Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.B. (สามัญรุ่นใหญ่)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 วันเพ็ญ หวังมั่น บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สุรินทร์
2 จิรา สำรองพันธ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
3 ภัทรไชย ศรียานา บ้านหนองรี กาญจนบุรี
4 สุรชัย คะนึง วัดสระโพธิ์ นครศรีธรรมราช
5 ภาคภูมิ ภิมาลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
6 กฤษณะ อำนวยผล บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
7 พงศกร จงเกียรติดำรง วัดหลักสองราษฎร์บํารุง สมุทรสาคร
8 อาภัสรา เครือสุวรรณ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
9 คนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์ ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
10 พิมพ์ประไพ หนูจ้อย เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
11 ปานธนา ทับทองดี ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
12 ลักขณา สาดอนขวาง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
13 บุญญฤทธิ์ ปุณญอิทธิกุล บ้านแหลมทอง เพชรบุรี
14 สุดารัตน์ กสิวัฒน์ วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
15 นงลักษณ์ เนียมแสง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
16 อานนท์ อำพาศ สุนทรภู่พิทยา ระยอง
17 ปฐมวงศ์ คำบุศย์ วัดพลอยกระจ่างศรี นครนายก
18 ธนู คงสมปราชญ์ บ้านเนินพลับหวาน ชลบุรี
19 ศุภิสรา คงปรางค์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
20 ชณิชา ทรัพย์ชื่น ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
21 เกศ ชัยสุวรรณ์ วัดสระแก้ว นครศรีธรรมราช
22 กิริยา ชลารัตน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
23 ฐาปกรณ์ รามเกียติศักดิ์ ปากช่อง นครราชสีมา
24 สุดารัตน์ รูปโลก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
25 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
26 ประวิทย์ ต้องจิตต์เจริญ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
27 ณัฐปภัสร์ คชินทร วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
28 อธิษฐ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
29 ธีรพล เรืองทองดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
30 กฏชกร นาคกำเนิด วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
31 ฮุสนา เจะบือราเฮง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
32 เตชินี วิทยาปรีชากุล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
33 กิตติชัย มาลัย บ้านกุดประทาย อุบลราชธานี
34 เอกรินทร์ เดือนขาว บ้านดงบัง บึงกาฬ
35 สาวิตรี ทั่งนาค ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
36 อรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุล ปากจ่าวิทยา สงขลา
37 เสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร ถนอมราษฏร์บำรุง ตาก
38 กัญญารัตน์ อาโรโจ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
39 สุกัญญา เกตุทองมงคล วัดแสงมณี ปทุมธานี
40 ทศพล อุระแสง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
41 ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
42 กมลชนก คิดดี ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่
43 ณัฐลักษณ์ เอี่ยมวำอางค์ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
44 ดารกา บุญกาญจน์ ชีทวนวิทยาสามัคคี อุบลราชธานี
45 กวิน เป็กตีปีน บ้านแม่โถ แม่ฮ่องสอน
46 จริญญา สงวนบุญ วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี
47 ปฏิมา ศรียาภัย เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
48 สุธี สุดลอย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
49 ศุภกฤต เงินบำรุง วัดเทพสถาพร นครสวรรค์
50 ชาญชัย อร่ามเกียรติ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
51 เดชา แก้วมล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
52 ณัฑชา แสงนิล ศาลาพัน ปทุมธานี
53 นลัทกาญจน์ ชวนขุนทด วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี
54 วันเฉลิม แจ่มจันทร์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
55 จีรนันท์ อุนาริเณย์ ชุมชนห้วยไผ่ อุบลราชธานี
56 ณิชนันทน์ วิริยสถิตย์กุล ชุมชนวัดสุเมธ พระนครศรีอยุธยา
57 ดลนภา มีประเสริฐ วัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา
58 นำโชค สุขวิชา วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
59 สยมภู สิงห์โต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
60 ศิริพร ฮานาฟี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
61 ศิริลักษณ์ เบ็ญจทรัพย์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
62 วันวลิต เผ่าเผด็จการ บ้านหนองปรือ สระแก้ว
63 ธรรมรัตน์ แก้วสมนึก นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
64 จาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
65 ศิริพร หนูพลัด บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
66 ปาริชาติ บุญเสวก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
67 โศจิรัตน์ เมืองมานิตย์ บ้านห้วยส้าน แม่ฮ่องสอน
68 ณัฐพล จันทรสุทธิพันธ์ุ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
69 ปรียาภัทร ปะโปตินัง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
70 สุรเชษฐ พลายงาม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
71 จันทร์จีรา บุญปติ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
72 ณัฐพล คงชื่น นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
73 อภิญญา อัญญะมณี สระแก้ว สระแก้ว
74 ศุภิสรา พลเดชปริญญา บ้านวังโพรง พิษณุโลก
75 มินตรา ลายสนิทเสรีกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
76 นครินทร์ จับจิตต์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
77 โกศล กล่อมเกตุ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
78 เกศราณี งามสุข บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
79 นัสภิชา พูลเพิ่ม ปากช่อง นครราชสีมา
80 รดาริน กลิ่นจันทร์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
81 ภูวิทย์ อ่อนสุวรรณ์ บ้านหัวรัง กำแพงเพชร
82 นัฐวุฒิ จิตรจักร์ บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ลำปาง
83 บัว จรเข้ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
84 จันทนา เฟื่องอักษร เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
85 กิติยา บุญแซม วัดจรเข้ไล่ พระนครศรีอยุธยา
86 วัลลภ ปริญทอง รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
87 กัณฐิกา กุฏสำโรง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
88 มัสธุณะ แก้วงาม วัดสามัคคีศรัทธาราม สมุทรสาคร
89 ศรายุธ ท้าวประสิทธิ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
90 ปนัดดา คล้องกาญ อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา
91 สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์ วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
92 ธวัชชัย ประมวล วัดบางพูน ปทุมธานี
93 ณัฐพงศ์ พักดี รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
94 จุฑามาศ พิมพ์นอก ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
95 ปิยณัฐ เจริญพงศ์ กะทู้วิทยา ภูเก็ต
96 ณพลอยชนก เกตุจินดา บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
97 ภัทรสุดา หาดขุนทด นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
98 ฐัฒพล แก้วศรีงาม บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
99 อรวรรณ นอสูงเนิน บ้านบ้องตี้ กาญจนบุรี
100 สุภวัช เชาวน์เกษม ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
101 เกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
102 สิริวิภา บัวพนัส วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี
103 รัชดาพร ธนูศร เชียงแสน อาคาเดมี เชียงราย
104 ศิริลักษณ์ เขียวสาคู จักราชวิทยา นครราชสีมา
105 เบญจวรรณ จันจอม ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
106 จารุเนตร หลอดแก้ว บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี
107 วีระยา พาวัง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
108 ฐิติชยา เสมอทอง ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 นครศรีธรรมราช
109 จรินทร ช่วงโชติ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
110 ดิสสทัศน์ วงศ์ปัดสา บ้านป่าแขมหนองเรือ อุบลราชธานี
111 ชาลินี เนตรพัตร์ วัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
112 ณรงค์ศักดิ์ คิ้วอำไพ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
113 อารยะ หวังอังคณานนท์ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
114 จีรวรรณ อินทรเพชร บ้านหลุมข้าว ลพบุรี
115 บุษรา ปานบ้านเกร็ด นาคประสิทธิ์ นครปฐม
116 ภัทรพร ประมาตร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
117 กิตติภา อันพิมพา บ้านหนองหัวปลวก พิจิตร
118 นนทกร ป้อมบุบผา โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
119 ธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ บ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
120 กันต์ธร หิรัญลักษณ์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
121 กนกพรรณ พุ่มไม้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
122 มุทุตา คงคาอำนวยสุข วัดสุทธิรุจิราราม พระนครศรีอยุธยา
123 พรทิพย์ ศรีเมือง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
124 ธัญญารัตน์ คงประพันธ์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
125 สุรศักดิ์ แสกสม บวรวิทยา ๒ พระนครศรีอยุธยา
126 จีริสุดา จินรโหฐาน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
127 เทพรัตน์ สุทธิเรือง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
128 ภูษิต แจ่มจรัส เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
129 สุภาพร ซิ้มเจริญ ศิริวิทยา สมุทรปราการ
130 มนสิรี ศรีรักษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
131 อรรถพล ไวมาลี บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงใหม่
132 อารีวัลย์ แพทย์เจริญ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
133 มัทธิกา จำปาแท้ สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
134 ศิริขวัญ สุขขีพันธุ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
135 เอกชัย ฉิมพลอย ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
136 มนัสวีน์ อุดม สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
137 เกศินี โกมล จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
138 ปกรณ์เกียรติ คงพิมลสิน โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
139 ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
140 ดาว ดวงราษี บ้านรุน สุรินทร์
141 วีรวิทย์ กล่ำเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
142 รัตนวดี ทองนพ วัดพรหมเพชร นครนายก
143 รุจี ไทยแท้ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
144 ธนวัฒน์ ยอดชมภู บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
145 จาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
146 ธนพร กิจรุ่งเรืองกุล นาคประสิทธิ์ นครปฐม
147 ศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร
148 พรประภัสร์ ไมตรีเวช วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
149 วิราพรรณ ปรืองาม อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
150 ชัชฎา จตุรพรประสิทธิ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
151 กฤตภัค มหาบุญญารักษ์ บ้านหนองหิน กาญจนบุรี
152 ประภาพร หล่อปัญญากิจการ บ้านคลองทราย เพชรบูรณ์
153 น้ำฝน นามปัญญา บ้านโคกวัด สุรินทร์
154 สุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
155 สุทธิเกียรติ บุญยืนยง โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
156 วรณัน มีฉวี บ้านใหม่หนองบัว เชียงใหม่
157 อภิชัย มงคลวัฒน์ สุเหร่าอีรั้ว กรุงเทพมหานคร
158 กฤษณะ ไกรสี แม่วงก์พิทยาคม นครสวรรค์
159 วรยล เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
160 สุชีรา เลิศมณีรัตน์ วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี
161 ดรุณี บรรเลงรมย์ อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ประจวบคีรีขันธ์
162 บัณฑิต สุขวารี วัดมงคลธรรมนิมิต อ่างทอง
163 ภาวิณี สกุลกาญจนดล วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี
164 แมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
165 ทรงพล มุสิกะสิน วัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
166 มนัสสิริ อินทร์สวาท วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
167 วรรณพร ชัยศรี รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน นครศรีธรรมราช
168 ณคพศ ปิยภัทรกุล บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) แพร่
169 วีรพัฒน์ ไกรมานพ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
170 ศักดา เมธาวุุฒินันท์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
171 วารี ทิมอินทร์ วัดคลองชัน ปทุมธานี
172 เนตรหทัย ดีเป้า อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ปทุมธานี
173 ชลธิชา จันทร์ขาว เลิงนกทา ยโสธร
174 ขวัญหทัย เหรียญทอง บ้านทับสงฆ์ จันทบุรี
175 เอก รายอมะ มูลนิธิอิตีซอมวิทยา สงขลา
176 เจนจิรา ดอดกระโทก บ้านหนองไผ่ บุรีรัมย์
177 สาวิตรี ประโยครัมย์ ตาเบาวิทยา สุรินทร์
178 สุปราณี พุฒภิบูรณ์ ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
179 ​มณฑา​ทิพย์​ เรือง​แก้​ว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
180 พรพิทักษ์ จุดเพ็ชรแจ่ม จุดเพ็ชรแจ่ม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
181 อาภารี ยืนยงค์ บ้านอ้อมแก้ว ศรีสะเกษ
182 ชัยศาสตร์ คเขนทร์สุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
183 กชพร สมวาทสรรค์ บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
184 นิชาภา รัตนถาวร ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
185 ณัฐพงษ์ ธานีกุล บ้านดอนโพ สุพรรณบุรี
186 ชลธิชา นาคะปักษิณ บ้านท่าสะตือ ปราจีนบุรี
187 นันทิภา แสงทอง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
188 ธามชัยพัฒน์ ชูสิน วัดท่าน้ำตื้น กาญจนบุรี
189 ธามชัยพัฒน์ ชูสิน วัดท่าน้ำตื้น กาญจนบุรี
190 ฐิติพร คล้อยเหลือ อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สมุทรสาคร
191 อุภันดา รัชนีวงศ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
192 นพรัตน์ แย้มโกสุม บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
193 อภิวัฒน์ วัชราพงษ์ บ้านนาใหญ่ สุราษฎร์ธานี
194 กัญจนา เหมมะวัน วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
195 วิษณุ พุฒแจ่ม ศิริวิทยา สมุทรปราการ
196 ธนานุช ปัญจะ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
197 สุธิวุฒิ รักษาแดน วิทยสัมพันธ์ พิษณุโลก
198 แมนสรวง เมนะเนตร โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
199 ยศศักดิ์ นุชหรั่ง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
200 สาธิยา หมื่นภักดี บ้านตะกุดไผ่ เพชรบูรณ์
201 ธีรรัตน์ เป้ากัณหา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
202 อภิรมน เติมเจิม น้ำหนาววิทยาคม เพชรบูรณ์
203 อุทุมพร จิตรแสวง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
204 ประยง ตรินันต์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
205 อ้อยทิพย์ พระสมิง อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สมุทรสาคร
206 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
207 รุจา ศุภมานพ สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
208 ชลธิชา ชุ่มเพ็งพันธ์ สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
209 ศิริ บุญกิจ บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นครพนม
210 จรณินทร์ จิตราภิรมย์ วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
211 ชวัลย์ฤดี โสดานิล ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
212 วรรวิสา จันทร์สุนทราพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
213 ปานชนก ด้วงอุดม วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
214 นรารัตน์ แสงจันทร์ ภูกระดึงวิทยาคม เลย
215 อมรรัตน์ สีสายชล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
216 พงษ์ศักดิ์ ทองไสล วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
217 นิภาพร วงศ์สุขชัยกิจ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
218 กิตติมา บุญรักษา วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) เพชรบุรี
219 สุมาพร ดอนอินผล กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
220 ปุณยนุช ป้านประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
221 ปรีชา ทรงกลด พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
222 ศิริพร พรหมอยู่ วัดบ้านมุง พิษณุโลก
223 หทัยชนก วีสกุล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
224 นันทิกา พันธนะหิรรัญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
225 ยุวพร ดวงศรี วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) นครปฐม
226 กรกนก ฤทธิกรณ์ บ้านเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่
227 พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
228 อัมรินทร์ ศรีสว่าง สวนศรีวิทยา ชุมพร
229 สุเปรมปรีด์ เสนงาม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
230 ทรงกต มณีคำ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
231 อมิตา หาพิกุล วัดท้าวอู่ทอง พระนครศรีอยุธยา
232 สิริกร รอดบุญเกิด วัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) สมุทรสาคร
233 สิริกุล แก้วกระจ่าง บ้านหนองหว้า กาญจนบุรี
234 สุทธิฤทธิ์ โมเครือ บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
235 สุกัญญา ขวัญเผือก บ้านศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
236 จุฑามาศ ศรีบุญเรือง โนนทองโนนหวาย อุดรธานี
237 สุนทรีย์ เพชรกิ่ง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
238 พชร มหาชีวสกุล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
239 ณัฐกานต์ บุญธรรม บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
240 กุลศิริ แจ้งสว่าง โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
241 เพียงอัมพร ปิ่นทอง ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
242 กิตติพงษ์ เณรจาที อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
243 จักรภัทร ชิณราช อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
244 นิศาชล วงค์คำภู มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
245 สุรเชษฐ์ ภู่เพ็ชร์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
246 เขมจิรา มีใย วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
247 ฐากร แดงสงฆ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
248 สุภาพร สุขคำ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
249 ฉัตรชัย ตีเงิน บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) บุรีรัมย์
250 นันทิยา หมัดซัน รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
251 ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
252 วินา บุญยัง บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี
253 ชนะพล สุนทรนิล วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
254 ภรภัทร ไทยภักดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
255 สุรัสดี เกรียมโพธิ์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
256 วรรณา มั่นคงขวา บ้านดงเสียว สกลนคร
257 ทศวรรษ เล็กเจริญ ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี
258 นิชารุ้ง ผลโพธิ์ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
259 ปฐมพร ตุ้มเปาะ วัดดอนขี้เหล็ก ฉะเชิงเทรา
260 จิรพัทธ์ รื่นรู้สาน วัดบ่อทอง ปทุมธานี
261 โยธิน ฤกษ์กรี วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
262 ณัชพัชร์ อินทัศสิงห์ บ้านห้วยผึ้ง อุตรดิตถ์
263 พรพิมล เทียนน้อย วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
264 ธนโชติ ทองพิมล โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
265 อภิสิทธิ์ สุวรรณดี บ้านสน สุรินทร์
266 ฐิติมา อ่วมเปี่ยม รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
267 สุรสีห์ ไชยกันยา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
268 นัฐพล ก๋าแก้ว วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
269 นพรัตน์ จิณโรจน์ โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
270 นภาพร สุขาวงศ์ วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี
271 กมลรัตน์ อัตถาลำ บ้านทุ่งละหาน ชลบุรี
272 ชนิกา ศรีรุ่งเรือง บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
273 เกริกเกียติ กุลวิสุทธิ์ วัดสามเรือน(จนฺทสโรอนุสสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
274 ภัทรภณ อ่องจริต นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
275 จิราวรรณ ปันทรส บ้านโสน สุรินทร์
276 รชยา วงษ์ดวงแก้ว นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
277 ฤทธิพล มะโนรัตน์ ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) ศรีสะเกษ
278 นวรัตน์ คงธนาคมธัญกิจ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
279 พลพีระ วงศ์พรประทีป รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
280 ชญาภา พาทีเพราะ สันกำแพง เชียงใหม่
281 ปุณิกา พลอยน้อย วัดหนองบัว สมุทรสาคร
282 ธนรรณพร แสงสว่าง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
283 รุ่งทิวา บูรณ์เจริญ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
284 คณิศร เขตเจริญ เจียหมิน ปราจีนบุรี
285 อานุภาพ คุ้มวงษ์ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
286 ณัฐวุฒิ เลื่อนสาคร วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
287 พร้อมเพชร พิทักษ์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
288 สุพกิจ โชติพนิชเศรษฐ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
289 เพ็ญพิชชา กิจลาภ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
290 สุภรัตน์ ผาสุขธรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
291 กนกพร ภูติวัฒนชัย วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
292 วิลาวัณย์ แสนศรี ห้วยบงวิทยา นครราชสีมา
293 กุลวุฒิ สังข์ประเสริฐ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
294 สุภานัน จำนงค์ไว ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
295 นราธิป ปริญญาจารย์ คงคาราม เพชรบุรี
296 กัญญ์วรา ดิษฐนิล วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
297 พรพิมล เขมา ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
298 ปวิชญา คธาทร แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
299 ธรรมรัฐ ศรีเตชะ แสนสุข ชลบุรี
300 ลัดดา รักษา สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
301 ปวรรณรัตน์ หัวใจเพชร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
302 จักรกฤษณ์ แสงตะวัน วัดบางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา
303 จักรกฤษณ์ แก้วกันดา ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
304 นุศรา กันเกิด วัดมะปราง ชัยนาท
305 เมรินทร์ เลิศปัญญาพร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
306 ภัสสรา มูลสา บ้านทุ่งคา ชลบุรี
307 ศุภมิตร เที่ยงตรง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
308 นุชนาฏ รื่นสุข วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
309 กมลวรรณ สังข์ทอง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
310 สมฤดี สนศรีแสง สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
311 อมรเทพ วงศ์ธิมา วังเหนือวิทยา ลำปาง
312 ภัทรา สังข์ประสิทธิ์ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
313 วรรณวิภา เขียวรอด นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
314 นฤมล สีสุข นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
315 กนกศักดิ์ ผ่องศรัทธา วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
316 อนันต์ อ่อนนา อัสสัมชัญระยอง ระยอง
317 มหิธร ธิติปวัตน์ สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
318 ทนงศักดิ์ อุยะวาปี หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
319 ทัศพร คงมั่น ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" ปทุมธานี
320 มัณฑนา พิมแก้ว วังไทรวิทยาคม กำแพงเพชร
321 หนึ่งฤทัย มะลิทอง โพธิ์ทองพิทยาคม อ่างทอง
322 สุภาวัลย์ บุญเรือง วัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา
323 ปาณัท ดำนิล วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมธานี
324 จารุวัตร อินอ่อน วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
325 ศุภิสรา แต้เจริญ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
326 เน็ท ศรีสงคราม บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
327 ณัฐภัทร จินาสุย วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
328 สายฟ้า แร่ทอง วัดหางไหล พิษณุโลก
329 ปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
330 ขวัญจิรา คะนะมะ วัดโคกงาม สระบุรี
331 อมรรัตน์ คงสิทธิ์ วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
332 ศุภอรรถ ทัศนุรักษ์ วัดมหานาม อ่างทอง
333 ปัทมา จันทร์ศรี ปทุมวิไล ปทุมธานี
334 ศุภชัย คลังวิเชียร วัดยม พระนครศรีอยุธยา
335 ณัฐวัตร สายสุทธิรักษ์ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
336 เมธิกานต์ นนทะสร สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
337 ชุติมา ศรีนาค วัดโคก ปทุมธานี
338 ศรัณญ์ คงคาสุริฉาย สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
339 ศิยาภรณื งามดี วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
340 ผุสชา มณีโชติ วัดบ้านแค พระนครศรีอยุธยา
341 ปิยวิชญ์ ศิลวัตร วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
342 สุภารัตน์ ปานมีสี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
343 สุพัฒน์พงศ์ คล้ายนัครัญ ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) พระนครศรีอยุธยา
344 สุคนธา ณรงค์เดชา วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
345 ณัสฐนันท์ การไร่ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
346 นภาพร ทองกลม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
347 วาสนา คงทับพา ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
348 สุนิสา นุ้ยเลี้ยง ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
349 เจนจิรา คำดี วัดนาอุ่น พระนครศรีอยุธยา
350 ฉัตรชัย ถินขาว วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
351 อลงกรณ์ สว่างเนตร ชุมชนบ้านชมสะอาด ร้อยเอ็ด
352 ปรัชญา วงษ์พจนี เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
353 พิเชษฐ อ่อนสุวรรณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
354 ณัฐชนน ขาวสอาด บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
355 พัฒนพงศ์ เกิดทรัพย์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
356 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
357 นฤมน ทองวิมล โยธินบูรณะ อ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม) อ่างทอง
358 อนุรักษ์ ธานีเจตน์ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
359 กัณณภัค มงคลอรรถ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
360 นวพล ปัทมากร การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
361 ศศิธร เฟื่องน้อย ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
362 ฤทัยรัตน์ ผลพิกุล ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
363 เพชรลดา ฉัตรเฉลิมกิจ เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
364 ทิพวรรณ การสมวรรณ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
365 ณัฐพล พิมพา วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
366 สุรเชษฐ์ กองจินดา วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
367 ชยพล วัฒนชัย วัดวังชะโด พระนครศรีอยุธยา
368 ฐิตินันท์ ผลพิกุล สุเหร่าลำแขก กรุงเทพมหานคร
369 พรภิรมย์ อรรถอินทรีย์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
370 พัชชา โตตะเคียน รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
371 ณรงค์ฤทธิ์ กองพาลี วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
372 สุทธิดา นาคทรัพย์ วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
373 สุนันทา ชมภูพาล วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
374 อารียา ภัทรนิเวศน์ วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
375 จักรกฤษณ์ ตุลยานุกุล ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
376 เทษา เรืองศรี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
377 สิราวรรณ ทองคำ ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
378 ดิเรก ตรีวรรณ์ ชุมชนวัดบ้านร่อม พระนครศรีอยุธยา
379 รัตนา มั่นเมือง เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
380 สุชาติ คงสมจิตร์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
381 วิษณุวัตร สุวรรณราช ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
382 สำรวย เรืองสุรีย์ วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
383 นันท์นภัส เจียมตน ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พระนครศรีอยุธยา
384 สิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ ปากช่อง นครราชสีมา
385 พันธิภา สารสุวรรณ วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
386 พิมลพรรณ ธานีเจตน์ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
387 ศิราพร ชื่นกลาง บ้านหนองสองห้อง ปราจีนบุรี
388 ภักดี เจริญรส คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
389 ปรียาพร ธารีแดน เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
390 สิทธิชัย สุขราชกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
391 วรรณพร ตรีชัยศรี วัดปราสาททอง พระนครศรีอยุธยา
392 แพรวพร ฟาน เฟลโธเฟน ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
393 เจษฎา เขียวฉอ้อน วัดท่าชุมนุม อ่างทอง
394 ณัฐธิดา เหนือกอง อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
395 สุทธิคุณ ซิ้มสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
396 ฐิติพงษ์ สงเคราะห์ธรรม ปทุมวิไล ปทุมธานี
397 สุนิสา ชูชัยยะ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
398 กฤษฎา ศรีทรง วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
399 จีรภา ผลอาหาร วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
400 พชรพรรษ สำราญชื่นจิต ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
401 นาริส มะลิซ้อน วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
402 ฮาซัน เดชเสถียร สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา พระนครศรีอยุธยา
403 ฟาติน บินเรโบ สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา พระนครศรีอยุธยา
404 ศิวพร ไตรเพียร วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) พระนครศรีอยุธยา
405 สมพงษ์ กัณณีย์ วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
406 ศิวกร ไทยประยูร วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
407 ธัญวิทย์ เกิดกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
408 อริสา เทียนมาศ วัดหนองนาง พระนครศรีอยุธยา
409 จิรภรณ์ ผลอาหาร บ้านบนเขาแก่งเรียง กาญจนบุรี
410 ธัญพร ชัยงาม วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
411 พรชนก ศิริพฤกษ์พงษ์ วัดกะสังข์ (พิศิษฏ์นวการอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
412 พนิดา ช้างศิริ วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
413 ศิริจันทร์ โพธิ์ทอง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
414 เกียรติสุดา สุขสุด วัดสุทธิรุจิราราม พระนครศรีอยุธยา
415 ณัฐนนท์ คงนาม ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
416 ณัฐชา ชื่นหิรัญ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
417 คมวิทย์ คมคาย วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
418 ปิยพัทธ์ สุปุณณะ วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
419 มาริสา จันทร์ฉาย วัดสวนแตง สุพรรณบุรี
420 ชลลดา อ่อนพันธุ์ โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
421 ปัทมพร อู่ทอง กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) อ่างทอง
422 ฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว วัดโพธิวงษ์ อ่างทอง
423 ภิรนันท์ ทองท้วม วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี
424 เทพธีร์ จันทอง บ้านซับเจริญ เพชรบูรณ์
425 วรากร หุ่นทอง วัดยาง อ่างทอง
426 วีรญา พวงกำหยาด วัดสามจุ่น สุพรรณบุรี
427 สิรินารถ โภคเตชสกุล โยธินบูรณะ อ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม) อ่างทอง
428 สุภณิดา ขาวฟ้า ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
429 สุทธิพงษ์ ปิติทรง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
430 พัฒนพงศ์ ถนอมชาติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
431 สุรีรัตน์ ทองสุข บ้านฟ่อน เชียงใหม่
432 รัตนาภรณ์ ทองสร้อย วัดลั่นทม อ่างทอง
433 อิสราภรณ์ สุพลัง วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
434 มะลิวัลย์ บุญสำรวย วัดหมื่นเกลา อ่างทอง
435 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
436 เอกภาพ มีไม่จน วัดสีบัวทอง อ่างทอง
437 นิรชา สืบมงคล วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
438 ศันสิตา เนียมหอม หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
439 กนกวรรณ สำอางผิว วัดใดใหญ่ ลพบุรี
440 กนกวรรณ สำอางผิว วัดใดใหญ่ ลพบุรี
441 สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
442 ธันยภรณ์ เดชฟุ้ง วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
443 ปภาพินท์ สมบูรณ์ บ้านทุ่งมะขามเฒ่า กาญจนบุรี
444 ประภากร บุญรอต วัดสิทธาราม อ่างทอง
445 ศิริชัย คชวงษ์ ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
446 รัตนา เวทการ นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
447 กานต์ธีรา หามาลัย วัดกลางคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา
448 มาริสา มุกดาดวง จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
449 นายธนากร บุญรอต วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) อ่างทอง
450 พงศกร พูลสุข อนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) อ่างทอง
451 พิมเพชร ฟองสินธุ์ ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี
452 ธนบัตร อภิยางกูล วัดวงษ์สวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
453 ภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
454 กนกวรรณ สายทองคำ โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี
455 ลักขณา ค้ำจุน บ้านหนองเอี่ยว สระบุรี
456 ณัฐวุฒิ มนัสตรง รร.เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี
457 ชัชวาล พฤกพงศ์พันธ์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
458 ปวีณา สุขจิ บ้านหลุมข้าว ลพบุรี
459 เกียรติพงศ์ ทองอยู่ พัฒนานิคม ลพบุรี
460 เสาวภาคย์ สนิทจันทร์ วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
461 หยาดนภา สลาม อนุบาลเสาไห้ สระบุรี
462 ทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
463 มะนิสา สารวิก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
464 จารุวรรณ เจียมสกุล บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
465 ธราธร พรมมี รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
466 สินีนาฎ พรมมิ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
467 กนกวรรณ ชั่งใจ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
468 ปัญญามาศ คล้ายแพร วัดดอนพัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
469 ศิริรัตน์ เถื่อนดี พัฒนานิคม ลพบุรี
470 กรรณิกา เพียรพิจารณ์ พัฒนานิคม ลพบุรี
471 ธรรญชนก กุลยอด บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
472 อัจฉระพรรณ ทองสันต์ ยางรากวิทยา ลพบุรี
473 นภดล ทรัพย์สิน ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
474 ภาราดา ปัญญา โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
475 กนกกาญจน์ ธราธารกุลวัฒนา เขาดินวิทยาคาร กาญจนบุรี
476 สิรีธร คล้ายมี ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
477 นฎกร บุญล้อม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
478 ชิดชนก นิลแสง บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
479 ธนพนธ์ ฆ้องทอง บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
480 ชนวีร์ พ่วงเกิด วัดธรรมเจดีย์ ลพบุรี
481 ศริดา กลิ่นส่ง หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
482 รวีวรรณ อุปวิศวกร วัดถนนแค ลพบุรี
483 เมลีนี จำปี บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
484 คุณนิธิ พรอิสสระเสรี วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
485 ธัญรัตน์ กำเหนิดสิงห์ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
486 มุทิตา ย่องไทยสง หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
487 สุนิสา ศิลป์ประดิษฐ ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
488 วาทินี เสนพงษ์ วัดหินเกลี้ยง สงขลา
489 วิษณุ เสือโต โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
490 สุดารัตน์ สุขใส วัดบ้านแค พระนครศรีอยุธยา
491 สุภิวัฒน์ บัวศรีแก้ว สมาคมไทย-ออสเตรเลียน กาญจนบุรี
492 ภาวินี เถื่อนสุคนธ์ อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร
493 วิรัลกาญจน์ รชตภูสิษฐ์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
494 ศิรชัช สนิทวรสกุล ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์
495 ชานนท์ คงรวยทรัพย์ ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์
496 ธันยนันท์ ป่าสลุง โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
497 อังคณา รัตนวงศ์ อนุบาลวังม่วง สระบุรี
498 เพชรรัตน์ อภัยภักดิ์ พระนารายณ์ ลพบุรี
499 สิทธิชัย ศรีเพชร โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
500 สุทธิชัย เจียมสกุล บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
501 สุจิตรา จำลองนิล บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
502 พรทิพย์ กลิ่นศรีสุข บ้านลำสนธิ ลพบุรี
503 สุพจน์ นามขันทอง โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
504 รณชัย ข้อกิ่ง หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
505 นพมาศ เรืองศรี ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
506 ปาริฉัตร แสนกาวิน บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
507 สุกัญญา สุดสายออ บ้านด่านไทยล้อม ลพบุรี
508 พรพรรณ เทพพันธ์ุ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
509 สิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
510 วรารัตน์ บุญนารักษ์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
511 ศราวุฒิ นันโต ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
512 หทัยทิพย์ นันโต ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
513 วัลลี แก้วก่ำ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
514 นันทพงศ์ อ่อนตา วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี
515 ผกามาศ จันทนา วัดใดใหญ่ ลพบุรี
516 อนุชิต สุขประเสริฐ ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี
517 น้ำผึ้ง ฉิมพาลี บ้านด่านไทยล้อม ลพบุรี
518 มนัสพร โลหะทัด บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สระบุรี
519 ปริญญา ประเสริฐพงษ์ บ้านท่าตะโก ลพบุรี
520 ศรายุทธ ชื่นชมบุญ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
521 ทัดดาว สาระกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
522 ปัณฑิตา กษิณศรี บ้านท่าไม้ ชัยนาท
523 วรวิทย์ ชิดชอบ ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
524 ภัทรา รอดไผ่ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
525 เบญจมาภรณ์ ศรสวรรค์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
526 สุรีพร ทองสุข บ้านทุ่งเทิง เลย
527 บรรพต สูงเจริญ ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ลพบุรี
528 วรรณา เวียงแก้ว พระนารายณ์ ลพบุรี
529 ณธน ปล้องทอง วัดไผ่แตร ลพบุรี
530 พรพรรณ รัชตะวัฒน์วินัย จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นครสวรรค์
531 อนุสรา คิมทอง ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
532 ศศิธร คำพิลา ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
533 กิ่งกาญจน์ สิริทรัพย์ทวี วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
534 จิราพร สิมมา บ้านหัวบึง ลพบุรี
535 เพชราภรณ์ จันทร บ้านลำสนธิ ลพบุรี
536 ศุภรัตน์ เพ็ชรทอง สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สิงห์บุรี
537 หนึ่งฤทัย โพตุ่น หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
538 กาญจนา มาฆะ สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สิงห์บุรี
539 ศิโรรักษ์ เพ็ชร์เขียว วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
540 แสงตะวัน อาจละออ อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
541 ธนาภรณ์ อบอุ่น โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
542 ขนิษฐา บุญเรือง บ้านซับครก สระบุรี
543 ชลธิชา บุบผา วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
544 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
545 ณัฏฐาภรณ์ ระรื่น ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
546 มัตติกา จูฉิม วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
547 จิโรจ จิ๋วแหยม วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
548 นลินทิพย์ โพธิ์ตุ่น บ้านเขาเกล็ด ชัยนาท
549 ปัทมา เลี้ยงหล่ำ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
550 อนุวัฒน์ วงษ์คลัง วัดหนองแขม ชัยนาท
551 วีรวรรณ จีนแคะ บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
552 สถาพร พฤกรัตน์ พระนารายณ์ ลพบุรี
553 ดวงพร พึ่งศรี สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สิงห์บุรี
554 วชิรวิทย์ เดชบุญ อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
555 กิตติภพ ทับบุรี วัดราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา
556 ณัฏฐวิกา เถื่อนประดิษฐ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
557 วันวิสาข์ บุญพ่วง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
558 กัญญารัตน์ มุกสิพันธ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
559 ปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
560 ปัทมา พวงประดับ วัดตะโกรวม สิงห์บุรี
561 รตนพร ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
562 จักรวาล นาคชุ่ม ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
563 อภิภู อาวรณ์ วัดทองเลื่อน อ่างทอง
564 ศิริเพ็ญ ช่างเพียร อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
565 สุทธิรัก ศรีไพโรจน์ สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สิงห์บุรี
566 กัณฑ์ธิมา บุญศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
567 ภาณุมาศ สุขไมตรี บ้านเกริ่นกฐิน ลพบุรี
568 ชาทิพย์ ดีประสิทธิ์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
569 กฤษฎา บุญศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
570 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
571 ณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
572 ศรัญญา โรยแสง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
573 พรชนก พินทอง บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
574 จักรพงษ์ กล่อมปัญญา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
575 วรรณวรางค์ น้อยศรี บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
576 ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
577 รณชัย พุ่มลำเจียก รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช
578 นิรัญชลา ทับพุ่ม บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
579 อาภาวดี คันธอุลิศ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
580 กนิษฐา อิ่มน้อย วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
581 สุเมธ ราชประชุม ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
582 สมฤทัย หาพิพัฒน์ ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
583 หัทยา พุ่มกล่ำ หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
584 ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์ อนุบาลหนองปรือ กาญจนบุรี
585 สุกัญญา รวบรวม ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
586 ธีรารัตน์ สมอคร ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
587 ประดิษฐา พุ่มพวง หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
588 วัชรพล จันทรวงศ์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
589 พิมพ์พร สมงาม โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
590 อังคนานันทน์ ทองไพรวรรณ วัดโคกพระ สุพรรณบุรี
591 วลัยลักษณ์ โด่งพิมาย บ้านยางวิทยา นครราชสีมา
592 จามจุรี ภูมิ ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
593 วิศรุต ชอบชม อนุบาลแสวงหา อ่างทอง
594 นำโชค กลิ่นสุคนธ์ วัดสังฆราชาวาส สิงห์บุรี
595 กาญจนา บุระนะ วัดหนองกระโดน นครสวรรค์
596 นาถวรินทร์ เกตุดี ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
597 อภิชญา ใช้ไหวพริบ วัดธรรมามูล ชัยนาท
598 ปัฐวี ปาลวัฒน์ วัดบ้านหนอง ชัยนาท
599 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
600 ขนิษฐา เกตุหนู ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
601 วนิดา เกตุเส็ง รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
602 วราภรณ์ ดวงจิตร พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
603 ฉัตรชัย ส้มกลิ่น เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
604 อาภา เพชรลักษ์ บ้านคลองหวาย อุทัยธานี
605 พัชราภรณ์ โพธิ์ดี สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สิงห์บุรี
606 ธนโชติ ต่ายนิล วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ชัยนาท
607 ชัยชนะ ช้ำเกต บ้านราษฎร์เจริญ นครสวรรค์
608 เจนจิรา แก้วสี ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
609 ภาวี กุหลาบมงคล บ้านท่าข้ามวังน้ำ ชัยนาท
610 รุ่งรวี บุญเงิน อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
611 สุณิษา สุกราภา ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
612 กิตติภา สนิทไทย บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
613 ภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น บ้านหนองต่อ ชัยนาท
614 นันทพร บุญวาส วัดพรหมวิหาร ชัยนาท
615 ปภาวี มีมาก วัดอรัญญวาสี ชัยนาท
616 นัทตวัน ภูกิ่งเงิน ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
617 เนตรนภา ภู่เปี่ยม บ้านหนองยาง ชัยนาท
618 จิรัตน์ แพ่งศรี วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
619 นฤภัทร เภาวพจน์ ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี
620 ศันสนีย์ ยอดดำเนิน บ้านหนองตะขบ ชัยนาท
621 ศรัณย์ เปรมสุข กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
622 ดวงแข มานะปรีชางามเลิศ บ้านหนองตะขบ ชัยนาท
623 วิลัยวรรณ ทองคำ อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี
624 กันชพร ชูโพธิกุลธรา บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
625 สิทธิกร ธัญญเจริญ บ้านหนองยาง ชัยนาท
626 อุชุกร ชัยประภา นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
627 สุวิมล คงจ้อย บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ชัยนาท
628 ปวีณา วรกำพล สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
629 กิตติพงษ์ ดาสุข มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
630 วสุพจน์ นออ่อน บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
631 สมชาย ศรีเมฆ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
632 ชวนัท อัมพะเศวต หนองแซงวิทยา สระบุรี
633 พัชรา ชัชวารี วัดโคกเสลา สระบุรี
634 ศิรินทรา ศรีเพชร์ บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สระบุรี
635 อิฐสรา บุญคล้าย พัฒนานิคม ลพบุรี
636 สถาพร แสวงหา โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
637 สุพจน์ มิทิน ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
638 แก้วอุษา แสงเขียว พระนารายณ์ ลพบุรี
639 นุชจรีย์ จำเริญโชค สุธีวิทยา สระบุรี
640 ณัฏฐนันธ์ เชี่ยวนาวิน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
641 ธยาดา ดีบ้านโสก มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
642 ธัญญารัตน์ ไทยเดิม ปากช่อง นครราชสีมา
643 เกศรินทร์ ชูหมื่นไวย บ้านโป่งไทร สระบุรี
644 ศศิมา มูลสภา สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
645 ภัทรพร คงกิจไพศาล อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
646 พันธกานต์ มีชอบ ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
647 วิไลรัตน์ อุบลวัตร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
648 เพชรรัตน์ อินเฉลียว อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
649 สมพร กองสาสน คลองบางโพธิ์ ปทุมธานี
650 ศศิ อัศวินวิทวัตฒ์ อนุบาลวังม่วง สระบุรี
651 นวศิลป์ กี่สง่า มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
652 บัญชา ฉิมไพบูลย์ รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
653 ธัญสุตา ช้างน้อย อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
654 รัตนาภรณ์ นิลพัฒน์ วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี
655 สายฝน คล้ายจินดา วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
656 วิมลรัตน์ พันธุ์สุมา วัดโคกกรุง สระบุรี
657 กนกวรรณ วงศ์เกษม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
658 กัญญาวีร์ จิตรักษ์ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
659 วลัยลักษณ์ ดีชื่น อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
660 วิวัฒน์ แก้วอุ้ย หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
661 อารีรัตน์ บัวบาน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี
662 ฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
663 จิราภา ยอดนิล พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
664 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
665 ณัฐณิชา อันดารา บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
666 รพีพร กลิ่นอัมฤทธิ์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
667 อรพินท์ จันทาทุม มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
668 ชลลดา พันธุ์เนตร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
669 ศรัญญา ไชยมูล ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
670 ณัฐวุฒิ บุญนาค วัดรางจระเข้ พระนครศรีอยุธยา
671 กิตติศักดิ์ แสงนาเรียง โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
672 ดนุนันท์ นะราแสง ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นครนายก
673 วิศานต์ สลุงอยู่ ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ลพบุรี
674 อรทัย จำเริญทรัพย์ วัดโคกงาม สระบุรี
675 อนุรักษ์ ตรุษไทย มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
676 อนุสรา พุ่มพิกุล ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) พระนครศรีอยุธยา
677 สุภาวี พูลประภาภรณ์ บ้านเขาขวาง ลพบุรี
678 นภัสวรรณ ศรีทรงเมือง วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
679 ภาริณี มานะกุล บ้านธารทองแดง สระบุรี
680 เบ็ญจวรรณ สิงห์กุล วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
681 วรายุ รอตประเสริฐ บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สระบุรี
682 ธนยพร ชัยสวัสดิถานนท์ บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
683 นพพร สว่างใจ ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
684 เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ บ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
685 ไชยพร แสงเดือน วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
686 ณัฐริกา คำเตือนใจ นครนายกวิทยาคม นครนายก
687 ติชิลา จรัสทรัพย์สิน วัดมงคล สระบุรี
688 ศรัญญู ศรีพูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
689 ดรุณทิพย์ ขันสุข วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
690 นุชนาต กรแก้ว บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
691 ตรัสสา เชื้อวงศ์ บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
692 บริมาส ศิริตรานนท์ บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
693 พรนิภา ทองเพ็ชร โพธิวัฒน์พิทยา นครนายก
694 ตรงเจตน์ จงกลาง แสนสุข ชลบุรี
695 ยดา ลีตะกานนท์ชัย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
696 วิศว พิมพา แสนสุข ชลบุรี
697 พัชราพร สังข์เที่ยง ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
698 วาสนา มาทวีโชติกุล วัดอัมพวัน ชลบุรี
699 สิริลักษณ์ พละภิญโญ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
700 ณรงค์เดช บุญสาง พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
701 ชลธิชา นารี โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี
702 ชนะชล บัวทอง สงวนหญิง สุพรรณบุรี
703 อนลัส ศรีมหายันต์ รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
704 ภัทรวดี ภักดี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
705 สุพัชรา เดชเสถียร พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
706 ประเสริฐ สินสงวน บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
707 ทรงกต สร้อยโสม ดาราสมุทร ชลบุรี
708 นันทิดา หนูงาม สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
709 ไพรัช เสาธงใหญ่ บ้านเคลียง สงขลา
710 ณสัณศิณัฐ เสฏฐ์หัสดา ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
711 ฉัตรณรงค์ ศรีเกิด รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
712 วรรณภา จันทสอน ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
713 ณรงค์ คูหะมณี บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
714 ยงยุทธ เกษร สว่างแดนดิน สกลนคร
715 กิตติชัย ไพรจิตร์ ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี
716 มนัสวี ศรีนวล บ้านหนองเกด ประจวบคีรีขันธ์
717 วัชระชัย คำพิชัย ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
718 เจษฎาภรณ์ อุ่นเรือน บ้านห้วยน้ำเที่ยง สกลนคร
719 ชฎาพร โพธิสุด บ้านตาโมม สุรินทร์
720 ชญาพร สร้อยสน รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
721 อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา
722 ชัญญาภัค เพ็ชรสวาท บางละมุง ชลบุรี
723 ทรงคุณ มังกรแสงแก้ว แสนสุข ชลบุรี
724 รภัสสา จินาคำ รร.เทศบาลคลองตำหรุ ชลบุรี
725 สโรชา คล้ายพันธุ์ วัดหนองกะขะ ชลบุรี
726 สุธาสินี แสงทอง ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
727 อรพรรณ เพ็ชดำ บางละมุง ชลบุรี
728 คณิต สัมพันธนาการ บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
729 ปิยะพร ไชยวงค์ ตาพระยา สระแก้ว
730 ศาศวัต แสนศิริ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
731 กิติศักดิ์ อุฬุมปานนท์ รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี ชลบุรี
732 จีรนันท์ โตทอง บ้านหนองพงนก นครปฐม
733 ชานนท์ จารุโรจน์ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
734 ธราพร ชลนำสุวรรณ วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี
735 ธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
736 นวลนภา ศรีพรหม บ้านค่าย ระยอง
737 นพดล อุริตวี บ้านค่าย ระยอง
738 กษมนต์ แสงอ่อน บ้านค่าย ระยอง
739 พงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
740 สุพรรณษา ภู่ดาย รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
741 ชัยพัฒน์ ราญรอน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
742 อุบลรัตน์ จันทร์ศรีดา วัดตะโกสูง นครปฐม
743 ชญานิศ วงศ์แก้ว ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
744 อุมาพร เชี่ยวณรงค์กร ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
745 เกศินี สุขประสิทธิ์ แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
746 กิตสุนี มาลัยเปีย เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สมุทรสงคราม
747 อเทตยา ไทยประยูร นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
748 บรรณบวร สตาภิรมย์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
749 สรวงสุดา พงษ์ศิลา ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
750 วศิน ตุเกตุ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
751 เชาวลิต ชุ่มสุวรรณ มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
752 ดาวใจ ประกอบทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
753 วัลลา ยศตระกูล เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี
754 ปุณณฎา พันธสี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
755 กาญจนา จันทเสน เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี
756 สุทธิพร สนเสริฐ นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
757 ปวีณา มาลัยจิตต์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
758 นภัค จิวประเสริฐ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
759 พิบูลย์ สร้อยศรี ดาราสมุทร ชลบุรี
760 กฤษดา ชนะสิทธิ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
761 บุษยมาศ สิทธิพันธ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
762 ภัณฑิลา บ้านด่าน ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
763 ชวลิต โพธิสิงห์ บุญสมวิทยา จันทบุรี
764 แสงอุษา จินดาพรรณ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
765 พนิดา สุวรรณมาลา เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี
766 ศศิธร ลาภปรินายก ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
767 นันท์ลินี ศรีประเสริฐ บุญสมวิทยา จันทบุรี
768 มินตา ชนะสิทธิ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
769 จิรา บำรุงการ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
770 จิรารัตน์ เคลือบแก้ว แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
771 กุลรดา โชติคณภัทร์ เกษตรศิลปวิทยา ชัยภูมิ
772 บุษราค์ ศรีประภา หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี
773 ไพลิน ผลแจ้ง ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
774 อัมรินทร์ เขื่อนเมือง แสนสุข ชลบุรี
775 เบญจวรรณ เฉลียว นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
776 สร้อยสุดา สีดาทอง บ้านห้วยกะโหลก ตาก
777 ธารารัตน์ เอี่ยมคล้าย บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" กำแพงเพชร
778 คมกฤช พรหมฉิน ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
779 ฐิติวัจน์ บุญญะโกศล ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
780 จะลุนณา สะตะพันธุ์ วัดฆ้อ ตราด
781 ไพจิตร ชูศิริ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
782 มลุลี รักไทย ชุมชนวัดบ่อไร่ ตราด
783 พลอยสยาม นิ่มทรัพย์ ท่ายางวิทยา เพชรบุรี
784 อรชัย หมืีนนาที บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ตราด
785 นุจรีย์ ขุนอินทร์ รร.โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ
786 อัญชลี พลมนตรี หินกองวิทยาคม สระบุรี
787 อภิวัช ปรุงเรณู พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
788 รุ่งราตรี ธรรมดวงศรี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
789 พิมพ์ชนก เหล็กพิมาย บ้านเขาจันทน์หอม นครราชสีมา
790 ชุติมา สิงหพันธ์ เกาะกูดวิทยาคม ตราด
791 ศุภกฤต กิจจานนท์ บ้านคลองมะขาม ตราด
792 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
793 วรัลภัทร สุทธิวารี บ้านสระใหญ่ ตราด
794 วสันต์ กุลประกอบกิจ บ้านสระใหญ่ ตราด
795 ณัฐกฤตา หนูปก บ้านดอนสูง ตราด
796 ศราวุฒิ ทองไถ วัดฆ้อ ตราด
797 ธนวัฒน์ ริตศิลา วัดฆ้อ ตราด
798 วีรยา ลิ้มจี้จง บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
799 ธนัชญา แสงอรุณ วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
800 กฤษณา วิเชียรวารี หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
801 วราภรณ์ แย้มแสง สุเหร่าคู้ ฉะเชิงเทรา
802 อมรรัตน์ พันธุ์พงค์ บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
803 นฤมล มะลิวัล บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
804 สุภาพร ดำหมัด วัดรัตนโชติการาม ปราจีนบุรี
805 ปณตพล สุเมธานนท์ แสนสุข ชลบุรี
806 จาตุรงค์ พ่วงศิริ วัดหนองเสือ ฉะเชิงเทรา
807 จุฑามาศ ศิริเจริญ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
808 ประภาส นันทวิสิทธิ์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
809 อนุชา ไอยรา วัดกระทุ่ม ฉะเชิงเทรา
810 กิ่งกาญจน์ สีสุชาติ พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
811 รังสรรค์ แก้วประเสริฐ บ้านคลองสิบแปด ชลบุรี
812 อัญชลี แซ่โง้ว พานทอง ชลบุรี
813 คุณเกล้า คุ้มคง วัดอรัญญิการาม ฉะเชิงเทรา
814 ขนิษฐา สมโภชน์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
815 วิภา สำราญ วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา
816 จันท์อำภา ภามัง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
817 สุวิมล ความเพียร เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
818 จิระศักดิ์ คชสีห์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
819 วัชระ ถินถาวร ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
820 สรพงษ์ สังฆะสะ ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
821 นุชนารถ ทองกระจ่าง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
822 ปริญญา มั่นประเสริฐ ก้อนแก้วพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
823 สุวิมล หงษ์วิไล ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
824 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
825 สาธิต พงศ์พิริยะวนิช ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
826 รวีวรรณ ทิพย์ศรี วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา
827 พรจันทร์ ธรรมรัตน์ สุธีวิทยา สระบุรี
828 จินตนา กันทัด นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
829 อมรศักดิ์ สวัสดิพันธ์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
830 ณรงค์กร เรี่ยวเส็ง ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 สงขลา
831 เรวดี ควรเอี่ยม วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
832 วีณา เกตุเลขา บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
833 พงศกร สำราญ ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
834 รุ่งรัตน์ แซ่ซิ้ม บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
835 ศิประภา สีแสด วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
836 จุมพล บุญมี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
837 สุภาพร ยิ่งยวด ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
838 ปวริศ พรมมะ แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
839 กานต์ สีราแสง บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
840 ปวีณตา ปาแดง เจียหมิน ปราจีนบุรี
841 วาสนา มณฑาลพ ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
842 ยรรยง รักคำมี อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
843 ขวัญหทัย อาดนารี ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
844 ธรพรกมล อินทะเว บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) ปราจีนบุรี
845 กัญญานันท์ เจนพานิช วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี
846 นิศา วงษ์สุวรรณ์ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
847 นงลักษณ์ เกินสอน ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
848 สุพัตรา จิตรตรง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
849 ณัฐสุดา ใจบุญ วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี
850 พงศพัศ ทองคำ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
851 ประภัสสรา ชื่นคุ้ม วัดหนองเสือ ฉะเชิงเทรา
852 พนิตา วังพรม ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
853 ชลวัสส์ เสริมศิลป์ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
854 วราสินี เนื่องกำเหนิด วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี
855 นภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์ บ้านถ้ำดาวดึงส์ กาญจนบุรี
856 กวินนา มั่นหมาย วัดพราหมณี นครนายก
857 ภัศราภรณ์ อู่แก้ว วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
858 กนิษฐา นาสิงห์ บ้านดงบัง ปราจีนบุรี
859 ธนรัตน์ ปาณะวร ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
860 ดวงกมล แสงสว่าง ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
861 อาภาพร เดชสุภา วัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี
862 ญาณวุฒิ ดีคำไฮ บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
863 สุพรรณี เจียมรัตนศรี บ้านพระปรง ปราจีนบุรี
864 อดุลย์ น้อยเพชร เจียหมิน ปราจีนบุรี
865 วิไลวรรณ ครูสอน ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
866 กิตติศักดิ์ ส่องแสงศักดิ์ เจียหมิน ปราจีนบุรี
867 กาญจนา สร้างวัด แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
868 วราภรณ์ มีชัย วัดวัฒนารังษี ปราจีนบุรี
869 มัลลิกา บุญจ้อย บ้านพระเพลิง สระแก้ว
870 ธวัชชัย แดงพยุง บ้านหินแร่ ฉะเชิงเทรา
871 เยาวเรศ สอนจิตร์ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
872 ศิริพร ไชยประสิทธิ์ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
873 พรม แก้วเลี้ยง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
874 แอนนา ทับถม บ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี
875 ฝนทิพย์ เกิดฉาย ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
876 กนกอร วงค์สอน วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
877 นาถยา อัมพะวา วังไทรวิทยาคม กำแพงเพชร
878 วรินนา บริรักษ์ วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี
879 วันเพ็ญ อินพันธ์ วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
880 วิไลลักษณ์ อำพัฒน์ สระแก้ว สระแก้ว
881 เรณู ฤาชา วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
882 จุฑารัตน์ วงค์ชมภู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
883 ศิวานนท์ วงษ์พล บ้านทุ่งคา ชลบุรี
884 สิริมาา พ่วงศรรี อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
885 ชุมพล จุลวงษ์ อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
886 ปภาภรณ์ ขยันจิตต์ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
887 พณพร รัตนประสบ วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี
888 จตุพร ฉิมมาแก้ว บ้านน้ำซับเจริญ สระแก้ว
889 กรณิกา ประนอม บ้านน้ำซับเจริญ สระแก้ว
890 เฟยาริน ด่านล้ำเลิศ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
891 นิภา นาสมจิตร ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
892 รำไพ สังข์ชัยภูมิ บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
893 ประสิทธิ์ ประสิทธิ์สมบัติ โพธิวัฒน์พิทยา นครนายก
894 พันธ์วศิน เหลืองอร่าม วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
895 มลธิชา โผกรุด บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
896 ธนเทพ เนื่องศรี อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
897 สุริยา บัวหอม ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
898 เปรมฤดี บุญยืน ตาพระยา สระแก้ว
899 กฤษณา ประภักดี วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
900 กัลยา เพียนผักแว่น รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง สระแก้ว
901 สร้อยเพชร พายสำโรง ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สระแก้ว
902 พิทักษ์ ขันคำ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
903 โชคอนันต์ เพ็ชรประเสริฐ ตาพระยา สระแก้ว
904 กิตตินันท์ แจ่มใส มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
905 ทัศนีย์ ก่อแก้ว ตาพระยา สระแก้ว
906 ภาณุพงศ์ พัฒนนิติศักดิ์ ตาพระยา สระแก้ว
907 พัฒน์ชญา คงภักจิตร วัดทด ฉะเชิงเทรา
908 นวลผ่อง พักน้อย ตาพระยา สระแก้ว
909 ลิขิต ของนา บ้านเขาจาน สระแก้ว
910 พวงผกา สาเจริญ พวงคราม สระแก้ว
911 สุจิตรา ผาสุข ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา เชียงใหม่
912 หทัยรัตน์ พุฒศรี บีกริม สระแก้ว
913 นัฐพงษ์ กลิ่นหวล รร.ไทรเดี่ยววิทยา สระแก้ว
914 ภิญญดา ประเสริฐนอก ตาพระยา สระแก้ว
915 จิรนันท์ ขุนทอง ทัพราชวิทยา สระแก้ว
916 ธนกร รักษาศิลป์ บ้านดงกระทงยาม ปราจีนบุรี
917 กำพล ประคุปตานนท์ ศาลาพัน ปทุมธานี
918 ปรางค์ทิพย์ หาญบาง พรพงษ์กุล สระแก้ว
919 มิธินันท์ ชินณะบุตร ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
920 เกษแก้ว สายแสงจันทร์ บ้านโชค สุรินทร์
921 รัตนวิสุทธิ์ พุฒศรี บ้านศาลาลำดวน สระแก้ว
922 อนุชา ศรีลาลัย บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
923 ภานุวัฒน์ วัชระพัฒนพงษ์ บ้านโคกสว่าง นครนายก
924 เนตรนภา คงศิลป์ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
925 พรพิมล จันทนากรณ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
926 ปาริฉัตร บุญเทียน ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
927 พรพิมล นิลสุพัฒน์ บ้านซับสนุ่น สระบุรี
928 วรพล อารีวงษ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
929 สุปราณี ขำประดิษฐ บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
930 หฤทัย วิจารย์ ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
931 ภัทรภร มั่นเพ็ชร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
932 กรวรรณ จิตรโสภา บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
933 กิติพงษ์ อาธิพรม นครนายกวิทยาคม นครนายก
934 ชลันดา เรืองวุฒิ วัดสันตยาราม นครนายก
935 ธารทิพย์ สุมณฑา คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
936 ศุภชัย ม่วงเขาแดง วัดสันตยาราม นครนายก
937 ภูณิษศา วงค์ดวง วัดบ้านพริก นครนายก
938 กีรติ ภู่ทอง ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
939 ลดาวรรณ นิ่มทับทิม วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
940 อิงอร อยู่ปากพลี ศพด.บ้านวังยายฉิม นครนายก
941 จุฬาภรณ์ กลิ่นศรีสุข ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
942 อภิชญา สุทธิสุข นครนายกวิทยาคม นครนายก
943 ชาญ วังยายฉิม บ้านโคกสว่าง นครนายก
944 กฤษฎา พุ่มพวง อนุบาลนครนายก นครนายก
945 จิรศักดิ์ ขวัญสุข ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
946 สุพัตรา เจริญนา ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) พระนครศรีอยุธยา
947 จันทิมา จันทร์เซ็ง วัดบางปรัง นครนายก
948 ชินภัทร ฉิมทอง ชุมชนวัดป่าขะ นครนายก
949 ชูศักดิ์ เจียมจร วัดหนองทองทราย นครนายก
950 วิภาวี ทรัพย์ปราชญ์ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
951 เกษณี พิมพาลัย วัดสันตยาราม นครนายก
952 อัจฉราภา พวงดอกไม้ วัดสันตยาราม นครนายก
953 วัชรินทร์ โป๊ฮง นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
954 นวพัฒน์ เก็มกาแมน ร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
955 ชวาลา มงคลยง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
956 สุรีรัตน์ ศรีครินทร์ วัดสันตยาราม นครนายก
957 นรวัฒน์ นุรัตน์ บ้านโคกสว่าง นครนายก
958 ชัชฏาภรณ์ พงษ์งาม บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
959 สุธารัตน์ น้ำเงิน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
960 หทัยชนก จากปล้อง วัดสันตยาราม นครนายก
961 ธัญญารัตน์ ช้างสุวรรณ เมืองนครนายก นครนายก
962 ปรียา ชมภูนุช มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
963 ธนาภรณ์ คนเสงี่ยม นครนายกวิทยาคม นครนายก
964 วราภรณ์ แดงปุ่น บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
965 รุสิตา เฮงน้อย บ้านปากคลอง 17 นครนายก
966 นรากร สุวิชากร วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นครนายก
967 ปริยาภรณ์ พรมหอม วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) นครนายก
968 อนุกูล เจริญนา ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
969 อรัญญา แก้วกำกง ร่มเกล้า สระแก้ว
970 จันทร์จิรา อินมะดัน วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
971 จันจิรา พลเขียว บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สระแก้ว
972 ศิรินธร บุญไธสง บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
973 ชวนพิศ สมจิตร ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
974 ธัญวรัตน์ ชัยศุขนิธิธนโชติ ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
975 ธนวรรธน์ สิทธิ์เลิศสกุล นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
976 อัครเดช เจษฎาสิริ วัดพรหมเพชร นครนายก
977 วิโรจน์ ยี่สันเทียะ นพคุณวิทยา สมุทรปราการ
978 กอบกิตติ สุนทรวัฒน์ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
979 พิมพ์ชนก สุวรรณคีรี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
980 กัลยาณี ศรีเรือน คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นครราชสีมา
981 อรพรรณ บึงแกัว บ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
982 วิภาพร ธงกระโทก ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
983 ธิดาพร เกราะกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
984 แสงเดือน ใจมนต์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
985 พวงเพชร ผัดกระโทก หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
986 ทิพย์นภา นิเวศกูล บ้านโพธิ์ จันทบุรี
987 อำพร ชูนอก บ้านหนองห้าง สุพรรณบุรี
988 สิขรินทร์ ผินกลาง ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
989 อัมพรจิตร จงจิตรกลาง บ้านโนนเต็ง นครราชสีมา
990 อุษา นำสันเทียะ บึงสาลี นครราชสีมา
991 สมหวัง หมั่นนอก ปากช่อง นครราชสีมา
992 อุเทน บำรุงนา ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
993 ชมพูนุท ทองสาย บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
994 พิจิตรา หัตถกิจ จักราชวิทยา นครราชสีมา
995 รุ่งอรุณ พูนศรี พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
996 อำภา ศรีสวัสดิ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
997 เกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
998 กัญญา กล้าหาญ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
999 ประนอม เพียมขุนทด บ้านสระขี้ตุ่น นครราชสีมา
1000 ปนัดดา สีวะรม ค่ายบางระจันวิทยาคม สิงห์บุรี
1001 จักรพันธ์ โปยขุนทด สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
1002 อำพล เหงขุนทด ปากช่อง นครราชสีมา
1003 ปัญจพร ชาติพุดซา บ้านละหานสามัคคี นครราชสีมา
1004 วัชรินทร์ ซอมขุนทด เสิงสาง นครราชสีมา
1005 นารี ทำดี บ้านโสกรวกหนองซึก ชัยภูมิ
1006 กฤษฏิ์ศิลป์ ภูมิโคกรักษ์ พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
1007 เกศทิพย์ เกณฑ์ขุนทด บ้านวังสมบูรณ์ นครราชสีมา
1008 กานณ์ศิตา กิจกลางดอน คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นครราชสีมา
1009 จิราวรรณ หินขุนทด นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
1010 อวิกา ดิษฐ์สันเทียะ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
1011 ณิชนันทน์ สร้อยทองหลาง วังใหญ่วิทยาคม เพชรบูรณ์
1012 พิจิตรา ถ้ำกลาง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นครราชสีมา
1013 ชลธิชา เกรียบกลาง ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1014 รจนา ตับกลาง บ้านกระถินหนองเครือชุด นครราชสีมา
1015 เอกชัย เชื่อฟัง บ้านซับใต้ นครราชสีมา
1016 สุภาวดี มุ่งอ้อมกลาง วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก
1017 ฐาปกรณ์ ลายนอก บ้านอ้อยช้าง นครราชสีมา
1018 แสนชัย การงาน ปากช่อง นครราชสีมา
1019 สุดารัตน์ กว้างนอก สีดาวิทยา นครราชสีมา
1020 รัชนีย์ ภายสูงเนิน ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
1021 จิราพร การเพียร บ้านโตนด นครราชสีมา
1022 มลฤดี ดีวงษ์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1023 สุภาพร เตชะลือ สีดาวิทยา นครราชสีมา
1024 บังอร แผ่นไธสง กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1025 ทรงวุฒิ มัททะปาโท เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1026 ศศิพงษ์ หิรัญพิพิธชัย พิกุลทอง นครราชสีมา
1027 เบญจมาพร ปะทักขินัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1028 วนิดา สมบัติ สีดาวิทยา นครราชสีมา
1029 ศิริสุข ถนาวรณ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
1030 ศักดิ์นรินทร์ ดินรัมย์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
1031 อนุชิต ทองใสสด บ้านตะโก นครราชสีมา
1032 เทพผกร อำไธสง ตาพระยา สระแก้ว
1033 วันชัย ชาญสำโรง สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1034 นริศรา มนัสศิลา ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
1035 สมพร วังสงคราม ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1036 กชกร ในพิมาย บ้านโรงเข้ สมุทรสาคร
1037 วันชัย นิตย์ใหม่ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1038 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
1039 พัชรียา ไชยบุรี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1040 เรวดี ปลิวพิมาย ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1041 กาญจณา สุภาพปัญญา บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
1042 ปัทมวรรณ พรมพุทธา วัดโชติการาม นครราชสีมา
1043 กฤติญา พงษ์นิยะกูล นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1044 ยุทธศักดิ์ ปาลเกิด บึงพะไล นครราชสีมา
1045 อรสา ปัจชัยสังข์ เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา
1046 สุภาพร ปัตตาตะพัง วัดปากกิเลน กาญจนบุรี
1047 กาญจนา ปัตทุมมา วัดโพธิ์รัตนาราม ราชบุรี
1048 ธันยารัตน์ มุ่งศีลธรรม บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1049 โสมวรรณ ประสมพล เมืองลีงวิทยา สุรินทร์
1050 วานิสา ตรีไธสง อัสสัมชัญระยอง ระยอง
1051 ชลธิชา สืบค้า บ้านหนองหลักสามัคคี นครราชสีมา
1052 สุพรรณี ซื่อสัตย์ บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
1053 กตัญญู ซื่อสัตย์ บ้านหนองขนาก นครราชสีมา
1054 อนุกูล ขอสินกลาง บ้านประสุข นครราชสีมา
1055 ปัทมาวัลย์ พรมดอนกลอย บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นครราชสีมา
1056 นิรันดร รัตนนท์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1057 ชมภูนุช เด็ดดวงรัมย์ บ้านสี่เหลี่ยม นครราชสีมา
1058 สมนึก โตไพร นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
1059 วันเพ็ญ รัตนเจริญ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1060 นันทกา นาฉะกาจ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
1061 พันธ์ชิต ชิณบุตร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1062 สุดารัตน์ สุขกระชอน บ้านหนองหลักสามัคคี นครราชสีมา
1063 ณัฐรุจา บุญศร วัดโชติการาม นครราชสีมา
1064 อุดมลักษณ์ ทองเนื้อนิ่ม ปากช่อง นครราชสีมา
1065 ศศิวรรณ พันธ์งาม บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
1066 ชนาภา เบญจมาศ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1067 พงศธร เป็นสูงเนิน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
1068 อภิเศก ชัยโยรม บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1069 เสาวดี โชติจันทึก หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1070 นิรันดร์ ทองภักดี ปากช่อง นครราชสีมา
1071 ณัฐการติ์ ทองคลี่ พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
1072 ธเนศ ตรีรัตนกุลพร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1073 รุ่งทิวา การนอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
1074 ณัฐกานต์ จันทร์บุรี บ้านโศกน้อย นครราชสีมา
1075 บุษยา นาโคกูล เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี
1076 นันทนา พรวนกลาง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1077 สันติ อุตม์แก้ว โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1078 สุพัตรา จำปามูล บ้านตะโก นครราชสีมา
1079 รุ่งฤดี สมดี ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ชลบุรี
1080 อัจฉราพร ภิมุขมาตยา ปากช่อง นครราชสีมา
1081 มุกดา แก้วสุโพธิ์ ปริยัติไพศาล นครราชสีมา
1082 วรวุฒิ พันธุ์ธรรม สีดาวิทยา นครราชสีมา
1083 กมลชนก สิมมา บ้านแหลมถ่อนสามัคคี อุตรดิตถ์
1084 ณภัชกมล แก้ววิชิต บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
1085 อณัฐภิชา เสงี่ยมศรี ปากช่อง นครราชสีมา
1086 ชลธิชา อึ่งสูงเนิน ปากช่อง นครราชสีมา
1087 กรรณิการ์ สุทธิจันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
1088 ศิริพร ราชจันทึก เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1089 กนกวรรณ ศิริชัย ปากช่อง นครราชสีมา
1090 พิณทิพย์ วิจิตรกลาง วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
1091 กุสุมา ศรีสูงเนิน อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา
1092 จิรศักดิ์ นิ่มมาระดี หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1093 ปาริษา มากมี วัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา
1094 ปลื้มกมล แป้สูงเนิน บ้านซับพริก สระบุรี
1095 สุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์ บ้านคลองแค นครราชสีมา
1096 หทัยรัตน์ เทพทอง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1097 สุทธิดา ชีวะวิโรจน์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1098 ณัฐพล สาคะศุภฤกษ์ บ้านดงชมภู บึงกาฬ
1099 สิปปกร สุทธิศิลป์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1100 รุจิรา ชาดา นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
1101 รัตนาภรณ์ กมลผาด โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1102 ศิริกุล จงดี โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1103 สุภาวดี หง่อยกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1104 ณัฐวดี รำพรรณนิยม สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1105 ศิริญญา ภิญโญ วัดศรัทธาเรืองศรี สระบุรี
1106 อังคารัตน์ ชมสันเทียะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1107 ภูมิมาส รักษ์วงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
1108 นราศักดิ์ เสาว์ยงค์ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
1109 ปวริศร์ บุบผามาลา พิกุลทอง นครราชสีมา
1110 สถิตย์ธรรม ทบธรรม สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1111 ภานุพงษ์ จำปาทอง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
1112 วรวีร์ ทบลม รร.เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
1113 มนัสธิยา บรรดาศักดิ์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1114 สุลัดดา นิราช สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
1115 ณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
1116 ชโยดม ประภาสโนบล จักราชวิทยา นครราชสีมา
1117 ปรัศนีย์ สอสูงเนิน จักราชวิทยา นครราชสีมา
1118 กัญญารัตน์ แก่นนอก อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา
1119 อุทัยวรรณ นิสสัยกล้า บ้านวังตาท้าว ชัยภูมิ
1120 วัชรพล สุขวิริยานนท์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ขอนแก่น
1121 ชัยวัฒน์ สร้อยสละ สีดาวิทยา นครราชสีมา
1122 มุกดา ชอบเขตกลาง หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
1123 ประกายดาว ภูทาวัน เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1124 ศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1125 สุธัญญา กวนหลวง พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1126 ธีรยุทธ รุจาคม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1127 ทัศนีย์ สอบขุนทด บ้านหนองสรวง นครราชสีมา
1128 ภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ ปากช่อง นครราชสีมา
1129 ธนบดี ชาญขุนทด ปากช่อง นครราชสีมา
1130 สุปราณี จงปลื้มกลาง บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
1131 สิรภพ กันสิงห์ บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ขอนแก่น
1132 จิรฐา ไชยสงคราม บ้านโนนยาง บุรีรัมย์
1133 ศรัณย์ ยอดมงคล สีดาวิทยา นครราชสีมา
1134 กมลฉัตร ร่มเย็น พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
1135 ทักษพร พูนสระน้อย ปากช่อง นครราชสีมา
1136 อนุพันธ์ อินทร์พงษ์ พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
1137 ธัญญมงคล รติธรรมกุล สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1138 เพรชรดา อาจขาว วัดม่วง ราชบุรี
1139 วิภาวี พิมานธาตรี ปากช่อง นครราชสีมา
1140 ปัทมา นามแสงผา พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
1141 พรรณวจี จอดนอก อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1142 ณัฐกานต์ ปังศรีวงศ์ ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี
1143 ศศิพิมพ์ ใจศรี โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1144 ภาณุภัณฑ์ แขดอน โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1145 สิรินภา ตับกลาง มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1146 พัฒนพงษ์ จันทรโณทัย สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
1147 ณัฐกิตต์ อึ้งสังวรณ์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1148 ชินวัตร จอดสันเทียะ เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) นครราชสีมา
1149 ภัทรียา ผ้าผิวดี ผ่านศึกสงเคราะห์ นครราชสีมา
1150 ณัฐธิดา กองเสน มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1151 ณัฐธิดา ทองปัสโนว์ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1152 ฐิติวัชร ทองโอภาส วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
1153 สักกรินทร์ แสวงสุนทะริ รร.กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ
1154 ชริดา จันทุม บ้านแก้ง อุบลราชธานี
1155 กนกวรรณ หาญวิเศษ วัดท่าวัว สระบุรี
1156 จิรภัทร ดีประสิทธิ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
1157 สุดา หัตถะกอง วัดบ้านสนวน บุรีรัมย์
1158 ปุณยาพร แน่นชารี บ้านสระบาก มหาสารคาม
1159 โยธิน สุขใจ นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
1160 กวิสรา โคลิตร บ้านอ้อประชาสามัคคี นครราชสีมา
1161 ณัฐพล สิมณีวรรณ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
1162 กิตติพัฒน์ ผลเจริญ อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี
1163 สุพิน จินดาศรี บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' บุรีรัมย์
1164 ลักขณา สุขสำราญ บ้านตาโมม สุรินทร์
1165 โสภิตา สายแก้ว บ้านชุมแสง บุรีรัมย์
1166 จิรวัตร พันโพค้า บ้านเสม็ด บุรีรัมย์
1167 อำนวย ทะลายรัมย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1168 อุดมศร นาขนานรัมย์ วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
1169 สิริกร นนทะดี บ้านโคกกรม สุรินทร์
1170 นงนุช สมอาภรณ์ บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) บุรีรัมย์
1171 เอกราช บุญหว่าน ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
1172 กำพล ฤทธิ์กลาง รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
1173 เบญจวรรณ เหลวกูล วัดสุขสำราญ บุรีรัมย์
1174 ปัศณี เทียบไธสง ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1175 ศิริรัตน์ แก้วสีนวน บ้านบุเสี้ยว ปราจีนบุรี
1176 รดามณีรักษ์ โชคดี บ้านสันผักหวาน เชียงใหม่
1177 จินตหรา เจริญกิจวัฒนากุล บ้านบ้องตี้ กาญจนบุรี
1178 รัตนา หล่าสูงเนิน แม่แตง เชียงใหม่
1179 วันเฉลิม อู่นอก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1180 วารุณี สีบุตรสี บ้านวังโพธิ์ กาญจนบุรี
1181 ชัชวาล เงางาม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1182 นุศรา วิเศษ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1183 ธนาวรรณ ทรัพยวโรบล เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี
1184 ไพรวัลย์ กุลบุตรบุญเพ็ง บึงพะไล นครราชสีมา
1185 พิมลวรรณ พรหมทอง บ้านบาระแนะ บุรีรัมย์
1186 พิทักษ์ เมาลี อู่ทอง สุพรรณบุรี
1187 ระพีพร พันธุหอ วัดพรานนก พระนครศรีอยุธยา
1188 ถนอมพล สุแพง วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
1189 สุทัศน์ อาญาเมือง ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1190 สุพัตรา ยืนยิ่ง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1191 เสาวนีย์ ปุ่นประโคน บ้านหนองจูบ สุรินทร์
1192 ยุภาวดี เกตุสุริยา บ้านมะเดื่อทอง ประจวบคีรีขันธ์
1193 สุวรรณา ทรัพย์ประโคน บ้านตัวอย่าง บุรีรัมย์
1194 ณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ ภูเรือวิทยา เลย
1195 สุดารัตน์ สีน้ำเย็น นิคมสร้างตนเอง 8 บุรีรัมย์
1196 ศิริญาภรณ์ ปานทอง แร่วิทยา สุรินทร์
1197 อภิสิทธิ์ ดงพะกิจ บ้านหนองบัว เพชรบูรณ์
1198 รัชนก นามศรีพันธ์ วัดโพธิ์ บุรีรัมย์
1199 วิไลพร โมห้างหว้า คลองน้ำใสวิทยาคาร สระแก้ว
1200 นุจรี สาธุรัมย์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1201 สง่า จิตรกลาง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1202 วิษณุ ชุมรัมย์ บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
1203 ประชาสันต์ สำเรียนรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1204 วิไลวรรณ์ ละมุล สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
1205 ปรีดา สุมาลี ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 ระยอง
1206 น้ำฝน ศรประดิษฐ์ แสนสุข ชลบุรี
1207 ปราณี ที่รัก วัดหินดาษ ฉะเชิงเทรา
1208 สมฤดี เจริญยุทธิ์ บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
1209 พัสวี นาดี บ้านโดง สุรินทร์
1210 เกียรติศักดิ์ มีบุญ บ้านชุมแสง บุรีรัมย์
1211 อาภัสรา มุ่งดี ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
1212 ยุพิน พลศิริ บ้านหนองนกเกรียน บุรีรัมย์
1213 นุจรี ชินรัมย์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1214 ดารุณี เพ็ชรกล้า รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
1215 พีระสิทธิ์ เปะประโคน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
1216 อรญา ไชยบุปผา บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1217 สิทธิศักดิ์ ปะวันเณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1218 ณฐาพร ตลับทอง บ้านหนองนกเกรียน บุรีรัมย์
1219 ณัฐพล เครือจันทร์ บ้านโคกลำดวน สุรินทร์
1220 วิลาวรรณ ุสุดหอม เบญจมาศกุญชร บุรีรัมย์
1221 ปิยทัศน์ สีเตชะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจักราช นครราชสีมา
1222 ศศิธรณ์ ปะนามะตัง บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สระแก้ว
1223 มะลิ สุดตาชาติ บ้านหนองกวางทอง บุรีรัมย์
1224 รัตนาภรณ์ ปะนามะทัง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
1225 ศินัฐกุล เสาร์แก้ว บ้านโนนสูงน้อย บุรีรัมย์
1226 สุกัญญา เชิดรัมย์ บ้านโคกตาพรม บุรีรัมย์
1227 อภิภู พลเสพ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
1228 ชิตชัย มัยรัตน์ วัดบางกระ ราชบุรี
1229 พิชญาภรณ์ จะนันท์ บ้านบัวเชด สุรินทร์
1230 ธีระ สวนบุรี การุญวิทยา สุรินทร์
1231 คมกฤช ประการะสังข์ วัดนาเขื่อน ชลบุรี
1232 ปฏิวัติ มูลศรี บ้านโคกสว่าง นครนายก
1233 นิธิพร พะเนาว์ศรี เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
1234 วัชรพงษ์ บุญครอบ ชุมชนบ้านหนองขมาร บุรีรัมย์
1235 พุทธพร ศรีทะลับ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
1236 อรรณพ ยันรัมย์ ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
1237 ชินาลัย ดอกประโคน นิคมสร้างตนเอง 9 บุรีรัมย์
1238 ธวัชชัย เอ็มประโคน วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1239 อรรถวุฒฺิ บุญที บ้านหนองปรือ สระแก้ว
1240 ปิยะวัฒน์ ปานเด บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
1241 ยุภาพร บุญโสม มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
1242 พัชริดา เรืองไพศาล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1243 จินตหรา มานุจำ บ้านจรัส สุรินทร์
1244 เบจวรรณ มรกตพรรณ วัดบ้านปลัดปุ๊ก บุรีรัมย์
1245 สุพัตรา ปินะการัง บ้านโคกสว่าง นครนายก
1246 ปาริชาติ ราชประโคน บ้านนาราใหญ่ บุรีรัมย์
1247 ทิพวรรณ สุหงสา บ้านโดง สุรินทร์
1248 กิตติยวดี วรรธนะโกเมศ อิสาณโกศลศึกษา บุรีรัมย์
1249 จันทร์จิรา มีกล้า หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
1250 สุทธิวรรณ กิ่งแก้ว บ้านโนนสวรรค์ สุรินทร์
1251 สาวิตรี เทียนทอง บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
1252 สร้อยทิพย์ ศูนย์กลาง บ้านช่างปี่ สุรินทร์
1253 สุธาสินี คำวิชัย บ้านถนนชัย สุรินทร์
1254 อรกนก เหลืองจรัสสุริยา ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1255 วิฑูรย์ พรมสุรินทร์ ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
1256 ทองมา บุญกอง วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1257 ศิราณี สังข์ชัย บ้านโนนยาง บุรีรัมย์
1258 สิริกานต์ ศรีสมบูรณ์ บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สุรินทร์
1259 นนทนันท์ โพธิ์จิต สีดาวิทยา นครราชสีมา
1260 วรรณิกา ยางงาม นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 อุดรธานี
1261 ชุติกาญจน์ จำปาทอง สระขุดดงสำราญวิทยา สุรินทร์
1262 มนัชยา ดีวิหก วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
1263 อัมรินทร์ งามเลิศ ศรีรามประชาสรรค์ สุรินทร์
1264 นิตยา เสพสุข อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1265 ทัศนีย์ ก้านสน บ้านกันเตรียง สุรินทร์
1266 พงพิสิษฐ์ อินทร์เพ็ง อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1267 กรรภิรมย์ แก้ววัน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
1268 นุจรินทร์ ทองนรินทร์ บ้านโนนสูง สุรินทร์
1269 เอกรินทร์ บุญครอง ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
1270 อรทัย ไชยเชฐ บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
1271 วรรณภา งามวงษ์ ตานีวิทยา สุรินทร์
1272 วนิดา สาแก้ว บ้านอันโนง สุรินทร์
1273 ดนัย ปานทอง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
1274 สรินญา พิมพ์ทอง ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1275 สุขสันต์ สมานมิตร วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
1276 กมลนภา ประทุมแก้ว บ้านตาวร สุรินทร์
1277 ชญาณ์นันท์ เจริญสุข บ้านดงเค็ง สุรินทร์
1278 ฐาปนี ฤกษ์ดี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1279 อโนทัย สวายประโคน ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
1280 ศรายุทธ น้อยมิ่ง บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สุรินทร์
1281 วิลาวัลย์ ดวงเวา บ้านเชื้อเพลิง สุรินทร์
1282 เพชราพรรณ สืบสันต์ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1283 ชลิตตา เคล้าจันทร์ พานทอง ชลบุรี
1284 ดวงนภา ระบือนาม ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1285 อรุณโรจน์ ทวีเหลือ ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์
1286 อรพิน ฉายแก้ว ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1287 ปานรวี พ่วงงามพันธ์ บ้านเสกกอง สุรินทร์
1288 กิตติพงษ์ พวงสด โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1289 ละดา โชคเกิด อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1290 รัตนชัย ปลุกใจหาญ กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
1291 สายฝน มหานาม กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
1292 ณัฐพงษ์ สัตปานนท์ หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
1293 ศราวุธ เกร็ดรัมย์ อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
1294 กนกพร เสามั่น อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1295 สุดารัตน์ เฉลิมรัมย์ บ้านด่าน สุรินทร์
1296 จันทรา ยิ่งรุ่งเรือง บ้านตาเมียง สุรินทร์
1297 ภีรวรรณ สุพรรณภพ ปากช่อง นครราชสีมา
1298 อดิศักดิ์ อาจหาญยิ่ง บ้านหนองชาด อุบลราชธานี
1299 นิดา ยิ่งรุ่งเรือง บ้านโคกกรม สุรินทร์
1300 ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
1301 จงรักษ์ จันทร์งาม บ้านหนองหว้า สุรินทร์
1302 ฐิติมา ไชยา ธาตุศรีนคร สุรินทร์
1303 ณรงค์กร สิทธิจันทร์ กระเทียมวิทยา สุรินทร์
1304 จันทร์เพ็ญ พวงสี ธาตุศรีนคร สุรินทร์
1305 วันวิสาข์ แสนเสริม ปากช่อง นครราชสีมา
1306 ครรชิต ละอองทอง บ้านทับโพธิ์วิทยา สุรินทร์
1307 บุณยาวีย์ เหลามี บ้านหนองคู สุรินทร์
1308 ชลธิชา สิทธิศักดิ์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
1309 รัตนา คำแสน บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สุรินทร์
1310 จุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1311 รัตนา โพธิ์งาม บ้านหัวนา สุรินทร์
1312 ขนิษฐา อินทร์เหลา มหิธรวิทยา สุรินทร์
1313 สาวิตรี มะลิหวล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
1314 บุษบงก์ คงนุรัตน์ บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
1315 รณภพ แก้วมาก นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
1316 จรัญญา ขันโมรี วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1317 วนิดา นันทะวงค์ บ้านโรงเข้ สมุทรสาคร
1318 จีรนันท์ ปัญญาสาร ธาตุศรีนคร สุรินทร์
1319 ศิริลักษณ์ หาญชนะ อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
1320 ปรภากรณ์ ประจวบสุข รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1321 เดชา อยู่เย็น บ้านหัวนา สุรินทร์
1322 จิรยดา สระแก้ว บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สุรินทร์
1323 จุฑามาศ พิมพ์ลา บ้านนานวน สุรินทร์
1324 ทินกร แก้วบุดดี เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1325 ผ่องพรรณ พรมเดช รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
1326 อภิญญา ศรีนาม บ้านคลองสิบแปด ชลบุรี
1327 รุ่งขวัญ นิษฐาธนากดุล บ้านบึงขวาง สุรินทร์
1328 อนุสรา คำแก้ว รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
1329 อาริยา สำนักนิตย์ รร.บ้านปราสาท ศรีสะเกษ
1330 จุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1331 วัฒนชัย คำงาม บ้านรุน สุรินทร์
1332 อัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1333 วารุณี โพธิ์คำ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1334 อรไท ทิมทอง สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
1335 สุวิมล บรรลือทรัพย์ บ้านไทยสันติสุข สุรินทร์
1336 บุญเติม ศิลานันท์ บ้านขนาดมอญ สุรินทร์
1337 นฤสรณ์ แหวนวงษ์ บ้านโตงน้อย สุรินทร์
1338 สุชีพ สันทาลุนัย กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
1339 สาวิตรี จันทร์ดาเพ็ง บ้านโดง สุรินทร์
1340 นัคพล จงมั่งคั่ง บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สุรินทร์
1341 ปุณณาสา ชาญเชี่ยว ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต
1342 เอกลักษณ์ ทองแย้ม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1343 เกียรติภูมิ ทองลาง เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1344 ปรีชา บุญปลอด ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1345 อัครพล ดีรอบ โคกยางวิทยา สุรินทร์
1346 จิตตราภรณ์ รามพัด หนองโสนวิทยา สุรินทร์
1347 เสาวณีย์ เลิศทองคำ บ้านโตงน้อย สุรินทร์
1348 ปาณิสรา ผลแม่น ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์
1349 พิทักษ์ ศักดิ์เติม โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
1350 สุรัตน์ ิพิกุลทอง บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
1351 วุฒิวัฒน์ รัตนิล เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1352 ธีระวัฒน์ สมยิ่ง แนงมุดวิทยา สุรินทร์
1353 วรการ หงษ์แก้ว บ้านโพนครก สุรินทร์
1354 เสาวณีย์ บุญทูล บ้านแนงมุด สุรินทร์
1355 สมบัติ มงคลสาร จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
1356 ณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์ แร่วิทยา สุรินทร์
1357 ปรีชา สาระติ บ้านโดง สุรินทร์
1358 วุฒิชัย พิศโฉม สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1359 ภิญญดา ชื่นบาน บ้านจรัส สุรินทร์
1360 ภาวิณี สังข์แก้ว กลาโหมราชเสนา 2 สุรินทร์
1361 อังคาร เจริญสุข บ้านวังปลัด สุรินทร์
1362 หยกมณี ธรรมสุข บ้านบัวเชด สุรินทร์
1363 เบญจมาศ วิชิตมงคล บ้านโดง สุรินทร์
1364 ฐิติพร มีแก้ว บ้านโดง สุรินทร์
1365 หนึ่ง สุภิษะ อนุบาลศรีณรงค์ สุรินทร์
1366 เยาวลักษณ์ สุดสงวน บ้านราม สุรินทร์
1367 สุพินฐญาร์ บุตรสาลี บ้านโนนทอง สุรินทร์
1368 กมลวรรณ เมียะแก้ว บ้านสะกาด สุรินทร์
1369 วิภาภรณ์ ผมงาม บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
1370 วรทาย ทองทา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1371 รุ่งนภา โป๊ป บ้านโนนสวรรค์ สุรินทร์
1372 บรรพต นนธิจันทร์ ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
1373 ปัญญา เลาเลิศ บ้านหนองแวง สุรินทร์
1374 ประไพ นิลทัย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1375 ศิรภา นิยมวัน บ้านกำไสจาน สุรินทร์
1376 เสาวลักษ์ แสงเพชร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1377 เมทินี แป้นเงิน บ้านพนมดิน สุรินทร์
1378 มัลลิกา อินทบิน บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์
1379 ยุภาภรณ์ สิงห์โสดา วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
1380 ภาณุวิชญ์ ประดับสุข หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
1381 ณฐชนันท์ บัวเงิน โคกยางวิทยา สุรินทร์
1382 พวงทอง ศูนย์กลาง อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1383 นิรัญ ฉิมเพชร บ้านโคกเจริญ ยโสธร
1384 ทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย ศรีรามประชาสรรค์ สุรินทร์
1385 ขนิษฐา ชิดชอบ บ้านเกาะแจนแวน สุรินทร์
1386 จักรพงศ์ อุดรพันธ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
1387 พัชรพรรณ ผลเกิด บ้านตาวร สุรินทร์
1388 ลีลาวดี มุมทอง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1389 ลัดดาวัลย์ สุมาลุย์ ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
1390 สิทธิพร พวงสด โคกยางวิทยา สุรินทร์
1391 วัฒนา สายแสงจันทร์ วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
1392 อัญชนา ศุภภัคว์รุจา ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
1393 สิริมา นับถือดี บ้านกันเตรียง สุรินทร์
1394 ทิตยา บุญยงค์ บ้านอาแวะ สุรินทร์
1395 อณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1396 รุ่งนภา วีระพงษ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1397 เฉลิมขวัญ กาบทอง บ้านหนองกัว สุรินทร์
1398 กฤติญา เทียนชัย สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
1399 ศรีสุวรรณ กุลสิงห์ บ้านสว่างโนนแดง สุรินทร์
1400 ศรีแพรว เอี่ยมสะอาด บ้านเชื้อเพลิง สุรินทร์
1401 ชมสิริ ริ้วทอง ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี
1402 สิริมล อ่อนน้ำคำ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1403 ศันสนะ มะลิหอม โคกยางวิทยา สุรินทร์
1404 ธุมากร งอกงาม บ้านตาวร สุรินทร์
1405 ณิชนันท์ จั่นขุนทด บ้านชัฏฝาง ชัยนาท
1406 ภาวิณี แช่ลี้ ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด
1407 ณัฐธยาน์ การกระสัง วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) พิษณุโลก
1408 เบญญทิพย์ อินทร์งาม ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
1409 สุกัญญา ทรงกลด พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
1410 ทวีศักดิ์ นิลงาม หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สระบุรี
1411 พัฒน์ เพชรสุริยา จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
1412 ภัทธิรา สุมาลี ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1413 ธัญธารีย์ โรจนไกรพงศ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1414 วิศวพงษ์ โสรถาวร เมืองที สุรินทร์
1415 สนัย ชัยยา ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1416 อัจฉริยา นุราฤทธิ์ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1417 ไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1418 กนกวรรณ ค้ำชู บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
1419 ทิพย์ฤดี รูปสม โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1420 พิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์
1421 ฐิตาพร พยุงตน กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
1422 ศิรพร เพ่งพิศ บ้านกรูดหนองซำ สุรินทร์
1423 อัญวีณ์ หนูอุไร ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1424 เนื้อแพร ถึงงาม บ้านบักดอก สุรินทร์
1425 จารุวรรณ หมายถูก ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1426 สุทิวัส กอรัมย์ บ้านเขาหิน ชลบุรี
1427 จิรัฐิกร ชื่อมี บ้านเจ้าคุณ สุรินทร์
1428 ไพฑูรย์ สายกระสุน บ้านทิพย์นวด สุรินทร์
1429 อิสรา ชิงชนะ บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1430 ปัณณ์ติยา เงางาม ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1431 ฐิติพร หอมหวล บ้านทุ่งสามแท่ง อุทัยธานี
1432 อนุวัฒน์ ทัศบุตร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 พิษณุโลก
1433 ชูเกียรติ โสนทอง โคกยางวิทยา สุรินทร์
1434 ณัฐิพงษ์ ฟองนวล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1435 ระพีพรรณ ยอดจันทร์ แกศึกษาพัฒนา สุรินทร์
1436 ปิยพันธ์ ผ้าผิวดี บ้านจรัส สุรินทร์
1437 สุรัชดา อุดมเดช บ้านสะกาด สุรินทร์
1438 สันธินี บรรลือทรัพย์ กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
1439 พลอยไพลิน ทุนเทพย์ บ้านละเอาะ สุรินทร์
1440 พิพัฒน์ นิลแก้ว บ้านดงถาวร สุรินทร์
1441 บุศกร แก้วยก จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
1442 กวินนา พันธ์พงษ์ จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
1443 สันติสุข ชัยธนสกุล บ้านกันเตรียง สุรินทร์
1444 จันทิยา ปราณีกิจ บ้านนานวน สุรินทร์
1445 กฤษฎา จันแดง บ้านปอหมัน สุรินทร์
1446 ณัฐนันท์ เล็กมาก ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1447 พัทธนันท์ รุจิยาปนนท์ บ้านตาโมม สุรินทร์
1448 ธนัชกฤต แฝงสีดา บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
1449 ภัทรพล ปาปะเก บ้านละหุ่งหนองกก สุรินทร์
1450 วัลลภา ฟองนวล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1451 กรรณิการ์ เทพโภชน์ บ้านตาวร สุรินทร์
1452 ทัตพิชา ดวงดี บ้านหินแหลม กาญจนบุรี
1453 นครินทร์ ว่องเกียรติไพศาล รร.เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ราชบุรี
1454 เกียรติศักดิ์ มานุจำ ธาตุศรีนคร สุรินทร์
1455 ศิริชัย สุไต้ทอน บ้านมะเมียง สุรินทร์
1456 ธนวิทย์ หุ่นทอง บ้านโดง สุรินทร์
1457 สมพงษ์ ขำชูสงฆ์ บ้านจอมพระ สุรินทร์
1458 กนกวรรณ ใจกล้า บ้านโนนสูง สุรินทร์
1459 จุฑารัตน์ ดัชถุยาวัตร ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1460 วฤฌารินทร์ เรียงเงิน บ้านไทยสันติสุข สุรินทร์
1461 นิภารัตน์ รินทร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1462 กัญจน์ชญา พุทธา สวายพิทยาคม ศรีสะเกษ
1463 ฉัตรชัย คำบำรุง แสนตอวิทยา อุตรดิตถ์
1464 ปัทมนันท์ โททัสสะ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1465 วิชัย แสงสกุล อนุบาลนครนายก นครนายก
1466 พิทยา ชาลี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1467 นัฐพล พิมพ์พันธ์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
1468 ทศพล ศรีนวล บ้านโคก(อสพป.32) ศรีสะเกษ
1469 สุนารี ศรเพ็ชร รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
1470 ทิพย์ภาวัลย์ ศิริบูรณ์ บ้านบกขี้ยาง ศรีสะเกษ
1471 ยุทธนากร วโรรส อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1472 วิชัย ทองแกะ บ้านจันทน์หอมตาเสก ศรีสะเกษ
1473 กัญยานัฐ ระวิวรรณ์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1474 เกษสุดา ปทุมแก้ว วัดท่าน้ำตื้น กาญจนบุรี
1475 กรรณิการ์ รัตนะวัน หนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี
1476 มาลา วันทวี กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1477 สุภาภรณ์ สีมาวัน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1478 อทิตยา บุญมั่งมี พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1479 พวงผกา แก้วยงค์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1480 สุภาวดี สิงห์คูณ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1481 ศิริอร โมราอรรต์ คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
1482 ชนนาถ วงศ์ภักดี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
1483 สุรีย์พร ถันทอง บ้านหนองกระทิง ศรีสะเกษ
1484 อรอุมา ทรงกลด ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
1485 สุรพงษ์ หลักเพชร บ้านคำสะอาด ศรีสะเกษ
1486 วันเฉลิม ยอดสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม) อุบลราชธานี
1487 มณีรัตน์ ศรีโคตร ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
1488 ประภาสิริ โถตะบุตร อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1489 สมนึก พันมะลี บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
1490 วันวิสา ปรารมย์ แนงมุดวิทยา สุรินทร์
1491 ยุวดี สอนจิตร วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
1492 วิทยา คำพันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1493 เยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1494 จำเนียร พรมสิงห์ บ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธานี
1495 ธีร์ธนวัจน์ พร้อมพรม บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
1496 ปาริฉัตร พรสุวรรณ บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1497 อภัสรา รัตนพันธ์ วัดโชติการาม นครราชสีมา
1498 เจนณรงค์ ก้อนคำ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1499 อนุสรา พูลสุข อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1500 พงศ์ธร ศรเพ็ชร อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1501 บุรินทร์ จันทวี ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
1502 เบญจวรรณ วงษ์คำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) อุบลราชธานี
1503 นันท์นภัส คุชิตา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1504 ชูศักดิ์ ใจนวล ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1505 ชนกนันท์ พลภักดี ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1506 ประวิทย์ ศรีดาพันธ์ แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
1507 ชนาธิป ประมวล ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1508 สุรินธิมาศ บุญมา บ้านโคกถาวรทรายงาม อุดรธานี
1509 พันทิวา ลาคำ อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
1510 ศิริชล ตะเคียนราม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
1511 เดือนเพ็ญ มิลินทะ มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
1512 นภาพร จันทร์สุข บ้านอาวอย ศรีสะเกษ
1513 สมพงศ์ วงศ์นุริน ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
1514 นิติยา อุตมะ บ้านโสน ศรีสะเกษ
1515 รัชฎาภรณ์ พานจันทร์ บ้านธาตุพิทยาคม ศรีสะเกษ
1516 ปัญจะ พันธ์แก่น ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1517 อรพรรณ พงษ์วิเศษ รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
1518 อรอนงค์ วงพินิจ บ้านปราสาทกวางขาว ศรีสะเกษ
1519 อภิชิต ศิริวงษ์ หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
1520 รัชนา ชมเมือง อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
1521 วัลภา บุญร่วม ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว
1522 ขวัญ อำนวย บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
1523 เขมราช นวลแสง บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
1524 น้ำผึ้ง ไพรบึง บ้านทัพหลวง สระแก้ว
1525 บัวลิน พันธ์แก่น รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1526 อุบลวรรณ บุญรอด บ้านบ่อแก้ว เชียงใหม่
1527 กิตติพัฒน์ คำแพง สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1528 จักริน สุดใจ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1529 นันณภัชสรณ์ อนุลีจันทร์ มหิธรวิทยา สุรินทร์
1530 อิทธิฤทธิ์ มหิศยา ประชาสามัคคี สุรินทร์
1531 พงษ์พัฒน์ พิมพะ สมเด็จ อุบลราชธานี
1532 วิทยา จันทะแจ่ม บ้านเสรียง สุรินทร์
1533 สรัญญู สาธุ บ้านตากลาง สุรินทร์
1534 ณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1535 กิตติพงษ์ คำเสียง บ้านกำแมด ศรีสะเกษ
1536 ธนเดช สังคะโห บ้านบ่อ ศรีสะเกษ
1537 โกวิทย์ บังคม เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
1538 บัวหลวง กุลเกษ โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) ศรีสะเกษ
1539 สิทธิชัย พันธ์ศรี บ้านคำสะอาด ศรีสะเกษ
1540 อรุณิศา บุญทอง บ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
1541 สาณี มนตรีวงค์ มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
1542 พันธ์ศักดิ์ งอนสวัน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1543 สุณิสา บุญดี บ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ
1544 สุภาวดี นิลทอง วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
1545 สุวคนธ์ พลลพ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1546 ขวัญใจ ถาวรกุล มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
1547 ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ บ้านสลับ ศรีสะเกษ
1548 พฤทธิ์ วัฒนาดิลกชาติกุล วัดศาลาท่าทราย สุพรรณบุรี
1549 ธีระ อรรคบุตร เกาะกูดวิทยาคม ตราด
1550 ศรีสอางค์ จันคนา บ้านนาขมิ้น อุบลราชธานี
1551 ณัฐวุฒิ หารไชย ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
1552 วุฒิไกร หนองข่า บ้านโซงเลง ศรีสะเกษ
1553 กิตติศักดิ์ ศรีคำ จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) ศรีสะเกษ
1554 มนตรี ชุมจันทร์ รร.เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
1555 สาธิต พาหา นาเกษมเจริญวิทยา อุบลราชธานี
1556 สุทธิพงษ์ บุญมาก ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1557 ชญาดา อุตรวิเศษ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
1558 ร่มฤดี พวงพันธ์ บ้านโกทา ศรีสะเกษ
1559 ปาจรีย์ ทินบุตร กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1560 อนุชิต งามแสง บ้านผือ ศรีสะเกษ
1561 กัปตพล ควรชม เลิงนกทา ยโสธร
1562 สุทธินันท์ จันดี วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1563 รุ่งทิวา ศรีสมพร บ้านโคกพระ สุรินทร์
1564 วรวิทย์ ศรีลาชัย ทัพราชวิทยา สระแก้ว
1565 สุทธิลักษณ์ ปาจะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1566 ณัฐพล บัวเหลา คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
1567 อัมพวัลย์ บุปผาวัลย์ บ้านทุ่งเทิง อุบลราชธานี
1568 ฉัตรชัย นาดี ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
1569 รุ้งอรุณ ศรีบุญเรือง บ้านหนองเหล็ก สุรินทร์
1570 ปิยากร นามเสถียร ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1571 ณัฐชญา บุญวงศ์ รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
1572 ศุภกาญจน์ ศรีโสดาพล รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ
1573 นพวรรณ วรครุฑ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1574 วรวิทย์ ศรีจักร์ บ้านตาโกน ศรีสะเกษ
1575 ศรินยา พลอาจ บ้านหนองเหล็ก ศรีสะเกษ
1576 ธนากร พิกุลทอง บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1577 ปริยาภัทร สัมโย บ้านจันทัย อุบลราชธานี
1578 กาญจนา คำเหลือง บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1579 พัชรากร บุญใหญ่ วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
1580 สุภาวดี แสนคำภา หนองคูวิทยา ศรีสะเกษ
1581 ทิพย์ประไพร ใยอุ่น บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สุรินทร์
1582 ปราโมทย์ คะหาญ แนงมุดวิทยา สุรินทร์
1583 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1584 เพชรไพรินทร์ บัวพร บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1585 อนุชา ยอดงาม ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
1586 กิตติพันธ์ บุดดา บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1587 อานนท์ สาวิวัฒน์ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1588 ฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
1589 จิราภรณ์ ศรีนวล บ้านโพนงาม ศรีสะเกษ
1590 คณิต สิ้นโศรก บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ศรีสะเกษ
1591 ลำใย ลุนพันธ์ บ้านสร้างเม็ก ศรีสะเกษ
1592 ศิรยา เอกวารีย์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1593 ปริศนา สุขเกษม ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1594 เสาวนี เรื่อเรือง วัดพรานนก พระนครศรีอยุธยา
1595 พรรญภา ศรียา ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
1596 สุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1597 สุธิศักดิ์ สมศรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1598 พัชรวลี ศรีจักร์ บ้านตาโกน ศรีสะเกษ
1599 หาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
1600 โชติกา ไชยริบรูณ์ บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ศรีสะเกษ
1601 คณิตย์ พบลาภ รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1602 ก้องเดช อาการ บ้านสวนกล้วย ศรีสะเกษ
1603 พิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1604 ธีรพล โททัสสะ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1605 สายใจ ดียิ่ง วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
1606 สุรางค์ศิริ พิเชษฐตระกูลชัย รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1607 ผ่องพรรณ คำโสภา ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1608 ยุภาวดี วิชามุข กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
1609 อดิศักดิ์ สมนึก บ้านจรัส สุรินทร์
1610 ประภาพร บุญลา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1611 นุกูล แพงมา มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
1612 รชนิชล บุญส่ง บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
1613 เกวลี ด้วงนิล บ้านปราสาท ศรีสะเกษ
1614 อรรถพล สุนทรพงศ์ โพนงามศึกษา สกลนคร
1615 ณัฐวุฒิ กำปั่นทอง กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
1616 ภรณ์ทิพย์ หวังดี วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
1617 นัฐนิดา จันทรัตน์ วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
1618 นภัสชญา ดิษฐประกรกุล ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1619 ปาริชาติ งามพรหม บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) ศรีสะเกษ
1620 ศาศวัต บุญเหมาะ บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
1621 ณัฐวุฒิ บุญวัง สมเด็จ อุบลราชธานี
1622 ลักขณา ทาศิริ บ้านสำราญ อุบลราชธานี
1623 จตุพร วงศ์คำ บ้านผาแก้ว อุบลราชธานี
1624 ดาราศักดิ์ ศรีชื่น อนุบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
1625 จักรพงศ์ บุญธรรม บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1626 วีณา สิงภา อนุบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1627 นัดดา ศรีนวล บ้านโนนกุง อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1628 จุฑามาศ บัวเผื่อน วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม พิษณุโลก
1629 ศศิธร เกตุวัตร บ้านดงดิบ อุบลราชธานี
1630 มณีนุช สาระพิศ สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
1631 นภาพร ยอดทองหลาง ชุมชนห้วยไผ่ อุบลราชธานี
1632 จิรสุดา ทองสุ บ้านหนองช้าง อุบลราชธานี
1633 สมัย ธงศรี รร.ไตรมิตร ศรีสะเกษ
1634 จรูญลักษณ์ ศิริปี บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1635 ศิรินภรณ์ ศรีส่วน บ้านหนองแปก อุบลราชธานี
1636 สุภาลักษณ์ บุญครอง บ้านยางวิทยา นครราชสีมา
1637 ณัฐพล สร้อยมาตร วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
1638 วัชราภรณ์ ผ่องใส บ้านดงยาง อุบลราชธานี
1639 นุชจรินทร์ คำมงคล อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
1640 วรนุช เชื้ออ่อน พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
1641 ประภาภรณ์ ศรขะทา พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
1642 นันทพร ทับทิมอ่อน บ้านบุ่งเจริญ อุบลราชธานี
1643 สุขสันต์ ลุนบุดดา บ้านนาชุม อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1644 วาทินี ศรีวัฒนานนท์ บ้านนายูง อุบลราชธานี
1645 วรรณกร สร้อยคำ บ้านกาจับ อุบลราชธานี
1646 พัชรินทร์ สายตรง บ้านนากลาง อุบลราชธานี
1647 บุญศรี โพธิ์ตาด บ้านป่าติ้ว อุบลราชธานี
1648 จิราพร สอวิหก มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1649 สมประสงค์ สีสัญ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
1650 อลงกรณ์ อาษา บ้านคันพะลาน อุบลราชธานี
1651 รัตนา อุปเสน ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี
1652 วรัญญา วงศ์จันทร์ บ้านกาบิน อุบลราชธานี
1653 ธารารัตน์ นาสา บ้านโพนแพง อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1654 พรนิภา ทาหอม โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
1655 วนิตา วารีหลั่ง นารีนุกูล อุบลราชธานี
1656 สุพรรษา แสงจันทร์นวล บ้านคำสมิง อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1657 ปริญญาภรณ์ เกลี้ยงไธสง บ้านโพนแพง อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1658 กันยารัตน์ งามดี บ้านโพนแพง อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1659 จันทราภัทร แสวงนาม บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
1660 ไอรดา วงวาน กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1661 ภรภัทร จันทะโส บ้านคำอุดม อุบลราชธานี
1662 ภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ วัดปรังกาสี กาญจนบุรี
1663 ทิฆัมพร กอมณี ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
1664 ศุภรางค์ แสงหิรัญ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1665 อาทิตยา เห็มภิระ บ้านท่าม่วง บุรีรัมย์
1666 โสพิศ จิตรเสนาะ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
1667 รุ่งลัดดา พาระนัง บ้านคอแลน อุบลราชธานี
1668 ชัญญาภัค บุญรักษา วัดหนองเสือ ฉะเชิงเทรา
1669 ก้องภพ บุญมาโฮม บ้านโนนจิก อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1670 พักตร์ศิริมา ดำมา บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
1671 ธวัชชัย พันธ์ศิริ น้ำยืนวิทยา<