Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.C.
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 กัญญานาถ จิสวัสดิ์ วัดแม่เปียะ สงขลา
2 จิรัชญา นาคพิทักษ์ บ้านหอมเกร็ด นครปฐม
3 อาทิตย์ ชัยมงคล วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
4 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
5 สมภพ ห่วงศักดิ์ศรี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
6 อานนท์ ดำรงวงค์วิจิตร วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
7 วัลลภ ปริญทอง รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
8 สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์ วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
9 สุชานรี บุตรโยจันโท วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10 เกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
11 นฤมล แจ้งกิจ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
12 เทพรัตน์ สุทธิเรือง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
13 กุลธิดา แก่นแก้ว คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
14 วีรวิทย์ กล่ำเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
15 ประภาพร หล่อปัญญากิจการ บ้านคลองทราย เพชรบูรณ์
16 ภาวิณี สกุลกาญจนดล วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี
17 พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์ บ้านหนองใยบัว ราชบุรี
18 วินัย เลี้ยงชื่นใจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
19 อนันต์เดช เรือนเงิน ซอย 12 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
20 ขวัญพีรากร แซ่ตั้น วัดโคกสำโรง สุพรรณบุรี
21 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
22 กรกต ขาวสะอาด วัดสองห้อง นครปฐม
23 อนุสรณ์ วัชรเวท วัดสุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา
24 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
25 ภูวณัฏฐ์ ไชยปัญญาวิชญ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
26 จิราวรรณ สุขมงคล ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ราชบุรี
27 กุลธิดา พัติบูรณ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
28 ณัฐพงษ์ บุญทีฆ์ บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
29 วารุณี วิทยาผลเจริญ บ้านดอนไผ่ ราชบุรี
30 นิตยา ศักดิ์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
31 สิริญญา โกษะ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
32 เมธิกานต์ นนทะสร สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
33 ทิวาาวรรณ เดชใด ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
34 ณัฐจิรวงศ์ เป็ดทอง วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) พระนครศรีอยุธยา
35 พิเชษฐ อ่อนสุวรรณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
36 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
37 ปวีณา ดารา ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
38 นวพล ปัทมากร การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
39 กัมพล อยู่จุ้ย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
40 เสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
41 อรอุมา ขันธพาลี ปฐมวิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
42 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
43 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
44 ไพโรจน์ อินทรโชติ วัดหัวตะพาน อ่างทอง
45 พิชชาพร คำกังวาฬ วัดโบสถ์ พระนครศรีอยุธยา
46 พรพิพัฒน์ นาคประสงค์ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
47 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
48 เอกภาพ มีไม่จน วัดสีบัวทอง อ่างทอง
49 นภัค ทองเย็น พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
50 ทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
51 พรรณชม บุญหนุน ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
52 ณัฐพงษ์ ใยดี วัดสะพานคง ลพบุรี
53 พงษ์เทพ ผาอ่อน อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
54 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
55 จิโรจ จิ๋วแหยม วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
56 สมชาย ดีสี บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
57 สุพัตรา ภักดีรักษ์ อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สิงห์บุรี
58 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
59 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
60 อ้อมขวัญ เป็ดทอง วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
61 จักรพงษ์ กล่อมปัญญา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
62 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
63 ศิริวรรณ บุญนิ่ม บ้านหนองแจง ชัยนาท
64 นิรมล บุญวาส อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
65 ปาณิสรา ธิษาจารย์ บ้านหนองมะสัง กาญจนบุรี
66 มนัสชนก เทศเขียว พระยาตาก ชัยนาท
67 นัทตวัน ภูกิ่งเงิน ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
68 เพชรรัตน์ อินเฉลียว อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
69 อลิสา กุลกรอาภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง สระบุรี
70 พิชา ปอยดินแดง บ้านหนองประดู่ กาญจนบุรี
71 กนกวรรณ วงศ์เกษม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
72 เกรียงไกร บำรุงวงศ์ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) นครนายก
73 ธนกร ชัยอาวุธ วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
74 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
75 ณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิ วัดป่าคา สระบุรี
76 นพพร ไกรศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
77 ธนภัทร สิทธิสน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
78 อัญชิสา พงษ์สุวิริยสกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
79 พีรเดช พัชรปัญญาพร หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี
80 ปาริฉัตร ทวีวงศ์ โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี
81 คมกฤช พรหมฉิน บ้านเขาทอง จันทบุรี
82 คมกฤช พรหมฉิน ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
83 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
84 วงศกร บุญมี มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปราจีนบุรี
85 พิมพ์วรา ดวงแก้ว อนุบาลประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 กานต์ สีราแสง บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
87 ศิฬารัตน์ จันทร์สอน นครนายกวิทยาคม นครนายก
88 นัฐพล พิมพ์ทอง กระทุ่มแพ้ววิทยา ปราจีนบุรี
89 ฐิระวัตร บุญเลิศ วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
90 พงค์ศักดิ์ จิตสะอาด อนุบาลนครนายก นครนายก
91 กมลทิพย์ บัวแดง ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
92 พลอยพรรณราย สมแสน บ้านทุ่งหินโคน สระแก้ว
93 ศิริกันยา พวงสมบัติ บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
94 รพีพรรณ จันวิสา บ้านหาญ นครราชสีมา
95 เกียรติกุล กวกขุนทด บ้านหนองปลาไหล ลพบุรี
96 กฤษณ โดดจันทึก พรพิทยาคม นครราชสีมา
97 เอมอร พิมสิม บ้านหนองหญ้าขาว นครราชสีมา
98 ศราวุฒิ ศรีชัย บ้านเขว้าวิทยา นครราชสีมา
99 ปิยะณัฐ อัคขะรา บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
100 ผการัตน์ เบ้ามะโน บ้านโจด นครราชสีมา
101 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
102 เกศรินทร์ ชิดโคกสูง บ้านหนองตะคลอง นครราชสีมา
103 แก่นนคร พูนกลาง บ้านโป่ง ตราด
104 นิสาชล ท้องที่ะิมาย บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
105 พรชัย โชว์สุงเนิน บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
106 เสาวภา บุญประเสริฐ บ้านซับหวาย นครราชสีมา
107 วาสนา บุญนาที บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
108 สุภาวดี หง่อยกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
109 พีร์ระวัชล์ ดอนมงคล บ้านวังเบอะ แพร่
110 กิตติพรรณ อุดมตะคุ บ้านหินหล่อง นครราชสีมา
111 วัชร มากแสงสิริ ชุมชนบ้านโคกสวาย นครราชสีมา
112 วณัฐ สิริจามร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ
113 นันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
114 ธนยศ ฉาบพิมาย บ้านนายาวสามัคคี บุรีรัมย์
115 เดชาธร ดารินรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์
116 ศิราภรณ์ เจียมทอง วัดมุจลินทาราม ชุมพร
117 สุดารัตน์ อะช่วยรัมย์ บ้านก้านเหลือง บุรีรัมย์
118 วิทยา กลีบกลาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
119 แววมณี อ่อนน้อม ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
120 วันเฉลิม อู่นอก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
121 มรุยฉัตร จำปางาม อนุบาลบ้านกรวด บุรีรัมย์
122 วรารัตน์ รักไธสง บ้านกอกดอนพยอม บุรีรัมย์
123 ปริมวดี เปล่งปลื้ม นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สระบุรี
124 อโณทัย พิสาดรัมย์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
125 อนุวัฒน์ พงษ์ศรี บ้านท่าม่วง บุรีรัมย์
126 คณิตษร คาโตะ วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ชลบุรี
127 สุกัญญา แย้มประโคน นิคมสร้างตนเอง 9 บุรีรัมย์
128 โชค แก้วยงกฎ ชุมชนวัดชุมพร บุรีรัมย์
129 ตระกูล เสนานอก บ้านชีวาน นครราชสีมา
130 วราพร เพชรเลิศ ละหานทรายวิทยา บุรีรัมย์
131 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
132 ธนิษฐา เพชรน้อย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
133 โสภณวิชญ์ คำปลิว บ้านคูตัน สุรินทร์
134 วริทธินันท์ ฟ้าเทศ วัดโพธิ์แทน นครนายก
135 นิภาดา มุกดาดี อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
136 ธนกานต์ เบิกบาน วัดบ้านพราน อ่างทอง
137 จักรพงศ์ สัจจา บ้านศรีนวล สุรินทร์
138 บรรพต นนธิจันทร์ ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
139 ปวีณา สายทรัพย์ บ้านหลัก ศรีสะเกษ
140 อนันต์ พันวิลัย บ้านหนองขี้เหล็ก สุรินทร์
141 ชาญจักกริช บุ้งทอง อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
142 พรรณผกา สุขพันธ์ บ้านละลายมีชัย ศรีสะเกษ
143 ธีระ อรรคบุตร เกาะกูดวิทยาคม ตราด
144 รัตนกรณ์ วีราพันธ์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
145 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
146 รสรินทร์ ครุธแก้ว ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
147 จุฑาธิบดิ์ โสภากุล บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ศรีสะเกษ
148 กล้้าณรงค์ เเก้วปักษา ทับทิมสยาม03 สระแก้ว
149 อภิญญา วรอรรถ บ้านหนองบัว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
150 วุฒิพงษ์ ศรีสมุทร บ้านกอก อุบลราชธานี
151 ศิริชัย ผลาผล ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย อุบลราชธานี
152 รชฎาพร ชิณกะธรรม บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) อุบลราชธานี
153 ศิริขวัญ ประทุมทอง อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
154 วงกต โคพะทา บ้านตากแดด อุบลราชธานี
155 ฐิติพงษ์ ภักดีล้น บ้านตบหู อุบลราชธานี
156 จตุพร พิณทอง รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
157 สายันต์ อุตพันธ์ บ้านนาชุม อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
158 กัญญารัตน์ นพคุณ วัดกุดนกเปล้า สระบุรี
159 พรทิวา พูลพล บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี อุบลราชธานี
160 อัจจิมา จำปาหอม บ้านโพนแพง สกลนคร
161 ;วีระพงษ์ ก้านกิ่ง ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
162 มธุรส มานะพิมพ์ บ้านโนนขาม อุบลราชธานี
163 นภาวรรณ ดันประเทศ บ้านหนองบัว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
164 อาทิตย์ ศรีสุข บ้านเชือก อำนาจเจริญ
165 เชิดศักดิ์ บุญยัง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
166 กมลนิช โชคนัก ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
167 สุภาภรณ์ พุทธพันธ์ ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
168 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
169 ชญานุช ชาตะเคน บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) อุบลราชธานี
170 ํธวัชชัย พานแก้ว กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
171 สตรีรัตน์ ใจแก้ว บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
172 อรอนงค์ รัชโพธิ์ บ้านสวนสวรรค์ อุบลราชธานี
173 รณชัย ธรรมราช มัธยมแมด อำนาจเจริญ
174 กฤตยาภรณ์ ชุมนุม เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี
175 ธนยศ ไมตรีพันธ์ บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
176 โชคชัย ชุมนม เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี
177 อรรถชัย บุญจอง บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
178 ธารินี ศรีวิเศษ อนุบาลสุธิชา ชัยนาท
179 กุลนิดา ศรีคำเวียง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
180 อธิป โคมร้าย ยโสธรวิทยาคาร ยโสธร
181 สุดารัตน์ โสสุด บ้านแดงหนองแซง ยโสธร
182 นันทวุธ คณาดา อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
183 ฐาปนัท เทียบสี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
184 บุษบา หงษ์คำ บ้านส้มผ่อ ยโสธร
185 ปัทมา นัยกุล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
186 ณัฐวุฒิ ทุดปอ ธรรมนูญกองช่างวิทยา เพชรบูรณ์
187 วีรภัทร ภักดีพงษ์ คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กำแพงเพชร
188 นภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล จักราชวิทยา นครราชสีมา
189 สิรินทิพย์ กิ่งจันทร์ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
190 นพรัตน์ มุกดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี
191 เอกชัย สียางนอก บ้านกุดขอนแก่น ชัยภูมิ
192 โฆษิต แสงสิงห์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
193 กัลนิกา องค์อาจ ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
194 วิราวรรณ อินทรนารมย์ หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ขอนแก่น
195 ปราโมทย์ ศรีชมชื่น หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ขอนแก่น
196 ศรุต บุญโนนแต้ หนองแห้ววังมนศึกษา ขอนแก่น
197 นางสาวสุวธิดา ล้านสา พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
198 รัสรินทร์ สิมสี รร.เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
199 ณัฐวุฒิ พิมล วัดหอมเกร็ด นครปฐม
200 ชุติมา กิติยะวงษ์ โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ขอนแก่น
201 จิรภรณ์ สีปากนา ดอนหมู ขอนแก่น
202 ทิวาพร อยู่เย็น วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี
203 ยุทธศาสตร์ สีหาบง บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ขอนแก่น
204 นฤมล เพชรแวว บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
205 อดิศร อุ่นแก้ว บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
206 พิไลพร ภูชาดา แสงตะวันพัฒนา เลย
207 รัชฎา เพิ่มวิลัย บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
208 รัตนาวดี พงษะพัง บ้านวังโพน มหาสารคาม
209 กิตติยา อ่อนละมุล บ้านละว้า ขอนแก่น
210 วิทวัส โพธิลุขา นาจานนาเจริญโนนทัน ขอนแก่น
211 ธีรพันธ์ วิทยาบำรุง การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
212 ศุภชาติ สารผล รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
213 ศุภเกียรติ เดชพละ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
214 สุพัตรา สิมวงค์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
215 ไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
216 วิชชุดา คงสมบัติ นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 อุดรธานี
217 อภิรมย์ ผิวละออ บ้านนาอ่าง อุดรธานี
218 ทิวากร บุญเวิน วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ราชบุรี
219 กิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ บางละมุง ชลบุรี
220 ชินกรณ์ หงษ์สนิท หนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น
221 พิสิทธิ์ คุณวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
222 รุ่งนภา เพียสังกะ บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
223 ศรันยาพร ชมภูพื้น บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
224 รัตติกาล ปราบพาล อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
225 สราวุธ ตรีโรจน์พร บ้านยามกาใหญ่ อุดรธานี
226 ปฏิภาณ จำปาจันทร์ กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
227 สถาพล แสนสุข โคกโพธิ์วิทยา อุดรธานี
228 สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี
229 ฉัตรชัย สิงห์สุริย์ หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ขอนแก่น
230 ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ชนบทศึกษา ขอนแก่น
231 อรษา โกษาจันทร์ ภูเรือวิทยา เลย
232 ปวีณา มูลกองศรี บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
233 ตะวัน สมบูรณ์ รร.เทศบาลวัดสวัสติการาม สุโขทัย
234 เกษร ไชยสุระ บ้านคำภู บึงกาฬ
235 วิลัยพร ชินเกตุ ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
236 เตือนใจ มุงเพีย บ้านคำภู บึงกาฬ
237 เสรี ทองคำ เวทีราษฎร์บำรุง หนองคาย
238 คุณากร วาณิชย์เจริญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
239 ชัยณรงค์ ก้อนวิมล บ้านบึงนาจาน เพชรบูรณ์
240 อรนัน ไชยสาส์น ผักแพวบำรุงวิทยา สกลนคร
241 อพัชชา ทองทา บ้านคำภู บึงกาฬ
242 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
243 ยุทธนากร แก้วกัลยา บ้านโคกล่าม มหาสารคาม
244 ทรงศิลป์ ศรีจันทร์ โนนราษีวิทยา มหาสารคาม
245 จุฑารัตน์ คชเสโร บ้านแห่บริหารวิทย์ มหาสารคาม
246 ปวีณา สีทาราช บ้านโนนสวรรค์ อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
247 อภิวัฒน์ แววศรี วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม
248 ศิรินาถ มาตเลิง บ้านหัวขัว มหาสารคาม
249 จักราวุฒิ กรสิทธางกูร บ้านสาหร่ายวิทยา นครราชสีมา
250 มงคล อุบล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
251 นิรุตต์ โสสองชั้น สกลวิทยา นครปฐม
252 นิภาภรณ์ ประหา บ้านปากห้วยวังนอง อุบลราชธานี
253 ณัฐธรธร สิทธิ บ้านปลาโด ร้อยเอ็ด
254 ทนงศักดิ์ สืบชมภู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
255 ภาคภูมิ บุหนองขุ่น บ้านป่าสน อุบลราชธานี
256 กชนันท์ สิงห์ศรีโว วัดสระกะเทียม นครปฐม
257 สุรชัย กันโท รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
258 นิสากร แฉล้มไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
259 พชร เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
260 ธีระศักดิ์ นามบุรินทร์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
261 ประวีณา วรสาร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
262 คาวี ภูเพ็ชร อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
263 อรุณี อุตราช รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
264 ภิญญาภัทร จรุณราช ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
265 อุบลรัตน์ สัตราศรี โป่งนกเปล้า กาฬสินธุ์
266 ปัณณวิชญ์ ดวงแก้วคุณานนท์ บ้านเหล่าพ่อหา มหาสารคาม
267 วันดี ทับสมบัติ รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
268 วันวิสาข์ นารินรักษ์ บ้านท่าทราย สมุทรสาคร
269 ประจักษ์ วะนาชัย บ้านคำบ่อ สกลนคร
270 ณหทัยชนก คำอ้วน บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สกลนคร
271 จักรกฤษ บรรจงศิลป์ บ้านสุวรรณคีรี สกลนคร
272 วรุตม์ โคตรคำหาญ บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
273 สิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล บ้านหนองกอมป่าขาว สกลนคร
274 ธนากร แก่นท้าว ช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร
275 พูลศักดิ์ นามโคตร มูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ สกลนคร
276 ภัสสร อุ่นไธสง นครพนมวิทยาคม นครพนม
277 พาฝัน วรกา บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
278 วุฒิชัย วงษ์นารี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
279 โกวิท มีภาทัศน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธาตุพนม นครพนม
280 ตุลาการ อินทริง บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา นครพนม
281 ยุทธนา คะสุดใจ นครพนมวิทยาคม นครพนม
282 เกียรติสรณ์ อ้อยรักษา บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สกลนคร
283 นีรนุช ชัยบิน นางัวราษฎร์รังสรรค์ นครพนม
284 อัจฉรีรัตน์ หนูห่วง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธาตุพนม นครพนม
285 ธีรัชตะวัน ทุมเที่ยง อนุบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
286 เอื้อมเดือน โยลัย บ้านไร่ มุกดาหาร
287 ธนาภรณ์ จำปา บ้านนายาวสามัคคี บุรีรัมย์
288 รุ่งนภา อุทาวงศ์ บ้านราษฎร์เจริญ อุบลราชธานี
289 จักรี วชิรพงศ์ไพร บ้านเตียนอาง เชียงใหม่
290 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
291 ภาวิณี ปัญญาจักร์ บ้านโปง เชียงใหม่
292 จำลองลักษณ์ มหาวรรณา เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
293 ภราดร จินา บ้านห้วยเกี๋ยง เชียงใหม่
294 สมกิจ ผดุงสุนทร บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
295 เสาวลักษณ์ ศรีมูล บ้านสะลวงนอก เชียงใหม่
296 วีระศักดิ์ สุทธเสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง เชียงใหม่
297 ฐิติคมภ์ เขนย ไชยปราการ เชียงใหม่
298 ณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
299 สิทธิชัย ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่
300 อุกฤษฏ์ สุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
301 พงษ์ธนเดช เต็มวัฒนากุล บ้านหวด ลำปาง
302 กชภกร วงค์เหมย บ้านทุ่งฝาย ลำปาง
303 ณัฐชาพิมลชุ์ เสียงกว้าง ร่องเคาะวิทยา ลำปาง
304 ผดุงศิลป์ สิริศิลป์มิ่งขวัญ บ้านก่อ ลำปาง
305 ปุรุเมธ ทาสุรินทร์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
306 กิตติชัย ตั้งตรง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
307 นัทธวัธน์ โยธา บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
308 สุพรรณี ใจเขียว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ลำปาง
309 สุเมธ ราษี อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์
310 สุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
311 สุบิน บางใจ วัดแม่เฉย อุตรดิตถ์
312 ธารา แก้วทอง ขาณุวิทยา กำแพงเพชร
313 กุมารี ฝั้นหลี บ้านบ่อพระ อุตรดิตถ์
314 สิริพร แก้วเปี้ย บ้านทุ่งฝาย ลำปาง
315 นิตย์นภา อินทนรลักษณา เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
316 รัชฎาภรณ์ พันธะรี บ้านนาบอน กาฬสินธุ์
317 ทิพรัตน์ กันทะหมื่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร้องกวาง แพร่
318 สิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
319 อัจฉราพรรณ เชียงวงค์ เทพนารี แพร่
320 ชนสรณ์ มะยาระ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
321 ศิริพร ป่าเขียว พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
322 นัฐพล มังคะละ อนุบาลบ้านท่าปุย ตาก
323 อุดมพร สีแปง สืบนทีธรรม เชียงใหม่
324 จตุรภัทร คำรศ อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) พะเยา
325 ศราวุธ อินเขียว บ้านปางแดง เชียงใหม่
326 เกริกชัย ปัญญาวัน ศรีนคร สุโขทัย
327 รัฐวิชญ์ สารเทพ ปอวิทยา เชียงราย
328 กมลจิตร ช่างเงิน เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
329 สุมาลิน ใสศรี วิชิตสงคราม ภูเก็ต
330 วัลลพ ใจรักษา วังหินวิทยา ลำปาง
331 ไชยวัฒน์​ ใหม่​วงค์​ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
332 อนุกูล ซาวสืบ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
333 กฤษดา ใสสม บ้านสันโค้ง เชียงราย
334 อุทุมพร วรนาม สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
335 สมชาย ใจติขะ เชียงแสน อาคาเดมี เชียงราย
336 ชยณัฐ เสาร์ปา แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
337 วุฒิชัย ใหม่วงค์ บ้านห้วยไร่ เชียงราย
338 นายเทวารินทร์ ธรรมสอน ดอยลานพิทยา เชียงราย
339 รพิน มณีถิ่นสกุล ดอนชัยวิทยา แม่ฮ่องสอน
340 วรณัน ฉ่ำมณี บ้านป่ายาง แม่ฮ่องสอน
341 วรเดช กาญจนโนพงษ์ บ้านดอยผีลู แม่ฮ่องสอน
342 จินตนา ชาญชัยเอกสกุล บ้านสะลวงนอก เชียงใหม่
343 เกรียงไกร เอกตา อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
344 วรณัฐ หมีทอง หนองบัว นครสวรรค์
345 พัธนพงศ์ ทองชื่น บ้านคลองไทร นครสวรรค์
346 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
347 ชรัมภ์ เณรยิ้ม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
348 ธัญธร ทรัพย์สังข์ ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
349 ธนาคาร ขันกสิกรรม ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
350 ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล วัดท่าล้อ นครสวรรค์
351 ณัฐวรรณ จิตรพันธ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
352 โกวิทย์ เผือกจีน อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
353 วิทวัส อินทมานนท์ บ้านโคกสว่าง2 มุกดาหาร
354 อาทิตย์ ชมชาติ วัดสังฆวิถี นครสวรรค์
355 เจนวิท คำมี วัดทัพคล้าย อุทัยธานี
356 ภาคภูมิ รังษิมาศ บ้านเนินบ่อทอง นครสวรรค์
357 ณัฐณิชา อุบลเชื้อ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
358 ศุจิวรรณ บรรณวัฒน์ อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
359 กฤตยชญา แรงเขตกิจ พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
360 นิรัติศรัย ธรรมศร บ้านเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์
361 อนุวัตร เลิศประวัติ วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
362 ชงคา เมืองจันทร์ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
363 อาทิตย์ เทียนยวง อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
364 วรัญญู ปภาตา อนุบาลลานสัก อุทัยธานี
365 อำนาจ ใจบิดา บ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
366 พรชัย ไผ่ปาน หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
367 เสกสารค์ มิ่งจันทึก ชุมชนบ้านคลองลาน กำแพงเพชร
368 ณัฐพร วังศรีราช วัดบุญญราศรี ชลบุรี
369 อัญชิสา สารีบุตร บ้านวังสมบูรณ์ สุโขทัย
370 สุภาวดี ศรีเดช วัดพิกุลทอง กำแพงเพชร
371 สุกัญญา มีกล่ำ น้ำดิบพิทยาคม ตาก
372 นพดล คงป้อม นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
373 พีระวุฒิ คำน้อย หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
374 ภูเบธ พุ่มสลิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
375 ทวนทอง บุญชู ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
376 วิโรจน์ มิตรละม่อม บ้านแม่สละเหนือ ตาก
377 อิทธิฤทธิ์ พิเคราะห์ ชุมชนบ้านอุ้มผาง ตาก
378 หาญกล้า คณะใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ ตาก
379 สุปราณี บุญมาก ศรีนคร สุโขทัย
380 เบญจวรรณ ด้วงบาง ศรีนคร สุโขทัย
381 สุมลทิพย์ อินทโชติ ศรีนคร สุโขทัย
382 สมศักดิ์ ประชัน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
383 ภัทรียา ติระศรี วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
384 ภัทราวดี สถิตยัง จ่าการบุญ พิษณุโลก
385 ธัญย์ญาธิป ฟองจางวาง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
386 จิรวรรณ ปงลังกา บ้านโคกใหญ่ พิษณุโลก
387 อธิพงษ์ คชพงษ์ ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก
388 ธนากร ศิริสุข รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย
389 ชลดา บัวสี บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก
390 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
391 อัษฎาวุธ สอนง่าย วัดราษฎร์สโมสร พิษณุโลก
392 ภัทรพร วงศ์ใหญ่ ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก
393 ภูวนาท นาคบุญ วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
394 ธัญณัช อ่อนบึงพร้าว วัดหัวสะแกตก อ่างทอง
395 ไสว เอี่ยมเมี้ยน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
396 วัชระ ขันสังข์ ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
397 ธีระดนย์ ญาวิลาศ เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
398 กฤษณา สีที บ้านโป่งบุญเจริญ เพชรบูรณ์
399 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
400 ณัธกิจ กองช้าง วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
401 มนตรี ชัยชราแสง บ้านวังนกแอ่น พิษณุโลก
402 จิรายุทธ เกิดแดง วัดสระกะเทียม นครปฐม
403 สุนิศา อุดมเดช เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
404 เฉลิมชัย พันแนบ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
405 อานนท์ เตินขุนทด โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
406 ศศิมา นามวงษ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
407 สุวพิชญ์ อินยา บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นครราชสีมา
408 วุฒิเดช ลือกิจ บ้านห้วยอีจีน เพชรบูรณ์
409 รัชนัญ เพชรมี ลูกจันทน์ปิยะอุย เพชรบูรณ์
410 ณัฐ มีแสง บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เพชรบูรณ์
411 วราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
412 อุษณีษ์ บุญเรือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
413 ทรงวุฒิ อิ่มน้อย วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ราชบุรี
414 สัญญา บูชาเทียน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
415 วารุณี โอ้อากาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
416 หริดล ปานรักษา พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
417 ชนารัญช์ สุวรรณน้อย วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
418 ธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
419 พิทยา กองม่วง วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
420 สิทธิชัย น้อยราษฎร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
421 ฉัตรชัย จันทร์ดี สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
422 ศศิธร คล้ายเจ๊ก บ้านหนองหวาย กาญจนบุรี
423 ณัฐฐชัย ธีระภาต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี
424 สุดารัตน์ เท่าเทียม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
425 กิตติศักดิ์ ชีวันโชติบัณฑิต รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
426 บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
427 มลคล สุขประเสริฐ อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
428 วรรณิษา แดงเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี
429 สรวิชญ์ สินสวาท บ้านหนองปลากระดี่ สุพรรณบุรี
430 ศุภกิจ มาลัย วัดโคกสำโรง สุพรรณบุรี
431 วิโรจน์ โกมลสิงห์ บ้านสงเปือย ยโสธร
432 ชัยสิทธิ์ มณีวงษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
433 นิรุตต์ ธัญญเจริญ ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี
434 หญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็น วัดยางสว่างอารมณ์ สุพรรณบุรี
435 รุ่งกมล ล้ำตะกูล ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
436 ปรวิทย์ หนูคง วัดบางช้างเหนือ นครปฐม
437 อังคณา ศรีสันต์ วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
438 ธนัง ศรีพินิจ บ้านดอนไผ่ ราชบุรี
439 ธงชัย เชื้อนิล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
440 รุ่งวิภา ภูลายยาว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
441 ชญาณี ณ ถลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
442 เสาวภา แก้วเก้า บ้านดอนใจดี ประจวบคีรีขันธ์
443 กรกนก แก้วเกิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
444 ปวีณ์ เกาะแก้ว บ้านหนองคาง ประจวบคีรีขันธ์
445 จุฬารัตน์ เกตุย้อย วัดเกษตรกันทราราม ประจวบคีรีขันธ์
446 จิดาภา เพ็งช่วย บ้านระหว่างควน พัทลุง
447 ณัฐพงศ์ วงศ์น้อย รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
448 นภาวรรณ สมบัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช
449 ศรชัย ไกรปราบ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
450 พรพรรณ คชเชนทร์ บ้านควนหนองหงส์ นครศรีธรรมราช
451 โสปิตา ธานีรัตน์ วัดวังกลม นครศรีธรรมราช
452 พัชรี รอดเรืองฤทธิ์ วัดวังกลม นครศรีธรรมราช
453 วรรณดี ดังธารทิพย์ วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สุราษฎร์ธานี
454 ธวัชชัย นาคเอียด พิชัยรัตนาคาร ระนอง
455 ชญานิน จิตร์มุ่ง วัดบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
456 สุทิศ ช่วยด้วง ทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
457 ศักดิภัทร์ กัณฑสุวรรณ บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
458 กนกวรรณ ทองพรหม สวนศรีวิทยา ชุมพร
459 ปิยะภรณ์ จันทร์สระ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
460 ปาริชาต พงศ์พรม อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
461 ธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์ บ้านห้วยมุด สุราษฎร์ธานี
462 กิติชัย ไถเหี้ยม บ้านโคกยาง ตรัง
463 ภาณุพงศ์ จินะทอง บ้านฉลอง ภูเก็ต
464 ลุกมาน วาหะรักษ์ บ้านลือเน็ง ยะลา
465 ธรรศกร สังข์ชุม สตรีระนอง ระนอง
466 ศิริรัตน์ มะลิชู ท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี
467 อธิภัทร ทองพัฒน์ วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
468 เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร บ้านกงหนิง สุราษฎร์ธานี
469 ชาตรี เพชรกูล บ้านควนยอ สุราษฎร์ธานี
470 จามจุรี อ่อนเย็น บ้านปลายแหลม สุราษฎร์ธานี
471 ปราโมทย์ โสดา บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี
472 สุพัฒชัย ฤทธิเดช บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
473 วิษา เชื้อแขก บ้านเขาน้อย สุราษฎร์ธานี
474 อำพล ประทุมสุวรรณ บ้านท่าฉาง ระนอง
475 จงรักษ์ อุเสน บ้านเกาะสินไห ระนอง
476 ชัชพงศ์ ด้วงงาม กระบุรีวิทยา ระนอง
477 สุภาวดี แหล่งหล้า บ้านหาดทรายรี ชุมพร
478 สุนันท์ สงวนสัตย์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
479 ประสงค์ สืบสักดิ์ บ้านดวด ชุมพร
480 ปริญญา พัดเท ปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร
481 สีประภา สุทธิสิน สวนศรีวิทยา ชุมพร
482 ธรรมนูญศักดิ์ ตากสินลา บ้านแพรกแห้ง ชุมพร
483 โกวิท ทองมาก อนุบาลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
484 โกวิทย์ ธานีสอน เมืองหลังสวน ชุมพร
485 พร้อมพันธ์ อินทวิเศษ สวนศรีวิทยา ชุมพร
486 พัสตราภรณ์ สักคุณี สวนศรีวิทยา ชุมพร
487 อภิเดช เหล็มและ บ้านกระอาน สงขลา
488 ภูริพัฒน์ วรภิญญ์ จะนะวิทยา สงขลา
489 ต่วนฮัมดียะห์ ไซอุเซ็ง บ้านป่ากอ สงขลา
490 ธีระพงษ์ ปานทอง บ้านป่าเตียว ตรัง
491 เอกลักษณ์ ศรียาภัย อนุบาลควนขนุน พัทลุง
492 ธิรัญรัตน์ อินทะสะโร บ้านควนจง สงขลา
493 วัลลภ อินทรชุมนุม บ้านห้วยบอน สงขลา
494 จิรวรรณ แซ่ชี ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
495 ชนากานต์ พุ่มเกต ด่านสวีวิทยา ชุมพร
496 ปุญญาพร ประทุม วัดปางมะกล้วย เชียงใหม่
497 ธิชฟานฑ์ โส๊ะ บ้านชะเอาะ ปัตตานี
498 มนูญ เศษแอ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออ่าวลึก กระบี่
499 ณัฐพล เซ่งกิ้ม การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา
500 ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรหิน น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
501 เรวัต ชุมนุมเศษ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตรัง
502 นิตยา สมประสงค์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
503 นิรุช พรมแก้ว บ้านโคกยาง ตรัง
504 ชัยวุฒิ ยอดสง่า ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
505 วิทยา พรมสังข์ บ้านโคกยาง ตรัง
506 อาพร พฤกษารัตน์ ศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง
507 ศราวุฒิ พุ่มนวน เมืองหลังสวน ชุมพร
508 อัฐธีรณี ศรีภักดี บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) พัทลุง
509 ซันมาน ฤทธิ์โต ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ พัทลุง
510 จุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง
511 คเชนทร์ แสงเปี่ยมสุข วัดเขาแดง พัทลุง
512 กาญจนา บุตจีน อนุบาลเมืองพัทลุง พัทลุง
513 มะซอเร ปูลา บ้านสันติ ยะลา
514 กลยุทธ ยี่เซ่ง วัดนาประดู่ ปัตตานี
515 รอซีดะ กาญจนสดุ้ง ชุมชนบ้านพงสตา ปัตตานี
516 ฮัมดี บูงอ บ้านตะบิ้ง ปัตตานี
517 อิบฏีซาม หะยีเจ๊ะนะ สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี
518 เดมะ มางัน บ้านตาเนาะปูเต๊ะ ยะลา
519 นูรีซัน ดือเร๊ะ บ้านปะเด็ง ยะลา
520 นิสริน เทพลักษณ์ บ้านกาลิซา นราธิวาส
521 ปาณิสรา เปาวรางกูล บ้านหนองเลา นครราชสีมา
522 ทรงพล สืบสำราญ บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
523 ณัฐพร กองไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
524 พิชัยณรงค์ ดูงาม บ้านโตงน้อย สุรินทร์
525 วสุธร สมถะธัญการ อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
526 นรินทร์ ศรีคุณ บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
527 นัฐพล แสนทวีสุข ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
528 ปิยะทัศน์ เทพารัตน์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
529 ชัยภัทร หลักคำ ชุมชนบ้านมาย สกลนคร
530 ประยงค์ โสภาพล รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด
531 ธีพัฒน์ ดอนปิน บ้านแม่อ้อใน เชียงใหม่
532 ธงชัย คงอมรคีรี บ้านวังตะเคียน ตาก
533 พิรุณ จรัสการกิจ ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตาก
534 เบญญาภา สุวรรณประเสริฐ บ้านปูเต้อ ตาก
535 พรลภัส แก้วดวง บ้านหนองกร่าง กาญจนบุรี
536 มลิวัลย์ ควบคุม หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
537 ปวีณา สงนุ้ย ศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง
538 มะอาเรฟ เบ็ญอับดุลเลาะห์ บ้านลูโบ๊ะเยาะ นราธิวาส
539 สมพงษ์ เมืองวัฒนะ วัดสีบัวทอง อ่างทอง
540 สายฝน สุวรรณวัฒนะ รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย
541 เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
542 วิมล พันไพรี ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
543 พิมลธยา แก้วแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
544 อารีรัตน์ อุบล บ้านเขาน้อย นครศรีธรรมราช
545 สมทรัพย์ พันธุวงศ์ บ้านดอนไทรงาม ชุมพร
546 สุชาดา ชีวะวุฒิ สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
547 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
548 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
549 มนัสนันท์ บุตรสอน วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
550 เบญจพร จั่นเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
551 สุกิจ พุทธชาติเสวี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
552 จิตติมา อินทร์อักษร วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4) ชัยนาท
553 อรุณีย์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
554 ธงชัย โคระทัต วิชากร กรุงเทพมหานคร
555 มิ่งขวัญ มงคล วัดห้วยขมิ้น สระบุรี
556 สุรชัย ตันฑะเสน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
557 ศรีสุดา นนทศรี ชลประทานวิทยา นนทบุรี
558 เบญจวรรณ ไชยโพธิ์ อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
559 ศิริลักษณ์ รักษาทรัพย์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
560 ภัทรดนัย สุธีรธรรม เจียหมิน ปราจีนบุรี
561 วิภาวรรณ เตียวนุกูลธรรม เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
562 ธนวรรณ จุโฑปะมา จักราชวิทยา นครราชสีมา
563 เบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์ วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
564 นงนุช โกยสมบูรณ์ สายอักษร กรุงเทพมหานคร
565 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
566 พรศิริ อารีวงษ์ บ้านห้วยไร่ กาญจนบุรี
567 สุทัศน์ ฉลวยแสง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
568 อนุชา ศิลปวิโรจน์ วุฒินันท์ ระยอง
569 อังคณา จาดดำ ชุมชนบ้านคลองลาน กำแพงเพชร
570 วรรณวิมล ครุฑางคะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
571 อนันทิตา สวัสดิ์พงษ์ วัดแสงรังสรรค์ นครสวรรค์
572 ณัทภพ จึงโรจนนุกุล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
573 ชยินทร พุทธิสาร เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
574 พูนศรี สุพล บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
575 กิ่งกาญจน์ ฟูเกษม วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) ชลบุรี
576 อุทุมพร แก่นทอง วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
577 สุดจิตอาภา ศรีสารคาม วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
578 อายุโท เทพสง่า สหบำรุงวิทยา นครปฐม
579 อุมาพร คมคาย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
580 เมธี บุญพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น กรุงเทพมหานคร
581 ตุลามาส บัวงาม รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
582 บุศรา มงคลเอก ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
583 จิระพล ภู่กัน วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
584 มาลินี เกศธนากร เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์
585 ลิขิต เชี่ยวนาวิน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
586 ธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
587 ยศรินทร์ ลิ่มไพบูลย์ ไพบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช
588 วิชาญ เลี้ยงชื่นใจ วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
589 เพชรรัตน์ มณีพงษ์ แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
590 ชลาวัฒน์ ชลมาก ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
591 สมุทร หมั่นกิจ บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี นครราชสีมา
592 เสรี มินเด็น บ้านเหล่าถาวร บึงกาฬ
593 รุ่งนภา เกษรศุกร์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
594 เนื้อน้อง ไชยโชติ บ้านเขามะปริง จันทบุรี
595 สุชาดา เคหะดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
596 อิงอร เอกนิล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
597 ภูธิปพัฒน์ สิริพรหมภัทร บ้านหนองพงเล็ก นครปฐม
598 เยาวลักษณ์ น้อยสกุล บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
599 เฉลิมชนม์ ฉันทวีพร วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
600 ธิดา เพชรอนันต์ บ้านไสท้อน สุราษฎร์ธานี
601 วานีพร สงวนศัพท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
602 บุญศักดิ์ นาคอ่อน สบป้าดวิทยา ลำปาง
603 อุไร วงษ์พีระพัฒน์ บ้านพะเด๊ะ ตาก
604 วทัญญู ทรงงาม ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ร้อยเอ็ด
605 นงนภัส อยู่เลิศ ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
606 ประยงค์ ประทุมวัน ปากช่อง นครราชสีมา
607 ชลพรรธน์ จีระพรพันธ์ ศรีสงครามวิทยา เลย
608 กรกนก ติลกาศัย บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
609 เดชา กรสันเทียะ บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
610 เจริญศรี จันทร์ควง ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
611 วิเชียร ลิมปนเวทยานนท์ กุศลศึกษา กรุงเทพมหานคร
612 เบญจมาศ วงศ์หนองหว้า บ้านยางเครือ-ด่านน้อย ร้อยเอ็ด
613 เทียมแข นามจำปา นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี
614 รัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
615 ทัศนันท์ ชุมชื่น วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
616 ภณัฐศิญา คงไทย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
617 สมเด็จ เจริญผล วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
618 สุภาพร ฉั่วพันธ์ วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี
619 ทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี
620 สราวุท นุชผดุง วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
621 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
622 สมบัติ คำภาบุตร พลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด
623 ผจงพร ด้วงสัตย์ธรรม สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
624 ธงไชย พรรัตนโชค เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
625 ศุภลักษณ์ บุญประโคม เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
626 สุธาสินี วงษ์อิศเรศ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
627 พรทิพา แย้มประเสริฐ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
628 โชตศิกาญจน์ ยุติธรรมนนท์ ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร
629 ชนิตา ชัยศุภวัฒน์ วัดบางโปรง สมุทรปราการ
630 ณพิชญ์ษิญา ปุญญารัชต์วงษ์ พระพุทธบาท สระบุรี
631 มงคล กันเผือก ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
632 รุ่งนภา เมืองสุข ปทุมวิไล ปทุมธานี
633 ฐานิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร
634 พัชรี รอดจริง วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
635 เพลินพิศ เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
636 วัฒนชาต ทัศนศร วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
637 สุวธิดา เกิดโต ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
638 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
639 ธนากร จินดาเจี่ย สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร
640 สุกิตติ์ อนันทมาศ บ้านคลองหิน ปัตตานี
641 สวิตตา ธรรมวิเศษสกุล วัดบ้านตะเภาหนุน นครราชสีมา
642 ขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์ บ้านหุบกะพง เพชรบุรี
643 ธวัลกร คำอินทร์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
644 จิตรเสน ปาลศรี บุรารักษ์ สมุทรปราการ
645 กนกธร ปทุมทวีพร จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
646 กฤตวัชร สุดสงวน กงลี้จงซัน กรุงเทพมหานคร
647 สุวิชา คีรีรัตน์ วัดเขาวิเศษ ตรัง
648 อรดา หัวแหลม ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
649 พิมพวรรณ สว่างผล บ้านสะลวงนอก เชียงใหม่
650 บุญสม ตรีนก เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
651 พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
652 มานพ เต้าปั้น บ้านครึมม่วง นครราชสีมา
653 สุรีย์พร สธนเสาวภาคย์ บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) นครราชสีมา
654 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
655 นภัค ระย้าเพ็ชร์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
656 เสาวคนธ์ เจริญมังษา วัดหนองบัว พระนครศรีอยุธยา
657 ศิริพร ไชยชมภู วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
658 กานต์สินี เอิียมดี วัดถนน อ่างทอง
659 อดิศร สุภาพคำ วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
660 บรรจง น้อยทอง วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
661 ณัฐพล ณรงค์เดชา บ้านบางกระสั้น พระนครศรีอยุธยา
662 วันชัย แข็งงาน วัดโพธิ์ทอง พระนครศรีอยุธยา
663 วัฒนา หิรัญโญภาส อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
664 วิโรจน์ สุขสอน วัดบ้านแค พระนครศรีอยุธยา
665 พรทิพย์ เลือดน้ำชล วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
666 พรชัย คำรพ เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
667 ยศกร คุ้มดี วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
668 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
669 วารุณี ตระกูลวรปัญญา ตรีภัทร พระนครศรีอยุธยา
670 วรรณภา เย็นมนัส เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
671 สุวัชชัย ไกรนุช หงสประภาสประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
672 จินตนา จุงใจ วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
673 จินตนา การสมบัติ วัดอู่ตะเภา พระนครศรีอยุธยา
674 ศิริพร เอี่ยมสะอาด เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
675 ศิริวรรณ วชิรเมธี ศรีนคร สุโขทัย
676 ปาริชาติ อินทร์พยุง วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
677 น้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) พระนครศรีอยุธยา
678 สุนิสา คงสุวรรณ วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
679 ดิเรก กองรส บ้านหนองอ้ายสาม ชัยนาท
680 สมเกียรติ เฉลยอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
681 สามารถ กองโชค วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
682 ประภาส ชาตินันท์ วัดนางคุ่ม พระนครศรีอยุธยา
683 อมรเทพ พัฒนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
684 เพทาย อารียะ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
685 สุทัศน์ มีปราชญ์สม ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
686 อดิศร นาคสาม ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
687 เกศอุมา นาควารี วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
688 ปรัชญา ปรางค์ทอง ริ้วหว้าวิทยาคม อ่างทอง
689 ศศิธร สร้อยทอง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
690 จรรทิมา เวลาดี วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล) อ่างทอง
691 วารุณี พุฒิโชติ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
692 ปราณี นาคทอง เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
693 ผกาวรรณ คงสมบูรณ์ วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 อ่างทอง
694 กาญจนา งามขำ วัดบ้านพราน อ่างทอง
695 บุษบา บุษผล บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน อุบลราชธานี
696 อุดมพร สารีกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
697 อนงค์ ดีที่สุด วัดหัวตะพาน อ่างทอง
698 ชัยวัฒน์ มั่นอก วิเศษชัยชาญวิทยาคม อ่างทอง
699 ฐิติพันธ์ สีหมอก ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
700 จิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ อ่างทอง
701 โอศฑี จังจริง วัดพิจารณ์โสภณ (โศภนมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์) อ่างทอง
702 จิราภรณ์ บูชา วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
703 ณัฐกฤตา เฉิดบุญเพ็ญ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
704 นฤมล กงกุล ตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี
705 เพ็ชรี เภาราช บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
706 เจษฎา ลำลึก อนุบาลทับกวาง สระบุรี
707 วสันติชัย แก้วกำเนิด บ้านท่าระพา สระแก้ว
708 นันท์นภัส ขงขันมณีเวช อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
709 นิธิ โพธิ์ทอง วัดพานทอง ชลบุรี
710 วันทนีย์ ขันเชื้อ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
711 ธรณ์ภัคอร กรอบทอง พระนารายณ์ ลพบุรี
712 สมพร ชุ่มเพ็งพันธ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
713 ดารินทร์ จ้ายทองอยู่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สระบุรี
714 วีระวัฒน์ วัฒนา พัฒนานิคม ลพบุรี
715 สมบุูรณ์ นนท์สกุล เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์
716 ชนิดา วงค์เพ็ชร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
717 ประเสริฐ หงห์ษา บ้านสระใหญ่ ตราด
718 รัตติยา พงษ์ปลัด บ้านด่านไทยล้อม ลพบุรี
719 ประภาส พริพล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
720 นงรัตน์ หุ่นธานี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
721 ทองคำ แก้วแดง กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
722 ธัญญลักษณ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ วัดหนองคู ลพบุรี
723 ฉัฐรุจิรชร ปุญชรัสธิวร วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นครสวรรค์
724 ศราวุธ มีเครือ วังหินวิทยาคม อุทัยธานี
725 ทรงวุฒิ พุทธรักษา บ้านห้วยตะโก นครสวรรค์
726 วิมลรัตน์ ศรีสงคราม บ้านซับครก สระบุรี
727 จรัล เลิศจามีกร วัดธรรมิการาม ลพบุรี
728 กรกนก มะลิทอง บ้านเบิกไพร ราชบุรี
729 นิตยา รัตนา วัดข่อย สิงห์บุรี
730 มาลี ทิพย์สิงห์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
731 มานพ แสงสว่าง สิงห์บุรี สิงห์บุรี
732 วุฒิพันธ์ ภู่ไหม วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
733 พิมพ์พันธ์ุ เดชสนธิ สุธีวิทยา สระบุรี
734 ประสาร รุ่งแสง บ้านหนองลีวิทยาคม สิงห์บุรี
735 สิทธิชัย พูลผล สัมพันธ์วิทยา เพชรบูรณ์
736 เผด็จ ปราณีตพลกรัง บ้านวังม่วง นครราชสีมา
737 ปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง
738 ธนวัต สมานมิตร อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา กำแพงเพชร
739 เพ็ญศรี มหิมา บ้านโป่งกะสัง นครราชสีมา
740 นรงค์ โสภา ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
741 อำนวย กิจนัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์
742 ธานินทร์ เปรมปาน บ้านทุ่งกว้าง ชัยนาท
743 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
744 พิชญุตม์ คงทอง ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) แพร่
745 สมชาย เทียมทอง วัดประชาสรรค์ นครสวรรค์
746 วัลคุ์ณภัทร โม่ทิม บ้านหนองแค ชัยนาท
747 ปริญญา ชัยพันธุ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี
748 วุฒิศักดิ์ ชมรอด วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4) ชัยนาท
749 ธนกร สุมาลี อนุบาลหนองมะโมง ชัยนาท
750 วนิดา ทองปรอน ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
751 กิตติภพ อ่วมมั่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
752 พิสมัย อินทวาส วัดยาง สิงห์บุรี
753 ธัญญชล นุ่มหอม วัดทัพหมัน อุทัยธานี
754 วัชระ แป้นขอม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
755 พิภพ แสงเขียว บ้านคลองตะเคียน ชลบุรี
756 มาลีวัลย์ เปรมปาน วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) ชัยนาท
757 เกียรติพงษ์ กะลำพัก บ้านหนองขาม สุพรรณบุรี
758 ประสิทธิ์ ศรีจันทร์ วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ชัยนาท
759 นิพัทธา จันทร์เอี่ยม อนุบาลหนองมะโมง ชัยนาท
760 นงนุช กันตวิรุฒ วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
761 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
762 บุษกร พืชพันธ์ ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
763 ญาณพัฒน์ มีสวัสดิ์ วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ชัยนาท
764 สิริกร ศรีเพชรภาภร ไกรราษฎร์วิทยา ชัยนาท
765 ณรงค์ รอดแก้ว วัดพร้าว ชัยนาท
766 ปนนัส เหมือนมา วัดกรุณา ชัยนาท
767 สงกรานต์ ยอดกลิ่น บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
768 กิตติยา กิตติรัตนสุนทร อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
769 ปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) ชัยนาท
770 นภัสวรรณ แจ้งแสง พระยาตาก ชัยนาท
771 บุญธรรม มีผิว วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ชัยนาท
772 วันดี แต้ภักดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
773 นภัค สุวรรณไสว หันคาพิทยาคม ชัยนาท
774 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
775 ทัศนีย์ วงทองดี หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
776 นิรมล บุญยมัย หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
777 สินติ อินทร์สุภา บ้านเขานางต่วม นครสวรรค์
778 เกษรา เรไร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
779 ประวิทย์ พรมสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
780 สุ​ภัช​ชา​ เครื่องเทศ​ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี
781 ประเสริฐ ตรีชิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนพุด สระบุรี
782 ศุภกฤษณ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา บ้านดงน้อย ลพบุรี
783 ชยันต์ กันสีเวียง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
784 สมคิด จันขุนทศ วัดหนองครก สระบุรี
785 รุ้งทิพย์ ผดุงโภชน์ วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
786 สากล กลิ่นอบ บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี
787 อภิญญา ไวยากรณ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
788 สมชาย โกจินอก บ้านหนองผักหนอก สระบุรี
789 สุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ องครักษ์ นครนายก
790 นิภาพร ขันซ้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังม่วง สระบุรี
791 สุนทรี พรสวัสดิ์ กลั่นวิทยา สระบุรี
792 จังหวัด พรสวัสดิ์ กลั่นวิทยา สระบุรี
793 เฉลิมรัตน์ หนูปาน บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
794 วรการ หาญลคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
795 มาลิณี เธียรไฝ่ดี สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี
796 วารุณี จันพร รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
797 เฉลิมชนม์ ทองชัยวุฒิกุล รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
798 โนรีย์ ทรัพย์โสภณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
799 สุรีย์พร ศรีวัฒนะ ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
800 วิราภรณ์ ส่งแสง ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
801 วิทยา สมมุติ วัดสมุหเขตตาราม ชุมพร
802 กฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ บ้านเขาดินวังตาสี ชลบุรี
803 มาลินี มังคะโล วัดเตาปูน ชลบุรี
804 บุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
805 พิพัฒน์ หรือเมืองเดิม บ้านหนองขยาด ชลบุรี
806 รณธช จันทราวงษ์เดชา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
807 ภัทรานันท์ นาคบำรุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
808 สมฤทัย เจริญกุล แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
809 โสภณ จันทร์โป๊ ดาราสมุทร ชลบุรี
810 กนกลักษณ์ บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
811 พิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูล เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชียงใหม่
812 กิตติมา เลี้ยงรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ชลบุรี
813 วันเพ็ญ อุ่นเรือนงาม ดาราสมุทร ชลบุรี
814 นิพนธ์ อนันตชาติ วัดบ้านกลาง ชลบุรี
815 กรณ์ชพัฒน์ ดำรงค์ไชย รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
816 สมใจ เกิดพูลผล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
817 ธงชัย ปานผดุง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
818 นัยนา นามงาม บวรรัตนศาสตร์ ระยอง
819 ทนงค์ สวัสดิ์ล้น วัดเภตราสุขารมย์ ระยอง
820 วิลาศ ศิริพันธ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
821 สรพงษ์ จันทร์พราหมณ์ ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
822 ชุมพร แสวงกาญจน์ อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี
823 อุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ บ้านค่าย ระยอง
824 ชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ บ้านมาบป่าหวาย ระยอง
825 ทัศนา วรรณระภา วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
826 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
827 สิทธิโชค จี๋คีรี บ้านเขาทอง จันทบุรี
828 วิฑูรย์ แสงสุริยา อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
829 วันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์ บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) จันทบุรี
830 อนรรฆวี แก้วดี บ้านหนองสลุด จันทบุรี
831 ณัฐธิดา โวหาร วัดบางกะไชย จันทบุรี
832 จารึก ฐานธรรม ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
833 นพดล ถีนารมย์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
834 อาหร่าม พิมมาศ บ้านหนองบัว ศรีสะเกษ
835 ศศิธร พรหมฉิน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
836 พีรวิชญ์ เนินริมหนอง บ้านทรัพย์เจริญ จันทบุรี
837 สมคิด แก้วเกตุ อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
838 ภาณุมาศ บุญชุ่ม โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี
839 ธรรมรงค์ ยศเครือ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
840 ศราวุธ บุญรอดรักษ์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
841 ชนิดา ลาภบัว ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
842 เดชา บรรจงใจ มารดานุสรณ์ ตราด
843 นฤมล พุฒิฤทธิ์ บ้านบ่อเวฬุ จันทบุรี
844 สมชาย เอมโอช มารดานุสรณ์ ตราด
845 เผด็จ ผะเดิม วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ตราด
846 อภิวัฒน์ เทพศาสตรา อรวินวิทยา ระยอง
847 ภราดร สติดี วัดตาพลาย ตราด
848 มธุรวันต์ พูลนุช ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
849 น้ำอ้อย ใจแสน องครักษ์ นครนายก
850 สุชาติ สงวนทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
851 กนกพรรณ โล่ห์รักษา บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
852 สุมาลี ศรประสิทธิ์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
853 ศุภัคชญา สมคิด วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
854 อุษา สิ้วนัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี
855 เมธาวี แขกเทพ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
856 กาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ บ้านสัตหีบ ชลบุรี
857 สุภัทร์ธนัน คงทนศิรินันณ์ บ้านกุดเรือ อุบลราชธานี
858 กรกมล ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
859 เกตุม สระบุรินทร์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
860 ศุภมาศ ดิลกศรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
861 สถาพร มังกร เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ แพร่
862 เนาวรัตน์ อินทุโศภน ดาราสมุทร ชลบุรี
863 ศรัณ กนกทิพย์พรชัย รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
864 นพรัตน์ สายบุตร ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว
865 คนึงนิจ เอื้อเฟื้อ จงหมิน ปราจีนบุรี
866 จิรภา คนจริง มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
867 ศิรินาท ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
868 ปิยาภรณ์ สาป้อง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
869 เพ็ญพัชร สีมาพล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
870 ศิริลักษณ์ พรมภักดี มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
871 วาสนา สีด้วง ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี
872 ขนิษฐา ป้องชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
873 สมมิตร นิยมสิทธิ์ อนุบาลโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
874 โอปอล รัตนธารส มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
875 เยาวดี ถาวร บ้านหนองแก สระแก้ว
876 ชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
877 กาญจนา ศรีษะใบ บ้านหนองแก สระแก้ว
878 ณัฐมาพร นาราศรี คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
879 ประเชิญ ฮะซิ้ม อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
880 ภรณ์นภัส บุญมี อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
881 นาถณดา ภัทร์สิทธา อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
882 นงเยาว์ รักษาถ้อย ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
883 สุดารัตน์ บุญชุม รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
884 ศิริวรรณ เปรมวินัย อนุบาลประจันตคาม ปราจีนบุรี
885 อภันตรี กมลวิบูรณ์ อนุบาลประจันตคาม ปราจีนบุรี
886 วิศิษย์ ใชญัน ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี
887 เจียง ขันอาสา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
888 บุญรวม ขันอาสา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
889 ชินวัฒน์ อ่อนน้อม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
890 เบ็ญจมาศ โยธินทวี ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
891 ประมวล ผาสุข บ้านโนนรัง นครราชสีมา
892 วารุณี พยายาม วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
893 มานัส อยู่สุขสบาย ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
894 ธนวรรณ โชติสวัสดิ์ รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง สระแก้ว
895 กรรณิการ์ แสงจันทร์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
896 นริศ พูนบำนาญ บ้านละลมติม สระแก้ว
897 น้อมจิตร แก้วประทีแ วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
898 สมชาย แก้วประกอบ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
899 วันเพ็ญ พิมพิสาร ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สระแก้ว
900 อมรเทพ เครืออนันต์ บ้านท่าไม้ ชัยนาท
901 สุรศักดิ์ รองนากุล ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
902 ไพรัตน์ บำรุงจิตต์ ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
903 ฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
904 ชัยพร เบ้าเจริญ วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
905 สมวงษ์ บุญเซ็ง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
906 อภิสิทธิ์ มูลเชื้อ เจียหมิน ปราจีนบุรี
907 นวลจันทร์ บุนประสิตร์ บ้านดงบัง ปราจีนบุรี
908 ณัฐภัทร เลิศการค้าสุข บ้านห้วยโป่งอ่อน แม่ฮ่องสอน
909 สมชาย ทาสี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
910 สมรัก แก้วศรี ทับทิมสยาม05 สระแก้ว
911 ปริยากร ธนประสงค์ วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) นครนายก
912 ธนภัทร จีรพรชัย วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) นครนายก
913 ปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
914 วันเพ็ญ พนมพร ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
915 ชัยชาญ ศรีประยูร นครนายกวิทยาคม นครนายก
916 สุวนิตย์ แก่นใจเด็ด วัดสันตยาราม นครนายก
917 ประเทือง วงศ์ศิริ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
918 สุภา จิตตรีพล วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
919 อาริช วีรเจริญรุ่งเรือง นครนายกวิทยาคม นครนายก
920 พรชัย จั่นเพ็ชร บ้านท่าพลู สระบุรี
921 ภัชรพร เจดีย์ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
922 พีรญา บำรุงจิตต์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
923 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
924 อลงกรณ์ ยุวเดชกุล โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
925 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
926 วรรณวิภา วัฒนวิทย์ อุดมวิทยานุกูล ระยอง
927 พิชิตปรีชา สุระชน บ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) นครราชสีมา
928 อนุชา สุกุมลจันทร์ บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) นครราชสีมา
929 สมศักดิ์ ช่างไม้ บ้านจอหอ นครราชสีมา
930 วินัย ใบโพธิ์ บ้านซับเศรษฐี นครราชสีมา
931 จักรี ถิ่นพุดซา บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง
932 กมลชนก สิงห์ละคร รร.เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
933 ชาญชัย พงษ์ศรี บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
934 มานะ แรตกระโทก วัดโพธิ์ทอง (วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์) อ่างทอง
935 วิรัตน์ วัฒนยา บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
936 อรุนี ระลึกมูล ปากช่อง นครราชสีมา
937 จันทนา ฝาไธสง ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
938 อำนาจ แตงกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
939 คมจักกฤช วุทธิยา บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
940 เอมอร สิิงหวัฒนานุรักษ์ บ้านปอบิด นครราชสีมา
941 เดระวิทย์ จิตรักษา บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
942 จันทร์เพ็ญ เดชโนนสังข์ บ้านปอบิด นครราชสีมา
943 กิตติ จงสง่ากลาง บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
944 สุรศักดิ์ เกษรมาลัย อุบลรัตน์ นครราชสีมา
945 หทัยรัตน์ เปียสุวรรณ บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
946 นิยม หอมจันทร์ รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
947 นายอุทัย ออกมา บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
948 อนุสรณ์ ควรขุนทด บ้านโนนเต็ง นครราชสีมา
949 จิรนันท์ ดงตะนัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม
950 ศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ บ้านซาด นครราชสีมา
951 คำพี ตรงกลาง บ้านหนองบัวกระจาย นครราชสีมา
952 ปิยพร เฉยกลาง บ้านแก่งคันนา พิษณุโลก
953 ภิรดีี เพิ่มพูน ชุมชนวัดรวง นครราชสีมา
954 เชาวฤทธิ์ เพราะกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโชคชัย นครราชสีมา
955 รจนา ขวัญเกตุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโชคชัย นครราชสีมา
956 สมทบ แก่นจันทึก บ้านหาญ นครราชสีมา
957 ธนพล เปรียวกุล บ้านโป่งกระสัง นครราชสีมา
958 พัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ บ้านดอนมุกมัน นครราชสีมา
959 สมพงษ์ เจริญ บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
960 สังวาล กองขุนทด บ้านวังสมบูรณ์ นครราชสีมา
961 อำนวย เหิมขุนทด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
962 เบญจมาภรณ์ พูนขุนทด บ้านวังสมบูรณ์ นครราชสีมา
963 จีระภา วัฒนกสิการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโชคชัย นครราชสีมา
964 สมเดช ธูปขุนทด บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
965 จันทนา ชินขุนทด บ้านมะเริง นครราชสีมา
966 วารุณี ทองมาก บ้านหนองดุม นครราชสีมา
967 ณัฐวลัญช์ เริ่มสกุลชัย บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
968 จิรวัฒน์ กลึงกลางดอน สระพระขมาดไพร นครราชสีมา
969 อภันตรี พลายโถ อุดมวิทยานุกูล ระยอง
970 เลิศลักษณ์ มุ่งพึ่งกลาง บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
971 เพียงนภา ถาวจัตุรัส บ้านตะหนอด นครราชสีมา
972 ชัญญ์ญาพัชช์ เนตรวิเชียร บ้านหุบบอน ชลบุรี
973 วีรยุทธ หวังปรุงกลาง บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นครราชสีมา
974 วรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์ บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) นครราชสีมา
975 วีรนนท์ ตะโกนอก หนองทุ่มวิทยา บึงกาฬ
976 ประยุทธ บุญกลาง บ้านโนนเต็ง นครราชสีมา
977 วัชรารัตน์ พิทักษ์ บ้านยองแยง นครราชสีมา
978 วิริยะพงษ์ สิทธิพา บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต นครราชสีมา
979 สุกัญญา ประโพทัง บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
980 เด่น อุทัยสา บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
981 อรุณ ชัยชนะ บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
982 สุจิตรตา จันขุนทด วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
983 สมยศ ศรีจันทร์ บ้านนาเดื่อ นครพนม
984 ดาวเรือง ถ้ำกลาง วัดบ้านหนองกก นครราชสีมา
985 อรัญญา สินธุกูฎ บ้านโนนสูง นครราชสีมา
986 ธาริณี มั่นคง บ้านตาโสม ศรีสะเกษ
987 สุบรรณ เพ็ชรแสน วัดบ้านตะเภาหนุน นครราชสีมา
988 สุวิทย์ แก้วไพทูรย์ วัดบ้านตะเภาหนุน นครราชสีมา
989 ปราณี ทันใจ วัดบ้านตะเภาหนุน นครราชสีมา
990 อุทัย ไลไสง บ้านละว้า ขอนแก่น
991 จำเนียร บัวผัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี
992 พักตรา อิสเรสรังสรรค์ บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) นครราชสีมา
993 ประไพศรี บัวจะโป๊ะ รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี ชลบุรี
994 จุฑารัตน์ มงคลดอน บ้านจาน นครราชสีมา
995 พุธชาติ พงษ์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
996 ธรณินทร์ ชมภู่ บ้านฝาง นครราชสีมา
997 อิทธิพล มุ่งลา บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
998 สายรุ้ง ไม้กลาง บ้านพุทรา นครราชสีมา
999 วิษณุพงศ์ นาดี ปากช่อง นครราชสีมา
1000 วิวัฒนา สุขมา วัดเจริญราษฎร์บำรุง นครราชสีมา
1001 ชวลิต มินพิมาย ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร
1002 มาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง บ้านซับหวาย นครราชสีมา
1003 ปรีชา ทองปาน บ้านธารปราสาท นครราชสีมา
1004 เกียรติศักดิ์ สุทธิ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
1005 วีระ สงึมรัมย์ บ้านกระเบื้อง นครราชสีมา
1006 บุญญานันท์ นิลศิริ บ้านหนองตะคลอง นครราชสีมา
1007 ยงยุทธ ขาวสุข บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
1008 ธนิต ศรีวัฒนยา ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี
1009 ดารินทร์ โคษา บ้านไพรจิตรวิทยา สระแก้ว
1010 พิมพ์ทอง สีหวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะคำ บุรีรัมย์
1011 เณตรา ชุมศรี กระเบื้องนอกพิทยาคม นครราชสีมา
1012 สุพจน์ เที่ยงน้อย บ้านโคกสว่าง นครราชสีมา
1013 โชติ ปะกะตัง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
1014 จิตจา ที่หนองสังข์ ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
1015 สมบุญ เดชะเทศ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1016 เฉลียว ปิ่นวิเศษ บ้านซับใต้ นครราชสีมา
1017 ชลธิชา แจ้งสูงเนิน บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1018 สุพจน์ บ้วนนอก บ้านหนองดู่ นครราชสีมา
1019 ศรีคิง แสงพรม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1020 นิพนธ์ แถลงกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
1021 จิตติพงศ์ พรจุติภัทร์ พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1022 รณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
1023 ชัยยันต์ ดวงประเสริฐ บ้านชัยมงคล เพชรบูรณ์
1024 ฉัตรชัย สุวรรณดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
1025 สุวรรณา สิงห์ลอ บ้านตะคร้อโนนทอง นครราชสีมา
1026 แววมณี ไข่มุกด์ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส
1027 นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1028 ยุวดี เชื้ออภัย บ้านซับหวาย นครราชสีมา
1029 วาทิน สิริภูริภากร ศิริบ้านไร่ นครราชสีมา
1030 เฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง บ้านจอหอ นครราชสีมา
1031 พงษ์ชัย ศิริมาศรังษี บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นครราชสีมา
1032 รุ่งกรานต์ ถิรบุญวัฒน์ บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) นครราชสีมา
1033 สุรีย์รัตน์ จงกลาง บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) นครราชสีมา
1034 สุวัฒจณา กะลำพัก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1035 ชลธิศ คงฤทธิ์ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1036 นฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
1037 ละออง มุ่งแซกกลาง หนองอ้อวิทยาคม นครราชสีมา
1038 วาทินี หมอไทย บ้านหัวทะเล นครราชสีมา
1039 ชัยชาญ ยืนรัมย์ บ้านหนองนกเกรียน บุรีรัมย์
1040 วิทยนันท์ โพธิ์ศรี บ้านหนองบัว บุรีรัมย์
1041 จำรัส พิมพาชาติ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
1042 รัชดาวรรณ ผลเจริญ บ้านหนองบัว บุรีรัมย์
1043 ชุติเทพ ทองเรือง บ้านจิก บุรีรัมย์
1044 เฉลียว ชาติรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1045 อภิวัฒน์ พิมพวง วัดกกม่วง สุพรรณบุรี
1046 นพมาศ ห่วงไธสง บ้านโนนโพ สุรินทร์
1047 อิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1048 ประพันธ์ การนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางรอง บุรีรัมย์
1049 สุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
1050 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
1051 สมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์ บ้านทองหลาง บุรีรัมย์
1052 อัฏฐพล สังข์โชติพงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1053 ณัฐวุฒิ สุนทรกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางรอง บุรีรัมย์
1054 อรทัย ศรีพรหม บ้านโคกยางหนองตาสี บุรีรัมย์
1055 ธีระ คนชุม อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1056 วิรัตน์ พรมรักษ์ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1057 นฤนาฏ พงษ์วิลัย วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์
1058 ธนวัฒน์ ฉิมกูล บ้านโคกยางหนองตาสี บุรีรัมย์
1059 สุนีย์ วิเสโส บ้านก้านเหลือง บุรีรัมย์
1060 อรทัย ภูชุม บ้านก้านเหลือง บุรีรัมย์
1061 พิริยะ นาราช บ้านโนนทอง บุรีรัมย์
1062 อำไพ ศรีโพธิ์กลาง บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) บุรีรัมย์
1063 ปราณี พนารินทร์ วัดบ้านหนองสะแบง นครราชสีมา
1064 ไกรวุฒิ ฟูก​โคกสูง​ โนนไทย นครราชสีมา
1065 ศศิวรรณ บุญเขื่อง บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี บุรีรัมย์
1066 กิตติศักดิ์ สมพล ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1067 ทิรา ลีแสน บ้านหนองแวง บุรีรัมย์
1068 บัญชัย สอนตะวงศ์ วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ นครราชสีมา
1069 วิจิตร ม่วงชาติ บ้านสันติสุข บุรีรัมย์
1070 สมพาน เบ็ญณรงค์ อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์
1071 ประหยัด แก้วผลึก บ้านแท่นทัพไทย บุรีรัมย์
1072 จริญญา จันทร์แดง บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี บุรีรัมย์
1073 อารีย์ ลิ้มวัฒนกิตติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
1074 อารีย์ ลิ้มวัฒนกิตติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
1075 ภิรวัฒน์ นะรีรัมย์ ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
1076 กัญภร ศรีงาน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
1077 อุษามณี จันเติบ บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1078 สิทธิกร พะวิขุณี ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
1079 ปณภัช ปัทมาธนาโชติ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี
1080 รังสิวุฒิ ป่าโสม วัดโพธิ์แทน นครนายก
1081 ดวงใจ แจ่มใส อนุบาลบ้านกรวด บุรีรัมย์
1082 เมธีนัณท์ วันดี วันดี บ้านเทพพยัคฆ์ บุรีรัมย์
1083 จรูญ วิศิษฏ์ศิลป์ บ้านเพียแก้ว บุรีรัมย์
1084 สำราญ ตรองติรัมย์ วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1085 ละเอียด อำพินธ์ วัดหงษ์ บุรีรัมย์
1086 ขวัญชาติ วิทักษบุตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
1087 ฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน บ้านเมืองตะโก นครราชสีมา
1088 นิวัติ เสรีวัฒน์ วัดน้ำใส อุตรดิตถ์
1089 สมจิตร จันศรี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
1090 ภัทรภาคย์ โพธิ์จันดี บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1091 เพ็ญศรี ทิพย์อักษร บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1092 พิสิฐชัย เลิศสมพงษ์ อนุบาลบางละมุง ชลบุรี
1093 สมเกษ สะเทิงรัมย์ รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
1094 สุนันท์ สิทธิสาท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1095 จักรพงษ์ ตั้งจิตนฤมาณ ตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา นครราชสีมา
1096 นุชจิรา โจกกระโทก ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี
1097 กิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์ อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์
1098 ภิญโญ โพธิบัติ บ้านหนองนกเกรียน บุรีรัมย์
1099 เบญจวรรณ อุไรรัตน์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
1100 ปัญญา สาลี บ้านหินโคน บุรีรัมย์
1101 พิทยา เยียวรัมย์ ชุมชนเอื้องก่อนาดี นครพนม
1102 วัฒนา พลอาษา โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
1103 หาญ แถวนาชุม ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
1104 วชิระ พลพิทักษ์ เชียงยืนวิทยา นครพนม
1105 วรรณะ ศาลางาม ละหานทรายวิทยา บุรีรัมย์
1106 ภัทรวดี โพธินาแค บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) บุรีรัมย์
1107 ประพัตร์ ศิรินัย บ้านอาลัย ศรีสะเกษ
1108 สุพจน์ สุระเพิ่ม บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
1109 นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า ตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา นครราชสีมา
1110 วีรยา พลหญิงหลวง บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
1111 ผาสุก ไทยยินดี บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
1112 ประยูรศรี เนืองภา บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1113 สุทัศน์ นารถแนว บ้านโนนสูง ปราจีนบุรี
1114 สุเนตร ตักกศิลาพันธุ์ บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1115 ประเสริฐ แก้วมีศรี บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1116 ทองคูณ สีสิ่ว บ้านปากช่องสนามชัย บุรีรัมย์
1117 เอกชัย หมอกไชย วัดโบสถ์ อ่างทอง
1118 วราพงษ์ พรมไธสง อมรสิริสามัคคี บุรีรัมย์
1119 ทรงเกียรติ พรหมทา บ้านหนองโคลน บุรีรัมย์
1120 วิโรจน์ ขาวนอก ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ลพบุรี
1121 กอร์ปเกียรติ สีระสูงเนิน บ้านโนนสูง นครราชสีมา
1122 เสน่ห์ ชาติจันทึก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
1123 พิพัฒน์ โพธ์แก้ว บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
1124 เสนีย์ สมรูป บ้านหนองแวงสามัคคี นครราชสีมา
1125 ธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์ บ้านหินลาด บุรีรัมย์
1126 สมัย ยอดกระโทก บ้านคลองโป่ง บุรีรัมย์
1127 รุจิรา ทองพระพักตร์ บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1128 น้ำค้าง โชยรัมย์ วัดวรดิษฐ์ บุรีรัมย์
1129 ทรงชัย ลิ้มตระกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางรอง บุรีรัมย์
1130 จุฑาวรรณ ภูบัวเพชร ขมิ้นพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์
1131 ไชยรัตน์ พันธ์มา วัดสวนขวัญ นครสวรรค์
1132 ยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
1133 อัมพร แพงมา ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1134 วิรัตน์ ปัญญาคิด บ้านรันเดง สุรินทร์
1135 พัฒนะ สติภา บ้านโสน สุรินทร์
1136 นิยม สุขทอง กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
1137 กนกรัตน์ บานชื่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
1138 ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1139 วัชระ นาคกระแสร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมพระ สุรินทร์
1140 พงศกร จันทร์แจ่ม บ้านหนองหว้า สุรินทร์
1141 สุมณี บูรณ์เจริญ เชื้อเพลิงวิทยา สุรินทร์
1142 หยาดน้ำฝน ทองคำสาร บ้านเมืองไผ่กระท่ม สุรินทร์
1143 ณพพร ปานเพชร บ้านโพนพอุง ร้อยเอ็ด
1144 นิ่ม ศรีละออง บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์
1145 ถาวร สมรูป บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์
1146 กนกพร สร้อยจิต สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
1147 สันสกฤต ศรีกลับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1148 นพดล บัวแก้ว รร.เทศบาล 2 วิภัชศึกษา สุรินทร์
1149 ทองพูน สิงห์แป บ้านกุดมะโน สุรินทร์
1150 เปรมกมล บัวแดง บ้านโนนโพ สุรินทร์
1151 เพียร ว่องไว บ้านระกาสังแก สุรินทร์
1152 ณิชาดา จันทร์กลิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
1153 อารยา พงษ์ชะอุ่มดี บ้านตานี สุรินทร์
1154 พัฒนา สังข์โกมล บ้านละลม ศรีสะเกษ
1155 นิรุตติ์ มีอ่อง บ้านหนองยาว สุรินทร์
1156 มานพ รำจวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1157 โฆษิตติภูมิ แสงทอง บ้านตานี สุรินทร์
1158 ประจวบ ทองประดับ บ้านตาเสาะ สุรินทร์
1159 กฤติเดช ใจกล้า ดาราสมุทร ชลบุรี
1160 สุเชาว์ กิ่งแก้ว บ้านโคกกลาง สุรินทร์
1161 ศินรินทร์ เพ่งเล็งดี บ้านลำดวนพัฒนา สุรินทร์
1162 สมจิตร ดำริห์ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ อุบลราชธานี
1163 นัยณัฏฐ์ ศรีชัย น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1164 พีระพจน์ สุโข บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สุรินทร์
1165 สมโภชน์ ทองประดับ บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
1166 กาญจนา พรหมบุตร บ้านพิงพวย สุรินทร์
1167 ธีรพล บุญสรรค์ ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
1168 ชาติชาย สุวรรณทอง บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์
1169 ศิริวัฒน์ มงคล จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
1170 มงคล สืบศรี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
1171 รุ่งนภา ขอพรกลาง หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
1172 บุญรัตน์ มลคล บ้านตาเสาะ สุรินทร์
1173 สาคร มีโชค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโชคชัย นครราชสีมา
1174 กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
1175 นันทนา สมพร้อม อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
1176 บุญจิรา ชูพันธ์ บ้านปากคลอง 31 นครนายก
1177 ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
1178 ชัญญ์ศมน เพิ่มพนิชคำสกุล บ้านโพนโก สุรินทร์
1179 นิติกร สุขสานต์ บ้านสะทืด สุรินทร์
1180 ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1181 กำธร ทองเปลว อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1182 ไพรัตน์ นารี บ้านกางของ สุรินทร์
1183 อภิชาติ เอี่ยมสะอาด บ้านสบาย ศรีสะเกษ
1184 ปณิธาน แจ่มแจ้ง วัดห้วยหิน บุรีรัมย์
1185 เจษฎา บุญสอน บ้านโคกลำดวน สุรินทร์
1186 ปฐม อินทร์ปรุง บ้านกระดาน สุรินทร์
1187 สุริยา ดุจจานุทัศน์ บ้านจารพัต สุรินทร์
1188 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1189 ธัชพงศ์ มีแก้ว วัดพะเนียงแตก นครปฐม
1190 เฉลิมพล พรหมสูง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1191 ปิยฉัตร อินทร์นุช สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1192 สุรธัณย์ ดวงกุลวรเสฏฐ์ รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ
1193 มหัทธยุทธ์ จันดาเพ็ง บ้านแนงมุด สุรินทร์
1194 สุรจักษ์ ประดับประดา บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1195 จุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช บ้านหนองแวง สุรินทร์
1196 บรรจง สุวงศ์ จตุคามวิทยา สุรินทร์
1197 พจนา กงแก้ว สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1198 ศุภนัชญ์ บุญปลอด เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1199 ธีระศักดิ์ บุดดางาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1200 เจนณรงค์ วิธีดี บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ขอนแก่น
1201 นงค์นุจ แซ่จึง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
1202 คำรื่น ทองเหลื่อม บ้านโป่งกะสัง นครราชสีมา
1203 จอมนรี ดงหงษ์ บ้านโชกใต้ สุรินทร์
1204 กรวรรณ เพชรแสง หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
1205 กมลมาศ กรวยทอง หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
1206 จุไรรัตน์ สุภาวหา หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
1207 พงษ์ศักดิ์ พางาม บ้านวังปลัด สุรินทร์
1208 ธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1209 ชูชาติ คิดดี ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์
1210 ชวนชม วิบูลย์เพ็ง บ้านกระดาน สุรินทร์
1211 อรุณี ศรีนนท์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1212 เสถียร เทวา บ้านสร้างหว้า ศรีสะเกษ
1213 ชัยธัช ชัยชวาลทัศ ท่าแสงวิทยายน กาฬสินธุ์
1214 นวพรรณ มะลิรักษ์ รร.บ้านสิริขุนหาญ ศรีสะเกษ
1215 ณัฐวุฒิ นามวงศ์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
1216 ไพรัช ก้านเกษ บ้านปลาขาว ศรีสะเกษ
1217 อัญชลี เกษมสุข บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ ศรีสะเกษ
1218 ปภาวรินทร์ ทองสุข เพียงหลวง 14ฯ ศรีสะเกษ
1219 เชนทร์ ผางนินธนกุล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1220 สมสุข ลาสุนนท์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1221 สุริยนต์ จันทร์แจ่ม รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
1222 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
1223 ถาวรณ์ วังสำเภา รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
1224 บรรหยัด สุริพล กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1225 โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ศรีสะเกษ
1226 ภูมิเดช สุขอ้วน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1227 ไพมณี สุระเสน บ้านโตนด ศรีสะเกษ
1228 ปิยะนารถ เหมือนมาตย์ บ้านโคกระเวียง ศรีสะเกษ
1229 นภาพร อักษรเจริญสุข รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
1230 เมธกานต์ มีคุณ บ้านหนองยาว ศรีสะเกษ
1231 ก้านแก้ว พันอินทร์ บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ศรีสะเกษ
1232 ชระริน พันธ์สวัสดิ์ บ้านโนนไหล่-หนองเลิง ศรีสะเกษ
1233 ประกาสิทธิ์ ศรีลา บ้านสว่างโนนทอง อุบลราชธานี
1234 พัชรินทร์ สีเหลือง บ้านภูดินพัฒนา ศรีสะเกษ
1235 กาญจนารัตน์ ธรรมพร วนาสวรรค์ ศรีสะเกษ
1236 ราตรี วันทา บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1237 จิระศักดิ์ สาระพงษ์ บ้านกะกำ ศรีสะเกษ
1238 วิฑูรย์ ศิริวงศ์ บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1239 ไสว บุตวงษ์ หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
1240 อนงค์ บุดดาวงษ์ บ้านไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
1241 จิระยุทธ์ จันภักดี บ้านปราสาทกวางขาว ศรีสะเกษ
1242 ศศิภา ต่อพิทักษ์พงศ์ อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
1243 นราธิป สมพงษ์ บ้านกันตรวจ ศรีสะเกษ
1244 อุดม ยกพล รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1245 สุขเกษม คำแพง รร.โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ
1246 พงษ์ศักดิ์ นาคญวน บ้านอาวอย ศรีสะเกษ
1247 ศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1248 ไพศาล พันธ์ภักดี บ้านหลัก ศรีสะเกษ
1249 สุทธิชัย สายทอง วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
1250 ชลลัดดา มากนวล ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1251 สัญญา ใจมนต์ บ้านเสลาสุขเกษม ศรีสะเกษ
1252 แสงชัย เตารัตน์ รร.โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
1253 ธีรวิทย์ กวดขัน บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1254 ธีรศักดิ์ นรดี วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
1255 จิราลักษณ์ ทุ่มแห่ว บ้านกำแมด ศรีสะเกษ
1256 ยุทธพิชัย ศิริพงษ์ บ้านสะกาด สุรินทร์
1257 วินัย ประทุมวัน บ้านคล้อโคกกว้าง ศรีสะเกษ
1258 พิมพ์ลภัส ศรีระเริญ มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
1259 อายูรีย์ ขุนเปีย บ้านบางขาม ปราจีนบุรี
1260 สิรินุช สุขกาย กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1261 พีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล บ้านดอนแดง อุบลราชธานี
1262 ถนอม พัฒพินิจ บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1263 วีระพงษ์ มูลศิริ บ้านตากวน สุรินทร์
1264 ไพริน ผมพันธ์ บ้านโกทา ศรีสะเกษ
1265 ทรัพย์ ทองแท้ บ้านหัวนา มหาสารคาม
1266 เกรียงศักดิ์ บุญขวาง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
1267 รตนกร เขตสกุล ตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ
1268 อุดร ปิยะวงษ์ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
1269 เอกชัย นาครินทร์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
1270 ศุภวัฒน์ ไชยปัญญา รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1271 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
1272 วิเชียร ไชยภักดิ์ บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
1273 สุทธิศักดิ์ เกตษา วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
1274 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1275 ณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ รร.ไตรมิตร ศรีสะเกษ
1276 กุลปรียา แก้วศรีหาวงศ์ บ้านหนองหว้า ศรีสะเกษ
1277 สุรวุฒิ พิลัย บ้านอ้อมแก้ว ศรีสะเกษ
1278 บัญชา พรหมทา บ้านเหล็ก ศรีสะเกษ
1279 สุพิชชา วงศ์ภักดี บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1280 มานิตย์ ทองดี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1281 ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม บ้านหัวเหล่า ศรีสะเกษ
1282 ประยูร กิ่งมณี บ้านโนนเรือคำบอน ศรีสะเกษ
1283 ตรีภพ สีดา รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ
1284 นวพร ขันทอง โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีสะเกษ
1285 ประไพจิตร ภูมิภักดิ์ อนุบาลวัดพระโต ศรีสะเกษ
1286 ปัณณ์พร สมร บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1287 นนท์ หวังผล บ้านดอนก่อ อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1288 วีระวัฒน์ เกษเจริญคุณ บ้านเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
1289 อนุพงษ์ บุญธรรม บ้านหัวดง ร้อยเอ็ด
1290 ชุติอร ประทีปทอง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1291 เสกสรรค์ ยุภาศ ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
1292 นวลฉวี ทานุกรม บ้านห้วยดู่ อุบลราชธานี
1293 จินตนา แสนทวีสุข ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อุบลราชธานี
1294 วรณัน นรมาตย์ ประชาสามัคคี (บ้านหนองมะนาว ) อุบลราชธานี
1295 ธนาธิป สอนอาจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
1296 พงษ์ศักดิ์ ตรีรัตน์ หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
1297 เข็มทอง แก้วเนตร อนุบาลลูกรัก อุบลราชธานี
1298 นิรมิตร คำปัญอ่อน บ้านดงเมย อุบลราชธานี
1299 นารอน ทับสกุล บ้านยางลุ่ม อุบลราชธานี
1300 สมถวิล สายสุพรรณ บ้านหนองมะแซว อุบลราชธานี
1301 อุไร กำทอง บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
1302 สัมฤทธิ์ เชื้อแก้ว บ้านผาแก้ว อุบลราชธานี
1303 สิริกร พรมทา บ้านหัวคำ อุบลราชธานี
1304 บุปผา จำปาทอง ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
1305 ธิดารัตน์ เหลาผา บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
1306 ประจักษ์ รุ่งแสง บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
1307 อรุณ เจริญลอย บ้านห้วยยาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
1308 ชมพูนุท อุ่นศรี บ้านนาเลิน อุบลราชธานี
1309 กัณทิยา ศรีชื่น อนุบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1310 ลลิตา แก้วกัญญา บ้านผาแก้ว อุบลราชธานี
1311 อดิศร ศรีทา บ้านหนองสองห้องดอนตูม อุบลราชธานี
1312 วุฒิภัทร แก้วกลึงกลม ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย อุบลราชธานี
1313 เฉลิมชัย คืนดี บ้านถนนหักใหญ่ นครราชสีมา
1314 นันทศักดิ์ โพธิ์คาร บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
1315 มยุรฉัตร ศรีทา บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
1316 อุทุมพร คำศรี บ้านหัวเห่ว อุบลราชธานี
1317 มนตรี พันธ์จันทร์ บ้านนาบัว อุบลราชธานี
1318 พรปวีณ์ ศรีบุดดา บ้านหนองมุก อุบลราชธานี
1319 อาทิตย์ ศรีแสงเมือง บ้านเอือดใหญ่ อุบลราชธานี
1320 ครุฑทอง หอมชื่น บ้านซำบอน บึงกาฬ
1321 ไพศรี สุจริต บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1322 รัฐวัลย์ เหมือนมาตร วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
1323 สุจิตรา กฤษณะกาฬ บ้านนาเรียง ยโสธร
1324 อรุณวรรณ ไชยศาสตร์ บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) อุบลราชธานี
1325 ปริญาญา สายแสง บ้านสะพานโดม อุบลราชธานี
1326 อมรรัตน์ ภัควันต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
1327 ภัทรชัย ครองยุติ บ้านหนองทามใหญ่ ศรีสะเกษ
1328 สุรกิต ก้อมสา บ้านภูเขาขาม อำนาจเจริญ
1329 กลอยใจ บุญลือ บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ อุบลราชธานี
1330 เปรมฤทัย พรหมกสิกร พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
1331 สมเพียร คำชมภู บ้านโนนขุมคำ อุบลราชธานี
1332 วรวัส โพธิ์งาม บ้านนานวน อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1333 นิภาพร รอบรู้ บ้านพังเคน อุบลราชธานี
1334 มานพ บุษดี พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
1335 ณัฏฐ์ธญา จารุเกษม บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ อุบลราชธานี
1336 พัทยา พิมพันธ์ บ้านสร้างใหญ่ ศรีสะเกษ
1337 สุรศักดิ์ จันทะนาม บ้านบาก อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1338 ศิลธรรม ทองไข บ้านหนองสะแก เพชรบูรณ์
1339 จรัญ วะริสา บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี อุบลราชธานี
1340 อุทัย ชานนท์ นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 อำนาจเจริญ
1341 ประมาณ หอมนาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ
1342 จินดา ทับพวง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ
1343 นิษารัตน์ พันธา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ
1344 พลวัฒน์ โมหา บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
1345 จำนงค์ มาลา บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1346 บัญญัติ คำประภา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
1347 ณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง เดชอุดม อุบลราชธานี
1348 อุตรี เชื้อประทุม บ้านหนองสนมพะลาน อุบลราชธานี
1349 ณัทกาญจน์ สุทธิประภา บ้านนานวล อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1350 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
1351 สุรินทร์ อินทะวงศ์ บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว อุบลราชธานี
1352 ธวัชชัย พันธ์ดี บ้านแก้ง อุบลราชธานี
1353 กกบุญ บัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
1354 อาภารัตน์ กลัวผิด บ้านนานวล อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1355 วชิระ วุฒิเสลา บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
1356 จันทิมา ยางนอก บ้านจอหอ นครราชสีมา
1357 บัณฑิต จันทะมุด บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) อุบลราชธานี
1358 เชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ บ้านท่าโพธิ์ศรี อุบลราชธานี
1359 นภาพร เดโชชัย อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) อุตรดิตถ์
1360 สรสิทธิ์ กลิ่นบัว บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
1361 สิทธิศักดิ์ กุลโท บ้านโนนสวาง อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
1362 วิลาวัลย์ ศรมณี บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
1363 ศิริพร ถาวร นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี
1364 สมชาย อินทะนู บ้านแก้ง อุบลราชธานี
1365 เอกราช บุราชรินทร์ บ้านจำนันสายเจริญ ศรีสะเกษ
1366 ปาริฉัตร บุดดีสิงห์ บ้านอุดมชาติ อุบลราชธานี
1367 วิวัฒน์สุกรี พลแสน ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
1368 ธีรนันท์ พูนพิน บ้านป่าแขมหนองเรือ อุบลราชธานี
1369 วิฑูรย์ ลาสิงห์ บ้านแก้งสมบูรณ์ อุบลราชธานี
1370 ทรงวุฒิ ชนะพาห์ บ้านโนนกุง อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1371 วิไลลักษณ์ คุณมี ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุบลราชธานี
1372 ฤทธิชัย สายโพธิ์ บ้านกุศกร อุบลราชธานี
1373 เกษร นพคุณ วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
1374 จิตประสงค์ ทมะนันต์ บ้านดอนใหญ่ อุบลราชธานี
1375 ประจบ กำเนิดสิงห์ บ้านคลอง สุรินทร์
1376 วุฒิไกร อรจุล บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน อุบลราชธานี
1377 วิชัย เรืองสา ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น อำนาจเจริญ
1378 สันติสุข โมฬา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
1379 นายประพันธ์ มีศิริ บ้านอุบลสามัคคี บุรีรัมย์
1380 ทองพูล สิงห์บุตร บ้านฟ้าห่วน อำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
1381 ทิพย์ธิญากร วงศ์คำ บ้านตุ อุบลราชธานี
1382 มาลัยทิพย์ วงษ์ภักดี บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
1383 ปิยาภรณ์ สงตลาด ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1384 สุนันทา พิณโท บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1385 พิสัณห์ อินลี บ้านสันก้างปลา เชียงราย
1386 ดารากรณ์ อัปกาญจน์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
1387 อรทัย ทองแล็ง ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1388 คมศักย์ เก๋งแก้ว บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ อุบลราชธานี
1389 วีระวัฒน์ พิณโท บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1390 ประพิศ รัตนคม สายอักษร กรุงเทพมหานคร
1391 จริยา สาระมี บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1392 สมัยพร เผ่าสีหา บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) อุบลราชธานี
1393 ธีระพงษ์ แสงสว่าง ประชาสามัคคี อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1394 เมตตา ไชยกุล บ้านขี้เหล็ก อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
1395 สังเวียน แสนสวัสดิ์ เทพพิทักษ์พิทยา อุบลราชธานี
1396 อักษรศิลป์ กึ่งวงศ์ บ้านขี้เหล็ก อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
1397 อนุรักษ์ คำภริยา มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1398 จิรยุทธ พุฒตาลดง รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
1399 สมจินต์ ทองไสล บ้านโคกก่อง อุบลราชธานี
1400 แก้วสุข เกษมสุข คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1401 สุภาณี สิงห์ธีร์ บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1402 ทิพพาภรณ์ ไชยพัฒน์ เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี
1403 สุดสาคร นามสุวรรณ น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
1404 ช้วน รักสมบัติ​ ขามนาเพียงโคกยาว อำนาจเจริญ
1405 สมพรพนม ลาภรัตน์ บ้านดอนดู่ อำนาจเจริญ
1406 ชาคริต พรมเสน บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
1407 เดือนรดา วัชรนิติธรรม ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1408 รุ่งทวี พรรณา หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี
1409 ผดุงศักดิ์ คำผาลา นาวังกุดตากล้า อำนาจเจริญ
1410 นันธิดา ปฎิวรณ์ บ้านยางช้า อำนาจเจริญ
1411 อุทัย คำผาลา ขามนาเพียงโคกยาว อำนาจเจริญ
1412 อาภรณ์ ดารุนิกร อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
1413 มุณี สุระสาย วัดพวงนิมิต สระแก้ว
1414 จักรภัทร ธงไชย บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง อำนาจเจริญ
1415 อรวรินทร์ จันดีเทพ ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
1416 พีระพงษ์ สิงห์จันทร์ นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
1417 บุหลัน ปุยวงศ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1418 พิชญาภา เรืองศรี ขามนาเพียงโคกยาว อำนาจเจริญ
1419 พยนต์ น้อยนาดี วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
1420 พิกุล พรมโย วัดทุ่งยาว ลำพูน
1421 เจนณรงค์ สุตะภักดิ์ บ้านท่ายางชุม อำนาจเจริญ
1422 สุทัศน์ จริยาโสวรรณ บ้านหนองศรีจันทร์ ตรัง
1423 รื่นฤดี พุทธพันธ์ ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี
1424 เชิดชัย ลุยพิมพ์ บ้านกองโพน อุบลราชธานี
1425 ประภาส ลาสุดตา บ้านโนนกาหลง อุบลราชธานี
1426 ไพวัลย์ สาลี บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1427 สวลี บุญเลียง บ้านกุดตากล้า ยโสธร
1428 เบ็ญจภรณ์ แสนรัตนทวีสุข บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
1429 พีระยุทธ หาญชนะ บ้านบัวราษฎร์บำรุง สกลนคร
1430 สุดใจ ภู่เทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
1431 ดวงสมพร สำราญเริญ บ้านท่าช้าง อุบลราชธานี
1432 ประภัสสรา บุญชิต บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
1433 วัลภา โสภะสุนทร ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี
1434 สกล ใจตรง บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
1435 อริยวุฒิ แก้วศรี บ้านหนองบัวฮี อุบลราชธานี
1436 วาทิต ลาภมูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม
1437 เสกสิทธิ์ แสนทวีสุข บ้านตาลอย-หนองคัน ศรีสะเกษ
1438 นิติพงศ์ ศรีวงษ์ชัย บ้านนาคาย อุบลราชธานี
1439 อภิชาติ ฉัตรสุวรรณ ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1440 มัทนี พิบูลย์ บ้านห้วยแดง อุบลราชธานี
1441 สุวิมล ยามประโคน อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1442 อภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กำแพงเพชร
1443 อาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) อุบลราชธานี
1444 อัศทิยา ศุภโกศล บ้านเลิงบาก อุบลราชธานี
1445 ชาญวิทย์ กรวยทอง บ้านหนองผือโนนแคน สุรินทร์
1446 ไพศาล สมบูรณ์ บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สกลนคร
1447 เพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์ บ้านโนนแดง อุบลราชธานี
1448 โกศล วรพุฒ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
1449 มนตรี ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1450 ธนิตชาติ ทองมงคล บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
1451 อนุพนธ์ ทองรุ่งโรจน์ บ้านหนองสองห้อง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
1452 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
1453 วิไล ท้าวเเก้ว บ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธานี
1454 อรัญญา สูงเรือง บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ศรีสะเกษ
1455 ประวัติ​ ปัญญา บ้านแก้งสมบูรณ์ อุบลราชธานี
1456 อุบลวรรณ หอมสิน ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
1457 ศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
1458 ธนวรรษ ชิณโชติ เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำนาจเจริญ
1459 สำรอง คำศรี เทพพิทักษ์พิทยา อุบลราชธานี
1460 ประสิทธิ์ สาริบูรณ์ บ้านหนองบัว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1461 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1462 นาวิน ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
1463 ปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ บ้านสร้างมิ่ง อุบลราชธานี
1464 ยุทธนา ไชยกุล บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) อุบลราชธานี
1465 ไชยทวี อารีรักษ์ บ้านหนองเลิงคำ ยโสธร
1466 ถาวร โสมณวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี
1467 สุประวีณ์ ธาตุทอง บ้านโคกวัด สุรินทร์
1468 นวลจันทร์ บุญคำ บ้านนาโพธิ์ ยโสธร
1469 นิพนธ์ ดารุนิกร อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
1470 วิไลวรรณ แก้วบัณฑิต บ้านหนองกุงดอนบาก อุดรธานี
1471 อานนท์ กฤษณะกาฬ บ้านนาโป่ง ยโสธร
1472 ประกาศ สว่างวงษ์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
1473 วานิช ทานะเวช โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
1474 พัชรินทร์ สุรินาม บ้านคำน้ำสร้าง ยโสธร
1475 อดุลย์ สาระบาล บ้านกุดไกรสร ยโสธร
1476 ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
1477 อรรคพล บรรลุศิลป์ ประชารัฐวิทยา อำนาจเจริญ
1478 วิภาดา พรรษาดวงชอุ่ม วัดแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
1479 อุไร ถิ่นเซโปน นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 อำนาจเจริญ
1480 สุทัศน์ คำแพง บ้านนาโพธิ์ ยโสธร
1481 นรีรัตน์ นาครินทร์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
1482 หอมไกร จันทคุปต์ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
1483 รัฐสรรค์ ทศชา วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
1484 สมชัย วงษ์พานิช บ้านโนนขุมคำ อุบลราชธานี
1485 สุพจน์ เกษสุภะ บ้านเขาจาน สระแก้ว
1486 ภานรินทร์ แผ่นศิลา บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
1487 สุดใจ สุบินทร์ บ้านโพธิ์แคน ศรีสะเกษ
1488 กฤษฎา กัลปดี บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นครราชสีมา
1489 กนกอร บุญกว้าง บ้านยางเทิง อุบลราชธานี
1490 เพ็ญแข เสริมศรี วัดแหลมฉบัง ชลบุรี
1491 ไพร สำเนียงนวล บ้านโนนทองโนนสะอาด มหาสารคาม
1492 สุพรรณี ธงชัย บ้านบ่อบึงโพนจาน ยโสธร
1493 กาญจนา ทองคำ บ้านศิริพัฒนา ยโสธร
1494 วีระยุทธ งามล้วน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ยโสธร
1495 ทิวา วรโยธา เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1496 ปวีนา รวมธรรม บ้านป่าชาด ยโสธร
1497 พินิจ สายงาม บ้านนางาม ยโสธร
1498 วิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ยโสธร
1499 วรวิช บุญประสิทธิ์ ชุมชนนาทมโคกก่อง ร้อยเอ็ด
1500 เฉลิม พันธ์สวัสดิ์ อุดมวิทย์ มุกดาหาร
1501 อมินตา สำเร็จผล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1502 ไพวรรณ พันธ์ภูมิ ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1503 พินิจ อุประโจง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าซาง ลำพูน
1504 วิรุณพงศ์ สมชม บ้านดงกลาง ขอนแก่น
1505 สุพจน์ ศรีบุตร บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1506 สุภาพร เมืองโคตร ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
1507 บุญยิ่ง พรมจารีย์ วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
1508 สุมิตร การินทร์ บ้านนางาม ยโสธร
1509 สมควร ธรรมากาศ แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย
1510 ชุลีกร นามสละ อนันตา กรุงเทพมหานคร
1511 จุฑามาส เรืองบุตร บ้านเหล่าเมย ยโสธร
1512 สนธยา เหิมหาญ ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ
1513 ทรงฤทธิ์ พรประภา ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
1514 คมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
1515 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
1516 สุชาติ ทักขิโน สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1517 ประทีป เพิ่มชีวา บ้านโนนตาล นครราชสีมา
1518 ธิติพงศ์ ต่อติด บ้านห้วยหล่อดูก เชียงใหม่
1519 วิชัย ทองประภา เทพสวัสดิ์วิทยา สกลนคร
1520 ธีระ เลิศอาวุธ ปู่ด้วงศึกษาลัย ชัยภูมิ
1521 ปรเมศวร์ ฦาชา ภูเขียว ชัยภูมิ
1522 ไพโรจน์ เดชโนนสังข์ บ้านปอบิด นครราชสีมา
1523 ธนูทอง วันชา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1524 วีรยุทธ สิงหะหล้า วัดบ้านดาบ พระนครศรีอยุธยา
1525 จตุพล ตอสกุล อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
1526 จิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
1527 ณัฐฌา เศษดา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม
1528 เกรียงไกร กอวิเศษ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
1529 พิศณุ ชาติปรีชา โพธารามพิทยาคม นครราชสีมา
1530 โอภาส เชื้อมีแรง บ้านบึงโพธิ์ พิจิตร
1531 สุพรรณีย์ เทียมขุนทด ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
1532 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1533 พรณรงค์ สิทธิ์ขวา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง สระบุรี
1534 ฉลอง คุณประทุม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1535 วิเชียร แสนโคตร วัดบ้านไผ่ สระบุรี
1536 รัตนพร เหล่าคนกล้า บ้านหนองกุง ชัยภูมิ
1537 ดาวจิตร สีอาจ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1538 รวมพล แก้วอรุณ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1539 สมพงษ์ รักษาราษฎร์ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
1540 อภิชัย ศรีโท ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กาฬสินธุ์
1541 เผด็จ ศรีนอก บ้านหนองจาน นครราชสีมา
1542 แววดาว กกกนทา หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น ชัยภูมิ
1543 สินสมุทร์ จูมศรี บ้านโนนสง่า ชัยภูมิ
1544 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1545 ทรงกลด หิรัญเกิด สามหมอวิทยา ชัยภูมิ
1546 สมเกียรติ ไกรราษฎร์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1547 ประเสริฐ ต้นโนนเชียง รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
1548 เศรษฐวัชร มัชปาโต บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
1549 ณรงศักดิ์ หลวงพล โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง หนองบัวลำภู
1550 สำรอง นามมุงคุณ อ่างทองวิทยาคม ขอนแก่น
1551 เสกสรรค์ เขียวไกร หนองแคนวิทยา กาฬสินธุ์
1552 สำรวย อำมาตหิน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
1553 พัชรี นันท์ดี อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1554 จรรยา บุญศรีประภาน บ้านวังหว้า ขอนแก่น
1555 บุษรา เพ็ชรแสน วัดบ้านตะเภาหนุน นครราชสีมา
1556 พิเชฎ พรมพิมพ์ รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ สมุทรสงคราม
1557 วีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
1558 ประภัสศร บุดดีเหมือน บ้านห้วยบง ขอนแก่น
1559 เฉลิมชัย สมท่า หนองม่วงประชานุกูล ขอนแก่น
1560 ธีระพงษ์ พลสูงเนิน อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1561 จาริญา เพียสาร บ้านแท่น ขอนแก่น
1562 สุภาภรณ์ อินหวัน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 เชียงใหม่
1563 อัศวิน ศิลาพิมพ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
1564 วิไล เวียงทอง บ้านธาตุ ขอนแก่น
1565 ธวัชชัย เหมวงษ์ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ
1566 ณฐชนนท์ ขำมี บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1567 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
1568 วิมาน รถหามแห บ้านโนนหนองแวง ขอนแก่น
1569 สุภาวดี ภาระดี รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
1570 ณฐฐพณ ลูกคำ บ้านหนองแดง ขอนแก่น
1571 สิทธิพงษ์ จันทะวงศ์ สันติรักษ์ หนองคาย
1572 สุพจน์ ประภัยวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแซะ ชุมพร
1573 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
1574 สมกิจ คำอ้อ บ้านนาข่าท่า นครพนม
1575 มรกต แก้วสมบัติ บ้านบะแต้ ขอนแก่น
1576 ไพบูลย์ นนทะบุตร บ้านเชียงพัง อุดรธานี
1577 ชัยยงค์ คลังกลาง อนุบาลหนองควาย หนองคาย
1578 สายยนต์ แก้วแสนเมือง บ้านโคกฟันโปง ขอนแก่น
1579 สุริยา โนนเสนา วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
1580 วิชัย สมีแจ่ม บ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม
1581 วิทยา งามพรม บ้านหนองขาม นครราชสีมา
1582 อุทัยวรรณ เพียรธรรม บ้านวังเวินกุดหล่ม ขอนแก่น
1583 สมจิตร ชัยบัง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1584 สนธยา นามเสริฐ บ้านเสือเฒ่า ขอนแก่น
1585 ศศิประภา แสงโทโพ บ้านหนองตับเต่า ขอนแก่น
1586 วาทิต นครราช บ้านหนองบะโคกสว่าง ขอนแก่น
1587 สราวุธ กุลสุวรรณ หนองผักตบศรีสมบูรณ์ ขอนแก่น
1588 วัฒนา ขันแข็ง บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
1589 วิโรจน์ ก้านบัวแย่ง บ้านห้วยผักกูด เพชรบูรณ์
1590 สมร พงษ์พันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา
1591 เพ็ญพร ศรียางนอก บ้านห้วยยาง นครราชสีมา
1592 สุรศักดิ์ บัวโฮง หนองหลวงศึกษา สกลนคร
1593 สมใจ เทพจั้ง บ้านลอมคอม ขอนแก่น
1594 วีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
1595 สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี บ้านภูดิน อุดรธานี
1596 สิทธิชัย บุตรมาตย์ เชียงคาน เลย
1597 วีระศักดิ์ มาตย์นอก ชุมชนบ้านปากสวย หนองคาย
1598 ทวี สีหามาตย์ บ้านชาดศรีสมบูรณ์ ขอนแก่น
1599 ณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว วัดทางหลวงโพธิ์ทอง นนทบุรี
1600 ณัฐธิชา นาบำรุง บ้านจอหอ นครราชสีมา
1601 ชญาภา ทนุบำรุงศิลป์ บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ อุดรธานี
1602 โกวัฒน์ ศรีอุบล บ้านไทยเจริญ สกลนคร
1603 จรัญ รัตนสีลา บ้านโนนเมือง หนองบัวลำภู
1604 ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ พะเยา
1605 สงกรานต์ ขุนนนท์ บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ขอนแก่น
1606 ณภัฏ ปัทถาพงษ์ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ขอนแก่น
1607 พรรณชาติ ชูสอน บ้านซับบอนซับเจริญ ขอนแก่น
1608 ไกรษร โกมาลย์ จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
1609 ชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ชนบทศึกษา ขอนแก่น
1610 สุเทพ ทองจำรูญ โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด
1611 สมภาร วงษ์สม บ้านอุ่มไผ่ นครพนม
1612 วาสนา คงสมมาตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1613 วารุณีย์ วิชัยดิษฐ รร.ทม.ท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี
1614 สุพจน์ เอ็นดู บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ขอนแก่น
1615 อุทัย มธิปิไขย์ บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ขอนแก่น
1616 สัญญา ประชากูล บ้านปอแดง ขอนแก่น
1617 วรวิช หอมระหัส บ้านยอดห้วย ขอนแก่น
1618 ประมวล ศรีกุตา ไตรคามประชาพัฒนา ขอนแก่น
1619 อภิสิทธิ์ มะโนดี มัญจาศึกษา ขอนแก่น
1620 ผ่องศรี ไกรขุนทศ บ้านหนองอรุณ ขอนแก่น
1621 วันทรงชัย สระบัว โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
1622 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
1623 ณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์ สีดาวิทยา นครราชสีมา
1624 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
1625 สมาน รัจตนวงศ์ หนองหลวงศึกษา สกลนคร
1626 ช่วยศักดิ์ จันทะแสน บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ร้อยเอ็ด
1627 จารุณี มหาคราม ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
1628 ชยทัต ดีเลข บ้านนาตาลใต้ อุบลราชธานี
1629 อนุชา คำภาบุตร บ้านทุ่งมหาชัย กำแพงเพชร
1630 น้ำเพชร ศิริพร บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
1631 นิกร ผาบจุงกุง อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
1632 กัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติ บ้านป่าเหว ลำปาง
1633 ธราดล ทันตาหะ บ้านโนนสมบูรณ์ หนองบัวลำภู
1634 นงลักษณ์ นิวงศ์ษา บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อุดรธานี
1635 สมพงษ์ ตรีสัตย์ บ้านหงษาวดี อุดรธานี
1636 ทินกร พรหมอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1637 นาฎลัดดา อ่อนคำ บ้านโพนงามหนองตุ อุดรธานี
1638 อดิศักดิ์ ศรีเสน บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี
1639 ยุทธนา ศรีประเสริฐ บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี
1640 รัฐพงษ์ รัฐสมุทร รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
1641 วีระศักดิ์ บัวโค บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) สกลนคร
1642 จรูญ คันธะระ น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี
1643 คำพูน วันนา ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
1644 วิทยา บ่อบัวเงิน บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า อุดรธานี
1645 บัณฑิต จันทบาล วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1646 วิสุทธิ์ พิมพ์สุด ภูพานวิทยา อุดรธานี
1647 สาวิตรี พิมคีรี จำปาโมงวิทยาคาร อุดรธานี
1648 นาถตะยา จันทร์โพธิ์ศรี อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
1649 สมบัติ นามขัน บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก มหาสารคาม
1650 เอี่ยมสกุล หมุนลี รร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม อุตรดิตถ์
1651 ทัศนีย์ แสนชมภู บ้านโคกผักหอม อุดรธานี
1652 กิตติยา ดวงจันทร์ทอง บ้านจำปาโนนสะอาด อุดรธานี
1653 แสงเดือน สุขรมย์ บ้านสี่แจ อุดรธานี
1654 จีรวัฒน์ พลอุทัย ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
1655 ผดุงศักดิ์ วันจงคำ บ้านศาลา อุดรธานี
1656 อุทัย ชารัญจ่า เพชรหนองขาม นครราชสีมา
1657 จิรารัตน์ สีแจจันทร์ จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
1658 วิสุทธิศักดิ์ ป้องเรือ บ้านสวัสดี อุดรธานี
1659 สุพิชญา ชื่นอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1660 ประเสริฐ สายมนตรี บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ อุดรธานี
1661 องอาจ ญาตินิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม
1662 อุไร คำภาแก้ว บ้านค้อน้อย อุดรธานี
1663 พีรณัฐ กล้าหาญ ไชยวานวิทยา อุดรธานี
1664 โยธิน ภูมิเพ็ง บ้านตาดโนนทองหลาง อุดรธานี
1665 สไกร สีทวนฐาน บ้านโพนสูง อุดรธานี
1666 กฤษภรณ์ ราตรีวงค์