Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ การจัดการค่ายพักแรม
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
2 ศรีคิง แสงพรม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
3 วนิดา พันธุราษฎร์ บ้านป่าตุ้ม เชียงใหม่
4 วุฒิชัย ใยบัว บ้านป่าตุ้ม เชียงใหม่
5 วัลลภ อินทรชุมนุม บ้านห้วยบอน สงขลา
6 วินิตา สร้อยเพชรประภา องครักษ์ นครนายก
7 ภาวนา ทั่งพรม อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
8 พนิดา สาสิมมา บ้านร่องสมอ ขอนแก่น
9 เกวลิน รัตน์มงคล แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
10 เพชรีย์ ทองมั่น บ้านกระบูน อุบลราชธานี
11 นภาวัลย์ เทียบคำ บ้านร่องสมอ ขอนแก่น
12 สาลินี วรรณคำ บ้านหนองตะเคียน บุรีรัมย์
13 นรา มะเย็ง บ้านธารทิพย์ ยะลา
14 สาณี โสประโคน บ้านหนองตะเคียน บุรีรัมย์
15 พัฒนะ สติภา บ้านโสน สุรินทร์
16 กรกช ฉันทวิชานนท์ ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
17 กฤตภาส เทิบจันทึก ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ เชียงใหม่
18 ณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ บ้านแม่เทย ลำพูน
19 เศกสันติ์ แสงใสแก้ว บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
20 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
21 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
22 วิจิตรา จันทร์เขียว บ้านถํ้าตลอด สงขลา
23 กฤตยภัทร สีทาสังข์ บ้านโป่งกวาง เลย
24 สมพร ศรีสวัสดิ์ บ้านท่าเทศ ตรัง
25 นิคล ไชยช่วย มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
26 นันทศักดิ์ โพธิ์คาร บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
27 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
28 รัตนา อนันตชาติ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
29 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
30 สายจิตต์ คำรัตน์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
31 สุชาฎา ชนประเสริฐ ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
32 ผ่องศรี บุญกู่ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
33 ทินกร พลศรี กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
34 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
35 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
36 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
37 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
38 จิราภรณ์ จันทร์โชติ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
39 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
40 สร้อยสุดา บุญช่วย บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
41 วัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
42 ณัธกิจ กองช้าง วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
43 กาญจนา ทองดีเลิศ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
44 พรทิพย์ สุขอร่าม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
45 ชาญวิทย์ สันดอน บ้านตะเคียนราม ศรีสะเกษ
46 อรวรรณ วิชัย แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
47 อัฐภิญญา ถาวร แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
48 ณัฐพร ไตรพรม แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
49 สุวคนธ์ อุทัยศรี บ้านตาเกาตาโกย อุบลราชธานี
50 สุเทพ ทองสีไพล แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
51 จิราพร ฐิตินันท์วรกุล บ้านห้วยโป่งอ่อน แม่ฮ่องสอน
52 ธีรพจน์ กัญญาสุด บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
53 ธีรพจน์ กัญญาสุด บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
54 มยุรี หมั่นเพียรหา บ้านห้วยโป่งอ่อน แม่ฮ่องสอน
55 อรรถชัย บุญจอง บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
56 นิวัฒน์ อ้ายจาย อนุบาลดงมหาวัน เชียงราย
57 บุษราพร กึกก้อง แม่แจ่ม เชียงใหม่
58 ศิริวิมล วรรณภิละ บ้านห้วยโป่งอ่อน แม่ฮ่องสอน
59 ณัฐภัทร เลิศการค้าสุข บ้านห้วยโป่งอ่อน แม่ฮ่องสอน
60 รุ่งรัศมี สินปรุ สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุโขทัย
61 ตีอาส๊ะ ยูโซะ นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
62 สมชาติ สิริโอสกุล บ้านปางไฮ เชียงใหม่
63 สุชาติ สารเฉวตร์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
64 วิภาลัย แปลกไธสง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
65 จิรานุช ศรีสงคราม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
66 เกตุกนก วัชรเสถียร ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
67 วารินทร์ ดอกนารี กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
68 คีแกน หลีเหลด ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
69 ไพรัช มีพันธ์ บ้านโพนครก สุรินทร์
70 ชนัญญู ทะนวนรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
71 คำสิงห์ หมวดคง นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
72 วีระยา ภูรุ่งเรือง บ้านตำแย อุบลราชธานี
73 ระพิน เพชรดี วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) พิษณุโลก
74 พรมรักษ์ ศรีอุดร บ้านจำปาดง สกลนคร
75 ชลดา บัวสี บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก
76 นะพาภรณ์ ปัญญาสาย คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
77 เด่น พลเศษ กมลลักษณ์ บุรีรัมย์
78 อดุลย์ ชูบาล วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
79 สุประดิษฐ์ หอมกลาง ศพด.บ้านวังยายฉิม นครนายก
80 ชัยชาญ ศรีประยูร นครนายกวิทยาคม นครนายก
81 ดาวจิตร สีอาจ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
82 มะซอเร ปูลา บ้านสันติ ยะลา
83 นัยนา โชคเหมาะ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
84 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
85 ชนะพร เพียงคาม อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
86 กฤษณา พลอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
87 สมปอง ชัยภัย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
88 เพียรจิต พันธุ์โอภาส อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
89 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
90 ยลดา ดีสี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
91 ครองทรัพย์ จันทร์หนองสรวง วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
92 ลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
93 ธนพล สีมุขดา บ้านแหลมมะขาม ตรัง
94 เยาวภา รัตนาธรรม วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
95 วิชัย สร้อยกูล วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
96 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
97 โชติกา ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
98 ณัฐพร จันทา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
99 เจนจิรา ประจิตร มะนะศึกษา ชัยภูมิ
100 ดวงฤทัย การเกตุ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
101 ภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
102 ปาริชาติ แซ่โง๊ว อนุบาลบ้านเด็ก พังงา
103 อนุชิต สีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
104 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
105 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
106 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
107 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
108 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
109 สุนีย์ กิติลาโภ อนุบาลกิตติเวศม์ สงขลา
110 ไพริน ติธรรมโม อนุบาลกิตติเวศม์ สงขลา
111 อนุรักษ์ ทัดไทย วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
112 วินัส ปราสาททอง วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
113 จิตรา ระวีวงษ์ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
114 รอยากี รอมือลี บ้านซรายอ นราธิวาส
115 วรพล อารีวงษ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
116 หญิงพิชานันท์ ศรีใส อนุบาลกิตติเวศม์ สงขลา
117 สุวรรณา ทองเป็นเพ็ชร บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สงขลา
118 ศราวุธ อินเขียว บ้านปางแดง เชียงใหม่
119 บุสริน ขุนชนะ กอบกุลวิทยาคม สงขลา
120 จารุวรรณ สรประสิทธิ บ้านปากบางนาทับ สงขลา
121 จุฑารัตน์ ตันติวิเชียร บ้านปากบางนาทับ สงขลา
122 ฝาตีหม๊ะ หัสหมัด บ้านปากบางนาทับ สงขลา
123 เกวรินทร์ ชูบุญ บ้านปากบางนาทับ สงขลา
124 สุจินต์ แก้วประสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
125 สายโสภา ทองสาย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
126 ธัญลักษณ์ คูนิอาจ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
127 พิมพ์นิภา สุโพธิ์ ดาราคาม กรุงเทพมหานคร
128 จำศิล คำแก้ว บ้านบ่อหว้า สงขลา
129 สาธิต ส่าหนิ บ้านปากบางนาทับ สงขลา
130 สรรเสริญ ส่าหัส บ้านปากบางนาทับ สงขลา
131 จุฬารัตน์ สุวรรณมาลี บ้านปากบางนาทับ สงขลา
132 กมลชนก โหดนวล บ้านปากบางนาทับ สงขลา
133 ฮานีซาห์ มูซอ บ้านมะรือโบตก นราธิวาส
134 สุกฤตา ถาวรสุทธิ์ วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สงขลา
135 สารภี ศิริวงศ์ สงขลาวิทยาคม สงขลา
136 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
137 สุธาสินี ปัญญาเจริญ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
138 ศุภษร จันทร์ศักดิ์รา วิเชียรมาตุ ตรัง
139 ลัดดา ดวดไธสง สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
140 พัลลภา บุญรังสี สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
141 ธนาวัลย์ ทองรุ่ง อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
142 นิภา ขวัญอยู่สถาพร อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
143 ทิศนา ก้องไพรพนา อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
144 มุขชญา ปุรณะวิทย์ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
145 จิณณพัต ประเจิด อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
146 นภาภรณ์ ละมุนยองใย อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
147 เจษฎา สินสโมสร พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา
148 สมพร หมายสุข พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
149 อดิศักดิ์ สันประภา บึงกาฬ บึงกาฬ
150 ทิพารมณ์ กิ่งแก้วโกศล อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
151 อรทัย พงษ์ปิยะมิตร อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
152 อรอนงค์ สิมมาโคตร โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
153 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
154 อาทิตญา แดงเจริญ ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
155 วิชดาพรรณ อยู่คง บ้านด่านโง เพชรบุรี
156 สุจิตรา เมืองงาม บ้านด่านโง เพชรบุรี
157 สุนีย์ อินทร์จักร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
158 ปรารถนา คุ้มจินดา บ้านด่านโง เพชรบุรี
159 นารินทร์ ล้วนแก้ว บ้านด่านโง เพชรบุรี
160 รัชชาภรณ์ สุขประเสริฐ บ้านด่านโง เพชรบุรี
161 นันทนา เล็กน้อย บ้านด่านโง เพชรบุรี
162 ไอลดา แซ่เฮ่า บ้านด่านโง เพชรบุรี
163 สกุลรัตน์ คงเจริญ บ้านด่านโง เพชรบุรี
164 ศันสนีย์ ทองเกิด บ้านด่านโง เพชรบุรี
165 กมลชนก ชูเนียม บ้านด่านโง เพชรบุรี
166 ศิริณา ช้างน้ำ บ้านด่านโง เพชรบุรี
167 สิริรัตน์ สว่างจันทร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
168 ศิริลักษณ์ ลำทะแย บ้านด่านโง เพชรบุรี
169 กันติพัศ เตโช บ้านเกาะนก พังงา
170 กิตติมา บุญรักษา วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) เพชรบุรี
171 ขวัญเรือน นันทแสง วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
172 วัฒนา พงษ์ชนะ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
173 รัชพล ทองเกื้อ ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
174 บุญไทย พานะเวช ธเนตรวิทยา บึงกาฬ
175 อนุพงษ์ ช่วยค้ำชู เมืองใหม่วิทยา หนองบัวลำภู
176 พิจิตรา รุ่งภาษา บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
177 นรินทร์ นาบำรุง บ้านโนน บึงกาฬ
178 กีรติ ศรีสะเทือน ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
179 ประภัสสร พันเพ็ชร ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
180 ศยานิศษ์ เอหิตานันท์ วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) ปทุมธานี
181 รัตนา อารีย์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
182 พนิดา ปัสตัน สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
183 กาญจนา เหลือชั่ง สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
184 วันเพ็ญ ศรีประเสริฐ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
185 วันเพ็ญ นุชคง สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
186 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
187 จันทร์เพชร พรมโณภาส วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
188 อนุวัฒน์ ทองเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
189 รัชนี ไฮงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
190 ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
191 ประเสริฐ บุญคล้อย บ้านกำไสจาน สุรินทร์
192 กิตติพร เทียมทัด บ้านกำไสจาน สุรินทร์
193 ปัญจพร เร่งรัด วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานคร
194 กิตติศักดิ์ เสียงหวาน บ้านขุมดิน สุรินทร์
195 ทินกร สายธนู บ้านโนนเปือย สุรินทร์
196 ณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิล เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เชียงใหม่
197 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
198 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
199 รัตนพงศ์ กงแก้ว ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
200 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
201 ศรีญดา มูลมั่งคั่ง บ้านตาเบา สุรินทร์
202 ทัศนีย์ กองสิน บ้านสบลี ลำปาง
203 พรสวรรค์ จันภิรมย์ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
204 พรพิมล สกุลรักษ์ บ้านหนองคู สุรินทร์
205 อุดม ทรงศรี บ้านละเอาะ สุรินทร์
206 เสกสรร ถือกล้า บ้านโนนเปือย สุรินทร์
207 ศุภวัฒน์ แต้มใจ ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
208 ลักษิกา ชุมภูอินทร์ อรุโณทัย ลำปาง
209 บรรพต นนธิจันทร์ ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
210 พัฒนพงษ์ จันทรโณทัย สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
211 พรประภา แก้วเกตุสี บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
212 อินทิรา เขียนสุข บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
213 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
214 ชยาภรณ์ บุญทะระ บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
215 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
216 ศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
217 พิเชษฐ์ ดียิ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
218 กานต์สิรี ธนะบารมี บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
219 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
220 กิตตภพ ชุมคง บ้านบางตะเภา นครศรีธรรมราช
221 ประสิทธิ์ สีนารอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
222 กฤษฎา ชัยกล้าหาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
223 มานิต แต้มแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
224 สมเกียรติ เฉลยอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
225 ณิชาดา จันทร์กลิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
226 บานชื่น เกตุทอง ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล
227 ประวิทย์ หนูสุข วิเชียรมาตุ ตรัง
228 สุริยา เขียวออน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางขัน นครศรีธรรมราช
229 ธัญญารัตน์ อุบลวงศ์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
230 ชฎาพร ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
231 ภานุ องศารา กะทู้วิทยา ภูเก็ต
232 อัฟนัน ตาเละ ตาริกพิทยพัฒน์ ภูเก็ต
233 อรทัย สิบหมื่นเปี่ยม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
234 สุทธิพงค์ หนูหว้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
235 เรวดี วัชรกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
236 พงษ์นรินทร์ จงกูล อนุบาลทับกวาง สระบุรี
237 นายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ วัดเขาแก้วมุขดาราม สระบุรี
238 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
239 ผดุงศักดิ์ ผิวนวล สวนศรีวิทยา ชุมพร
240 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
241 ศิริพันธ์ จุรุเทียบ บ้านนาชุม อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
242 ทวีศักดิ์ ไกรสร วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
243 กนกพร ไทยใหม่ บ้านป่างิ้ว เชียงใหม่
244 ศิริศักดิ์ ทองเหมือน หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
245 ยุทธนา ปัญญา ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
246 ศริตวรรธน์ เวียงนนท์ บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
247 วรพงษ์ เรืองโสภา บ้านห้วยน้ำเย็น ตรัง
248 พรเพ็ญ ลีละหุต วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
249 ประสม ทองขวิด วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
250 ชมภู อุปการ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
251 อภิวัฒน์ ลิ่มเจริญธนชาติ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
252 อรอุมา ชุ่มไพศาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
253 รัชพร ดิสภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
254 วนิดา พนมเริงศักดิ์ เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
255 สุรชัย ผู้ชงแก้ว บ้านจัน อุทัยธานี
256 ภทรพร รุ่งชวาลา มารดานุสรณ์ ตราด
257 รัชนี ช่อลัดดา มารดานุสรณ์ ตราด
258 ดาริกา ใจเย็น มารดานุสรณ์ ตราด
259 เข็มทอง พงษาปาน บ้านโนนประทาย ยโสธร
260 สุภารัตน์ ภูช่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
261 วรรณา บู่สามสาย วัดท้องไทร นครปฐม
262 พักตร์วิมล รอดสันเทียะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
263 ดวงเดือน แก่สำโรง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
264 ราชสิทธิ์ สถิตยัง บ้านหนองกุลา พิษณุโลก
265 พิสิฐ วงศ์คำจันทร์ ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กาฬสินธุ์
266 ดวงพร ดำมณี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
267 ปัถยา หิรัญ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
268 ปัทมา ปุริสังข์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
269 ศุภมาศ ดิลกศรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
270 พงษ์เทพ อุ่นอก ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
271 จุฑารัตน์ วิกล อุดรมงคลวิทยา อุดรธานี
272 ณรงค์พันธ์ การพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
273 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
274 รุ่งฤดี เลายี่ปา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
275 บุญช่วย สูนทกิจ อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
276 กิตติพัฒน์ ดาทอง บ้านตะเคียน สุรินทร์
277 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
278 ภิรมย์ จำตำบล โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
279 ระหง มาเจริญ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
280 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
281 พรพรรณ มั่งคั่ง โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
282 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
283 ณัฐสรัลพร อดิศิริอิทธิกร บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
284 เอมอร มณีศรี บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) สุรินทร์
285 นรินทิพย์ จักรศรี บ้านปะนอยไถง สุรินทร์
286 สุภาวดี สุขแสวง บ้านหนองขุนศรี สุรินทร์
287 อาทิตย์ หนูเข็ม เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กาฬสินธุ์
288 วิภรัตน์ ตะไก่แก้ว อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
289 ศิริลักษณ์ คนซื่อ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
290 กรภู ไชยวงศ์ บ้านหลวง น่าน
291 กษมน พาณิชกระจ่าง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
292 ปาริชาติ ผ่องอำพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
293 กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
294 ปทุมมา ตระกูลโศภิษฐ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
295 ปรัชญา กุระคำ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
296 แจ่มจัทร์ เหตุถัง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
297 สุธาเทพ จันทะเลิศ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
298 อนันต์ คุณล้าน อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
299 พิศิษฐ์ บุญประสาท บ้านแกสระใหญ่ สุรินทร์
300 วนิดา คำฝอย บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
301 ทัศนา สมสวย บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
302 สุณิสา คุณโคตร์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
303 สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
304 อัจฉรา อินทะโคตร บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
305 ทรงเดช ชิดดี บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
306 ปารณีย์ ลีพฤติ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
307 มนันยา อิ่มนาง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
308 รังสิทธิ์ พรมวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวี ชุมพร
309 อัฌรินทร์ สว่างอารมณ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
310 จิราพร ไกรศรีวรรธนะ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
311 รติมา ทิพรักษ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
312 ประนอม พลเยี่ยม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
313 กุสุมา เพชรสังหาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
314 ธิดารัตน์ ศรีโพนงาม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
315 สุพัตรา สุพรรณภูวงศ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
316 แจ่มจรัส พันธศรี อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
317 นิราวรรณ์ ดิษระ บ้านสระบัว มหาสารคาม
318 สุบบรณ์ สีลาบา บ้านโพง ศรีสะเกษ
319 สัตยาพร เครื่องพาที บ้านโพง ศรีสะเกษ
320 ศิริวัฒนา เรือนรส บ้านโพง ศรีสะเกษ
321 ประสาท สีหาบุญมาก บ้านลุมพุกคลองแก้ว ศรีสะเกษ
322 สุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ศรีสะเกษ
323 สิริวิมล สังขสุจิต บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
324 วิวัฒน์ ดวงธนู บ้านเปี่ยมตะลวก ศรีสะเกษ
325 ณภัฏ ปัทถาพงษ์ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ขอนแก่น
326 อุดม ละม้ายสกุล วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
327 วันชัย โชคโภคาทรัพย์กุล วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สมุทรสงคราม
328 ศุภวัฒน์ พลเเสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
329 ชินวัตร จงหมื่นไวย์ เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
330 มลธิชา ทิพย์เนตร เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
331 ไวภพ รักเดชะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
332 กฤตชญพร นำสงค์ บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) ตราด
333 ถนอมนวล นิสวงศ์ บ้านจะเนียว ศรีสะเกษ
334 คงเดช เสนา รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
335 ฒวัติ สุนทรเต็ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
336 กฤษฎา นิยมเดชา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
337 ฐปนีย์ ไสยสุภีย์ ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) พระนครศรีอยุธยา
338 นันทิยา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
339 จินดา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
340 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
341 ศรัณโรจน์ ชวดชุม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
342 อรรถพันธ์ นามกูล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
343 วรรณะ จิตรนพคุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
344 จิตวัต วิธิสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
345 ศราวุธ ช้างพาลี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
346 รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
347 สุทธิรักษ์ จูงใจ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
348 รุ่งนภา ศรีทองแท้ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
349 ปาริฉัตร ชะเอมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
350 ชาตรี ย้อนใจทัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
351 สิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
352 ทัตพิชา คำภีระ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
353 จรรยา จันทร์โอกุล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
354 นคร เขียวอรุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
355 เสถียร สุริวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
356 สุกัญญา จันศรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
357 ณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
358 กิติทัต โพธิ์วันนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
359 เกียรติคุณ คุ้มกลัด วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
360 ทันศ์มน หงษ์ยน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
361 นพดล ขุนวังห์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
362 ปาริชาติ ยศเรือง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
363 ดนัย หล้าพรม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
364 จันทร์จิรา อนันตพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
365 ลภัสรดา ตุ้มนิลการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
366 ปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
367 ศิริพร รุ่งสังข์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
368 เอกชัย เอ็งเส็ง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
369 สุภชีพ เพ็งอุ่น วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
370 ยศศักดิ์ ยศนันท์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
371 อุดมศักดิ์ กลิ่นพุดซ้อน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
372 ณัฐวุฒิ นามวงศ์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
373 พรทิพย์ วงศ์บุตร ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
374 สุนี กล้าหาญ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
375 วิมลนันทน์ ศรีสุพรรณ ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
376 อภิชาติ ชมชื่น สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
377 นุชนาฏ วัณณะสิริ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
378 ศราวุฒิ โมกกงจักร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
379 วิญญู ไชยทะ บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
380 สมพงษ์ มาทอง บ้านทุ่งขาม เพชรบุรี
381 บรรเทา คุ้มฉายา ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
382 ปรารถนา เที่ยงธรรม ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
383 สุขเกษม คำแพง รร.โนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ
384 ชัยพิพัฒน์ แหวนหล่อ รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ
385 อาทิเทพ สิงหาภู รร.บ้านปราสาท ศรีสะเกษ
386 กรุณา ประชากุล บ้านบ้องตี้ กาญจนบุรี
387 วานิช ธรรมวัตร รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
388 สรายุทธ ลอยวน หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
389 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
390 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
391 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
392 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
393 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
394 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
395 กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
396 เกรียงศักดิ์ ดอนไพร นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
397 สุริยกันต์ ศรีผุยทวีโชค รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
398 ภูษณิศา บัวหลาย รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
399 สุพัด หาไชย รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
400 พิมพ์ปภัทร ภัทรพงษ์กุล รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
401 วุฒิชัย บุญไพโรจน์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
402 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
403 ปรีดา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
404 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
405 เวโรจน์ ทองเถาว์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
406 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
407 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
408 ภาณุพล กันวุฒิ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
409 ณรงค์เดช แก้วคำ หนองจอกวิทยา ร้อยเอ็ด
410 ทองทิพย์ มะอาจเลิศ บ้านภูเขาทอง ร้อยเอ็ด
411 พรรณมณี มะอาจเลิศ บ้านนางาม ร้อยเอ็ด
412 สิทธิพงษ์ หมั่นมาก เกาะกูดวิทยาคม ตราด
413 แสนคม เหล่าเนตร บ้านวังดิน อุตรดิตถ์
414 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
415 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
416 สุนทรี ศรีสะอาด วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
417 ทวีศักดฺิ์ ช่อกระทุม วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
418 อนรรฆวี แก้วดี บ้านหนองสลุด จันทบุรี
419 สุภาพร วงศ์เชียงศรี ทองทาบพิทยา ลพบุรี
420 สุภาวดี พร้อมเจริญ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
421 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
422 สายสมร แก้วคูณนอก ทองทาบพิทยา ลพบุรี
423 ชนาธิป แก่นแก้ว ทองทาบพิทยา ลพบุรี
424 บำรุง บุญพาสุข ทองทาบพิทยา ลพบุรี
425 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
426 ณัฐวุฒิ โตสุข ทองทาบพิทยา ลพบุรี
427 ธนพร กลั่นพจน์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
428 จุฑามาศ พลอยกระจ่าง ทองทาบพิทยา ลพบุรี
429 อารีรัตน์ อินทร์พักทัน ทองทาบพิทยา ลพบุรี
430 ยรรยง ประเพชรา ทองทาบพิทยา ลพบุรี
431 อรุณทิพย์ อมรพันธุ์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
432 ไตรธร เศรษฐีธร ทองทาบพิทยา ลพบุรี
433 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
434 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
435 จรัญ อู่อรุณ วัดวังหลวง ลำพูน
436 นิภา เย็นฉ่ำ วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี
437 นิภา เย็นฉ่ำ วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี
438 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
439 สุรชัย จันทรักษ์ บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
440 ฤทธิชัย บำรุงวงค์ บ้านซะซอม อุบลราชธานี
441 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
442 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
443 อมร ศรีนิล บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
444 ญาณิศา ประสารวงค์ มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
445 ประภาวัลย์ เบญจาทิกุล อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
446 ฉัตรชนก มุกธวัตร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
447 กนกพร สมบูรณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
448 รุ่งฤดี ฐิติภัคสุภาดา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
449 วรัญญา แสนสิงห์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
450 อิทธิพล สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
451 วินัย เลี้ยงชื่นใจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
452 นภาพล จำปรัตน์ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
453 ธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
454 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
455 ภูมิเดช สุขอ้วน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
456 ณัฐพงษ์ กล้าดี บ้านวังกระโดนใหญ่ นครสวรรค์
457 อุเทน มีบุญ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
458 สุวิภา จากผา บ้านดงมะหรี่ ยโสธร
459 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
460 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
461 ธิติมา ซ่อนกลิ่น บ้านโนนสูง สุรินทร์
462 ณรงค์ คชลี รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร พิจิตร
463 อดุล โตเขียว นครบางยางพิทยาคม พิษณุโลก
464 ชวลิต ทองรถ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
465 ทวีศักดิ์ ขยันวงค์ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
466 นิจิณัฐ อุสาห์ดี ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
467 วีศักดิ์ชัย ภูพูล บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
468 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
469 วชิราภรณ์ สมตน บางหลวงวิทยา นครปฐม
470 สุพจน์ สุระเพิ่ม บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
471 นิรัติศรัย ธรรมศร บ้านเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์
472 ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น บ้านหนองจอก อุทัยธานี
473 จิระ สุกแก้ว บ้านบางจาก ชุมพร
474 เดวิด ด้วงจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
475 อัญชลี รอดรั้ง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
476 เทพพิทักษ์ ทำพล อนุบาลตรัง ตรัง
477 พนม จันทร์เผือก พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
478 กิติพงษ์ อุดทัย บ้านแม่นะ เชียงใหม่
479 จรูญรัตน์ ตนยะแหละ บ้านเกาะแลหนัง สงขลา
480 ชีวิน ศรีแสง บ้านคำเม็กห้วยไผ่ อุบลราชธานี
481 ไพฑูรย์ จันทะนาม บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
482 อุดร แก้ววิรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
483 สุทธิพล ฉัตรเฉลิมเดช ทนาพรวิทยา ชลบุรี
484 พรเพชร พรสยม วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) สมุทรสงคราม
485 ขวัญหทัย กรุณาฤทธิโยธิน วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
486 กิตติพงศ์ ใจมา วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
487 สุวัฒน์ธนา ประมาณ วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
488 วัชรพงษ์ โปธา วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
489 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
490 เมฆิน มั่นชูขวัญสิริ บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่
491 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
492 จิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์ คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
493 ยุภาพร วีสเพ็ญ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
494 ปธิญยา สีหะนันท์ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
495 สกาวรัตน์ โปลา รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
496 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
497 กิตติพัทธ์ แพทย์เพียร บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี