Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ลูกเสือ กกต.
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 สิทธิพันธ์ ก๋ากาศ บ้านโป่งนก เชียงใหม่
2 สุธินี บุญอาจ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
3 กนกพร นวมนาค เมืองเชลียง สุโขทัย
4 อนุรักษ์ ใจสมัครรัก ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
5 เอกชัย ธงล่อง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
6 จำรูญ ชัยสาร ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์
7 ทรงพล โทนสังข์อินทร์ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
8 สุภารัตน์ พันธุ์มณี วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
9 ดวงดี โชติสุภาพ ภูเขียว ชัยภูมิ
10 จงดี สุวรรณรัตน์ บ้านลำแก่น พังงา
11 วีระชัย วรรณวิชิต ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
12 ขนิษฐา อำนักมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
13 สมพร คำเหลือ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
14 ศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร
15 สายชล ปิ่นทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี
16 กิตติวัฒน์ อาจญาจารย์ หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
17 สุทธิชัย เพชรชมทรัพย์ ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา
18 ณัฐวุฒิ ยกน้อยวงค์ โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
19 สุชาติ พวงยอด รร.กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
20 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
21 ถิรธนา คำแพง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
22 ปาลินี เพชรทอง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
23 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
24 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
25 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
26 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
27 จำเริญ รัตนศรี บ้านด่านไทยล้อม ลพบุรี
28 สมใจ คงเหลือ วัดบ้านนา พัทลุง
29 ชัยยุทธ เทวฤทธิ์ ราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี
30 นนทกร ตันเจริญ บ้านหัวโกรก ชลบุรี
31 วง ดุจรัตนพงษ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก เพชรบุรี
32 พรสุดา โสภา รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
33 นฤมล สุจิระวงศ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
34 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
35 ประวิทย์ หนูสุข วิเชียรมาตุ ตรัง
36 สิรินารถ พิมนล์พันธุ์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
37 สุรพงศ์ คำต่าย วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
38 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
39 จิรเดช บุญศรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
40 วรวิทย์ ชิดชอบ ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
41 กิจติกร ใจคงอยู่ ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
42 ปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ มัธยมป่ากลาง น่าน
43 ยอดชาย กองทอง รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
44 วัลยา โพธิ์เฮือง ครนพิทยาคม ชุมพร
45 ณัฏฐวร ยิ้มสรวล ดอนพุดวิทยา สระบุรี
46 อนุรักษ์ นวลศรี รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
47 จตุพร ชมภูพื้น เลิงนกทา ยโสธร
48 ณัฎฐิณี จุฑาผาด หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
49 วุฒิชัย บุญณมี บ้านทุ่งละออง พังงา
50 ศรีคิง แสงพรม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
51 สนธยา สังข์ไข เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
52 พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
53 เชี่ยวชาญ เทือกเทพ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
54 เอกภพ สุดสะอาด บ้านหินดาด นครสวรรค์
55 พัสกร โตเสน่ห์ นครไทย พิษณุโลก
56 พิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้าย บ้านแม่งอนกลาง เชียงใหม่
57 ขวัญชัย แสนขาว คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
58 มณัสยา สำเภารัตน์ บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) พังงา
59 นะพาภรณ์ ปัญญาสาย คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
60 เทวัญ เกษมนิมิตรพร คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
61 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
62 วิชัย ไกรสร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
63 วิเชียร จงดี นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
64 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
65 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
66 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
67 ศรีสมพงศ์ วงค์สุวรรณ เมืองพังงา พังงา
68 วันเพ็ญ สำคัญจิต ทับปุดวิทยา พังงา
69 ปฏิพล ชายภักตร์ บ้านทอนหาน ตรัง
70 อรอุมา แซ่ตั้ง เกาะยาววิทยา พังงา
71 สุชาดา พูลสวัสดิ์ เมืองพังงา พังงา
72 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
73 โชติกา ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
74 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
75 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
76 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
77 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
78 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
79 เบญจมาศ เหลือถนอม บ้านชำสมิง สุรินทร์
80 เอกรัตน์ พรหมฉิม สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
81 ทรงยศ เพชรกาญจน์ บ้านป่ายาง สงขลา
82 วิมลรัตน์ คำวัจจนัง องครักษ์ นครนายก
83 สราวรรณ แต้มต่อผล รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
84 เจษฎา สินมาก รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
85 สารภี ศิริวงศ์ สงขลาวิทยาคม สงขลา
86 เอื้อมพร​ เชนพูล หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
87 รัตนา คงชูดวง ราชพัฒนา นราธิวาส
88 ชัยณรงค์ สวนจันทร์ เทพา สงขลา
89 ณรงค์ สุวรรณโณ สงขลาวิทยาคม สงขลา
90 วิสุทธิ์ ทองจินดา บ้านเก่า สงขลา
91 อรรถชัย เมสังข์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
92 กำพล อำพันธ์ บ้านท่าดินแดง พังงา
93 รณชัย สุไชยสิทธิ์ บึงกาฬ บึงกาฬ
94 สรรเพชร ชูแก้ว ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
95 ธวัชชัย ณ นคร บ้านกะไหล พังงา
96 ประกอบ เยาวชินากร บ้านโคกชะแง้ ตรัง
97 ชูชาติ อังกุด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
98 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
99 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
100 สิทธเดช เสนประดิษฐ์ บ้านหินลาด พังงา
101 พงษ์ศักดิ์ สองแก้ว คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
102 กิตติภณ เกื้อจอก ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
103 พัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
104 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
105 ทิพย์สุดา สรณะ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
106 โชคชัย คนมั่น บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
107 อมรเทพ ฮามวงศ์ บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
108 ญาณกร หอมเนียม ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
109 พิจิตรา รุ่งภาษา บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
110 วุฒินันท์ บุญสินธุ์ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
111 อารี สมหลักชัย โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
112 ปุญญพัฒน์ ชัยสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
113 รัตนา อารีย์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
114 พนิดา ปัสตัน สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
115 สุพรรณ ทองศรี บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
116 ศิริพงษ์ ประดับเพชร บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
117 ผ่องโสม ศรีพระจันทร์ ศรีลังกาวิทยา ลำปาง
118 คุณากร คิดโสดา หนองโพธิ์พิทยาคม นครพนม
119 ณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิล เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เชียงใหม่
120 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
121 สรนรินทร์ สิมสิน สงเปลือยวิทยายน กาฬสินธุ์
122 ดำรงศักดิ์ อุ่นทา บ้านแม่ปั๋ง เชียงใหม่
123 บัลลังก์ ฉิมพาลี บ้านเทพนคร กำแพงเพชร
124 ทรงศักดิ์ ขันตี จิตราวิทยา เชียงใหม่
125 ปรัชญา โชโต สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
126 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
127 รัชนี มุลศรี อุ่มเม่าวิทยา กาฬสินธุ์
128 ลำพึง วงษ์ศิริ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
129 ตรียุคล ผัดมอย ชุมชนบ้านคาย เชียงใหม่
130 สุรพงษ์ ศิริเขตต์ บ้านน้ำริน เชียงใหม่
131 บุศรา บุญยงค์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
132 นนทวัฒน์ แก้วเกษ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี
133 สุทธิ สีทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี
134 เฉลิมพล พรหมสูง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
135 ณัฐิพงษ์ ฟองนวล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
136 ชลอศักดิ์ ประภากร ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
137 อิสรา สังกะสินสู่ คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
138 ญาณิพัชญ์ นามวงษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
139 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
140 อรอนงค์ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
141 สามารถ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
142 อนงค์นาฏ ขันที ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
143 มีชัย ชาติไทยเจริญ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
144 นันท์นภัส พรหมทรัพย์ พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร
145 อุบลวรรณ หมวดคงจันทร์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
146 อาทิตย์ หมวดคงจันทร์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
147 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
148 สัญญา จันทร์ร่ม ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
149 ศุทธวีร์ นิลสมุทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
150 กุลธร ดำศรี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
151 ภานุ องศารา กะทู้วิทยา ภูเก็ต
152 ศุภโชติ รุจิเลิศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
153 ปิยดา หมื่นสวัสดิ์ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
154 อดิศักดิ์ อิ่นแก้ว บ้านห้วยโค้ง เชียงใหม่
155 กิติพงษ์ อุดทัย บ้านแม่นะ เชียงใหม่
156 ศิศิรา รักษาสระ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
157 ทศพร ดอนแก คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
158 ภูวนาท ระบือนาม วันเจริญสามัคคี สุรินทร์
159 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
160 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
161 สมพงษ์ ทวีโล ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
162 ประพนธ์ อ่อนพรม เมืองเชลียง สุโขทัย
163 โชคชัย สกลวิรัตน์ เมืองหลังสวน ชุมพร
164 สายฝน ยะจรรยา สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
165 วีระชาติ เนื่องขันตรี ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
166 กัญญาณัฐ อินปันสา สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
167 ศิริศักดิ์ ทองเหมือน หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
168 ประภาส คำปา แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
169 มนตรี แจ่มศรี ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
170 อภิวัฒน์ ลิ่มเจริญธนชาติ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
171 สุวิทย์ ศรีวิเชียร ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กรุงเทพมหานคร
172 อธิพงษ์ คชพงษ์ ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก
173 พงศ์พันธ์ุ สารศรี บ้านห้วยน้ำจาง เชียงใหม่
174 เกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์ บ้านนาเมืองเพชร ตรัง
175 สรภูมิ เจียงสงวน แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
176 เอกณัฏฐ์ ใจลา แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
177 ภูวนัย งามรูป ดอยสามหมื่น เชียงใหม่
178 พรนิพา สง่ามั่งคั่ง นิคมวิทยา ระยอง
179 ณรงค์พันธ์ การพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
180 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
181 ณัฐรานี สุดตะนา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
182 พิชัย นิราราช ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
183 สันติ จำปาเงิน บ้านโคกใส กาฬสินธุ์
184 เวคินทร์ จูฑานุวงศ์ เมืองหลังสวน ชุมพร
185 ภิรมย์ จำตำบล โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
186 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
187 ภานุกิจ อินทร์ชัย บ้านคลอง สุรินทร์
188 วรวิทย์ คงสิมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
189 กรภู ไชยวงศ์ บ้านหลวง น่าน
190 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
191 สายฝน โตสกุล วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
192 อนันต์ คุณล้าน อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
193 สรวิศ เส็มหมัด บ้านหาดไข่เต่า พัทลุง
194 มาโนช ครอบครอง ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
195 ชัยพัฒน์ ราญรอน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
196 มลฑาทิพย์ ประสมสุข ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
197 ธีระศักดิ์ วิหคทอง ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
198 วินัย คงสุขา บ้านโสน ศรีสะเกษ
199 ณัฐฐาภรณ์ แสงทอง บ้านโสน ศรีสะเกษ
200 นิธินัฎ สีหาวงษ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
201 สมสมร โทอุดธา บ้านโสน ศรีสะเกษ
202 ภัทรศักดิ์ สมพงษฺ บ้านโสน ศรีสะเกษ
203 นิติยา อุตมะ บ้านโสน ศรีสะเกษ
204 ดวงมณี อ่อนคำ บ้านโสน ศรีสะเกษ
205 สุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ศรีสะเกษ
206 ราตรี หนันดูน บ้านโสน ศรีสะเกษ
207 สัจจา สว่างภพ บ้านโสน ศรีสะเกษ
208 มุจรินทร์ บุญมา บ้านโสน ศรีสะเกษ
209 ธัญญรัตน์ พูลสวัสดิ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
210 ชลาลัย เมืองกลาง บ้านโสน ศรีสะเกษ
211 รัฐกรณ์ อาศาสตร์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
212 วงศ์ศิริ ศิริวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
213 ยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
214 ณรงค์ อาจหาญ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
215 พงศกร วาสุกรี วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
216 จินตนา สังข์ทอง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
217 ยลดา ศิลา วัดโพธิ์ นครนายก
218 อังคาร พรรณขาม บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
219 ยุทธพัด ศรีสมชัย ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
220 ชินวัจน์ ละออง วัดบ้านทราย ลพบุรี
221 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาใต้ พัทลุง
222 กฤชนนท์ จันทร์ขำ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
223 สายัณห์ นิลวงษ์ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
224 ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี
225 รู้จิต ดวงจันทร์ หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี
226 ศุภกฤต กิจจานนท์ บ้านคลองมะขาม ตราด
227 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาเหนือ พัทลุง
228 กัปตพล ควรชม เลิงนกทา ยโสธร
229 ปรเมวร์ เสืออุดม เลิงนกทา ยโสธร
230 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
231 ยุร​ทิต​ หินกอง ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
232 สุรชัย เหลืองเดชานุรักษ์ บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
233 เสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
234 ทนงศักดิ์ ทองมาก ท่ายางวิทยา เพชรบุรี
235 เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
236 ชลธิชา คุ้มครอง หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
237 เอนก สุวรรณธาดา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
238 ถาวรณ์ วังสำเภา รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
239 สิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์ รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
240 วศิน สุพรรณ์ รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
241 สรกฤช สีดาดิลกกุล รร.กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
242 ภูวนาถ รักษ์วงศ์ รร.ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
243 แสงชัย เตารัตน์ รร.โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
244 วานิช ธรรมวัตร รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
245 ภาคิน ยุวจิตรากูล รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
246 นิตินันต์ โพธิ์จิต รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
247 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
248 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
249 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
250 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
251 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
252 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
253 กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
254 สุพัด หาไชย รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
255 โชคชัย สามสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
256 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
257 วีระเทพ บุญอนันต์ หนองโดนวิทยา สระบุรี
258 ดลฤทัย สายสุวรรณ หนองโดนวิทยา สระบุรี
259 สุธน สถิตวุฒิคุณ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
260 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
261 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
262 พิเชษฐ์ ปุเลชะตัง เกาะกูดวิทยาคม ตราด
263 ฉัตรชุมพล เสือเปีย เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
264 แสนคม เหล่าเนตร บ้านวังดิน อุตรดิตถ์
265 สุนทรี ศรีสะอาด วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
266 ปริญญา มั่นประเสริฐ ก้อนแก้วพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
267 นิวัติ กลับกลาย ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
268 สามารถ สังข์วัดชุม ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
269 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
270 วีระยุทธ โพธิ์ศรี ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น
271 ชรัมภ์ เณรยิ้ม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
272 สัญธิชัย สาระคำ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
273 ชนิญชิดา คงสุขมาก ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
274 กนกพร สมบูรณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
275 รุ่งฤดี ฐิติภัคสุภาดา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
276 วรรณภา ดวงเบ้า ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
277 จตุพร สาระคำ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
278 จิรัชญา บุดดีสิงห์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
279 กรกมล ธิมาชัย ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
280 สุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
281 เชาวณัฐ สุขขา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
282 ธนัญญา สดชื่น ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
283 อิทธิพล สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
284 วีรภัทร ภักดีพงษ์ คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กำแพงเพชร
285 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
286 นพสิทธิ์ เสาวดาน บ้านหมากมี่ สุรินทร์
287 วรพักตร์ มีมะจำ บ้านดงน้อย อุดรธานี
288 มาวัรดีย์ มาเจ๊ะมะ วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี
289 บุญช่วย ชุษณะวัคคีย์ โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
290 วุฒิชัย เหล่าสียง ท่าสงครามวิทยา สกลนคร
291 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
292 สนธยา ดีจันทร์ มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
293 ณัฏฐธิดา นินนาท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
294 เสาวนีย์ ธูปทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
295 ปรารถนา ยิ้มสีใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
296 ธีระยุทธ โพธิ์กระสัง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
297 เดวิด ด้วงจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
298 อัญชลี รอดรั้ง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
299 วิทวัฒน์ มาทอง รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
300 ปัญญา ปานลักษณ์ สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
301 ชาตรี จริตงาม บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
302 สุวัฒน์ ไกรสิทธิ์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
303 พรนธี พรหมร่วมแก้ว ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี
304 ชวลิต ทับสีรัก มิตรภาพ มหาสารคาม
305 อภิวัฒน์ ปากดีศรี มิตรภาพ มหาสารคาม
306 ไพฑูรย์ จันทะนาม บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
307 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
308 สัมพันธ์ คนประสพ หนองลวกราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
309 พนา พรหมศิลป์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
310 สุรเช โคตรพัฒน์ วาปีปทุม มหาสารคาม
311 พิศมัย สุวรรณะ วาปีปทุม มหาสารคาม
312 พรคิด ถือมาลา นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
313 พิชชาญา เทพอาษา บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
314 สุวัฒน์ธนา ประมาณ วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
315 กิตติพงศ์ ใจมา วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
316 อรรถพล พูลศรี พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
317 สิงหนาท แต่งแก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
318 พจนันท์ พรหมสงค์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
319 สมศักดิ์ กาวีวล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
320 ประวิทย์ วิดมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่