Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 กฤษณะ สุขลี แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
2 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
3 วทัญญู รักทอง ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
4 นุชจรินทร์ อยู่ดี บ้านคลองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
5 สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์ วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
6 ไวรุต เกิดกัณฑ์ อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) ราชบุรี
7 ประภาพร หล่อปัญญากิจการ บ้านคลองทราย เพชรบูรณ์
8 พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์ บ้านหนองใยบัว ราชบุรี
9 วินัย เลี้ยงชื่นใจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
10 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
11 สุเทพ ทองสีไพล แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
12 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
13 ปรินซ์ มัทธุรศ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
14 อภิวัฒน์ บุตรดา บ้านตะเคียนกูยวิทยา สุรินทร์
15 วีนัส เด่นดวง วัดไม้ตราสมาชิการาม พระนครศรีอยุธยา
16 กุลธิดา พัติบูรณ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
17 ทิวาาวรรณ เดชใด ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
18 ฉัตรชัย ถินขาว วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
19 พิเชษฐ อ่อนสุวรรณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
20 ณัฐชนน ขาวสอาด บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
21 ปวีณา ดารา ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
22 ชัยวัฒน์ จันทนา วัดเทพมงคล พระนครศรีอยุธยา
23 มรกต วงษ์เนตร วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
24 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
25 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
26 นรากร งามสมัย วัดยม พระนครศรีอยุธยา
27 พัฒนพงศ์ ถนอมชาติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
28 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
29 ปรัชญาวลี มาลัยนาค กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
30 กัลยารัตน์ สารีคำ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
31 ทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
32 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
33 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
34 อ้อมขวัญ เป็ดทอง วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
35 สารินทร์ เอี่ยมครอง อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
36 ปาณิสรา ธิษาจารย์ บ้านหนองมะสัง กาญจนบุรี
37 ชัชวาล เวชสุวรรณ พระนารายณ์ ลพบุรี
38 ยุทธพงษ์ พิพิธกุล วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
39 ธนกร ชัยอาวุธ วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
40 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
41 อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา
42 เกษมสันต์ วรรณวงษ์ บ้านจางวาง จันทบุรี
43 อลิสา อินทร์ประเสริฐ วัดปลวกเกตุ ระยอง
44 จำลอง อุทัยรัศมี สฤษดิเดช จันทบุรี
45 พรชัย คณาบุตร พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
46 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
47 ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร บ้านหุบบอน ชลบุรี
48 ภทรพรรณ กุมภีร์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
49 จินตนา เทพพิทักษ์ เทพประสิทธิ์วิทยา ฉะเชิงเทรา
50 ศุภากร มิเถาวัลย์ ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
51 มาลี ธรรมรักษา บ้านสระประทีป นครราชสีมา
52 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
53 สุวิมล เปลื้องกระโทก วัดลาดทราย พระนครศรีอยุธยา
54 วิษณุ แสนภูมี บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
55 สัมนาการณ์ บุญเรือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
56 วริศรา ลิไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
57 อภิญญา คงนุรัตน์ บ้านสำโรง-โคกเพชร สุรินทร์
58 เสริมศักดิ์ ปรายกระโทก ปากช่อง นครราชสีมา
59 ธงไชย ภู่ถนนนอก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
60 เจริญธรรม เทินสระเกษ ภู่วิทยา นครราชสีมา
61 ดลฤดี พรมเสน บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
62 ชาตรี มีแย้มภักดิ์ บ้านเสลาโสรง บุรีรัมย์
63 กำไล โสมกูล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
64 วัฒนพงษ์ สุขจิตร วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) บุรีรัมย์
65 สุรัตน์ดา พันโพค้า บ้านสตึก บุรีรัมย์
66 สุภาวรรณ ภาวิสิทธิ์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
67 ชนิดา เข็มมา บ้านสตึก บุรีรัมย์
68 รัฐทนันท์ สุขวงกฎ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
69 ยสวดี เนียงไธสง บ้านสตึก บุรีรัมย์
70 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
71 อภิเดช ไกรการ พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
72 สุทัศน์ คิดประโคน บ้านหนองใหญ่ สุรินทร์
73 นฤดล คงนุรัตน์ โชคเพชรพิทยา สุรินทร์
74 มธุรส วสุวัต วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
75 สุธิดา ดัชถุยาวัตร นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก
76 ประภาพันธ์ บุญยัง บ้านตรวจ สุรินทร์
77 ฐานุตรา อินทรศรี ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
78 เอกสิทธิ์ นามวัฒน์ บ้านตรมไพร สุรินทร์
79 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
80 หาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
81 ธีรากานต์ วิชา บ้านกาบิน อุบลราชธานี
82 ศตววรรษ พงษ์สุวรรณ์ ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
83 วุฒิพงษ์ ศรีสมุทร บ้านกอก อุบลราชธานี
84 เสรีภาพ อมตะพงศ์พันธุ์ บ้านโนนข่าโนนยาง อุบลราชธานี
85 สาวิตรี เพ็งพิมพ์ บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง อุบลราชธานี
86 นันทนา เพ็นทา บ้านขามเปี้ย อุบลราชธานี
87 ชุติมา พลแสน บ้านห้วยเดื่อ อุบลราชธานี
88 ไมตรี สมชัย บ้านโนนหอม อุบลราชธานี
89 ธีระมนต์ ว่องไว บ้านแก้งขี้เหล็ก อุบลราชธานี
90 ธีรพงษ์ ไชยพันโท ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
91 ศิวกร ชารีเลิศ อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
92 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
93 ธิดารัตน์ สัมพันธ์ บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
94 ณัฏฐา การะพันธ์ บ้านเก่าขาม อุบลราชธานี
95 อรวรรณ ธวัชวงษ์ ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
96 ธนยศ ไมตรีพันธ์ บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
97 ณัฎฐ์ภัส ภาคะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
98 พัชรี เจริญงศ์ทวีสิน บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง อุบลราชธานี
99 วิลาวัลย์ บุญหยาด บ้านหนองหว้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
100 ศุภชัย นนทมา ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) ร้อยเอ็ด
101 สุจิตรา อยู่เย็น บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ยโสธร
102 วิวัฒพงษ์ พัทโท หัวงัววิทยาคาร กาฬสินธุ์
103 สันติ สิงหาพรม ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ชัยภูมิ
104 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
105 นภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล จักราชวิทยา นครราชสีมา
106 วีรพงศ์ มณีเพชร บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ชัยภูมิ
107 สุภิเดช ภูมิฐาน สามหมอวิทยา ชัยภูมิ
108 ทัศนะ สีหาราช บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ
109 สุรศิลป์ สาระดำ ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
110 คุณากร แก้วมงคล บ้านหนองค้ากลางฮุง ขอนแก่น
111 สิทธิพงษ์ สิงห์น้อย ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่
112 รัสรินทร์ สิมสี รร.เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
113 ศิริ เหล่าโคตร บ้านผักหนาม ขอนแก่น
114 ธวัช ปะธิเก บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง อุบลราชธานี
115 มงคล พรศักดิ์หาญ บ้านศาลา นครราชสีมา
116 วัฒนา ศรัทธาคลัง บ้านโชคเจริญ อุดรธานี
117 นงลักษณ์ ประทุมกุล นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา หนองบัวลำภู
118 น้ำอ้อย เพชรล้ำ หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
119 สัมพันธ์ คนประสพ หนองลวกราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
120 สัญญา แก้วใส วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
121 ศุภเกียรติ เดชพละ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
122 อภิรมย์ ผิวละออ บ้านนาอ่าง อุดรธานี
123 ภูษะณิศา เผ่าวณิช หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี
124 สถาพล แสนสุข โคกโพธิ์วิทยา อุดรธานี
125 ทักษิณ เกษต้น โพนสูงพัฒนศึกษา อุดรธานี
126 จิราภรณ์ เหลาเจริญ บ้านวังกกเดื่อ เลย
127 ไชยวัฒน์ สีหลิ่ง บ้านโนน บึงกาฬ
128 สุนันท์ วันธานี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
129 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
130 ทรงศิลป์ ศรีจันทร์ โนนราษีวิทยา มหาสารคาม
131 ปวีณา สีทาราช บ้านโนนสวรรค์ อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
132 กัญญ์ณณัฐ ดีโม้ บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ยโสธร
133 วัลยาภรณ์ ทับทีศรี บุญยาทัตพลประสิทธิ์ กาฬสินธุ์
134 ธนาภรณ์ แน่นชารี บ้านน้ำสร้างหนองบะ มหาสารคาม
135 นิพนธ์​ โยวะ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
136 จักราวุฒิ กรสิทธางกูร บ้านสาหร่ายวิทยา นครราชสีมา
137 มงคล อุบล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
138 หทัยทิพย์ พุทธลา บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
139 พรสวรรค์ ไชยโยลา บ้านสตึก บุรีรัมย์
140 ศรายุทธ พุทธลา บ้านนาแพง ร้อยเอ็ด
141 วุฒินันท์ บุญสินธุ์ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
142 ณัฐธรธร สิทธิ บ้านปลาโด ร้อยเอ็ด
143 วิทวัส สารจูม จารุณีศึกษา ร้อยเอ็ด
144 กนกพิชญ์ ดอนสินพูล ท่ากลางแจ้งจมวิทยา กาฬสินธุ์
145 ภิญญาภัทร จรุณราช ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
146 ประจักษ์ วะนาชัย บ้านคำบ่อ สกลนคร
147 จักรกฤษ บรรจงศิลป์ บ้านสุวรรณคีรี สกลนคร
148 พูลศักดิ์ นามโคตร มูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ สกลนคร
149 วษา ศุภศร วัดพิบูลสัณหธรรม ชลบุรี
150 วุฒิชัย วงษ์นารี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
151 เกียรติสรณ์ อ้อยรักษา บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สกลนคร
152 พิมลวรรณ อินทริง บ้านกุดตะกาบ สกลนคร
153 มังกร ใบทอง บ้านแม่สะนาม เชียงใหม่
154 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
155 สราวุธ จินดาหลวง ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) เชียงใหม่
156 ภาวิณี ปัญญาจักร์ บ้านโปง เชียงใหม่
157 จักราวุธ ศรีงาม วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) เชียงใหม่
158 ภาคภูมิ ยะมะโน บ้านแม่โต๋ เชียงใหม่
159 สุรพงษ์ คำใจ วัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่
160 ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
161 วัฒนาพงศ์ จิโน บ้านปางสัก เชียงใหม่
162 บัญชา วงษ์ถวิล ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่
163 สิทธิชัย ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่
164 ปาลิดา ธรรมทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ลำพูน
165 พรชัย จินะทา เมืองปานวิทยา ลำปาง
166 ศราวุฒิ วงค์คำปัน รัตนบุรี สุรินทร์
167 ปุรุเมธ ทาสุรินทร์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
168 นุชรินทร์ เป็งกิจ บ้านดอนแก้ว ลำปาง
169 สุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
170 สุบิน บางใจ วัดแม่เฉย อุตรดิตถ์
171 ธารา แก้วทอง ขาณุวิทยา กำแพงเพชร
172 วิจิตรา วงษ์ยะลา บ้านวังโพรง พิษณุโลก
173 มนสิการ เสนาสุทธิพร พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
174 อดิพงษ์ สุขนาค บางละมุง ชลบุรี
175 ภัทรวิน แจ้งใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่
176 สิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
177 กวิน หยดย้อย บ้านโป่งน้อย เชียงใหม่
178 ชนสรณ์ มะยาระ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
179 ณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม บ้านน้ำหมัน อุตรดิตถ์
180 พรภวิษย์ หงษ์เจ็ด บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) แพร่
181 ธัญมน จอมปิน บ้านเหล่าเป้า เชียงใหม่
182 สุพรรษา รินสิงห์แก้ว บ้านบวกเปา เชียงใหม่
183 จตุรภัทร คำรศ อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) พะเยา
184 ศราวุธ อินเขียว บ้านปางแดง เชียงใหม่
185 ภาณุพงศ์ ชาวเวียง บ้านดงซ่อม กำแพงเพชร
186 สุรเดช ดอกมะลิ จุนวิทยาคม พะเยา
187 วิทยา สุระรินทร์ บ้านห้วยโป่ง เชียงราย
188 จินตนา สุรินต๊ะ อนุบาลลำพูน ลำพูน
189 ชยณัฐ เสาร์ปา แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
190 วุฒิชัย ใหม่วงค์ บ้านห้วยไร่ เชียงราย
191 เมฆิน มั่นชูขวัญสิริ บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่
192 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
193 ชรัมภ์ เณรยิ้ม ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
194 ณัฐวรรณ จิตรพันธ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
195 อาทิตย์ ชมชาติ วัดสังฆวิถี นครสวรรค์
196 ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น บ้านหนองจอก อุทัยธานี
197 ณรงค์ศักดิ์ บัวกลับ บ้านคลองหวาย อุทัยธานี
198 ณัฐณิชา อุบลเชื้อ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
199 นิรัติศรัย ธรรมศร บ้านเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์
200 ชงคา เมืองจันทร์ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
201 รุ่งศักดิ์ สืบมี บ้านขะเนจื้อ ตาก
202 สุกัญญา มีกล่ำ น้ำดิบพิทยาคม ตาก
203 นพดล คงป้อม นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
204 กานต์สิรี คำจู วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
205 มาลินี ดอยสกุลไกร บ้านหนองบัว ตาก
206 กรรณิการ์ ทองก้านเหลือง บ้านแม่กุเหนือ ตาก
207 เอกพันธ์ สารีบุตร บ้านสันติสุข สุโขทัย
208 วุฒิชัย ใจมูล วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
209 สุภนัย สายสุด บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
210 สุดารัตน์ อินอยู่ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
211 ธัญสินี สุวรรณรัตน์ บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
212 กันตพัฒน์ วรรณสิทธิ์ เทพนารี แพร่
213 กัณชราพร ยกยิ่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
214 ธัญย์ญาธิป ฟองจางวาง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
215 ราชสิทธิ์ สถิตยัง บ้านหนองกุลา พิษณุโลก
216 ไสว เอี่ยมเมี้ยน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
217 เฉลิมชัย ไกลทุกข์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
218 ธีระดนย์ ญาวิลาศ เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
219 กิตติพงศ์ เกิดพิน บ้านประดาเจ็ดรัง กำแพงเพชร
220 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
221 ณัธกิจ กองช้าง วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
222 สมภพ วัดพาน สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
223 พิชญาภา แจ้งสว่าง สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
224 สุนิศา อุดมเดช เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
225 ศศิมา นามวงษ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
226 เจษฎาวุฒิ ศิริ บ้านอุ่มกะทาด เพชรบูรณ์
227 ก ก เมตตาชนูปถัมภ์ เพชรบูรณ์
228 วุฒิเดช ลือกิจ บ้านห้วยอีจีน เพชรบูรณ์
229 อุษณีษ์ บุญเรือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
230 สัญญา บูชาเทียน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
231 ศศิธร คล้ายเจ๊ก บ้านหนองหวาย กาญจนบุรี
232 อัจฉราภรณ์ บัวลังกา วัดสำนักคร้อ กาญจนบุรี
233 ทศพล ผูกเกษร บ้านหนองลีวิทยาคม สิงห์บุรี
234 อานนท์ สุทน บ้านหนองกะหนาก กาญจนบุรี
235 บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
236 พลภัทร์ ปานเพชร อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สุพรรณบุรี
237 เอนก จอมพงษ์รื่น วัดอู่ตะเภา สุพรรณบุรี
238 อุมารินทร์ ชาวนี่สาร บ้านหนองปรือ กาญจนบุรี
239 ภัทรนิษฐ์ กลิ่นขจรนรัตน์ วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี
240 อัศวพล อิ่มสุขสำราญ บ้านบางกุ้ง สุพรรณบุรี
241 ฐิติวรรณ ปาระดี วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
242 ปรวิทย์ หนูคง วัดบางช้างเหนือ นครปฐม
243 รุ่งทิวา หอมทอง วัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร
244 อภิชิต ทันหา สหกรณ์นิคมเกลือ สมุทรสาคร
245 ชลลดา หินแก้ว บ้านทางหวาย ประจวบคีรีขันธ์
246 ณัฐพงศ์ วงศ์น้อย รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
247 เอกวัสส์ มากสุข ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 นครศรีธรรมราช
248 ยุพาพร จันทร์แก้ว กิตติวิทย์บ้านพรุ สงขลา
249 ปรัชญา โชโต สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
250 ศุภกิจ ชำนาญกิจ กะทู้วิทยา ภูเก็ต
251 สุทิน สุทธิสิน ปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร
252 ธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
253 นายศักดิ์ระวี ไชยขันธุ์ สตรีพังงา พังงา
254 อำพล ประทุมสุวรรณ บ้านท่าฉาง ระนอง
255 ชัชพงศ์ ด้วงงาม กระบุรีวิทยา ระนอง
256 สหรัฐ เดชแสง อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร
257 สไบทิพย์ มุขน้อย วัดพิชัยยาราม ชุมพร
258 อดิศักดิ์ เด็นเซ็น บ้านม้างอน สงขลา
259 จิรวรรณ แซ่ชี ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
260 ณรงค์ฤทธิ์ คงตำหนิ วัดตรีธาราราม สุราษฎร์ธานี
261 ศุภพงค์ คงอ่อนศรี บ้านควนอินทนินงาม ตรัง
262 ปิยะวัลย์ แสนดี วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
263 กิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
264 มะซอเร ปูลา บ้านสันติ ยะลา
265 อิสริยะ อิ่มกระโทก ปากช่อง นครราชสีมา
266 ชวาลา ฤทธิสิทธิ์ บ้านเพ็ก ศรีสะเกษ
267 วนิดา กุลสุวรรณ บ้านเหล่าตามาอุดมชัย มหาสารคาม
268 ปิยะทัศน์ เทพารัตน์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
269 อัฒชา คำสีทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
270 มานิตย์ แสงสุวรรณ์ สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา บึงกาฬ
271 ธีพัฒน์ ดอนปิน บ้านแม่อ้อใน เชียงใหม่
272 สุวิทย์ รุ่งกิจทวี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าสองยาง ตาก
273 มลิวัลย์ ควบคุม หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
274 วัชรินทร์ ดีดาร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
275 พรชัย ชิรวัฒวรกุล รร.เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สมุทรสาคร
276 สมาน ฟักนุช ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ชัยนาท
277 พรพรรณ บัวทั่ง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
278 ศศิ สังข์สุข มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
279 ปรีชา ชมพะนันทน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
280 สิริมา งามศุภกร รร.เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
281 ณัฐวุฒิ มุ่งเสรี รร.เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ราชบุรี
282 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
283 รังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
284 ศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์ เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
285 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
286 เบญจพร จั่นเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
287 อรัญญา เตชะวณิช เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
288 อรุณีย์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
289 มิ่งขวัญ มงคล วัดห้วยขมิ้น สระบุรี
290 อมิสรา ช่องวารินทร์ ดงมะไฟวิทยา สกลนคร
291 กิตติยา บุพศิริ รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 ชลบุรี
292 ศรีสุดา นนทศรี ชลประทานวิทยา นนทบุรี
293 เบญจวรรณ ไชยโพธิ์ อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
294 ศิริลักษณ์ รักษาทรัพย์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
295 รัตนาวดี วิทยานนท์ วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
296 เบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์ วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
297 นงนุช โกยสมบูรณ์ สายอักษร กรุงเทพมหานคร
298 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
299 พรศิริ อารีวงษ์ บ้านห้วยไร่ กาญจนบุรี
300 กิตติ ตรีโภคา รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
301 ลักษณา หงษ์เส็ง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
302 วรรณวิมล ครุฑางคะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
303 ณัทภพ จึงโรจนนุกุล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
304 ชนิดาภา เข็มทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
305 อุทุมพร แก่นทอง วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
306 นพดล แก้วพวง วัดลำกะดาน กรุงเทพมหานคร
307 สุดจิตอาภา ศรีสารคาม วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
308 อายุโท เทพสง่า สหบำรุงวิทยา นครปฐม
309 เดชาชัย วรรณศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
310 อุมาพร คมคาย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
311 เมธี บุญพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น กรุงเทพมหานคร
312 ประหยัด เพ็ชรกลับ ห้วยคตพิทยาคม อุทัยธานี
313 ถนอมศักดิ์ สมภาค บ้านอ้อมแก้ว ศรีสะเกษ
314 ลิขิต เชี่ยวนาวิน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
315 ธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
316 วิชาญ เลี้ยงชื่นใจ วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
317 สุพิน ใจเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
318 เพชรรัตน์ มณีพงษ์ แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
319 กอแก้ว เพชรบบุตร นาถะศาสตร์ ลพบุรี
320 ชลาวัฒน์ ชลมาก ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
321 สมุทร หมั่นกิจ บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี นครราชสีมา
322 ชวลิต ธีระกุ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
323 รุ่งนภา เกษรศุกร์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
324 กลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
325 อิงอร เอกนิล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
326 นรินทร์ ลภาธนะโชติ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
327 เยาวลักษณ์ น้อยสกุล บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
328 ปวีณา แตงงาม สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร
329 ทิวาชัย อัชนกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
330 สุกิจ อุ้ยเพ็ชร บ้านรินหลวง เชียงใหม่
331 สองเมือง กุดั่น วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
332 บุญศักดิ์ นาคอ่อน สบป้าดวิทยา ลำปาง
333 สถิต เชาวดี วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร
334 พรรณี อรุณพันธุ์ บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา อุบลราชธานี
335 วทัญญู ทรงงาม ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ร้อยเอ็ด
336 มงคล ค่อยประเสริฐ สีฟ้าพัฒนวิทย์ อุทัยธานี
337 วิรุฬ เกิดภักดี บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
338 สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
339 กรุณา วงษ์พิไลวัฒน์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
340 สุทธินี สามกองาม วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
341 กิติชัย วงศ์ศิลปกุล วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
342 ภณัฐศิญา คงไทย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
343 สิทธิโชค ศรีดี บ้านทางตรง ชลบุรี
344 นิธินาถ แหวนวิเศษ บ้านสตึก บุรีรัมย์
345 ทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี
346 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
347 สายสมร ธีรศรีศุภร มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม
348 นิภาพรรณ โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
349 ผการัตน์ คงอยู่สุข วัดเกาะวังไทร นครปฐม
350 เสาวณี ไชยรักษ์ มิตรมวลชน ๑ พัทลุง
351 ปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง วัดโปรยฝน ปทุมธานี
352 จิตรี ฟุ้งกลิ่น มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
353 พินิต แสงสุข หนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น
354 ีรุ่งโรจน์ กิติสัทธาธิก นาคประสิทธิ์ นครปฐม
355 อาทิตย์ แสงสุวรรณ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
356 ธัญวดี มงคลพันธุ์ ศิริวิทยา สมุทรปราการ
357 ชนิตา ชัยศุภวัฒน์ วัดบางโปรง สมุทรปราการ
358 ภูสิทธ์ จันทร์ยิ้ม วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
359 วิมล พิมพ์เงิน บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
360 มงคล กันเผือก ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
361 วีระวัลย์ เกิดทรัพย์ ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
362 กัลย์จารีย์ เผ่าพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
363 นิศาชล บุญประกอบ คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สมุทรปราการ
364 ปราโมทย์ ปั้นมณี วัดท่าทอง ชุมพร
365 กวินท์ภรณ์ ขวัญสมบูรณ์ วัดสว่างอารมณ์ สมุทรปราการ
366 ฐานิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร
367 อัญชัญ คุ้งพรประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สมุทรปราการ
368 อดิเทพ เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
369 ภัทชนก มุสิกิจมณี พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
370 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
371 สุรีย์พร ลาภพูนผล หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร
372 ปิยะนันท์ ตันสุวงษ์ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
373 นิววรรณ ทิมเขียว อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เลย
374 จันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
375 สมพร อาษาเอื้อ ชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
376 ศิริวรรณ มงคลพันธุ์ ศิริวิทยา สมุทรปราการ
377 อรวี นิจจอหอ พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
378 ธำรงค์ เดชเจริญ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
379 ใหม่ พุ่มไพรินทร์ นพคุณวิทยา สมุทรปราการ
380 ธวัลกร คำอินทร์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
381 พิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
382 เอกพล สุมานันทกุล สุมานัน สมุทรปราการ
383 มยุรี บุญช่วย นพคุณวิทยา สมุทรปราการ
384 จิตรเสน ปาลศรี บุรารักษ์ สมุทรปราการ
385 อุษา เย็นอุทก สมฤดีสมุทรสาคร สมุทรสาคร
386 สุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
387 สมภูมิ นิลพงษ์ บ้านลำสมพุง สระบุรี
388 ณรงค์ กล้าหาญ คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
389 มานพ นวลสนิท วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) ปราจีนบุรี
390 สมควร วงษ์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี
391 โกศล พงษ์พานิช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
392 มานพ เต้าปั้น บ้านครึมม่วง นครราชสีมา
393 อธิปย์ อู่แก้ว วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
394 ธีระวัฒน์ ขนุนก้อน บ้านคำไผ่ อุดรธานี
395 ธเนศ เรืองสุวรรณ์ ปทุมวิไล ปทุมธานี
396 สิงหา งามศิลป์ บ้านโนนสมบูรณ์ มหาสารคาม
397 สุชา อ่วมศรี ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
398 รุจินันทน์ ภาศักดี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
399 เดวิด ด้วงจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
400 ประภาภรณ์ พลรักษ์ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
401 วิเชียร สามิภักดิ์ วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
402 สมคิด พันธุมิตร ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
403 วีนัส ดวงภักดีรัมภ์ นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) พระนครศรีอยุธยา
404 นภัค ระย้าเพ็ชร์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
405 สมเกียรติ ขันทอง ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
406 พนิตตา วสุนันต์ รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
407 ทัศนียา ทองประเสริฐ บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
408 ณัฐสินี หลักวิโรจน์ รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
409 บรรจง น้อยทอง วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
410 ยศกร คุ้มดี วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
411 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
412 วันสำอางค์ สวนโสน จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
413 ธนวัฒน์ จันทน์สุคนธ์ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
414 สุวัชชัย ไกรนุช หงสประภาสประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
415 มรกต ทรงนิโครธ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
416 สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
417 สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
418 อังศุธร การสมเนตร์ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
419 จินตนา การสมบัติ วัดอู่ตะเภา พระนครศรีอยุธยา
420 บุญเสริม ลอยลม วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
421 กาญจนา สุภาศาสตร์ บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
422 ธวัช ฤกษ์สง่า วัดฤกษ์บุญมี(ภักดิ์ตะลุ่มปิยราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา
423 สายฝน โตสกุล วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
424 สุนิสา คงสุวรรณ วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
425 ปัทมา โพธิยั่งยืน วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
426 สมเจตน์ เรืองฉาย วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
427 นุสรา แสงชาติ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
428 สามารถ กองโชค วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
429 พรทิพย์ อาจหาญอาคม เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
430 อำพล โงวรรณ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
431 บรรจบ เฉลยมรรค โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
432 รัชนีกร โพธิ์ศรีนาค วัดท่าชุมนุม อ่างทอง
433 กาญจนา ใจยืน วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4 ) อ่างทอง
434 เกษม จันทร์หอม วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
435 ศิริภรณ์ พึ่งกัน เขาวงพระจันทร์ กาญจนบุรี
436 เทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
437 พีระ คงชนะ วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
438 กาญจนา งามขำ วัดบ้านพราน อ่างทอง
439 อุดมพร สารีกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
440 ชนิดาภา รอตเสียงล้ำ วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) อ่างทอง
441 ยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
442 บุศรินทร์ วัฒนะภูติ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
443 ทองหล่อ ห่อทอง บ้านทุ่งมะขามป้อม ตาก
444 จิราภรณ์ บูชา วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
445 ไกรยุทธ อุ่นแก้ว บ้านดู่ ศรีสะเกษ
446 รัชพงศ์ ละออง วัดท้าวอู่ทอง พระนครศรีอยุธยา
447 เจษฎา ลำลึก อนุบาลทับกวาง สระบุรี
448 วสันติชัย แก้วกำเนิด บ้านท่าระพา สระแก้ว
449 เกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
450 กฤษฎากรณ์ แย้มสุคนธ์ กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
451 ดารินทร์ จ้ายทองอยู่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สระบุรี
452 ชูชาติ พารีสอน หันคาพิทยาคม ชัยนาท
453 ศุภรัตน์ พรมมา อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
454 สุภรดา วรรณพันธุ์ บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 ประจวบคีรีขันธ์
455 รับพรดี วัดมณี บ้านหัวโตก เพชรบูรณ์
456 วิภาวดี ริบุญมี หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
457 สารัมภ์ บุตรเคน บ้านสระแจง นครราชสีมา
458 ประภาส พริพล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
459 ภาณุวัฒน์ เรืองศรี บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
460 ดิเรก แดงงาม ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ชัยนาท
461 ภูวนาถ รักษ์วงศ์ รร.ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
462 รัตนา เพิ่มสิริปัญญา ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
463 วาม ดุลยากร บรรจงรัตน์ ลพบุรี
464 ชำนาญ นิลสกุล นาถะศาสตร์ ลพบุรี
465 เปรมสิณี สมจิต มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม
466 บุหงา สุขประเสริฐ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
467 เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง วัดกลาง สิงห์บุรี
468 สมิง กุลธี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
469 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
470 ประพา ขำเอี่ยม วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
471 ชาดา ผลมะขาม วัดจั่นเจริญศรี ชัยนาท
472 ปรีชา รอดช้าง วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
473 รุ่งนภา กาญจนสมบัติ วัดบางปูน สิงห์บุรี
474 นรงค์ โสภา ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
475 อำนวย กิจนัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์
476 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
477 พิชญุตม์ คงทอง ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) แพร่
478 จันทรัศม์ สอนแจ้ง ชุมชนวัดวังเคียน ชัยนาท
479 นิมิต ปัญญายอง วัดวังหลวง ลำพูน
480 วิเนต เลิศศิริภิญโญ ชุมชนวัดวังเคียน ชัยนาท
481 ธัญญชล นุ่มหอม วัดทัพหมัน อุทัยธานี
482 จงดี อินทร์เอี่ยม ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ชัยนาท
483 กิตติพร กล่ำเพ็ง วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ชัยนาท
484 วัชระ แป้นขอม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
485 สุริสา สุขสำราญ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
486 ณฐพร ฉิมพาลี วัดศรีสโมสร ชัยนาท
487 วินัย คำวิเศษ หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
488 ถาวร เสือฉิม พรหมรังษี ลพบุรี
489 จำเนียร นุ้ยปรี บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ชัยนาท
490 ศกุนตลา วิไลขำ วัดสระไม้แดง ชัยนาท
491 นงนุช กันตวิรุฒ วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
492 พยงค์ อินสุภาทร วัดมะปราง ชัยนาท
493 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
494 ชัยมงคล เกิดแก้ว วัดท่า ชัยนาท
495 สกาวรัตน์ ยิ่งไพบูลย์สุข วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
496 ศุภลักษณ์ บุญปาน บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ชัยนาท
497 อนุกูล กรัณย์เมธากุล บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
498 ปาณิสรา ปิ่นเงิน อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท
499 ณรงค์ รอดแก้ว วัดพร้าว ชัยนาท
500 สุทิน คงสนุ่น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
501 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
502 ปาณิสรา ชูมก ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ชัยนาท
503 รุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันต์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
504 พัชรินทร์ ภู่งาม วัดท่ากระแส ชัยนาท
505 ณาตยา ตุ้มโท วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
506 กุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น วัดจั่นเจริญศรี ชัยนาท
507 พัชริน ปานเล็ก วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
508 วิรัช พุ่มเข็ม บ้านหนองยาง ชัยนาท
509 อุบล พวงเงิน วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ชัยนาท
510 สุรัต บัวชื่น วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ชัยนาท
511 วันดี แต้ภักดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
512 พรพรรณ สิงหเศรษฐ วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ชัยนาท
513 วีระชัย วัฒนจิตติ สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
514 จิรนันท์ เงินช้าง บ้านชัฏฝาง ชัยนาท
515 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
516 จิรพรรณ แดงงาม วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ชัยนาท
517 วันทนีย์ นิติวณิชชา อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
518 ชลิตา ปัญจกนกกุล วัดหนองตาตน ชัยนาท
519 เกษรา เรไร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
520 อนันท์ สุทธิโป ชุมชนวัดบำรุงธรรม สระบุรี
521 นาตยา หวังมั่น รร.เทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม สระบุรี
522 ชาติชาย ศรีสังวาลย์ ขนงพระใต้ นครราชสีมา
523 กันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์ วัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
524 โกสินทร์ อินทศร แสงทองวิทยา สงขลา
525 สมศักดิ์ แสงสว่าง เคียงศิริ นครศรีธรรมราช
526 อาทิตย์ คัมภิรานนท์ ธารเกษม สระบุรี
527 วิรุฬรัชต์ ไวยากรณ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
528 อดิศักดิ์ ไวยากรณ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
529 กาญจน์สุดา มาช่วย พัฒนานิคม ลพบุรี
530 อัญจนา ศรีใส บ้านเขาดิน ชลบุรี
531 สุมาลี ทองงาม เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) ชลบุรี
532 อวิภัณฑ์ ปรารถนา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
533 บรรยาย ทิมธรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง ชลบุรี
534 ภาวนา ยุ่นประยงค์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
535 รณธช จันทราวงษ์เดชา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
536 ดรุณี ยินดี บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี
537 ภัทรานันท์ นาคบำรุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
538 สุภิญญา พ้นภัยพาล บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
539 ธงชัย ปานผดุง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
540 วิเชียร จงดี นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
541 นันทนิตย์ อริยสัจ บ้านไผ่ล้อมสามัคคี จันทบุรี
542 กุลธีร์ ศรัณยุตม์ บ้านค่าย ระยอง
543 สุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
544 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
545 วิฑูรย์ แสงสุริยา อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
546 จารึก ฐานธรรม ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
547 นพดล ถีนารมย์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
548 ถาวร เที่ยงธรรม เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี
549 อำนาจ นพพรพิทักษ์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี
550 ศศิธร พรหมฉิน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
551 ลัดดา เชยบุญ มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
552 ธรรมรงค์ ยศเครือ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
553 ศราวุธ บุญรอดรักษ์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
554 เผด็จ ผะเดิม วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ตราด
555 ปราณี คำรื่น ราษฎร์พัฒนาสามัคคี จันทบุรี
556 กลิ่นแก้ว รำเพยพล บ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
557 ธัชชัย ยั่งยืน กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
558 วุฒิ อิสระกุล วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
559 สุชาติ สงวนทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
560 มะลิ โชคพัฒนดำรง บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
561 พลากร จิระศักดิ์ วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา
562 นภาภรณ์ เตียวบู๊ สุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร
563 อัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์ กบินทร์จริยาคม ปราจีนบุรี
564 สุพัตรา ดวงเกษมสุข บ้านบางหยี ชุมพร
565 ศุภัคชญา สมคิด วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
566 เมธาวี แขกเทพ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
567 กรกมล ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
568 ศรัณ กนกทิพย์พรชัย รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
569 กัลยกร ทาสี วัดสันตยาราม นครนายก
570 จรินทร์ ถาวรสิน วัดคลองตาสูตรสามัคคี สระแก้ว
571 ศิรินาท ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
572 วาณี ธรรมมะ อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
573 เพ็ญพัชร สีมาพล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
574 พศิน หลำจีน หัวเขาแก้ว นครนายก
575 บุปผา ไวยพารา วัดรัตนชมภู ปราจีนบุรี
576 ไพเราะ ด่านจับกุม บ้านคลองตามั่น ปราจีนบุรี
577 สมัย ทองงาม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
578 รุ่งทิพย์ ศิลธรรม อนุบาลนาดี ปราจีนบุรี
579 กฤษณะ ถึกไทย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
580 ชรินทร์รัตน์ ชมกุล บ้านสวนส้ม จันทบุรี
581 ชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
582 วิลัยภรณ์ คำพลงาม วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
583 บุญยิ่ง จันทาโท ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
584 สุดารัตน์ บุญชุม รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
585 ศิริพร ปานสิงห์ บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
586 เทพนม สนับบุญ ชุมชนวัดบ้านโง้ง ปราจีนบุรี
587 ไชยากฤษฎ์ กำลังดี วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปราจีนบุรี
588 เจียง ขันอาสา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
589 บุญรวม ขันอาสา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
590 ไพรัตน์ เนื่องเกตุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
591 วิภาพร แย้มกลิ่น พิชัย อุตรดิตถ์
592 วิรัตน์ ศรีวิไล วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
593 กรรณิการ์ แสงจันทร์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
594 สำเริง รุ้งเรืองเดช ร่มเกล้า สระแก้ว
595 จำเริญ พงษ์สมร วัดกุฎีเตี้ย นครนายก
596 เทวินทร์ ดีจรัส นาแกราษฎร์อำนวย กาฬสินธุ์
597 สุวิทย์ เหลืองทอง สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
598 นริศ พูนบำนาญ บ้านละลมติม สระแก้ว
599 สุภาพร เตรียรัมย์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
600 พนิดา นิลพรมมา บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
601 ขันติเจริญ งามขำ บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
602 นฤมล สุวรรณรัศมี บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
603 สมวงษ์ บุญเซ็ง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
604 เกศสุดา อินทรโอสถ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นครนายก
605 สมชาย ทาสี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
606 สุวนิตย์ แก่นใจเด็ด วัดสันตยาราม นครนายก
607 ประเทือง วงศ์ศิริ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
608 พิเชษฐ เข็มเพ็ชร บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
609 ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
610 ปาริฉัตร บุญช่วยชู มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
611 อรพิน เจริญส่ง มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
612 อุทัยวรรณ ผ่องศรีนวล บ้านเขามะกา สระแก้ว
613 ภรภัทร สุวิมล มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
614 สำราญ จันท้วม มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
615 สุณิสา พงษ์มี มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
616 พุฒตาล รอดประเสริฐ มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
617 จินดา บุตรสละ มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
618 เชษฐา สายทน วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี
619 พิกุล ทองกำเหนิด ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
620 พรชัย จั่นเพ็ชร บ้านท่าพลู สระบุรี
621 สรินทร โสภา มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
622 วุฒิ สอนคง ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
623 มยุรี ประจำภพ บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
624 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
625 เกศรินทร์ เขียวไพรี ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
626 เอนก เจียรนันท์ มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
627 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
628 อริยา เจริญพร มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
629 ปัญญา พุ่มเกาะ บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง นครราชสีมา
630 วรรณวิภา วัฒนวิทย์ อุดมวิทยานุกูล ระยอง
631 ทรงทรัพย์ บุญใหม่ บ้านทุ่งกระโดน นครราชสีมา
632 บุญสนอง สมวงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
633 จักรี ถิ่นพุดซา บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง
634 ชาญชัย พงษ์ศรี บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
635 นันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร บ้านจอหอ นครราชสีมา
636 ขนิษฐา วัชรธีรเดช บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นครราชสีมา
637 อำนาจ แตงกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
638 วรนันท์ เกตุคัมวัตร์ บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
639 เดชา มีศิลป์ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
640 วีรศักดิ์ พวงสมบัติ บ้านหนองหว้า นครราชสีมา
641 สมบัติ กล้าหาญ ภู่วิทยา นครราชสีมา
642 แทนไท กุดหินนอก บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
643 ณัฏฐวัฒน์ เกิดกลาง บ้านดอนทะแยง นครราชสีมา
644 พนมวัน วรดลย์ วัดนาบุญ ปทุมธานี
645 เกศินีย์ จุลพันธ์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สระบุรี
646 วินัย ศรีภักดิ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
647 วิชัย พุตจันทึก บ้านศิลาร่วมสามัคคี นครราชสีมา
648 สมหมาย ศิริบุญรอด ชุมชนบ้านอุ้มผาง ตาก
649 รมิดา จงหมื่นไวย์ บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
650 สุดเขต จันทรจิต บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
651 วันชัย หนากลาง บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
652 ไตรภพ พุฒนอก ห้วยบงวิทยา นครราชสีมา
653 บุญธรรม เชยปั่นกลาง วัดบ้านด่านคนคบ นครราชสีมา
654 ชาตรี แนบกลาง บ้านดอนทะแยง นครราชสีมา
655 สุพิษ จุ้ยกลาง บ้านต่างตา นครราชสีมา
656 ธารทิพย์ เลี้ยงวงษ์ บ้านเหนือทัพรั้ง นครราชสีมา
657 ระวิ ขอมอบกลาง อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
658 ชิตติพงษ์ หมั่นกิจ บ้านบุ่งคล้า เพชรบูรณ์
659 สินีนิตย์ การปลูก ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ นครราชสีมา
660 สมทรัพย์ ลาดขามป้อม บ้านแดงน้อย นครราชสีมา
661 พานทอง ยอดมั่น บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นครราชสีมา
662 วรรธนา กระทู้นัน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
663 อุทัย คำสีหา บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) นครราชสีมา
664 บัวโฮม โพธิพันไม้ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา
665 สุจิตรตา จันขุนทด วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
666 สุภัชขา ธนพงศ์ไพสิฐ ภู่วิทยา นครราชสีมา
667 เสนอ คำภิมูล บ้านโนนโชงโลง นครราชสีมา
668 ชวภณ พานเมือง บ้านหนองโสมง นครราชสีมา
669 พรเทวี เทียมอุทัย วัดใหม่สำโรง นครราชสีมา
670 สุธาสินี สว่างศรี สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
671 พุธชาติ พงษ์พิมาย อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
672 ธรณินทร์ ชมภู่ บ้านฝาง นครราชสีมา
673 คำเตือน เดชบุญ บ้านอ้วน นครพนม
674 บุญช่วย ดวงแก้ว ภู่วิทยา นครราชสีมา
675 วิวัฒนา สุขมา วัดเจริญราษฎร์บำรุง นครราชสีมา
676 ชัยวัตร เลิศนา บ้านดอนตัดเรือ นครราชสีมา
677 ชวลิต มินพิมาย ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร
678 วัชรี ค้าขาย บ้านม่วงขามประชารักษ์ นครราชสีมา
679 พรหมรินทร์ ดินไธสง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
680 เกียรติศักดิ์ สุทธิ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
681 สายตา คำสิงห์นอก บ้านลำเพียก นครราชสีมา
682 ยงยุทธ ขาวสุข บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
683 ดารินทร์ โคษา บ้านไพรจิตรวิทยา สระแก้ว
684 ชยพล ระดมผล บ้านยางวิทยา นครราชสีมา
685 เกรียงไกร ไพราม อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) นครราชสีมา
686 ทับทิม สวามิชัย วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
687 รัชณัน ตุพิภาค วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
688 สุภัทชา ศิริเกรียงไกร ปากช่อง นครราชสีมา
689 พงศ์ธนากร ไกรสน ภู่วิทยา นครราชสีมา
690 ศรีคิง แสงพรม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
691 เสริมศักดิ์ ศรีโพธิ์กลาง วัดก้านเหลือง บุรีรัมย์
692 นิพนธ์ แถลงกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
693 ประวัติพงษ์ รอดกลาง พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
694 จิตติพงศ์ พรจุติภัทร์ พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
695 นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
696 วิมลศิริ ประกอบผล วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
697 วาทิน สิริภูริภากร ศิริบ้านไร่ นครราชสีมา
698 เมธี ณนภัทรเมธี ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นครราชสีมา
699 ศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล บ้านเหนือทัพรั้ง นครราชสีมา
700 พงษ์ชัย ศิริมาศรังษี บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นครราชสีมา
701 กษมน มังคละคีรี บ้านกลางนาเดื่อ สกลนคร
702 นปภัส หลวงวงษ์ วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
703 ชลธิศ คงฤทธิ์ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
704 นฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
705 ละออง มุ่งแซกกลาง หนองอ้อวิทยาคม นครราชสีมา
706 มยุรา เผ่าดี วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานคร
707 เจริญ ศรีแสนปาง โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
708 ณรงค์ชาญ นุชารัมย์ สรรพวิทยาคม ตาก
709 เสงี่ยม อุไรรัมย์ บ้านตัวอย่าง บุรีรัมย์
710 วิรัช หมวดประโคน มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
711 จิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์ บ้านจิก บุรีรัมย์
712 สฤษดิ์ ตองติดรัมย์ บ้านเรือ ชัยภูมิ
713 สมพร อินทา บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
714 ช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข บ้านปะคำสำโรง บุรีรัมย์
715 สุนทร จงเพียร บ้านคูบัว บุรีรัมย์
716 วาทิน พวงเพชร บ้านแห่ประชานุกูล ร้อยเอ็ด
717 เฉลียว ชาติรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
718 ชยากร โกศรี บ้านโคกขมิ้น บุรีรัมย์
719 ณรงค์ นุแรมรัมย์ บ้านโคกกลาง บุรีรัมย์
720 เตือนจิต พันธุมาศโกมล อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
721 สมชาย เรืองไร่โคก บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
722 สุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
723 สงัด เสือชุมแสง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
724 จำรัส หรรษาวงศ์ มิตรภาพ มหาสารคาม
725 บุศรา บุรมย์ บ้านตลาดหนองเรือ ศรีสะเกษ
726 สุรสิทธิ์ ยอดชลูด เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา
727 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
728 วิฑูรย์ หมวดสันเทียะ บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) บุรีรัมย์
729 อุไรวรรณ หมั่นประโคน บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บุรีรัมย์
730 สนิท แก้วอำไพ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
731 นิคม เข็มบุปผา ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) บุรีรัมย์
732 วสันต์ สามารถ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
733 ชานนท์ แสนยามาศ บ้านจั่น อุบลราชธานี
734 พิชัย ถิ่นสถาพร บ้านหนองงิ้ว หนองไทร บุรีรัมย์
735 อรวรรณ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
736 ณัฐนันท์ ศาลางาม วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
737 สมชาย เจริญสุข บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี บุรีรัมย์
738 จตุพร ธานี บ้านท่าศาลา อุบลราชธานี
739 สุเรศ ภูมิประโคน วัดตะลุงเก่า บุรีรัมย์
740 สนธยา ดอกประโคน สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
741 ภัทรพงศ์ สิมงาม สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เชียงราย
742 ปณภัช ปัทมาธนาโชติ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี
743 ประเสริฐ สิงห์ประโคน อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
744 ธนาพร ระวังเป้า บ้านโนนสูง นครราชสีมา
745 ทิพย์ปราณี ประเสริฐโส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
746 ณัฐวุฒิ แฉล้มไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
747 พิกุลทอง พันธ์ชัยโย บ้านโคกสง่า ชัยภูมิ
748 กัญฐณา วิทักษบุตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
749 กุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล บ้านหนองงิ้ว หนองไทร บุรีรัมย์
750 รัฏชนก บุญครอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
751 ฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน บ้านเมืองตะโก นครราชสีมา
752 วันชัย ฉัตรนันทภรณ์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
753 ยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
754 สมจิตร จันศรี วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
755 ปริยาภัทร บุญโยดม บ้านสตึก บุรีรัมย์
756 บุญส่ง กิจคติ บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บุรีรัมย์
757 กิตติภพ สระสงครามภู หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
758 รักษ์สุดา ทรัพย์มาก บ้านสตึก บุรีรัมย์
759 จงจิต ปรัชญพฤทธิ์ บ้านตลุงเหนือ กาญจนบุรี
760 เยาวลักษณ์ ศานติบูรณ์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
761 พิชิต มะติยาภักดิ์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
762 กาญจนา ทะวิลา บ้านสตึก บุรีรัมย์
763 จุฬาพัฒน์ นามไพร บ้านสตึก บุรีรัมย์
764 ศิริพงษ์ สิมสีดา บ้านกระทุ่ม บุรีรัมย์
765 สุพจน์ สุระเพิ่ม บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
766 สิริธร พรเสนา บ้านสตึก บุรีรัมย์
767 บำเพ็ญ จบสัญจร บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
768 วีรยา พลหญิงหลวง บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
769 ผาสุก ไทยยินดี บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
770 ประภัสสร จันดากุล บ้านกองพระทราย บุรีรัมย์
771 อุดม วรรณวิเศษ บ้านหนองน้ำขุ่น บุรีรัมย์
772 วราอินทร์ ปุผาลา ปุผาลา บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) บุรีรัมย์
773 สุระศักดิ์ หามทอง บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
774 เสน่ห์ ชาติจันทึก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
775 เสนีย์ สมรูป บ้านหนองแวงสามัคคี นครราชสีมา
776 สมัย ยอดกระโทก บ้านคลองโป่ง บุรีรัมย์
777 เพ็ญจรีย์ ไหวดี บ้านสตึก บุรีรัมย์
778 จุฑาวรรณ ภูบัวเพชร ขมิ้นพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์
779 พิเชษฐ์ ดียิ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
780 วิรัตน์ ปัญญาคิด บ้านรันเดง สุรินทร์
781 กิติศักดิ์ ประดับ บ้านขยอง สุรินทร์
782 ถวิล ว่องไว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
783 ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
784 เพยาว์ สายบุตร บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
785 ศิริลักษณ์ ทองเอี่ยม บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สุรินทร์
786 พงศกร จันทร์แจ่ม บ้านหนองหว้า สุรินทร์
787 ธนา ปรากฏรัตน์ สังขะวิทยาคม สุรินทร์
788 นิ่ม ศรีละออง บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์
789 วรงจ์ แก้วบุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
790 กนกพร สร้อยจิต สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
791 ฐิรวิชญ์ กิตติคุณปกรณ์ วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
792 ภูมิพัฒน์ ตลับทอง บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์
793 สันสกฤต ศรีกลับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
794 บุญส่ง เกตุโสระ บ้านปอหมัน สุรินทร์
795 ณัฐพล แวงสุข บ้านหนองหลัก อุบลราชธานี
796 ประเสริฐ ทรัพย์มาก ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด
797 สกุณา ดาศรี วัดสำโรง บุรีรัมย์
798 สำรวย สังข์เสาวภาคย์ บ้านนาดี สุรินทร์
799 สมาน ขุมทอง ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สุรินทร์
800 นิติธร ผะงาตุนัตถ์ ปราสาท สุรินทร์
801 นันทกร รติวรารัตน์ อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
802 เสมา ขวัญทอง เมืองลีงวิทยา สุรินทร์
803 นัณธณา ปคุณาวรชิต บ้านสวาย สุรินทร์
804 มานพ รำจวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
805 ศินรินทร์ เพ่งเล็งดี บ้านลำดวนพัฒนา สุรินทร์
806 ศิริชัย วิชาพล ชุมชนบ้านหนองขมาร บุรีรัมย์
807 กาญจนา พรหมบุตร บ้านพิงพวย สุรินทร์
808 นฤมล สานุสันต์ บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สุรินทร์
809 ยุทธศาสตร์ แก้วดี ธาตุศรีนคร สุรินทร์
810 นันท์ปภัทร์ พรเดชวิวัฒน์ บ้านทับน้อย สุรินทร์
811 กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
812 ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
813 วิชัย สาลีงาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
814 ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
815 กำธร ทองเปลว อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
816 ชูศักดิ์ ดัชถุยาวัตร รร.เทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวยอุปถัมภ์) สมุทรปราการ
817 สมจิตร แก้วคำแสน วิทยาราษฎร์นุกูล สุรินทร์
818 อรชุมา หอมจันทร์ บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) นครราชสีมา
819 ปฐม อินทร์ปรุง บ้านกระดาน สุรินทร์
820 สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ วัดท่าชัย นครนายก
821 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
822 สุรพงษ์ รัตนโคตร ตานีวิทยา สุรินทร์
823 สุนทร อินทรนุช สังขะวิทยาคม สุรินทร์
824 มนัด เทศทอง โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
825 ภากรณ์ นามสวัสดิ์ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
826 สุรจักษ์ ประดับประดา บัวเชดวิทยา สุรินทร์
827 เจนณรงค์ วิธีดี บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ขอนแก่น
828 ประเชิญ กูลรัตน์ อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สุรินทร์
829 ประจวบ บุญมณี บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สุรินทร์
830 สุภาพ พิมพ์แก้ว วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
831 บุญจร บุราคร อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สุรินทร์
832 ประเสริฐ บุตรดี บ้านราม สุรินทร์
833 ประหยัด พุดลา ปลาปากวิทยา นครพนม
834 ธนพร สุดตลอด บ้านตะตึงไถง สุรินทร์
835 ชูชาติ คิดดี ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์
836 ชวนชม วิบูลย์เพ็ง บ้านกระดาน สุรินทร์
837 ณัชชา ประทีปธนากร ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
838 นัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
839 อัษฎาวุธ โคสารคุณ ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
840 อำไพ ศรีละออน สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
841 กิติภัฎ บุญหวาน บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สุรินทร์
842 ไพรัช ก้านเกษ บ้านปลาขาว ศรีสะเกษ
843 อานนท์ นนทวัน โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
844 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
845 ชุติกาญจน์ สืบสิมมา บ้านจาน ศรีสะเกษ
846 สถาปณะ มาทอง บ้านเมืองน้อย ศรีสะเกษ
847 ไพมณี สุระเสน บ้านโตนด ศรีสะเกษ
848 มะลิวัลย์ จงเพียร บ้านหนองบัว บุรีรัมย์
849 ประคอง ศรีไหม ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
850 สำอาง ศรีทองธรรม บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ศรีสะเกษ
851 จำรูญ มลิพันธ์ วัดเขียน ศรีสะเกษ
852 ชาญวิทย์ สันดอน บ้านตะเคียนราม ศรีสะเกษ
853 ชาตรี วรรณโย บ้านละเอาะ สุรินทร์
854 คธาสิทธิ์ รัตนา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
855 สุภาพร ฃิตภักดิ์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
856 ทรงศรี บูรณะ บ้านหนองเลา นครราชสีมา
857 คมกริช บุตรอุดม ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
858 ปิยะ การะเกษ บ้านตาแท่น ศรีสะเกษ
859 นางต้องใจ คล่องตา บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ศรีสะเกษ
860 ไพรวัลย์ สงวนแก้ว บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์
861 คชธร คชพันธ์ บ้านหนองปลาซิว กาญจนบุรี
862 พลกฤต ชัยสนาม บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
863 พงษ์อนันต์ จันทนาม บ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ
864 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
865 มานิตย์ ทองดี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
866 มนูญ สิงห์คำ วังใหญ่วิทยาคม เพชรบูรณ์
867 อุไรวรรณ พิศชาติ บ้านดงเจริญ ยโสธร
868 ประไพจิตร ภูมิภักดิ์ อนุบาลวัดพระโต ศรีสะเกษ
869 อนุรัตน์ พันธ์ศิลป์ มายอ (สถิตย์ภูผา) ปัตตานี
870 พิชาติ พิลาวัลย์ บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) อุบลราชธานี
871 วิรัตน์ ญาณะรมย์ บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
872 วรณัน นรมาตย์ ประชาสามัคคี (บ้านหนองมะนาว ) อุบลราชธานี
873 จรูญศรี ลีลาสง่างาม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
874 พรชัย ทับสกุล บ้านดอน อุบลราชธานี
875 สุรสิทธิ์ สายเบาะ บ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี
876 สว่าง สัตย์ธรรม วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี
877 สัมฤทธิ์ เชื้อแก้ว บ้านผาแก้ว อุบลราชธานี
878 นเรศ พรมบุตร ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
879 จินตนา เหลากลม บ้านโนนสวรรค์บุณฑริก อุบลราชธานี
880 มณีฉาย ยั่งยืน บ้านนาโพธิ์ใต้ อุบลราชธานี
881 จีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์ บ้านหนองกุงน้อย อุบลราชธานี
882 อดิศร ศรีทา บ้านหนองสองห้องดอนตูม อุบลราชธานี
883 ฤทธิชัย บำรุงวงค์ บ้านซะซอม อุบลราชธานี
884 ประภาส สีหา โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
885 อาทิตย์ ศรีแสงเมือง บ้านเอือดใหญ่ อุบลราชธานี
886 สมบัติ บุญกอง บ้านอีต้อม อุบลราชธานี
887 สุจิตรา กฤษณะกาฬ บ้านนาเรียง ยโสธร
888 คณิต เชื้อประทุม บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
889 สุริยา บุญแท้ บ้านกลางใหญ่ อุบลราชธานี
890 ดวงธนพร สุวรรณพิมพ์ บ้านหนองนกทา อุบลราชธานี
891 ณัฐพร ยืนนาน บ้านนาชุม อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
892 โสรัตยา วงศ์สวัสดิ์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
893 วรวัส โพธิ์งาม บ้านนานวน อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
894 สุรศักดิ์ จันทะนาม บ้านบาก อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
895 ดวงฤดี ศรีวงษา พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
896 วิทยา เหล่าบุตรศรี บ้านพะลาน อุบลราชธานี
897 ศุภสิทธิ์ ทองแก้ว หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี
898 นัฐกร กาเผือกงาม บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
899 ศราวุธ ศรีเจริญ บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
900 มะลิ ชานนท์ นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 อำนาจเจริญ
901 บัญญัติ คำประภา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
902 อุตรี เชื้อประทุม บ้านหนองสนมพะลาน อุบลราชธานี
903 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
904 วรายุทธ วรรณโท อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อุบลราชธานี
905 สามารถ กอคูณร์ บ้านไชยชนะ อุบลราชธานี
906 ศิวกร เจริญ บ้านโดง สุรินทร์
907 บัณฑิต จันทะมุด บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) อุบลราชธานี
908 เทียนชัย แก่นการ เวตวันวิทยา อุบลราชธานี
909 สรสิทธิ์ กลิ่นบัว บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
910 จารุประภา สิงนาครอง บ้านนากระเดา กาฬสินธุ์
911 วิโรจน์ ใกล้ฝน บ้านประหูต อุบลราชธานี
912 กฤติเดช สุขสาร บ้านชีทวน อุบลราชธานี
913 ณัฐชัย บุญต่อ บ้านแก้งขี้เหล็ก อุบลราชธานี
914 ประจวบ ตรกสังข์ อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
915 สุนทร ประทาน บ้านไหล่ทุ่ง อุบลราชธานี
916 สุพล ทิพย์สุข บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
917 เอกราช บุราชรินทร์ บ้านจำนันสายเจริญ ศรีสะเกษ
918 วิทยา ใจบุญ บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
919 วรกาล นาราช บ้านนาดอกไม้ อุบลราชธานี
920 ไสว ทองหล่อ บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย
921 ขนิษฐา เลขสันต์ บ้านขามเปี้ย อุบลราชธานี
922 มานะ แดนดี บ้านเอ็นอ้า อุบลราชธานี
923 บุษบาบรรณ ผ่องใส บ้านฟ้าห่วน อำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
924 ฤทธิชัย สายโพธิ์ บ้านกุศกร อุบลราชธานี
925 เกษร นพคุณ วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
926 กวินทรา สร้างนานอก ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย อุบลราชธานี
927 ภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
928 บรรจง ยาตรา บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
929 ทัศนีย์ วังทะพันธ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
930 ปัทมา นามบุตร บ้านโคกใหญ่ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
931 สุภัชศร วงศ์คำ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
932 พิจิตร สีมาฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนา อำนาจเจริญ
933 เฉลิมพล สีเขียว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
934 วิชัย ขันตี บ้านนาชุมแสง อุดรธานี
935 มาลัยทิพย์ วงษ์ภักดี บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
936 นะรักษ์ ปัญญาดี ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
937 นริสรา ดาษดา บ้านดงบัง อุบลราชธานี
938 พิสัณห์ อินลี บ้านสันก้างปลา เชียงราย
939 ธณกร วีสะเพ็ญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
940 กาญจนา ปามุทา บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) อำนาจเจริญ
941 วีระวัฒน์ พิณโท บ้านพิณโท อุบลราชธานี
942 ประพิศ รัตนคม สายอักษร กรุงเทพมหานคร
943 พิทักษ์ โสตแก้ว รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
944 กวิน คณะคุณ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
945 แก้วสุข เกษมสุข คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
946 ลัดดา โสดาภักดิ์ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำนาจเจริญ
947 นริศรา รัตนกุล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
948 อนงนิตย์ จันทร์มณี บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) อุบลราชธานี
949 นิคม หินลาด บ้านมะปริง ปัตตานี
950 สุภาณี สิงห์ธีร์ บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
951 มยุรี จันทร์ดวง บ้านขามเปี้ย อุบลราชธานี
952 ชลวรรณ แสงสิงห์ บ้านธาตุ อุบลราชธานี
953 วิจิตรา ทัพซ้าย บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
954 วุฒิไกร กิ่งแก้ว สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
955 เกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำนาจเจริญ
956 นะพาภรณ์ ปัญญาสาย คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
957 สมพร ภิญโญ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
958 ผดุงศักดิ์ คำผาลา นาวังกุดตากล้า อำนาจเจริญ
959 ธนภัทร บุตรี บ้านนาคำ บึงกาฬ
960 นิพนธ์ หลักทรัพย์ บ้านน้ำซับ อำนาจเจริญ
961 อาภรณ์ ดารุนิกร อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
962 นพนันต์ ชมภูแสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
963 รณรงค์ โหมดม่วง บ้านไก่คำ อำนาจเจริญ
964 บุญเถิง มลีรัตน์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
965 ศศิวัฒน์ วงศ์จันทา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
966 สุพรรณ พุทธิวงศ์ บ้านคึมข่า อำนาจเจริญ
967 วัชร เสนสม บ้านชูชาติ อำนาจเจริญ
968 ชาตรี สิงห์เทา บ้านหนองยาง อำนาจเจริญ
969 อรวรรณ สำเภา บ้านหนองโพธิ์ อุบลราชธานี
970 สิริกาญจน์ มะโนชัยกุลศิริ บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
971 มงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว บ้านเลิงบาก อุบลราชธานี
972 คงเดช กุลบุญญา บ้านเหล่าคำ อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี
973 สุดใจ ภู่เทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
974 สง่า ทองสวัสดิ์ บ้านดอนใหญ่ นครราชสีมา
975 บุญศรี กลิ่นแก้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อุบลราชธานี
976 สกล ใจตรง บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
977 บรรเจิดลักษณ์ ชอบนา บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
978 ภัทรนัน ประชุมรักษ์ เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
979 ธีรวัฒน์ วงศ์เสนา บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) อุบลราชธานี
980 ชีวิน ศรีแสง บ้านคำเม็กห้วยไผ่ อุบลราชธานี
981 ชวนพิศ แสงสวย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
982 มนตรี ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
983 ธนิตชาติ ทองมงคล บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
984 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
985 ภณิดา โสวรรณี สมเด็จ อุบลราชธานี
986 คมกฤษ ไวยพัฒน์ บ้านหนองลาด สกลนคร
987 พงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม บ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
988 สุขฤทัย สุขใจ บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
989 พรภิรมย์ ประพรม บ้านสำโรง อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
990 กรกฎ เสระทอง อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
991 ภคพร จันทมาลา บ้านหัวคำ อุบลราชธานี
992 อัชราภรณ์ สาริบูรณ์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
993 มานพ บุญกอ ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
994 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
995 นาวิน ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
996 อานนท์ รูปแก้ว ดำรงสินสงเคราะห์ อุบลราชธานี
997 ปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ บ้านสร้างมิ่ง อุบลราชธานี
998 สุภวิชญ์ จันทป รร.บ้านคำนางรวย อุบลราชธานี
999 นภาภรณ์ ทาโยธี อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1000 อานนท์ กฤษณะกาฬ บ้านนาโป่ง ยโสธร
1001 อมรรัตน์ บุตรเรือง อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ยโสธร
1002 ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
1003 จันทนา พันธ์เพชร บ้านคำน้ำสร้าง ยโสธร
1004 สมคิด ปทุมวัน กมลาไสย กาฬสินธุ์
1005 เข็มทอง พงษาปาน บ้านโนนประทาย ยโสธร
1006 จอมขวัญ จิรภัทรสกุล วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สมุทรปราการ
1007 อำพร กิ่งแก้ว สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
1008 ศศิธร ปัญญาจิตร บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ยโสธร
1009 สุภาภรณ์ อยู่เย็น บ้านปลาดุก อุบลราชธานี
1010 ภานรินทร์ แผ่นศิลา บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
1011 วิชัย จันทร์แสง บ้านคุ้ม ยโสธร
1012 ปวีนา รวมธรรม บ้านป่าชาด ยโสธร
1013 เอื้อมเดือน โพชะโน บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ยโสธร
1014 อมินตา สำเร็จผล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1015 อัศราวรรณ ถมปัทม์ บ้านคำน้ำสร้าง ยโสธร
1016 ศักดิ์ดา สำเร็จผล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1017 บัณฑิต กุมารสิทธิ์ บ้านแม่แพ แม่ฮ่องสอน
1018 สุพจน์ ศรีบุตร บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1019 จักรกรี งามสมบัติ นาหว้าประชาสรรค์ มุกดาหาร
1020 บัญชา ศรีตาแสง บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) ยโสธร
1021 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
1022 คมกฤษฏิ์ กาบคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1023 สุทัศน์ จอกสถิตย์ สุเหร่าคลองสี่ กรุงเทพมหานคร
1024 เกียรติ สิทธิวงศ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ชัยภูมิ
1025 วรวัฒน์ เสมอไวย์ บ้านท่าสวรรค์ ขอนแก่น
1026 ชลพิชา หาญณรงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสริมงาม ลำปาง
1027 สมจิต นาสอน บ้านห้วยลึก อุตรดิตถ์
1028 เกศมณี สีเทียนสุข บ้านบึงพิไกร กำแพงเพชร
1029 เกรียงไกร กอวิเศษ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
1030 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1031 สุพรรณีย์ เทียมขุนทด ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
1032 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1033 ณัฏฐ์ธนัน บัวงาม รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
1034 จิราภา บัวเป้ามา บ้านทุ่งกระโดน นครราชสีมา
1035 พัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ชัยภูมิ
1036 พัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ชัยภูมิ
1037 พัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ชัยภูมิ
1038 อนันต์ คุณล้าน อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1039 ฉลอง คุณประทุม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1040 บุญนำ เพชรล้ำ บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ มหาสารคาม
1041 ดรุณ ประจันนวล บ้านหนองบัว ชัยภูมิ
1042 ดรุณ ประจันนวล บ้านหนองบัว ชัยภูมิ
1043 ดรุณ ประจันนวล บ้านหนองบัว ชัยภูมิ
1044 อังศุมารินทร์ ชุมชัย บ้านธาตุ ขอนแก่น
1045 ประเสริฐ ไชยมิ่ง บ้านยอดห้วย ขอนแก่น
1046 ฌานธร บุญทัน อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
1047 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1048 เฉลิมศักดิ์ ภูมี บำรุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
1049 ประเสริฐ ต้นโนนเชียง รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
1050 เศรษฐวัชร มัชปาโต บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
1051 โกมิน ทัพซ้าย ประชาสามัคคี อำนาจเจริญ
1052 รัฐวัส สุพรรณ์พุทธา บ้านนาอ่างคำ เลย
1053 ชนิดาพร คำมณีจันทร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1054 พิเชฎ พรมพิมพ์ รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ สมุทรสงคราม
1055 นิตยา วรรณไชย บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ขอนแก่น
1056 เวียงชัย พลวงศา กุดหว้าวิทยา กาฬสินธุ์
1057 สุริยันต์ สะท้าน บ้านนาอ่างคำ เลย
1058 สุภาภรณ์ อินหวัน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 เชียงใหม่
1059 อธิป สิทธิ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
1060 ทิภาภรณ์ บุญโยธา บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ชัยภูมิ
1061 ณฐชนนท์ ขำมี บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1062 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
1063 สุพจน์ ประภัยวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแซะ ชุมพร
1064 สุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
1065 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
1066 อภิทวัฏฐ์ ศรีอวน พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
1067 สมกิจ คำอ้อ บ้านนาข่าท่า นครพนม
1068 สุภาณี คงกระโทก ขามแก่นนคร ขอนแก่น
1069 นิรันดร์ ม่องคำหมื่น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1070 ครรชิต หมื่นแก้ว บ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
1071 สุริยา โนนเสนา วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
1072 บุญจันทร์ มูลกัน รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
1073 อดิศักดิ์ กรีเทพ ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
1074 นิตยา ภูมี บ้านวังยาวสามัคคี ขอนแก่น
1075 อรรณพ สอนเสนา โนนงามศึกษา ขอนแก่น
1076 พชรกมล ปีนะเก ชนบทศึกษา ขอนแก่น
1077 สุรพล คำมะณีจันทร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1078 ขวัญชัย พรมแสน บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
1079 วัฒนา ขันแข็ง บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
1080 วิโรจน์ ก้านบัวแย่ง บ้านห้วยผักกูด เพชรบูรณ์
1081 วชิรโรจน์ โคตะคาม บ้านโป่งเก้ง สระบุรี
1082 วิทยา เถาว์ทิพย์ ปากช่อง นครราชสีมา
1083 มัลนรัตน์ พรอามาตย์ บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ขอนแก่น
1084 วีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
1085 เนาวรัตน์ ลำเพยพล บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
1086 พนมศักดิ์ นาโพนงาม บ้านท่าสวรรค์ ขอนแก่น
1087 นิติกร ประเสริฐ บ้านเนินพลับหวาน ชลบุรี
1088 สมทรัพย์ ชัยพรมมา บ้านห้วยทรายทุ่งมน ขอนแก่น
1089 สิริพงษ์ ประไพร หนองแข้วิทยา กาฬสินธุ์
1090 มุงคุณ สีหามาตย์ ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สกลนคร
1091 ศราวุธ ศรีประภา พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1092 บุญหลาย หวานเพราะ บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ขอนแก่น
1093 ศุภกิจ สานุสัตย์ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
1094 ศักดา หลาบมาลา ราชานุเคราะห์ พะเยา
1095 ณภัฏ ปัทถาพงษ์ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ขอนแก่น
1096 สุนิจ แก้วตาบรรเจิด กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
1097 ชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต เหล่าใหญ่วิทยา ขอนแก่น
1098 ฉลอง สอนวงษ์ บ้านโนนข่า ขอนแก่น
1099 ถนอม ไพรหลวง หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี
1100 นิตยา เทพาขันธ์ มัญจาศึกษา ขอนแก่น
1101 ภาคภูมิ มุพิลา มัญจาศึกษา ขอนแก่น
1102 ไพวัลย์ ชนยุทธ บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ขอนแก่น
1103 ประกาสิทธิ์ แสงดี บ้านตากิ่ม นครราชสีมา
1104 ธนวัฒน์ วงสง่า เนินลาดวิทยา กาฬสินธุ์
1105 วันทรงชัย สระบัว โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
1106 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
1107 ภคมน ธนัญธรภคณัช กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
1108 เกียรติภูมิ พูลพัฒน์ โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
1109 พจนารถ ภูสาริ รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
1110 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
1111 กำจรเดช สุรเสียง บ้านพังซ่อน อุดรธานี
1112 จรัสธชัย เสิกภูเขียว พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
1113 บุษกานต์ ชาลี บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ยโสธร
1114 ชูเกียรติ คลีมานะกิจ บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
1115 เชษฐา บุญชวลิต ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
1116 น้ำเพชร ศิริพร บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
1117 รณกฤต สุระอุดร หนองสำโรงวิทยา อุดรธานี
1118 นพดล อุตรักษ์ บ้านกุดเสลาหนองขวาง ศรีสะเกษ
1119 ปิยานุช อวิโรธน์ บ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี
1120 ชาญศักดิ์ สกุณี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1121 ปรีชา บุญชัย บ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี
1122 นิภารัตน์ บุญชิต ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) อุดรธานี
1123 วรรณชนะ โสภาบุตร วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
1124 กรกนก เนตรสุวรรณ หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
1125 ฉันทนา พลวี หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
1126 สุมล โกรัมย์ หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
1127 นาฎลัดดา อ่อนคำ บ้านโพนงามหนองตุ อุดรธานี
1128 กิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว เมืองใหม่วิทยา หนองบัวลำภู
1129 อดิศักดิ์ ศรีเสน บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี
1130 วิทยา มูลจันทร์ กระจ่างวิทย์ อุดรธานี
1131 ยุทธนา ศรีประเสริฐ บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี
1132 ธรรมนูญ พูลศิริ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1133 นางมีนทราย ไชยอาจิณ บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) อุดรธานี
1134 วินัย แสงใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1135 รัฐพงษ์ รัฐสมุทร รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
1136 สันติ โลมาอินทร์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1137 จรูญ คันธะระ น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี
1138 นภาพร บุรีเพีย บ้านดงไพรวัลย์ อุดรธานี
1139 ประวิณา ทองวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
1140 เอี่ยมสกุล หมุนลี รร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม อุตรดิตถ์
1141 พัชรินทร์ สมพงษ์ หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
1142 เจริญ นามชู ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
1143 ดุสิต เหล่าพร บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1144 บุญเลิศ ร่มวาปี บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1145 แสงเดือน สุขรมย์ บ้านสี่แจ อุดรธานี
1146 จีรวัฒน์ พลอุทัย ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
1147 ปวิณา โพธินาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1148 ผดุงศักดิ์ วันจงคำ บ้านศาลา อุดรธานี
1149 นิคม วงษ์ก่อ บ้านกงพาน อุดรธานี
1150 คำสิงห์ เภาพาน สำราญราษฎร์บำรุง ชัยนาท
1151 ศรัญญา มุงคุลโคตร บ้านทองอินทร์สวนมอญ อุดรธานี
1152 ณรงค์พันธ์ การพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1153 พิเชษฐ์ ขันธ์สาลี บ้านกงพาน อุดรธานี
1154 อมรรัตน์ สิงห์หลง กุมภวาปี อุดรธานี
1155 พิชัย ถาวรพัง อนุบาลโนนสะอาด อุดรธานี
1156 องอาจ ญาตินิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม
1157 สุภัทรา สุรพล บ้านม่วงดง อุดรธานี
1158 ชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดา หนองหานวิทยา อุดรธานี
1159 จุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์ หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
1160 ลัดดา ประสมทรัพย์ กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
1161 อภิญญา บุญญะรัง อนุบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1162 เผด็จ ภักดีนวล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1163 นิลพงษ์ กุนะ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
1164 ดาวประกาย กุลวงค์ บ้านนาชุมแสง อุดรธานี
1165 ทรงสรรค์ รูปสม กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
1166 วนิดา เล็งไทยสงค์ บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1167 มะลิวัลย์ นามแก้ว บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1168 จุฑารัตน์ คุยบุตร บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1169 สุมาลี เพิ่มพูล บ้านกอย ศรีสะเกษ
1170 พรชัย ขวัญทอง บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ อุดรธานี
1171 มงคล คำรินทร์ บ้านนาจาน อุดรธานี
1172 สมภาร นนทะชัย มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1173 บัณฑิต วรรณราม ทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี
1174 อดิเรก กล้าหาญ บ้านนายูง อุดรธานี
1175 ปรเมนทร์ เกษนัด บ้านดงวัฒนา อุดรธานี
1176 นิรันดร์ นันทะศรี บ้านดงเหนือ สกลนคร
1177 ปาฏิหาริย์ สาฆ้อง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1178 สว่าง ประทาสู บ้านยางกะเดา อุบลราชธานี
1179 อานนทวัฒน์ ปัดโรคา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1180 นิคม อุประ โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู
1181 สมศักดิ์ โคตรอาษา บ้านโนนข่า(พอง) หนองบัวลำภู
1182 อนุพงษ์ ช่วยค้ำชู เมืองใหม่วิทยา หนองบัวลำภู
1183 ขันตรี วงค์คำ บ้านโนนสว่างโนนสง่า หนองบัวลำภู
1184 สุภาวดี นาคฤทธิ์ หัวนาศึกษาวิทย์ หนองบัวลำภู
1185 ธนวิชญ์ ธนูทอง กุดหานสามัคคี หนองบัวลำภู
1186 สุพล โยธาเสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู
1187 วิรัตน์ พัฒนะสาร หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) กาฬสินธุ์
1188 ไมตรี อุดมศักดิ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1189 รวมชัย ศิริโอฐ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1190 อิทธิพล เหล็กกล้า อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1191 กัญญาพัชร บุดดีเหมือน บ้านหนองค้อ หนองบัวลำภู
1192 บัณฑิต ภูมี เบญจคามสามัคคี ขอนแก่น
1193 สมชาย เรืองแสง บ้านหินโง่น เพชรบูรณ์
1194 ประยูร ภูวิชัย บ้านโคกนกสาริกา หนองบัวลำภู
1195 กิตตินันท์ ทุมปัด บ้านนาเจริญ หนองบัวลำภู
1196 วิรัตน์ ศรีเศษพิมพ์ อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1197 สนทยา เจริญพันธ์ ไชยวานวิทยา อุดรธานี
1198 ถิรเดช จันดา อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1199 ชัญญา ตีลุ บ้านโนนสว่างโนนสง่า หนองบัวลำภู
1200 จารุวัติ บรรเลงรมย์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1201 ธวัช บรรเลงรมย์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
1202 ธวัชชัย นามดี ดอนตาลดงบังวิทยา อุดรธานี
1203 มณเทียร เกษโสภา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี
1204 ภาณุภัทท ดวงเพชร หนองแวงวิทยา สกลนคร
1205 ทองทับ ขันอ่อน บ้านพันห่าวดอนดู่ นครพนม
1206 วลัย ลาสอน ชุมชนโนนหันวันครู ขอนแก่น
1207 อภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย บ้านสาครพัฒนา อุดรธานี
1208 สุภฌา สุวรรณบุตร หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
1209 มะชานน เหล่าโสด บ้านคลองขุด สตูล
1210 อมรรัตน์ ดอยแก้วขาว บ้านแม่โกนเกน ตาก
1211 เจษฎาพงษ์ บัวเกษ บ้านหนองเต่าดอนหายโศก อุดรธานี
1212 อราภรณ์ สมบูรณ์ บ้านดงวัฒนา อุดรธานี
1213 สุกรรณ์ รอบรู้ สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี
1214 สิทธิโชติ โคตรกระพี้ จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
1215 กมล โสวาปี บ้านพังซ่อน อุดรธานี
1216 สุไรมาน นามี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1217 อุไรวรรณ กุลเวชกิจ อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
1218 ชำนาญ ชำนิยันต์ บ้านทับไฮ อุดรธานี
1219 กริชเพชร คำโสภา บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สกลนคร
1220 กัลยา นารถภักดี ราชินูทิศ 2 อุดรธานี
1221 สายัณห์ ไชยสุรินทร์ บ้านหนองตูม อุดรธานี
1222 วิชิต สุริสาร บ้านคลองสะพานช้าง กำแพงเพชร
1223 ประภัสสร ทามาลี เชียงหวางพิทยาคาร อุดรธานี
1224 ศศิกานต์ อุชชิน บ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์
1225 สรกฤช สิงห์งาม บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เลย
1226 ปิยะมิตร รามศิริ บ้านนาค้อ เลย
1227 อภิเษก วรรณไชย บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นครราชสีมา
1228 ศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
1229 ศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
1230 จิรายุทธ แก้วอาสา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
1231 สมชาย ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
1232 พิษณุวาธี มาอ้วน อนุบาลชุมชนภูกระดึง เลย
1233 ชัยวัฒน์ บานเย็น บ้านนาทอง เลย
1234 ไมตรี วินานนท์ บ้านนาค้อ เลย
1235 เทวา โฮงคำอุตย์ บ้านเอราวัณ เลย
1236 เกรียงศักดิ์ เกษทองมา บ้านเขว้าวิทยา นครราชสีมา
1237 ระวิ สุทธิเสงี่ยม วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
1238 สุธาวลี จันทรังษี มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
1239 ประจวบ ใสดี บ้านเมืองกลางวิทยา ชัยภูมิ
1240 วาทิน พุฒเขียว น้ำสวยวิทยา หนองคาย
1241 ฉัตรชัย ชะโยจะ อนุบาลหนองคาย หนองคาย
1242 นายสัตยา กำแพงศิริชัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
1243 วิชิต ธรรมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
1244 ตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
1245 ทวีศักดิ์ เสนาคำ อนุบาลหนองคาย หนองคาย
1246 วิภาวดี สุริยะกมล บ้านท่าสำราญ หนองคาย
1247 นิภาวรรณ์ ลุนละวงษ์ ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา อุดรธานี
1248 คงเดช ราชาทุม บ้านห้วยเซือมเหนือ บึงกาฬ
1249 สุริยนต์ หงษ์ทอง บ้านหนองหมู บึงกาฬ
1250 มนัส พิมพ์กลม บ้านโนนสา บึงกาฬ
1251 บุญฤทธิ์ ในอรชร บ้านชุมภูทอง บึงกาฬ
1252 ยุพิณ ศรีสุนาครัว บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ
1253 อนุชิต จันทศิลา บ้านสร้างคำ บึงกาฬ
1254 ทองแดง จันทร์ทะเขต รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
1255 ปทุมมาภรณ์ ละม่อม อนุบาลเฝ้าไร่ หนองคาย
1256 จักกิต แก้วประเสริฐ บ้านหนองแวงประชาสรรค์ บึงกาฬ
1257 วัชรวิชญ์ บุญตาระวะ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1258 วิเชียร หมื่นศรี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ
1259 ประจักษ์ สีวงษา นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
1260 เลิศพิชัย รวยทรัพย์ หนองหัวช้างวิทยา บึงกาฬ
1261 สมสมัย หารธงชัย บ้านโพนสูง สกลนคร
1262 บรรจบ พรมวงค์ บ้านนางัวสายปัญญา บึงกาฬ
1263 พิตรพิบูล มนทาน้อย บ้านนางัวสายปัญญา บึงกาฬ
1264 อักษร สมภักดี อนุบาลปากคาด บึงกาฬ
1265 ธีระวัฒน์ เสาวภาภาคไผบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
1266 ชัยพงษ์ กองสมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1267 สุจิตรา สิทธิจันทร์ บ้านโคกใหญ่ ศรีสะเกษ
1268 เพ็ญศรี คำวิชิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1269 บุญถม คำพิพจน์ บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย มหาสารคาม
1270 ณปวิช เกติยะ บ้านหนองโนอีดำ มหาสารคาม
1271 บุญจันทร์ ยัพราษฎร์ หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
1272 ปาริชาติ ชูปฏิบัติ บ้านแก้งขิงแคง มหาสารคาม
1273 พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ บ้านโนนศรีภิบาล มหาสารคาม
1274 หมั่น ศิริโสดา บ้านโชคชัย มหาสารคาม
1275 รวิษฎา ดวงจันทา โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1276 สกล จันทะเหลา บ้านสว่างยางท่าแจ้ง มหาสารคาม
1277 จารุวรรณ ชินดร บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
1278 วิเชียร โนนทิง บ้านโชคชัย มหาสารคาม
1279 จักรพงษ์ พันธุ์ยางน้อย บ้านยางใหญ่ มหาสารคาม
1280 นฤมล อวบอ้วน บ้านโชคชัย มหาสารคาม
1281 สุนทร จอมพรรษา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
1282 บุญศรี ไชยบุดดี บ้านน้ำใสม่วงวิทยา มหาสารคาม
1283 จิรนันท์ แก้วจันทา บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น มหาสารคาม
1284 บุญญาพร ทาโว โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1285 อรวรรณ ทะราศรี บ้านสระบาก มหาสารคาม
1286 สุภัตรา สฤษชสมบัติ บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
1287 นิสาชล กองปัญญา ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
1288 สมศักดิ์ สีวัย บ้านขีหนองจิก มหาสารคาม
1289 นริศ พรนิคม บ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
1290 ไพฑูรย์ ชาปัด บ้านวังโพน มหาสารคาม
1291 ประนอม ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
1292 สำเนียง พิลาโสภา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1293 วันชัย ศรีกะกูล บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
1294 สุกรรณ อันเกรียงไกร รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1295 ณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล บ้านโคกกลางบ่อหลุบ มหาสารคาม
1296 ศริตวรรธน์ เวียงนนท์ บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
1297 วัชริญา จันทะลุน บรบือ มหาสารคาม
1298 จันทา มูลต้น โนนเมืองประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
1299 ทองใบ ปะวะเส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
1300 บัณฑิต ดั้งชารี บ้านเหล่าดอนเงิน อุดรธานี
1301 สุนทราภรณ์ สุขสบาย บ้านสตึก บุรีรัมย์
1302 ธารทิพย์ ทิพย์มนตรี วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
1303 เสงี่ยม ฉวีวงศ์ วัดศรีสุนทร บุรีรัมย์
1304 บุญมี ประกอบแสง แกดำวิทยาคาร มหาสารคาม
1305 ภัทรอร โนราช บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1306 ไพฑูรย์ บุญมาศ คลองห้วยนาพัฒนาการ เพชรบูรณ์
1307 สายันห์ ประโกสันตัง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
1308 บุญธรรม พินโย บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ มหาสารคาม
1309 ณัฐพงษ์ ดาขวา เมืองอุบล อุบลราชธานี
1310 ณัฐเสฐ โคตรบรรเทา จักราชวิทยา นครราชสีมา
1311 นายวิเชียร กุลธินี บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง มหาสารคาม
1312 ศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
1313 ณิชาฒ์ สุกรี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1314 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
1315 สุมาลี เทวฤทธิ์ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
1316 ธนกร อิงคนินันท์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1317 ราชัย ทองกระจ่าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1318 ชำนาญ ทุมทุมา บ้านท่าตูมดอนเรือ มหาสารคาม
1319 คมสันต์ ถานกางสุ่ย สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี
1320 มานิศา เปรมสัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1321 คมสันต์ เอ็นคะวัน บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1322 สมนึก อาจยะศรี อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1323 จำรัส สืบศรี สุเหร่าสามวา(ซุน เวทย์สฤษฏ์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
1324 ปภาสินี ปะเสระกัง บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' มหาสารคาม
1325 วรานิษฐ์ นิธิวราเศรษฐ์ ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
1326 สมทบ ไชยฮะนิจ บ้านนากระตึบ ร้อยเอ็ด
1327 อัครเดช จันลา บ้านโคกสว่าง นครนายก
1328 กมลวรรณ สืบกินร ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
1329 รักวิทย์ นาคฤทธิ์ อนุบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1330 สุพล สวัสดิ์ผล การกุศลวัดบ้านก่อ ร้อยเอ็ด
1331 เกษม โบราณมูล บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
1332 จีรวัฒน์ โยธาจันทร์ ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
1333 บุญเด็ด ศรีละบุตร บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
1334 บุษยวรรณ ไวยารัตน์ บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
1335 ชนันกร บุญแจด บ้านโพนทัน ร้อยเอ็ด
1336 เทิดศักดิ์ พาโคกทม เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
1337 ประวัติ ชนะไพร บ้านตรวจ สุรินทร์
1338 ศักดา ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
1339 ยุทธนา สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
1340 สังคม เข็มทอง ไตรมิตรวิทยา ร้อยเอ็ด
1341 สราวุธ ตู้ธีระ บ้านกระทุ่มราย นครราชสีมา
1342 นิธิศ หงษ์แปลง จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1343 นิธิศ หงษ์แปลง จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1344 พรรณี ชะบา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1345 ประยุทธ เสนาศูนย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
1346 รุ่งเรือง พันพละ บ้านโจดบัวบาน มหาสารคาม
1347 ภัททิยะ ชำนาญเอื้อ เปรมประชา กรุงเทพมหานคร
1348 ชุติมา ปราบมนตรี ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
1349 งามตา รุ่งเรือง บ้านสงเปือย ยโสธร
1350 วณิชกรณ์ ชนะค้าโชติ์สิริ บ้านขามขุนร่ม'ประชาสามัคคี' นครราชสีมา
1351 ประมวล เอกวุธ บ้านหันหน่องสามัคคี ร้อยเอ็ด
1352 ทวิกานต์ ผดุงสันต์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1353 พรมรักษ์ ศรีอุดร บ้านจำปาดง สกลนคร
1354 สมประสงค์ ยมนา บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1355 สุวิทย์ โคตวงษ์ ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) ราชบุรี
1356 วรวุธ เปล่งปลื้ม บ้านตลาดไทร นครราชสีมา
1357 สุพร ลีลา บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง อุบลราชธานี
1358 รัฐพล นามคำ บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด
1359 ชยพล บุตรศาสตร์ แกศึกษาพัฒนา สุรินทร์
1360 แอนนา ปฎินัดตัง บ้านมะแซวหนองโง้ง มหาสารคาม
1361 พิชิต พลเยี่ยม บ้านหนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด
1362 พิทักษ์ ทวีแสง บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
1363 อังคณา สิงห์ลา บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ยโสธร
1364 พิเศรษฐ์ พัฒนโชติ บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ ร้อยเอ็ด
1365 ประพจน์ ผกานนท์ บ้านยางกระจับ สุรินทร์
1366 สมเกียรติ ฉายเสมแสง บ้านสวนผึ้ง กาฬสินธุ์
1367 พัชนี จุลสุคนธ์ ภัทรดล ร้อยเอ็ด
1368 นัชชนา สว่างชุม ไตรมิตรวิทยา ร้อยเอ็ด
1369 มณีวรรณ วังคะฮาตแสนสุข เหล่าขุมมันท่าสะอาด ร้อยเอ็ด
1370 ยันต์ พาละพล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1371 พงศกร บุญเข็ม บ่อทองวิทยา ปราจีนบุรี
1372 พงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ บ้านหนองกุง มหาสารคาม
1373 ปิยะนัฐ วีระษร เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1374 สุชิรา ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1375 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1376 สุกันยา มะละโยธา บ้านตรอกปลาไหล ปราจีนบุรี
1377 ศมาภรณ์ สัจจาวาท ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1378 ศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
1379 จุฑามาศ ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
1380 พัทธรัตน์ วิสูญ บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1381 พัชนี หงษ์ศรี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
1382 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1383 นิภาพร ทีน้ำคำ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
1384 สม สระแก้ว บ้านโพนดวน ร้อยเอ็ด
1385 จันทร์ทิพย์ ใจวิศาลสถิตย์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1386 วิทูร สอนสระคู แก่งคอย สระบุรี
1387 สมพร กันสา บ้านรันเดง สุรินทร์
1388 มีชัย ศรีโนนยาง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
1389 สุพัฒน์ โพธิคลัง ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ร้อยเอ็ด
1390 เอกกร สีดามาตย์ บ้านจารย์ สุรินทร์
1391 ธนพจ แก้ววงษา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1392 ธนาทิพย์ คำจันทร์ บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
1393 ฐิติพร ศรีฐาพร บ้านดงยาง สกลนคร
1394 กุสุมาวดี พลเรืองทอง ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1395 นพดล สุริยะสาร บ้านโปง เชียงใหม่
1396 สมบูรณ์ ภูยางตูม บ้านพะละ ตาก
1397 นิพัทสา ทองจรัส นามนราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์
1398 จารุวรรณ รัตนมาลี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1399 วรุตม์ เขจรสัตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
1400 สรนรินทร์ สิมสิน สงเปลือยวิทยายน กาฬสินธุ์
1401 ไพบูลย์ ลือทองจักร นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1402 ไมตรี นาถมทอง บ้านลาดวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
1403 ปราณี นาถมทอง กมลาไสย กาฬสินธุ์
1404 ภทรนันท์ จิตราช บ้านแวงประชารัฐบำรุง กาฬสินธุ์
1405 เสงี่ยม กมลเศษ บ้านหนองแสง อุดรธานี
1406 นรินทร์ อรัญมิ่ง ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
1407 เพ็ญประภา พวงศรี พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1408 สีญวน แฝงสาเคน ผดุงนารี มหาสารคาม
1409 ศิริศักดิ์ อาจวงษ์ ดอนหวายราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1410 ผจญ นาทองคำ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
1411 วิไลวรรณ อนันตะบุศย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1412 ทศพร เพ็งพุฒ บ้านหนองหมากแก้ว เลย
1413 ประกอบกิจ โฮงคำอุตย์ บ้านเอราวัณ เลย
1414 ไพรวรรณ์ บุษบงค์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
1415 ไพฑูรย์ โคตรพัฒน์ บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1416 ทวีภรณ์ วรชิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1417 ฉลองชัย วิเศษศิลป์ โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ กาฬสินธุ์
1418 มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์ กุดค้าวเทพพิทยา กาฬสินธุ์
1419 เรืองยศ บุตตะสุริย์ บ้านวังมน กาฬสินธุ์
1420 แสง โชติบุญ บ้านสงเปือย มุกดาหาร
1421 ปัญญาวุฒิ ไวแสน ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กาฬสินธุ์
1422 ประภาส กุลเกลี้ยง ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
1423 lสุภาพร วงค์หนายโกด บ้านนาคู กาฬสินธุ์
1424 ทวีศักดิ์ ศรีหาตา บ้านโพธิ์ไทร กาฬสินธุ์
1425 นิภาพร อุปพงษ์ บ้านนาเดื่อ สกลนคร
1426 สมผล โคกลือชา ร่องคำ กาฬสินธุ์
1427 ยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ บ้านดงเย็น มหาสารคาม
1428 วิภา สายรัตน์ บ้านนาคู กาฬสินธุ์
1429 สมรศักดิ์ วันโนนาม บ้านนาคู กาฬสินธุ์
1430 ฉลามชัย สกุลโพน บ้านเหล่าป่าสา อุตรดิตถ์
1431 บุญช่วย กุญชะโมรินทร์ หนองกุงราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์
1432 มนตรี กิจอินทรีย์ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
1433 ศิริพงษ์ คำอาจ ห้วยเตยวิทยา กาฬสินธุ์
1434 กำพล อุปัชฌาย์ บ้านเสียววิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1435 สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
1436 รุ่งตวัน ยุบลชิต กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1437 รัชนีพร ภูแสงสี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1438 เจริญศักดิ์ วิเศษศรี บ้านหาดทรายมูล กาฬสินธุ์
1439 ละไม วรรณจักร์ บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) บุรีรัมย์
1440 อารดิน แก่นจันทร์ เนินลาดวิทยา กาฬสินธุ์
1441 ชัยชนะ บุญโชติ ดงสมบูรณ์ประชารัฐ กาฬสินธุ์
1442 เกรียงไกร ภาโยธี ปัญญารักษ์เกรียงไกร อุบลราชธานี
1443 พิทักษ์ ประทุม หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) กาฬสินธุ์
1444 สวัสดิ์ เวียงอินทร์ หนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์
1445 ประเทือง สารจันทร์ บ้านม่วงวิทยาคม กาฬสินธุ์
1446 กฤติยา ภูจำนง บ้านนิคมหนองตาล อุดรธานี
1447 สุวรรณ ตินะโส คำม่วงจรัสวิทย์ กาฬสินธุ์
1448 นภัสวรรณ คะอังกุ รวมไทยพัฒนา 1 ตาก
1449 กองใจ ศิริกุล ชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์
1450 จุฬาพร ภูโอบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1451 นิกร เชยชมศรี บ้านโนนค้อ กาฬสินธุ์
1452 พรนิพา สง่ามั่งคั่ง นิคมวิทยา ระยอง
1453 ทินกร พลศรี กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
1454 ทองใส จันทะรัตน์ บ้านหาดทรายมูล กาฬสินธุ์
1455 กฤษดา ศิริสุทธา บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น
1456 บุญเพ็ง สุธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1457 สกุลชัย ศิริ ท่าสงครามวิทยา สกลนคร
1458 มนัส จำเริญเจือ บ้านม่วงกุล กาฬสินธุ์
1459 เบญจพร เตียวศิริชัยกุล อนุบาลหนองคาย หนองคาย
1460 นิพนธ์ โนวะ บ้านโคกกว้าง กาฬสินธุ์
1461 อำนวย แก้วบุญใส หนองแวงวิทยานุกูล กาฬสินธุ์
1462 โกมินทร์ ชิณศิริ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
1463 เดชา ศรีรักษา สังคมพัฒนา กาฬสินธุ์
1464 อาริยา กรรณิการ์ คำหมุนผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
1465 โดม เศรษฐจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
1466 นพดล พิมพะจักร์ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส
1467 อัครพงษ์ ภูจริต บ้านโหมนสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
1468 ณัฐรานี สุดตะนา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1469 สุกัญญา เถื่อนฤาชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1470 กุศล ชุมปัญญา บ้านศรีวิชา'คุรุราษฎร์อุทิศ' สกลนคร
1471 อภิสิทธิ์ ดาโอภา ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
1472 ศิริศักดิ์ จันทร์หอม รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
1473 วรรณภา พ่วงกุล วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1474 บรรเจิด กัลยา บ้านอากาศ สกลนคร
1475 เอนก วรรณสวนหม่อน ช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร
1476 ทิพวัลย์ ต่ออำนาจ บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นครพนม
1477 ประยุทธ เกตุวงศ์ษา บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สกลนคร
1478 ไพรัช พงษ์ถาวร บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สกลนคร
1479 พรสวัสดิ์ ทองมุน บ้านเหล่าผักใส่ สกลนคร
1480 สิทธิพร ประทุม บ้านโนนทรายคำ สกลนคร
1481 ปฏิวัตร นารินรักษ์ บ้านยางคำ สกลนคร
1482 เนาวรัตน์ แก้วก่า สกลนคร(วันครู2501) สกลนคร
1483 ฐิติยาภรณ์ ถาวรพัง อนุบาลโนนสะอาด อุดรธานี
1484 รัชนีกร คิดโสดา โพนงามศึกษา สกลนคร
1485 ชุมพล สุวรรณชัยรบ ชุมชนประสานมิตร นครพนม
1486 พิรุณ อ่อนสุระทุม บ้านยางคำ สกลนคร
1487 สุริยัณห์ นะดาบุตร บ้านโนนสา บึงกาฬ
1488 กฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ บ้านโคกสามัคคี สกลนคร
1489 ชุมพร กรุณานำ ชุมชนส่องดาว สกลนคร
1490 เสริมศรี พรหมภักดี หนองแวงเรือประชาศึกษา ขอนแก่น
1491 ทรงศาสตร์ โมคมูล บ้านอากาศ สกลนคร
1492 เอกนรินทร์ แก้วอุ่นเรือน บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1493 นาริน ศรีสาคร คำไฮพิทยาคม อุดรธานี
1494 พิทักษ์ เจริญชัย บ้านนาส้มมอ อุบลราชธานี
1495 รัชนี สิงหนาท วัดอรัญญิการาม อุตรดิตถ์
1496 ประวิทย์ เหมะธุลิน บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
1497 สมบัติ รัตนะ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1498 วิเศษ บุญสนอง บ้านด่านสมบูรณ์ สกลนคร
1499 ปรารถนา อุส่าห์ สนธิราษฎร์วิทยา นครพนม
1500 โคจร อินธิปีก อนุบาลคำตากล้า สกลนคร
1501 กัณทนา ธงอาษา บ้านโนนไทย สกลนคร
1502 ประติพัตร์ นรสาร เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี
1503 ไพรสันต์ พละศักดิ์ บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) สกลนคร
1504 ขวัญชัย เฮียงราช ประชานาดอกไม้ สกลนคร
1505 ไพศาล อาจหาญ สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ สกลนคร
1506 เพิ่มศักดิ์ อาจหาญ บ้านโนนไทย สกลนคร
1507 วราศิลป์ กุลวงค์ บ้านดงเหนือ สกลนคร
1508 สมศักดิ์ เคี่ยงคำผง บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
1509 จำรัส สิงห์คาม บ้านนาหวาย สกลนคร
1510 นีรภัย คิดโสดา โพนงามศึกษา สกลนคร
1511 อนุชิต วงศ์กระจ่าง อนุบาลเจริญศิลป์ สกลนคร
1512 ชูเกียรติ ศิริดล บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สกลนคร
1513 ทัศน์วรรณ ถินสถิตย์ บ้านหนองน้อย สกลนคร
1514 สัญญา คุณละ บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สกลนคร
1515 เอนก คุณสมบัติ ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
1516 รังสรรค์ มนดาล บ้านคำบ่อ สกลนคร
1517 ฐิติพงศ์ แสนอุบล วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1518 ทองสุข พามี วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร
1519 ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ บ้านนาแก สกลนคร
1520 มัสญา การะจักษ์ หนองหลวงศึกษา สกลนคร
1521 อรุณ ทนงศิลป์ บรรจงรัตน์ ลพบุรี
1522 สุรสิทธิ์ ขันบรรจง บ้านหนองฮาง สกลนคร
1523 อภินันท์ ศิริฟอง บ้านนาตาลคำข่า สกลนคร
1524 จักรินทร์ ชื่นค้า คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
1525 วรวุฒิ ศรัมะโรง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1526 มาลินี ศรีสิงห์ บ้านนาแก สกลนคร
1527 จูรีรัตน์ คำเมือง สกลนคร(วันครู2501) สกลนคร
1528 พนมพร แก้วไกรสร บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สกลนคร
1529 อังคาร อุปพงษ์ คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
1530 ปรีดา โคตร์ภู วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร
1531 ปริญญา คำพรหม มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
1532 สุริยา สาลีเพ็ง อนุบาลนครพนม นครพนม
1533 พิเชษฐ์ กำภูศิริ ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
1534 วิชญ์ภาส สว่างใจ อุเทนพัฒนา นครพนม
1535 รัฐฟ้า เทพกรรณ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
1536 ศุภผล ไชยพันธุ์ บ้านขามเตี้ยใหญ่ นครพนม
1537 ถนอมศรี ราชปัญญา เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร
1538 ไพรัตนา บุญบุตร วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
1539 ขอม แต้มกลาง บ้านโพนจาน นครพนม
1540 รัฐดินันทร์ ศิลาจันทร์ นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์
1541 อำนาจ พุทธกัง นาเดื่อพิทยาคม นครพนม
1542 จิรพรรณ อุพร ธาตุพนม นครพนม
1543 อาลุน เนียมไทยสงค์ บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
1544 ธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ บ้านเขาไม้ไผ่ นครนายก
1545 ฉวีวรรณ คำหาญ บ้านนายอ นครพนม
1546 ควรคิด สินสวัสดิ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
1547 แน่งน้อย วงค์ตาทำ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
1548 ทินกร วงศ์พัฒน์ บ้านดงขวาง นครพนม
1549 ชนาธิป โกษาแสง ชุมชนนางัว นครพนม
1550 คฑายุทธ นาโควงศ์ บ้านเสียววิทยา นครพนม
1551 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
1552 ธงชัย คำชนะ นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1553 มณีรัตน์ กายราช นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1554 เปรมปรี ลิภา บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นครพนม
1555 ชูชาติ นามเสาร์ บ้านขามเปี้ย นครพนม
1556 ทนันชัย เจริญรัตน์ บ้านหนองปลาดุก นครพนม
1557 นันท์ริณี ชูใหม่ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา
1558 จรัส มาริกัน บ้านวังยาง อุบลราชธานี
1559 นรินทร์ นาบำรุง บ้านโนน บึงกาฬ
1560 ประชา สลางสิงห์ บ้านป่งเปือย มุกดาหาร
1561 เมฆสุวรรณ วังวงศ์ บ้านหนองสระพัง มุกดาหาร
1562 ยุภาพร ปาวงค์ บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
1563 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
1564 ทศพล สุวรรณไตรย์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1565 เนตรนภิสา แสไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
1566 อนุชา บุรัตน์ บ้านป่าแดง มุกดาหาร
1567 วีรชาติ บุตรดีวงศ์ บ้านหนองบอน มุกดาหาร
1568 นางญาตินันท์ สุภนิกร บ้านแพง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
1569 ศรีจิตรา เมืองโคตร บ้านขามป้อม มุกดาหาร
1570 ศิรินุช ศรีเพชร ลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์
1571 รุ่งนภา ดวงทับ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
1572 ฐิตนนท์ บุญเจริญ บ้านปางห้า เชียงราย
1573 อรรถชาติ หินแปง ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง แม่ฮ่องสอน
1574 สายฝน ยะจรรยา สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
1575 สุรพล จริยา เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
1576 วัตร สุขใจ บ้านกองแขก เชียงใหม่
1577 ยุทธนา ฉัตรใจคำ บ้านกองแขก เชียงใหม่
1578 อินสอน หน่อเรือง สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ เชียงใหม่
1579 อาณัติ สีเหลือง บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
1580 กิติพงษ์ อุดทัย บ้านแม่นะ เชียงใหม่
1581 วรวัฒน์ ธรรมจัย บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่
1582 วาสนา ธรรมจัย บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
1583 ประสิทธิ์ วงศ์อ้าย พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงใหม่
1584 ยุพิน เสนีวงค์ ณ อยุธยา ชลประทานผาแตก เชียงใหม่
1585 วนิดา พันธุราษฎร์ บ้านป่าตุ้ม เชียงใหม่
1586 กรรณิการ์ กลั่นเกษตรวิทย์ เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่
1587 อดิศักดิ์ อิ่นแก้ว บ้านห้วยโค้ง เชียงใหม่
1588 ประภวิษณุ์ อาษากิจ บ้านแม่หวาน เชียงใหม่
1589 ไพโรจน์ พงษ์บุผา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง
1590 วรชาติ เกษมมาลา บ้านเป้าวิทยาคาร เชียงใหม่
1591 ชัยพร เกตุพิชัย แม่ใจวิทยาคม พะเยา
1592 สุรพงษ์ ศิริเขตต์ บ้านน้ำริน เชียงใหม่
1593 อำนาจ บำเรอจิตต์ บ้านเปียงหลวง เชียงใหม่
1594 พิพิชญ์ ภัทรางกุล ชุมชนบ้านแม่ฮี้ แม่ฮ่องสอน
1595 เสกสรร ฤทธิแผลง ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา เชียงราย
1596 ณภัทร ตันติน้อย รังษีวิทยา เชียงใหม่
1597 สมนึก อินหวัน ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่
1598 ณิชาภา สุรินรังษี วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1599 กัลยา ภูมิมาลา พร้าวบูรพา เชียงใหม่
1600 ประสงค์ ทองเฌอ บ้านสันกลาง เชียงใหม่
1601 นิรันดร์ ตาคำ บ้านน้ำฮู แม่ฮ่องสอน
1602 ประภาส จันตาวรรณเดช ชุมชนบ้านแม่ทัง เชียงใหม่
1603 เนตรนภา อัมโรสถ ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา เชียงใหม่
1604 วรพร นามเทพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1605 ชัยณรงค์ ชัยสาร สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ เชียงใหม่
1606 ธฤตวัน ใจคำปัน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เชียงใหม่
1607 สุวิทย์ กิตต์เรืองธนัน ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
1608 พิมพ์วรา สดับ ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
1609 ดวงเดือน สะดับ วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
1610 บุญมี ศรีพิชยานันท์ บ้านใหม่หนองหอย เชียงใหม่
1611 ปรีดาภรณ์ นครสุวรรณ์ รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ลำปาง
1612 ชูชาติ สกุณาคีรี บ้านแม่ต๋อม เชียงใหม่
1613 อนุพงษ์ จันทรมานนท์ มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงใหม่
1614 ประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
1615 นพดล ใจแช่ม บ้านนาหวาย เชียงใหม่
1616 คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่
1617 ทันฤทธิ์ อินทรีย์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
1618 ศศิรักษ์ บุญเจริญ บ้านแม่ต๋ำ เชียงราย
1619 ไพบูลย์ จุลญาติ วัดใหม่ อุตรดิตถ์
1620 เยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
1621 ธิดา ธรรมใจ รัปปาปอร์ต (ตชด. บำรุงที่ ๙๒) เชียงใหม่
1622 ปรีชา ศุภกาณจนพนธฺุ ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่
1623 อติเทพ นันทวงศ์ จิตราวิทยา เชียงใหม่
1624 สาทร เนตรประสิทธิ์ ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่
1625 อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1626 ยงเกียรติ อินทรเดช วัดท่าสี ลำปาง
1627 ลำดวน อะนุจา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1628 โกเมศ มินมุนินท์ เมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
1629 นิมิต ปัญญายอง วัดวังหลวง ลำพูน
1630 สุวิทย์ มณีทอง บ้านเหล่ายาว ลำพูน
1631 ปิยะ สิงหนาท รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์
1632 นิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์ บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ลำพูน
1633 สง่า แก้วสร้อย แม่ตืนวิทยา ลำพูน
1634 วันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ บ้านดง ลำพูน
1635 ธฤต อนันต์ไชย เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำพูน
1636 เสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ วัดทุ่งยาว ลำพูน
1637 วิไลวรรณ ยะสินธ์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1638 นเรศ สมป่าสัก วัดช้างค้ำ ลำพูน
1639 ทรงวุฒิ อุดวงค์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1640 นางพิกุล ทิตยกุล วัดสันคะยอม ลำพูน
1641 วรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ชุมชนบ้านใหม่ เชียงใหม่
1642 สุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ วัดน้ำดิบ ลำพูน
1643 ณัฐวุฒิ หลวงธิจา บ้านปาง ลำพูน
1644 จันทร์สุดา ดีถาวงค์ พินิจวิทยา ลำปาง
1645 พงศ์กิติ แก้วกิติ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ลำปาง
1646 มนัสพงศ์ ชัยเรือง โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
1647 เสมือน สายศร จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
1648 อุบล พิทีกษ์ทา บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1649 วราภรณ์ ยศสมสาย วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
1650 อำพร ชัยปะละ บ้านออน เชียงใหม่
1651 จันทร์ญา จิโน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1652 วิทยา พุทธสอน ผดุงวิทย์ ลำปาง
1653 อุเทน จักรบุญมา รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ลำปาง
1654 ทัศนาวรรณ ชลพล ไหล่หินราษฎร์บำรุง ลำปาง
1655 สมพร มะเกิ๋น เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย
1656 ปรัชญากร ชูรักษา บ้านร่องคำ พะเยา
1657 ชมพูนุช มีสวย รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ลำปาง
1658 วิเชียร มุงเมือง วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1659 จักรชัย กลิ่นหอม ชุมชนบ้านแหง ลำปาง
1660 ชลทิตย์ คนเที่ยง บ้านแม่เย็น ลำปาง
1661 วิโรจ หลักมั่น เถินวิทยา ลำปาง
1662 ยิ่ง จันตะมะ บ้านวังมน ลำปาง
1663 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1664 นิรวิทย์ นันตาพรม บ้านทุ่งผึ้ง ลำปาง
1665 จรูญ ปันธิยะ บ้านห้วยหมากเลี่ยม เชียงใหม่
1666 นพรัตน์ เครือปัญญา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ลำปาง
1667 วิยะดา จันทน์โรจน์ ห้วยแก้ววิทยา ลำปาง
1668 วิทยากร เครือกลางรงค์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1669 ชนินทร์ ศิริสุข แม่ถอดวิทยา ลำปาง
1670 เตรียมจิตร วงชัยวะ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1671