณีบุตร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1041 ภัคญาดา ใสสะอาด บ้านบกขี้ยาง ศรีสะเกษ
1042 ปิยธิดา สารโพธิ์ บ้านโนนแคน อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1043 ณัชชาธิดา ตัดสมัย อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
1044 ประเสริฐ ศรีสุวรรณ์ บ้านคลองเพชรสวาย ศรีสะเกษ
1045 ธนัญญา สัมมาเพ็ชรัตน์ ปณิธานเด็กดี 2 พระนครศรีอยุธยา
1046 พลกฤต จำลองพันธ์ บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
1047 จีรวิชญ์ พรแก้ว นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
1048 พริษฐ์ ม่วงมิตร รร.ร่มโพธิ์วิทยา ศรีสะเกษ
1049 สินีรัตน์ บุญเติม บ้านอำปึลสนวน สุรินทร์
1050 จุฑามาศ ศริพันธ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
1051 อนุพงษ์ มนัส ประชาสามัคคี อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1052 หาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
1053 สาธิต ธรรมศิริ บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ขอนแก่น
1054 เบญจวรรณ อินสุวรรณ บ้านบึงหล่มสามัคคี กำแพงเพชร
1055 องอาจ อินธิจักร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1056 มนัสชนก ศิละวงษ์ เขาวงพระจันทร์ กาญจนบุรี
1057 ภัทรพงศ์ รัตนา นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
1058 อัครภูมิศาสตร์ เงางาม บ้านพอก ศรีสะเกษ
1059 วีระยา วงค์แสง อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1060 ณัฐพงษ์ อร่ามเรือง บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สุรินทร์
1061 กัญญาลักขณ์ หาญพิทักษ์ บ้านเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
1062 ฉฎาทิพย์ สารบุตร บ้านทุ่งขนวน ศรีสะเกษ
1063 สุนิสา จันทำ ปัญญานฤมิต ชลบุรี
1064 จินตนา ศรีโสดา บ้านจำนรรจ์ ศรีสะเกษ
1065 พลากร ประมวล บ้านกุง สุรินทร์
1066 อุทัย แดนพันธ์ บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) อุบลราชธานี
1067 สลัญญา ชิณะโชติ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1068 กมล คุณมี บ้านเด็กวารินชำราบ อุบลราชธานี
1069 สุริยันต์ ศรีนวล บ้านยางสักกระโพหลุ่ม อุบลราชธานี
1070 อภินันท์ แสนทวีสุข อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1071 หริชยา นราพันธ์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1072 อณัฐชภรณ์ ตุ้มทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1073 สุรีพร ส่งเสริม บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1074 วุฒิพงษ์ ศรีสมุทร บ้านกอก อุบลราชธานี
1075 อรอนงค์ ไกรการ พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
1076 ยุพยง บุญธรรม บ้านหนองสองห้องดอนตูม อุบลราชธานี
1077 สุจิตรา บุญสืบ บ้านนาเลิน อุบลราชธานี
1078 ธีระพงษ์ ทองมา บ้านคำหมาไนร่องเข อุบลราชธานี
1079 สุริยะ ภูขำ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
1080 รุ่งฤดี คำปัน บ้านสวาสดิ์ อุบลราชธานี
1081 ศริญญาภัทร พับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม) อุบลราชธานี
1082 ปิยะณัติ เหล็กกล้า บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
1083 ประพต เตมิยะ บ้านโพนแพง อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1084 ไอยดา รวมโคตร บ้านกุดก่วยโนนเจริญ อุบลราชธานี
1085 ลภัสรดา แว่นระเว บ้านโป่งเหนือ เชียงราย
1086 ลำไพ คูณโท บ้านโชคอำนวย อุบลราชธานี
1087 ณัฏฐกานต์ โทตบุตร บ้านนา ระนอง
1088 ทัศนีย์ สีส่วน บ้านคำเตย อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
1089 กมลวรรณ พรหมสิทธิ์ บ้านนาเมือง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1090 รัตกุล กุลวงศ์ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1091 ดาหวัน เกษียร อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
1092 สุจินตนา ดาวเรือง บ้านเด็กวารินชำราบ อุบลราชธานี
1093 ชรินทร์ทิพย์ สารีรมย์ บ้านกระทุ่ม บุรีรัมย์
1094 ศิริพร เจริญเชาว์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1095 วิภาพร นาคทอง ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1096 ธนวรรธน์ รัตนมูล ไค้นุ่นวิทยาพูน กาฬสินธุ์
1097 ศิริขวัญ ประทุมทอง อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
1098 ศิริรัตน์ สายใจ บ้านนาขนัน อุบลราชธานี
1099 วิภาวรรณ ลาสิงห์ บ้านอีเติ่ง อุบลราชธานี
1100 พรรณธิดา เสียงใส พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
1101 ชไมพร แสนเจริญสุข บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1102 นรามินทร์ เย็นใจ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1103 มุจรินทร์ จันทมาศ บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1104 อัยรัชดา แก้วโสภา บ้านนาตาลเหนือ อุบลราชธานี
1105 สุนันทา แก้วมี บ้านโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1106 พรชัย ขุมคำ บ้านโพนงาม อุบลราชธานี
1107 พรนิภา คำเลิศ บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
1108 ลินดา พรมฤทธิ์ บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
1109 ชัญญณัท ศรีบวรรุจ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1110 ณัฐสุรีย์ ศรีโกศล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1111 ธีรวัฒน์ จันทนาด บ้านคำหมาไนร่องเข อุบลราชธานี
1112 วาสนา แก้วชนะ ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
1113 แสงดาว ลาภูธร วัดเวตวันวิทยาราม อุบลราชธานี
1114 ศุภรัตน์ เดชะคำภู บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี
1115 รัตติยากร ปาทะหา บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
1116 จิตรวิมล คะมะ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1117 พัชญ์ธิฌา แสนสุข บ้านทุ่งช้าง อุบลราชธานี
1118 นฤมล แก้ววงค์ษา บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
1119 ณัฐธิดา บัวลา ชุมชนบ้านดง เชียงใหม่
1120 สตาร์ ปาซิโร โนนชาดผดุงวิทย์ อุบลราชธานี
1121 ชโนทัย แบ้งกลาง วัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี
1122 พิไลพร สีหาคำ บ้านคำอุดม อุบลราชธานี
1123 เกรียงไกร พรมโสภา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
1124 ปวีณา วงษ์สุนา บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
1125 ฐาณิศรา กาบบัวศรี บ้านอุดมสุข อุบลราชธานี
1126 อิทธิพล บุญล่า อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1127 รจนา เครือบุตร วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง กาญจนบุรี
1128 อดิศักดิ์ นำระนะ บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ราชบุรี
1129 ปริยากร วะโนปะ บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ยโสธร
1130 จีรพร พันจันลา บ้านแก้ง อุบลราชธานี
1131 เปรมฤทัย ดอกจันทร์ บ้านหนองคู อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
1132 เครือวัลย์ หอมหวล บ้านแก้งเหนือ อุบลราชธานี
1133 ประนอม ผาจบ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1134 กิตติศักดิ์ สังคะรินทร์ บ้านห้วยทราย อุบลราชธานี
1135 พิมปภา กลมสินธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1136 ทิยาพร จันทวี ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
1137 กฤษฎา ใจราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก อุบลราชธานี
1138 สุริยัน พึ่งภพ บ้านนาแก้วประชาสรรค์ อุบลราชธานี
1139 ธิราภรณ์ สาระรักษ์ บ้านโนนกาหลง อุบลราชธานี
1140 ภรสิริ แรกเรียง บ้านม่วงเฒ่า อุบลราชธานี
1141 กิตตินันท์ ทุมมา บ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1142 อนัญญา คำมาโฮม บ้านซำสะกวยน้อย อุบลราชธานี
1143 สาววิณี ถวิลบุญ บ้านหนองฮีหนองแคน อุบลราชธานี
1144 อรพรรณ ทองเพ็ญ วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมธานี
1145 บุญธรรม มาเหลา บ้านร่องข่า อุบลราชธานี
1146 พัชราภรณ์ วรรณประภา อนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1147 จงวิสุทธิ์ ยุทธชนะ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1148 ชนม์สิตา ขันศรี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1149 นวลฉวี ใจตรง บ้านห้วยสระภูมิ ศรีสะเกษ
1150 ศศิยานันท์ สงวนพิมพ์ บ้านโนนสว่าง อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
1151 นัตถี สอนเกตุ บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
1152 วลัยพร ลุนบุตร วัดลำกะดาน กรุงเทพมหานคร
1153 เชิดพงษ์ อ่อนแก้ว บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) อุบลราชธานี
1154 อิ่มทิพย์ พรมสีใหม่ บ้านบาก อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1155 ดลหทัย วงศ์สุวรรณ บ้านแก้งเหนือ อุบลราชธานี
1156 ชุติมา พลแสน บ้านห้วยเดื่อ อุบลราชธานี
1157 อนุธิดา นวลพัก บ้านอีเติ่ง อุบลราชธานี
1158 พิเชษฐ์ เเก้วพิลา บ้านซำหวาย อุบลราชธานี
1159 ชุติมาภรณ์ มั่นคง บ้านหนองไฮ อำนาจเจริญ
1160 ปัญญา อุทิตสาร ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
1161 ณรงค์ชัย สืบสร้อย โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
1162 จีระนันท์ อนุมาตย์ บ้านหนองหลัก อุบลราชธานี
1163 กรรณิการ์ เขียวลาย บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1164 กาญจนา วุฒสังข์ บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) อุบลราชธานี
1165 กัณฑมาศ พลพาล บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1166 จินตหรา สุขแสวง บ้านนาขามดอนติ้ว อุบลราชธานี
1167 ลัดดาวัลย์ สมเนตร บ้านคำสว่าง อุบลราชธานี
1168 สมใจ ดำพะธิก บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
1169 จุรีพร ทองไสล บ้านโนนแคน อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1170 เสวก วงษสาลี บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1171 นิรุต แก้ววงษา บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
1172 ณัฐรดา วิรุฬหวิทยา บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1173 ทัศนีย์ อ่อนมณี บ้านสน สุรินทร์
1174 กชมน ถนอมทรัพย์ วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี
1175 สุรีรัตน์ ภาพกลาง ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
1176 วินัย สินสิมหา บ้านซำสะกวยน้อย อุบลราชธานี
1177 ธีรพล ขยายวงษ์ โพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) อุบลราชธานี
1178 วิศรุต อุทุมเพ็ญ บ้านแม่ตะมาน เชียงใหม่
1179 เบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
1180 หิรัณย์ นรมาศ บ้านยางใหญ่ อุบลราชธานี
1181 ณัฐพงษ์ บุญยืน อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
1182 พัทธวรรณ กุติการณ์ บ้านศรีเจริญทอง ฉะเชิงเทรา
1183 ประกาศิต อรกูล บ้านนาดอกไม้ อำนาจเจริญ
1184 อริษา พันธ์ศรี ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
1185 อุไรลักษณ์ จันทร์สด บ้านบาก อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1186 สไบพร บุญจริง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1187 ศุภลักษณ์ เนตรวงศ์ ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
1188 อนุจิตร สร้อยเพชร บ้านหนองไฮ อำนาจเจริญ
1189 นงลักษณ์ พรหมอินทร์ ดงแสนแก้วดงสำราญ อำนาจเจริญ
1190 สิทธิชัย จารุศิลป์ บ้านแต้ใหม่ อุบลราชธานี
1191 ศศิธร จันลาภา บ้านภูมะหรี่ อุบลราชธานี
1192 ปนัดดา ไชยพันธ์ หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
1193 ธนา กาหาวงศ์ ผอบ ณ นคร 2 อุบลราชธานี
1194 พิมพิลักษณ์ รักษาศรี อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
1195 ธนากรณ์ ปินะพัง บ้านโพนสวาง มุกดาหาร
1196 พิทยา เกื้อทาน อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1197 บุญญาพร ศิริสมบัติ์ บ้านดอนก่อ อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1198 ไมตรี สมชัย บ้านโนนหอม อุบลราชธานี
1199 อรัญญา แก่นจันทร์ ไตรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
1200 สาคร พุ่มแก้ว อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1201 ทินกรณ์ สีแสด บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
1202 ปิยาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1203 ณัฐพงศ์ เกตุมาตย์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1204 มนทิรา สายกันดก บ้านนาชุม อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1205 นฤมล กาขาว บ้านคำก้อม อุบลราชธานี
1206 รัตนาภรณ์ ยืนมั่น นิคมสร้างตนเอง 2 อุบลราชธานี
1207 ศิริธนา แสนทวีสุข ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อุบลราชธานี
1208 รมิดา พินธุรักษ์ บ้านหนองกุงน้อย อุบลราชธานี
1209 สุรศักดิ์ กลบุตร บ้านไฮหย่อง อุบลราชธานี
1210 ลัดดาวัลย์ ขันทอง บ้านนาพะเนียงออ อุบลราชธานี
1211 ปวีณา ภาระเวช ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1212 ฤทัยรัตน์ สารภี บ้านสวาสดิ์ อุบลราชธานี
1213 สิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์ บ้านโพนแพง อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1214 ประภาสิริ รักโคตร บ้านบัวเทียม อุบลราชธานี
1215 สุวิมล กุลโชติ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1216 โยธิน ศิริราช บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 อุบลราชธานี
1217 พิมพ์ชนก ไชโยธา ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1218 ลัดดาวัลย์ คำผุย ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1219 กัลยา แก้วชิณ ตชด.บ้านค้อ อุบลราชธานี
1220 ทักษิณ คณารูป บ้านนาพะเนียงออ อุบลราชธานี
1221 อนุชิต แก้วคูณ บ้านโนนแคน อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1222 แววประกาย บุญปก บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) อุบลราชธานี
1223 จิราภรณ์ คำแสนราช บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
1224 ธิดาภรณ์ ไกยพันธ์ วัดบางพูน ปทุมธานี
1225 วัชราภรณ์ ทองพิทักษ์ ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี
1226 มยุรี สีดากิจ บ้านหนองชาด อุบลราชธานี
1227 ฐ์ติพงศ์ เขียวขำ ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
1228 สุพัตรา อุ่นเสมอ บ้านนาจาน อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1229 ศิรินภา ชื่นตา น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1230 ชญานุช ชาตะเคน บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) อุบลราชธานี
1231 พรรณี นนท์ศิริ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1232 ภัทรพร มากดี บ้านนาจาน อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1233 อมรรัตน์ แก้วศรี ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี
1234 อรดี รุณเฉื่อย บ้านห้วยแดง อุบลราชธานี
1235 สุริยา บุญสงค์ บ้านหนองหมู บึงกาฬ
1236 จักรวาล วรรณโกษิตย์ บ้านอุดมสุข อุบลราชธานี
1237 สมชาย สมหอม บ้านโนนสูง ศรีสะเกษ
1238 พรชัย บุญเพียง ประชาสามัคคี อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1239 วณิชยา สุภาการ บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
1240 จิราวรรณ สมบูรณ์ บ้านหนองสองห้องดอนตูม อุบลราชธานี
1241 ชนิตปรียา ทองสุข งามจิตวารินชำราบ 2 อุบลราชธานี
1242 ปฐมาวดี ศรีมาคำ บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1243 ปรีดาวรรณ มีบุญ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1244 จันทร์จิรา เครือสมบัติ บ้านสะพานโดม อุบลราชธานี
1245 อดุลย์วิทย์ ศิริวรรณ บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1246 คมสันต์ เดชะคำภู ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
1247 คุรุศึกษา ภารการ อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1248 แสงทัย ใจแน่น บ้านเลาะ อุบลราชธานี
1249 ปิยะพงษ์ จันทร์ทรง อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1250 ณัฐวรรธน์ อินทร์โสม วัดไร่น้อย อุบลราชธานี
1251 ทวีศักดิ์ สงค์สกุล สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
1252 สุชาติ บุญไพโรจน์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1253 เอกพันธ์ จินดาเนตร ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
1254 วารุตม์ วิรัศมี เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
1255 สงกรานต์ คงสี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1256 รุ่งตะวัน ศิลารักษ์ บ้านวังพระวังไฮ อุบลราชธานี
1257 วรวัฒน์ พิลากุล บ้านคำสะอาด ศรีสะเกษ
1258 กุลวดี ควรรณสุข บ้านซำสะกวยน้อย อุบลราชธานี
1259 ณัฐกานต์ คชเสน บ้านหนองเทา อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1260 ณัฐวดี เฉลิมศรี ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
1261 จุรีพร วงษ์ศรีแก้ว โนนชาดผดุงวิทย์ อุบลราชธานี
1262 อทิตยา แสนทอง บ้านหนองช้าง อุบลราชธานี
1263 อรพรรณ มีศรี บ้านโนนข่าโนนยาง อุบลราชธานี
1264 รังสินี ร่มรื่น บ้านหาดทรายรี ชุมพร
1265 พีระเดช มีธรรม วัดเวตวันวิทยาราม อุบลราชธานี
1266 ศิริดานันท์ จูมสีมา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1267 ณัฐิวุฒิ โสภากุ บ้านตูม ศรีสะเกษ
1268 สุนิสา สุทธิจักร์ บ้านแพง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
1269 อมเรศ ชัยแสง บ้านจำนรรจ์ ศรีสะเกษ
1270 เอมิการ์ มุธุสิทธิ์ บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
1271 ณัฐกาญจน์ สุยะลา บ้านด่านฮัง อุบลราชธานี
1272 ณัฎฐ์ภัส ภาคะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
1273 กนกวรรณ สีสันต์ ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
1274 ปาริฉัตร เถาว์ทอง ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย อุบลราชธานี
1275 พิริญา สุภโกศล บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
1276 ปฐมพงศ์ ศุภสุข บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1277 ศิวกานต์ มุสิกสาร บ้านนาขามดอนติ้ว อุบลราชธานี
1278 อัญวุฒิ คุ้มภัย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1279 ศศิธร พลภักดี วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
1280 กุลสิทธิ์ คงสิน สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
1281 ศราวุธ บุญดี บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
1282 โสภิดา มูสิกรังษี บ้านหนองซอ ประจวบคีรีขันธ์
1283 หทัยชนก แก้วประไพ บ้านกุดก่วยโนนเจริญ อุบลราชธานี
1284 ณัฐวัตร พลสวัสดิ์ ชุมชนบ้านสะพือ อุบลราชธานี
1285 พัทธนันท์ อุทมล บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
1286 ปฏิพัทธ์ น้อมสูงเนิน บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1287 ธงชัย เฉลียวธรรม โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1288 ตรีรัตน์ แสงงาม บ้านนาห้วยแคน อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1289 สุภลักษณ์ วิเศษรัตน์ บ้านโนนยาง ยโสธร
1290 ทิพวรรณ ซ่อมทอง บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
1291 สรินนา โชติพนัส ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
1292 อภิญญา เรืองสุวรรณ์ อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
1293 สุวิมล แสวงดี สมนึกพิทยา ยโสธร
1294 พรมพิทักษ์ จันทร์เขียว อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1295 หงษ์ทอง ผ่องใส บ้านปากแพรก ระนอง
1296 วีรวัฒน์ ไธยภักดิ์ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1297 ณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ยโสธร
1298 วรารัตน์ ธงชัย บ้านโคกก่อง ยโสธร
1299 มยุรี ไชยเเสง อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ยโสธร
1300 กิติพล สระเพชร บ้านหนองขี้เห็น สระแก้ว
1301 อรอนงค์ เศษสวรรณ บ้านนาโพธิ์ ร้อยเอ็ด
1302 บัณฑิต ศรีดา บ้านป่าชาด ยโสธร
1303 นฤมล แปยอ บ้านหนองหมี ยโสธร
1304 พิมพ์ใจ ทำทอง บ้านหนองแวงใหญ่ มุกดาหาร
1305 สุดาวัลย์ ใบคำ บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1306 วัลวิสา ไชยงาม นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
1307 สุรีรัตน์ สายบุญมี วัดบางพูน ปทุมธานี
1308 อัญทลียา ยอดมั่น บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1309 วรรษมน อุดมแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) อุบลราชธานี
1310 จันทราภรณ์ ้เหง้าโพธิ์ บ้านศิริพัฒนา ยโสธร
1311 อรรถพล เทินสะเกษ บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1312 นันทวุธ คณาดา อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
1313 เนติ สมสอน อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ ยโสธร
1314 รนิฎากร ศรีมันตะ บ้านช่องเม็ก ยโสธร
1315 อรรถพงษ์ พลนิกร ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1316 รัญริชาร์ ประโรม บ้านแก้งเหนือ อุบลราชธานี
1317 วรางค์รัตน์ มลิวัลย์ บ้านดงสวาง ยโสธร
1318 กชพร ไชยจันทร์ บ้านปากทวย นครพนม
1319 พิชิต ศรีคำแซง บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ยโสธร
1320 พิทักษ์ บุญลือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าสองยาง ตาก
1321 เกษม แก้วกอ งามจิตวารินชำราบ 2 อุบลราชธานี
1322 วิภาดา จันทร์นวล มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1323 เพลินพิษ สูงภิไลย์ วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
1324 กมลชนก สั่งดี บ้านตากิ่ม นครราชสีมา
1325 อารดี พันธ์ุยาง พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
1326 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1327 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1328 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1329 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1330 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1331 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1332 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1333 ภัทรา ขันธวุฒิ อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
1334 สาทิตย์ เกณฑ์ลาด วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
1335 ชนิดา ยันบัวบาน อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
1336 กิตติภูมิ มวลชัยภูมิ อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
1337 มณีรัตน์ ลีขามป้อม อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
1338 สิริมนต์ โม้ผา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1339 นงนุช มาหนองโดน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร
1340 อุทุมพร จันทร์สิงห์ ชุมชนบึงบา ปทุมธานี
1341 จุรีรัตน์ ยุทธอาจ บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ชัยภูมิ
1342 เพียงพิมพ์ ห่างกลาง บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
1343 นาตยา แนวสุภาพ บ้านโนนสาทร ชัยภูมิ
1344 ขวัญจิรา คงโนนกอก บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ชัยภูมิ
1345 ปภัสธนก น้อยลา อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
1346 สุจิตรา ฉัตรแก้ว วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี
1347 วิษณุกร งามกระบวน บ้านหนองกุง ชัยภูมิ
1348 อรสา บุญราช อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
1349 ฐาณิตา พรวญเจริญ บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1350 ฐาณิตา พรวญเจริญ บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1351 ชลธิดา รูปพรม มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1352 วณัสนันทร์ เอื้อประชา บึงพญาปราบ นครราชสีมา
1353 พิชชานันท์ จันทร์โสม อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
1354 อังสุมารินทร์ ชัยเพ็ชร บ้านคลองแค สมุทรสาคร
1355 ปัณณวีย์ เถาลอย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
1356 วนิดา แก้วนาหอ บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก
1357 วริทยา ประเสริฐ ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
1358 จุฑามาศ อัศวจุฑารัตน์ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
1359 ภาวินี คุณา แม่แจ่ม เชียงใหม่
1360 ศุภลักษณ์ ชัยอาวุธ บ้านหนองกุง ชัยภูมิ
1361 ศุภลักษณ์ ผิวเงิน นาวังกุดตากล้า อำนาจเจริญ
1362 เอกชัย ผ่องแผ้ว บ้านบาก อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1363 ศิริวัฒน์ ชัยมูล บ้านน้ำซึม อุดรธานี
1364 ยา วามะ บ้านท่าสู ปัตตานี
1365 ทิฆัมพร อุ่นจันที สนามบิน ขอนแก่น
1366 ทิพย์สุดา ชาแก้ว บ้านศรีอุบลพัฒนา เลย
1367 จารีรัตน์ แสงมุกดา อนุบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1368 อุภรรัจม์ แถวไธสง บ้านหนองศาลา ขอนแก่น
1369 จุฑามาศ ลาดนา บ้านหนองเต่า ขอนแก่น
1370 กิตติศักดิ์ ราชานนท์ บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ขอนแก่น
1371 มานิตย์ อินโสม บ้านสันป่าพลวง หนองบัวลำภู
1372 สุรีวัลย์ ขวัญทอง บ้านเพ็กคำบากหายโศก อุดรธานี
1373 พิมพ์ใจ ปานะศรี โสกเต็นวิทยาคม ขอนแก่น
1374 ภัทราพร อรัญมาลา หนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น
1375 เชาวลิต สีชัยลา วัดบางปรัง นครนายก
1376 รัชนีกร วรรณโสภา โคกสูงกุดน้ำใส ขอนแก่น
1377 ศราวุธ บัวใหญ่รักษา พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1378 กัญญพัชร หล้ามะณี บ้านห้วยทรายศึกษา ขอนแก่น
1379 รุ่งอรุณ ศรีสุธรรม พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
1380 วิราชินี วันทาหวัด บ้านผักหนาม ขอนแก่น
1381 ทิพวัลย์ มาตรา โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ขอนแก่น
1382 กิตติมา จำปี มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1383 ชุลีพร มาตรา หนองแวงประชาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1384 เบญจมาศ สิงเพ็ง บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
1385 ปุณญภัส จรัสปัญญากร สามัคคีราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
1386 สุวิมล คิดรอบ ประสารวิทยา นครราชสีมา
1387 ธนัชพร ปัสสาวะโท บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ขอนแก่น
1388 ดวงพร มีนา บ้านหนองไฮหนองแวง ขอนแก่น
1389 สมนึก เพียเพ็ง บ้านแม่อมกิ ตาก
1390 ลินดา จันทาสี บ้านหนองแวงตอตั้ง ขอนแก่น
1391 เกษรินทร์ วงษ์พระจันทร์ ดินดำวังชัยวิทยา ขอนแก่น
1392 บุษยา พานิล บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1393 แพน หงษาพันธ์ บ้านทองหลาง นครราชสีมา
1394 วิรพงษ์ ผาพิมพ์ ไตรคามประชาพัฒนา ขอนแก่น
1395 เมธี สมพิมพ์ ดอนหมู ขอนแก่น
1396 ชญาภา ราษฎร์เจริญ บ้านปอแดง ขอนแก่น
1397 จริยาภรณ์ คำละมูล บ้านปอแดง ขอนแก่น
1398 ทิวาพร อยู่เย็น วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี
1399 กฤษฎี คำหอม โนนพะยอมพิทยไพศาล ขอนแก่น
1400 วรากร แสงดี บ้านหนองไฮหนองแวง ขอนแก่น
1401 ธรรมวรรณ จันทะมัน วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
1402 กมล ต้นภูเขียว บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ขอนแก่น
1403 ศศิมาภรณ์ สมคำ อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1404 ปนัดดา ศรีนวล บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ขอนแก่น
1405 เดือนเพ็ญ จิตรกล้า อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1406 ภราดร ลีคะ บ้านโนนคูณ ชัยภูมิ
1407 ณัฐสิทธิ์ แฝงทรัพย์ ชุมชนชุมแพ ขอนแก่น
1408 กฤษ สาลิง บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
1409 จตุพร สิงห์อาจ รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
1410 มลธิชา หล้าบ้านโพน บ้านน้ำซับเจริญ สระแก้ว
1411 จามจุรี หมื่นวิชา บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ขอนแก่น
1412 วรวุธ สีนวน วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
1413 พิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสง อมรสิริสามัคคี บุรีรัมย์
1414 ภาดล ทาไธสง บ้านกระสัง บุรีรัมย์
1415 พงศ์ธรรม ปลัดศรีช่วย วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
1416 แพรวรุ่ง ศรีประภา วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
1417 สภัสสรา พิมพ์โพธิ์ สนามบิน ขอนแก่น
1418 จิรายุ เกื้อทาน บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ขอนแก่น
1419 บุญตา สาที กุดสิมวิทยาสาร กาฬสินธุ์
1420 ณธษา อุปพิลา หนองแวงประชาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1421 วรุธ ฐิตะสังกุล บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ขอนแก่น
1422 สุกัญญา ปิดตามาตา บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1423 จินต์กวี แสงอรุณ บ้านสุวรรณวารี อุบลราชธานี
1424 อธิคม ศรีธรรมบุตร หนองหานวิทยา อุดรธานี
1425 พัชราวดี พรหมราษฎร์ บ้านหัวบึงสว่าง ขอนแก่น
1426 กิตติยา อ่อนละมุล บ้านละว้า ขอนแก่น
1427 วชิราวุธ จันทร์เพ็ง เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร
1428 ณัฐพล พลคำมาก บ้านหนองยาว ศรีสะเกษ
1429 วิทวัส โพธิลุขา นาจานนาเจริญโนนทัน ขอนแก่น
1430 จารุวรรณ ชินอ่อน บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ขอนแก่น
1431 ปัณณวิชญ์ แก้วสุพรรณ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย พะเยา
1432 ผกามาศ สาคร บ้านหนองปลาเข็ง มหาสารคาม
1433 จามจุรี พละสุข โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กาฬสินธุ์
1434 นิสารัตน์ แสงศรีเรือง สนามบิน ขอนแก่น
1435 นิติมา แก้วดวงดี หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
1436 ธิดาแก้ว แสงสุทธิ บ้านโนนหนองแวง ขอนแก่น
1437 สุมินตรา ปาปะจีย์ วัดโชติการาม นครราชสีมา
1438 สุวรรณี สงสันเทียะ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
1439 วรรณวิภา ภูน้ำใส บ้านห้วยแคนโนนสูง มหาสารคาม
1440 ธีรเดช รักชาติ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1441 สรยุทธ เดือนฉาย อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1442 ทิพย์สุดา คูนาวงษ์ อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1443 วิภาพรรณ พิมพาแสง บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1444 ธราเทพ นารีวิจิตร ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอนแก่น
1445 ศุภเกียรติ เดชพละ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
1446 รัชพล แสนราษฎร์ อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1447 ธนาสิน บุญมี วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
1448 จิราพร พนิกรณ์ บ้านโคกนกสาริกา หนองบัวลำภู
1449 นิติกร สาศรี บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ขอนแก่น
1450 นฤดล สีมีงาม ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
1451 สุพัตรา ด้วงคำจันทร์ บ้านดงบัง อุดรธานี
1452 อรรถนพ คุ้มมี สอนคนตาบอดภาคเหนือ เชียงใหม่
1453 จริยา กล้าหาญ บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี นครราชสีมา
1454 พงศธร กรรณลา บ้านโสกม่วงดอนดู่ ขอนแก่น
1455 อานนท์ เหนือเกษ อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา
1456 ตริตาภรณ์ สำแดง บ้านสตึก บุรีรัมย์
1457 วรพันธ์ มั่นกลาง บ้านม่วง ขอนแก่น
1458 สุเมธ ศรีบรรพต วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
1459 ประภัสเกียรติ จันดี บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1460 ขวัญชนก ธรรมโหร วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1461 ศศิกานต์ โสพิลา บ้านเม็กดงเรือง อุดรธานี
1462 วิไลพร มูลปลัด บ้านนาคำหลวง อุดรธานี
1463 วงเดือน พรมมาโอน โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา อุดรธานี
1464 ภัทรธีระ ประทุมเม บ้านนาสีนวล อุดรธานี
1465 สุธิดา ทองใส อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี
1466 วีระยุทธ สุภิพัฒโมลี อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1467 ลิขิต จันดา อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1468 นันทิดา สีทาโส วัดคลองยาง "ประชาพัฒนา" นครสวรรค์
1469 อุทิศา เขียวอรุณ น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี
1470 สุมิตร บุตตะโยธี รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
1471 มธุรส บัณฑิตกุล ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
1472 สมเกียรติ จันทะคร บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา อุดรธานี
1473 สุภาพรรณ ทีภูงา คลองบางกะสี สมุทรปราการ
1474 จุฑามาศ ศรีปัญญา ป่าไม้อุทิศ 4 ตาก
1475 เอมวิกา พลรักษา บ้านบุ่งหมากลาน อุดรธานี
1476 ศิวิมล สิทธิกุล วัดสุกรีย์บุญญาราม ชลบุรี
1477 กัญญาภัทร ทับรัตน์ บ้านส้มผ่อ ยโสธร
1478 อัญชลี ศรีสุโคตร อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร
1479 อรอนงค์ อรทัย บ้านกระเบื้องโนนทิง อุดรธานี
1480 พชรกวินท์ ธรรมเจริญ บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุดรธานี
1481 มัทนา จงเทพ วัดบัวหลวง ปทุมธานี
1482 อาทิตย์ หนูเข็ม เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กาฬสินธุ์
1483 อภิวัฒน์ แก้ววิเชียร บ้านหนองช้างคาวหนองบง อุดรธานี
1484 หัสญาพร ทิพโกมล บ้านโพนสูง อุดรธานี
1485 สุมินตรา ห้าวหาญ อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
1486 พิสันติ์ ศรีสุขา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
1487 สุรศักดิ์ นรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาสารคาม
1488 วิลาวัณย์ พันชน บ้านศาลา อุดรธานี
1489 ธิภาพร จูมศรี บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง อุดรธานี
1490 เจษฎาภรณ์ ภูผาจง อนุบาลทุ่งฝน อุดรธานี
1491 จตุพร ใจทน รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
1492 ทิพวรรณ์ ถาหล้า สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1493 อลิษา พันธุ์สง่า เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1494 วิภาพร ศรฤทธิ์ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1495 ศาสตรา เพียงงาม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา มุกดาหาร
1496 อัจฉรา ไชยราช บ้านสามขา อุดรธานี
1497 รำไพ วรรณกุล บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ พิษณุโลก
1498 ชัยรัตน์ บุญหล้า ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
1499 นัทพร อุปสาร บ้านนาไหม อุดรธานี
1500 กชพร หอมขจร รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
1501 เฟื้องฤทัย วิโคตร บ้านทุ่ง อุดรธานี
1502 ปฏิภาณ ศาสตร์อำนวย อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
1503 มีชัย หนองแบก บ้านโนนสะอาด อุดรธานี
1504 อาทิตย์ แก้วเชียงหวาง บ้านนาคำวัง อุดรธานี
1505 ณัฐพงษ์ หิริพาด บ้านโพธิ์ท่าเมือง อุดรธานี
1506 กชพร พลศักขวา บ้านดอนยานาง หนองบัวลำภู
1507 ธิติมา กมลอินทร์ บ้านวัง(สายอนุกูล) นครราชสีมา
1508 บังอร ชะนะไล บ้านสันป่าพลวง หนองบัวลำภู
1509 พิทยา คำอาษา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1510 นารี อินทะชุม เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1511 สิรินุช ดาสี มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
1512 อนุชา ศิลรักษา วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา
1513 วรรณภา ชาวงษ์ บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1514 เกียรติภูมิ อุเหล่า บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1515 ไลลา เรี่ยวแรงไกรศร ศิริวิทยา สมุทรปราการ
1516 นุชนาถ สาคุณ คลองสอง ปทุมธานี
1517 สุภาวดี ทองใบ ยางหลวงพิทยาคม หนองบัวลำภู
1518 พรสุดา ดีโพนพัก บ้านปางมะเยา เชียงใหม่
1519 นวนันท์ ผิวหูม บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
1520 นิตยา สาบัว บ้านวังสำราญ หนองบัวลำภู
1521 วิทยา สุภานุสร บ้านธารน้ำทิพย์ สุโขทัย
1522 อรนุช บุตรโคตร ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา หนองบัวลำภู
1523 อดิสร สาคุณ อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1524 นันตพร มั่งมีศรี บ้านยางเหล่าสวนกล้วย อุดรธานี
1525 ชลธิชา หล่าลาภ อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1526 สุจิต ศรีวิชา บ้านโนนสมบูรณ์ หนองบัวลำภู
1527 อนุพงษ์ วรรณประเสริฐ บ้านน้ำปู่ อุดรธานี
1528 รัชนี ศรีสุดใจ หัวนาศึกษาวิทย์ หนองบัวลำภู
1529 วิเชียร คมจิตร บ้านหนองเหมือดแอ่ หนองบัวลำภู
1530 รัตนา กาฬปักษี พระยาตาก ชัยนาท
1531 เมคินี เพชรไพรินทร์ วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1532 วิราณี สมคะเณย์ บ้านคูดงประชาสรรค์ อุดรธานี
1533 พัชรภรณ์ สนสุรัตน์ บ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี
1534 พงษ์เทพ มุธุตา บ้านนางาม อุดรธานี
1535 อาทิตย์ อรัญรุท บ้านโนนชาด กาฬสินธุ์
1536 วนิดา หนูราช บ้านน้ำพ่น อุดรธานี
1537 จันทรา สุนา บ้านดงเสียว สกลนคร
1538 จิรัชยา จันทะวงศ์ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1539 พิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์ บ้านวังแร่ สุโขทัย
1540 พิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์ บ้านวังแร่ สุโขทัย
1541 มณีรัตน์ สุจริต อนุบาลทุ่งฝน อุดรธานี
1542 เสาวนีย์ พรหมมาหล้า บ้านโพนสวาง มหาสารคาม
1543 เกตุธัญญา นิติโยธิน สามัคคีพิทยาคาร อุดรธานี
1544 ไกรวุฒิ เมฆใส บ้านโนนหวาย อุดรธานี
1545 พิษณุ ปากอุตสาห์ บ้านเทื่อม อุดรธานี
1546 บริมาส เพ็งสวรรค์ บ้านเหล่าดอนเงิน อุดรธานี
1547 นาตยา เสมอภาค บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี
1548 ฉัตรชัย ตันนารัตน์ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
1549 ภรทิพย์ สมบูรณ์ บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ อุดรธานี
1550 สาริยา ทวีสาร วัดบางพูน ปทุมธานี
1551 รสริน ตาลอินทร์ หนองหัวช้างวิทยา บึงกาฬ
1552 ณัฐวุฒิ ม่วงผุย ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
1553 นิตยา มูลเค้า บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา อุดรธานี
1554 ภาคินัย อู่จอหอ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1555 วราพรรณ โตสุข บ้านหนองบ่อ อุดรธานี
1556 อธิกุล กุลนรัตน์ ปลาปากวิทยา นครพนม
1557 วันเฉลิม สีแก้ว บ้านนาไฮ อุดรธานี
1558 ธนสาส์น วรรณสวาท อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1559 กิตติศักดิ์ วงษ์ธานี บ้านเนินพลับหวาน ชลบุรี
1560 รฉัตร บุตรรัตนะ บ้านวังแข้ อุดรธานี
1561 เนตรนภา โคตรพัฒน์ บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
1562 ธนากร ศรีสม หนองทุ่มวิทยา บึงกาฬ
1563 บุษกร ภูสงัด บ้านโนนสมบูรณ์ หนองบัวลำภู
1564 เจนจิรา พรมนอก ชุมชนสามพร้าว อุดรธานี
1565 ปาณิศา แสนนาม บ้านทองอินทร์สวนมอญ อุดรธานี
1566 พรสุดา สิทธิพรหม บ้านเม็กดงเรือง อุดรธานี
1567 ชนายุส โกมลไสย อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1568 จิตตรา ตุธรรมมา ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
1569 ราตรี โพธิจันทร์ บ้านห้วยขอบห้วยเหียม เลย
1570 พรทิพย์ บุดดีป้อง บ้านห้วยพิชัย เลย
1571 พรสวรรค์ ปะวะลัง บ้านโคกนกสาริกา หนองบัวลำภู
1572 ธวัลฉวี มัตสยะวนิชกูล บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล) ราชบุรี
1573 อุดมศักดิ์ สันสมบัติ บ้านนาโก เลย
1574 รัตน์ติยา คำมานิตย์ อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
1575 ศิวพร นววงศานันต์ บ้านป่าสน อุบลราชธานี
1576 ปิยาภรณ์ พรมสุ บ้านสาครพัฒนา อุดรธานี
1577 สมฤดี สัญหา หฤทัยคริสเตียน เลย
1578 รดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี ละมูลรอดศิริ สมุทรปราการ
1579 พรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ
1580 น้ำฝน ทิพย์แก้ว บ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี
1581 ศิรินทรา ซื่อตรง น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี
1582 อลิษา พรศรี เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1583 ปริศนา ศรีคำ บ้านนาเจริญวิทยา บึงกาฬ
1584 พีระพล ทรงอาด บ้านโนนม่วง บึงกาฬ
1585 อมรรัตน์ นันศรีบุตร บ้านดอนหญ้านาง บึงกาฬ
1586 จริยาวรรณ วงษ์เตชะ มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1587 สุรศักดิ์ นามเกียรติ ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด
1588 สุณัฐชา ชนูนันท์ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
1589 ฐิติกานต์ ฟั่นสาย บ้านแม่กลองใหม่ ตาก
1590 พนมรุ้ง วงคำหาญ อนุบาลหนองควาย หนองคาย
1591 จักรี ศรีกมล บ้านนาส่อนโพนทัน อุดรธานี
1592 วงศ์สิริ อันทะเกตุ บ้านนาเจริญวิทยา บึงกาฬ
1593 ยุวดี ครองทรัพย์ดี เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1594 ศุภักษร ทุมโยมา บ้านกุดเรือคำ สกลนคร
1595 พิกุล มีทองแสน บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สกลนคร
1596 อุราวรรณ ดวงมาลย์ บ้านศรีชมภู บึงกาฬ
1597 ชัยณรงค์ โปตะวัตร์ บ้านนากั้ง บึงกาฬ
1598 ทินพัฒน์ อัคสี อนุบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ
1599 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
1600 เขตพล อาสนานิ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1601 สุรศักดิ์ นมัสโก บ้านศรีบุญเรือง อุดรธานี
1602 อัจฉรี โยธิไกร เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1603 จิรนันท์ นาราษฎร์ เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1604 พันธกานต์ สาริกา บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
1605 สุภาณีย์ ชัยจันทร์ เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1606 จุฑารัตน์ คชเสโร บ้านแห่บริหารวิทย์ มหาสารคาม
1607 ศิริญญา สุโพธิ์คำ บ้านแห่บริหารวิทย์ มหาสารคาม
1608 ธนากร ซุนสอน บ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม
1609 ปพิชญา สิทธิวงษา วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
1610 มนตรี แข็งฤทธิ์ บ้านส้มกบ มหาสารคาม
1611 บรรดิษฐ์ สุราษฎร์ วัดตะพงนอก ระยอง
1612 ชลนี เทพวงศ์ บ้านโนนเกษตร มหาสารคาม
1613 วาทิตย์ คำสิงห์ ไทรทองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1614 ชญาน์นันท์ วงษ์สมบูรณ์ อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
1615 นภัสนันท์ แก้วพิมพ์ วัดกุฎีประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
1616 ภัทรกันย์ ภูจำปา บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว มหาสารคาม
1617 พลวัฒน์ สังไสย บ้านโนนเกษตร มหาสารคาม
1618 พัณณิตา กางนอก ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1619 รัชฎาภรณ์ สมบูรณ์ บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
1620 ศิรินันต์ ประทุมมัง อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1621 สุชาติ อุตสาห์ บ้านหนองจิก บึงกาฬ
1622 พรสิริ ลีแสน วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
1623 อ้อยทิพย์ สาแก ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ขอนแก่น
1624 จินดาพร ชิดศิษฐ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
1625 ศุภลักษณ์ เกตะราช วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
1626 ฐาปกรณ์ ปาปะขำ บ้านหนองค้อสวนอ้อย มหาสารคาม
1627 พรพรรณ สร้อยสน วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร
1628 อภิรัชพร ทิ้งแสน บ้านเหล่ายาว มหาสารคาม
1629 ระพีพงษ์ ศิริพลตั้น บ้านเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
1630 ณภัทร เนื่องศรี บ้านป่าเร็ด สงขลา
1631 นฤมล แว่วสอน บ้านแห่บริหารวิทย์ มหาสารคาม
1632 ผดุงเกียรติ หันนะเว มัธยมชาญวิทยา มหาสารคาม
1633 เสาวธาร วงษาซ้าย บ้านโสกกาวดาวเรือง มหาสารคาม
1634 วิชาญยุทธ มะณี บ้านเหล่าตามาอุดมชัย มหาสารคาม
1635 พิชญธิดา พันธะกัน บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1636 ณัฐพร ภูสีฤทธฺ์ บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
1637 กาญจนา โกศล บ้านหนองบัว มหาสารคาม
1638 กฤษยากร พวงจันทร์ บ้านโนนแคน อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1639 ปวีณา ชมภูบุตร ปัญญานฤมิต ชลบุรี
1640 สราวุฒิ แก้วจรัญ บ้านก็วล สุรินทร์
1641 ยุพิน อาจหาญ บ้านพะไล นครราชสีมา
1642 ยุภาวดี หาญเสนา บ้านคุยผงดงน้อย ร้อยเอ็ด
1643 นิรุตต์ โสสองชั้น สกลวิทยา นครปฐม
1644 ณัฐพล ใจภักดี โนนพะยอมพิทยไพศาล ขอนแก่น
1645 กุลยาวดี คำชนะ บ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
1646 พรสวรรค์ ไชยโยลา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1647 อำนาจ แสนคาน บ้านฝาง นครราชสีมา
1648 กัลยาณี พันธุ์พาณิชย์ บ้านแก่นเท่า มหาสารคาม
1649 ยุพาพรรณ คะเนวัน บ้านหนองนกเกรียน บุรีรัมย์
1650 ปฏิภาณ กันหาชัย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
1651 ชาญวิทย์ สุ่มมาตย์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ชัยภูมิ
1652 พรสุดา เนาวรัตน์ คลองสอง ปทุมธานี
1653 วชิรญาณ์ อรรคชาติ ชุมชนห้วยไผ่ อุบลราชธานี
1654 จินตหรา ช้อยชุด วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1655 ณัฐธรธร สิทธิ บ้านปลาโด ร้อยเอ็ด
1656 ดนัย ภูมิภาค บ้านราษฎร์ดำเนิน ร้อยเอ็ด
1657 ไทยสุดา สิทธิโสม ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
1658 ชุรี แสงจันดา ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1659 ศุภชัย โคตรคำ บ้านหนองประดู่ กาญจนบุรี
1660 ศุภชัย โคตรคำ บ้านหนองประดู่ กาญจนบุรี
1661 ภาณุวัฒน์ ฐานไชยยิ่ง อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
1662 สุกากรณ์ นาก้อนทอง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1663 สุรัชศินี พิมพะลี บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1664 ชลธิดา สายโรจน์ บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ ร้อยเอ็ด
1665 รัตนาภรณ์ ถิ่นวิมล หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สระบุรี
1666 ขนิษฐา ผลาโชติ บ้านโพธิ์ศรี ร้อยเอ็ด
1667 ธนัฐพร กำลังหาญ บ้านกันเตรียง สุรินทร์
1668 กาญชนก อุคำ กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
1669 กิตติพงษ์ ประทุมสินธุ์ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1670 วัชราภรณ์ ศรีโรจน์ บ้านโคกสี ร้อยเอ็ด
1671 ฐานันดร บุตรพรม บ้านกระเบื้อง สุรินทร์
1672 ศิริจันทร์ พิมพ์บูลย์ บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1673 จิตรพงษ์ วรวงศ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม สมุทรปราการ